U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen”, wat betreft de beginselen van het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, dit lijkt op het eerste gezicht maar een tekstaanpassing, maar het gaat toch iets verder dan dat, los van het feit dat we ons moeten accorderen aan deugdelijk bestuur. Er zijn twee belangrijke elementen die hier aan bod komen. Een eerste is het veel duidelijker maken van de scheiding tussen enerzijds internationaal handelen – export en bedrijven internationaliseren – en anderzijds het aantrekken van internationale investeringen. Dat zijn twee taken die vandaag bij Flanders Investment & Trade (FIT) horen, maar het zijn wel twee zeer gescheiden taken. Ik wens in dit korte betoog aan te geven dat het belangrijk is dat die twee activiteiten voldoende slagkracht krijgen.

Het is geweten dat het aantrekken van internationale investeringen in Vlaanderen geen gemakkelijke aangelegenheid is. De laatste jaren was het helemaal niet gemakkelijk. Maar het zijn wel die investeringen die uiteindelijk voor heel wat economische groei en heel wat werkgelegenheid in onze regio zorgen. Ik wil bij dezen aangeven dat FIT ook op deze deelactiviteit – die in het verleden wat onderbelicht is geweest, als we daar eerlijk in zijn – echt moet doorgaan, los van het andere.

Een tweede element is de wijziging van de raad van bestuur, die weliswaar zal ingaan wanneer de vandaag gangbare raad van bestuur zal eindigen, want die is pas ingesteld in 2014. Maar het is toch wel een goede zaak dat we hier vier onafhankelijke bestuurders aanstellen, tegenover vroeger twee, die op basis van hun externe capaciteit aantoonbaar door de Vlaamse Regering kunnen worden aangeduid. Dat neemt niet weg dat de andere acht bestuurders ook expertise moeten hebben, maar het is nu eenmaal zo dat in een raad van bestuur de onafhankelijkheid van bestuurders doorslaggevend kan zijn wanneer het over belangrijke strategische keuzes gaat, die, omdat het nu eenmaal een overheidselement is, vaak toch een kleine politieke component kunnen meedragen. In die zin is één derde onafhankelijke bestuurders gewoon een heel goede zaak om, wanneer strategische beslissingen worden genomen, die toch ook vanuit een algemeen economisch belang te nemen.

Ziedaar, voorzitter, twee opmerkingen die ik toch wilde maken bij een op het eerste gezicht vrij onbelangrijke, kleine aanpassingen bevattend ontwerp van decreet, maar het gaat wat mij betreft toch echt heel wat verder. Ik vind het essentieel dat dat ook gebeurt. Om die reden zullen wij dat uiteraard ook steunen. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Dit gaat inderdaad om een aanpassing in het kader van het decreet Deugdelijk Bestuur. Ik heb opmerkingen. Ik ben trouwens heel blij dat minister Muyters hier aanwezig is.

Ik heb het al verschillende keren herhaald tegenover minister-president Bourgeois: internationalisering is inderdaad een heel belangrijk aspect, dat deze legislatuur moet worden aangepakt. Ik heb altijd gezegd dat je maar kunt internationaliseren als je de kmo’s daarover sensibiliseert en sterk maakt. Dat is niet alleen het werk van Flanders Investment & Trade (FIT), maar ook een deel flankerend beleid dat vanuit Economie moet komen. Ik had tegen de minister-president gezegd dat hij moest samenwerken en u erbij moest betrekken. Bij dezen, minister Muyters, geef ik ook u die boodschap mee.

De beheersovereenkomst wordt in het kader van de decreetwijziging vervangen door een ondernemingsplan. De beheersovereenkomst as such van FIT is ondertussen afgelopen. In dat ontwerp van decreet staat dat, ingeval de overeenkomst is afgelopen, de vorige wordt voortgezet. In het kader van deugdelijk bestuur zou ik er echt op willen aandringen om niet te lang meer te wachten en werk te maken van een nieuw ondernemingsplan zodat je niet moet terugvallen op dat artikel waarin staat dat de oude blijft gelden bij gebrek aan een nieuwe.

Minister, ik verwacht van u en van minister-president Bourgeois dat u snel daarrond een visie ontwikkelt en dat er asap een nieuw ondernemingsplan wordt opgesteld en aan het parlement voorgelegd.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik ben het uiteraard eens met wat de heer Daems naar voren brengt. Beide instrumenten hebben belang. Doordat je het opsplitst, maak je het sterker en stel je de verschillen tussen de taken meer in het licht. Ik volg uw redenering daarin. Het is net een van de bedoelingen van dit ontwerp van decreet.

Mevrouw Turan, u zegt dat het flankerend beleid naar kmo’s ook elders moet gebeuren. Dat gebeurt ook. De kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie die we vanaf 1 april invoeren, geven de mogelijkheid om het internationaal aspect, het internationaal ondernemen mee te ondersteunen, specifiek gericht op kmo’s.

Ik garandeer u dat de minister-president en ikzelf zeer sterk samenwerken inzake deze dossiers. Zo kan ik u zeggen dat het ondernemingsplan ondertussen al werd goedgekeurd door de raad van bestuur van FIT, als ik me niet vergis op 16 januari. Het is nu voorgelegd aan de minister van Begroting en de Inspectie van Financiën. Nadien moet het gepubliceerd worden en dan is de zaak rond.

Er is dus zeker niet getalmd. Er zijn stappen gezet. U mag gerust zijn dat die visie verder wordt uitgedragen. Het gaat effectief om een meerjarenplan. Zoals u zegt, blijft dit plan gelden totdat er eventueel een aanpassing nodig is. Daarom is er die administratieve lastenvermindering. Dat wilde ik, mijnheer Daems, nog toevoegen aan de belangrijke punten die u al naar voren hebt gebracht.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 574/1-Erratum)

– De artikelen 1 tot en met 16 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.