U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 januari 2016, 14.01u

Voorzitter
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
556 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Kennes, verslaggever, heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Voorzitter, geachte leden, in Vlaanderen bestaat er een speciaal decreet dat onze ontwikkelingssamenwerking regelt. Dat was gebaseerd op de millenniumdoelstellingen uit 2000. Ondertussen hebben de lidstaten van de Verenigde Naties in september van het afgelopen jaar nieuwe doelstellingen naar voren geschoven. Vanaf nu heeft men het over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Collega de Bethune heeft in dat licht samen met andere leden het initiatief genomen om het bestaande decreet inzake ontwikkelingssamenwerking te actualiseren.

De voorzitter

Mevrouw de Bethune heeft het woord.

Sabine de Bethune (CD&V)

Voorzitter, geachte leden, eerst en vooral wil ik me aansluiten bij de woorden van de verslaggever. We hebben inderdaad samen met alle leden van de commissie Buitenlands Beleid het bestaande Vlaamse kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking geamendeerd, om het te actualiseren in functie van de globale internationale agenda. In september vorig jaar werd op de zeventigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een tweede hoofdstuk gebreid aan de millenniumdoelstellingen, onder de noemer ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’. Het was van belang dat het wettelijk kader dat we hier in Vlaanderen kennen, ook zou zijn afgestemd op deze nieuwe internationale agenda. Het belang van die agenda kan niet worden onderschat. Vooreerst beperkt de agenda zich niet meer tot de ontwikkelingslanden alleen. Het is een universele agenda geworden, die dus ook een impact heeft op de meer ontwikkelde landen, de meer industriële landen. Voortaan zullen wij allen meer onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen ecologische problemen, tegen de groeiende welvaartskloof, tegen honger, tegen uitwassen van de globaliserende handel, tegen grondstoffenschaarste enzovoort. Recent is daar de radicalisering heel duidelijk bijgekomen. Noord en Zuid zullen de handen in elkaar moeten slaan. We staan niet meer tegenover elkaar, maar we moeten samen in dezelfde richting om tegen 2030 de vooropgezette doelen te bereiken. Als we dat vertalen naar het Vlaamse ontwikkelingsbeleid, dan impliceert dat concrete projecten, concrete maatregelen, maar ook voldoende financiële middelen. Dat wordt ook benadrukt in de nieuwe decreettekst.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, sp.a onderschrijft uiteraard ook de sustainable development goals. Dank aan collega de Bethune om het initiatief te nemen. Het zal de taak zijn van dit parlement om na te gaan in hoeverre de sustainable development goals worden meegenomen in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, maar ook, zoals collega de Bethune zei, in het Vlaamse beleid op zich.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Voorzitter, collega’s, enkele jaren geleden was ik aanwezig op een interparlementaire conferentie voor de millenniumdoelstellingen in Londen. Over de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen werd toen nog onderhandeld, en tijdens onze gesprekken en debatten werd meermaals bediscussieerd wat nu juist de doelstelling moest worden de komende jaren.

Een van de aanwezige sprekers, de heer Hugo Swire, sprak over de “golden thread of economic development”. Economische ontwikkeling is belangrijk, maar het kan ook de sociale en politieke ontwikkelingen ondermijnen. Ik heb me dan ook al vaak de vraag gesteld: waar moeten we beginnen? Wat moet de basis vormen van de ontwikkeling? Cultuur? Het sociale leven? De politiek? Infrastructuur? De economie? Het antwoord hangt sterk af van de persoon die reageert. Er is geen eenduidig of ‘correct’ antwoord.

Dit sluit niet uit dat we moeten erkennen dat verschillende strategieën tot verschillende risico’s en kansen zullen leiden. Maar ook hier wordt benadrukt dat samenwerking noodzakelijk is: “Overheden alleen kunnen armoede niet uitroeien, civil society, de private sector, ngo’s, en de parlementairen zijn allemaal nodig”.

Huge Swire stelde tevens dat het proces om tot de nieuwe agenda te komen, heel anders verliep dan tijdens de vorige onderhandelingen voor de millenniumdoelstellingen. Het eerste proces was zeer beperkt en de onderhandelingen en de consultaties waren ook zeer beperkt tot bepaalde beleidsniveaus.

Tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe agenda werd een meer uitgebreide consultatie gehouden. Meerdere actoren werden geconsulteerd. Het United Nations Development Programme (UNDP) had een systeem opgesteld van ‘national dialogues’ zodat de mening en input van de burgers ook de plaats krijgt om geuit te worden. Hiernaast werden een aantal thematische conferenties opgesteld rond ongelijkheden, population dynamics, governance, gender enzovoort. Ten laatste werd ook een online- platform opgesteld om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Deze nieuwe doelstellingen zullen dan ook heel anders worden onthaald. De politici weten dat ze eraan komen. De burgers weten dat ze eraan komen. De lobbygroepen weten dat ze eraan komen. Er is geen ontsnappen aan.

Vandaag ligt een verandering in het kaderdecreet Ontwikkelingssamenwerking voor. De term millenniumdoelstellingen bestaat niet meer en wordt voor de komende jaren vervangen door de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit is een grote stap voorwaarts. Het is onze job om aan internationale ontwikkeling te doen, niet aan internationale hulp. Internationale hulp kan een onderdeel vormen van die internationale ontwikkeling, maar het mag nooit het einddoel vormen. We moeten beseffen dat we als overheid maar een beperkt aantal prioriteiten kunnen stellen, anders vormt het geen prioriteit meer. We moeten samen met onze partnerlanden daarom streven naar zelfredzaamheid en hen ondersteunen in dit project. De invoeging van de duurzaamheidsdoelstellingen is voor mij dan ook een belangrijk bevestigend gegeven. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord. 

Herman De Croo (Open Vld)

Er is niet alleen een verschil van twee letters tussen MD (Millennium Development) en SD (Sustainable Development), maar ook wat eraan voorafgaat, is belangrijk, namelijk de cijfers 2030. Dat betekent dat 163 targets, gegroepeerd in 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, een datum hebben. Ze krijgen een soort maturiteitsperiode die men kan controleren. Ik vind het goed dat men dit concreet – en zoals mevrouw de Bethune ook zei: Noord en Zuid en niet Noord of Zuid – kan opvolgen. Het zou goed zijn dat op een bepaald ogenblik een gepast kader wordt gevonden om dit te volgen en de maturiteit of het rijp worden van deze doelstellingen concreet op te volgen. Ik denk dat het een verbetering is. Het is concreter. Het toch relatief succes van de MD’s zal ons misschien optimistisch maken voor het succes van de SD’s. Ik hoop het genoegen te hebben om dat in 2030 te mogen vaststellen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 556/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.