U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Verstreken, verslaggever, heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Voorzitter, collega’s, het verdrag heeft tot doel de samenwerking van de Benelux-landen te verbeteren op het gebied van enerzijds de harmonisatie van het toezicht op de naleving en de handhaving van de communautaire wetgeving met betrekking tot het wegvervoer en anderzijds de diverse inspectiediensten. Het verdrag bevat ook concrete actieplannen waarin per periode de specifieke acties met betrekking tot de verschillende inhoudelijke aspecten van de samenwerking zullen worden vastgelegd. Voorts voorziet dit verdrag in de mogelijkheid van uitbreiding van het Benelux-initiatief naar andere landen.

De Werkgroep Gemengde Verdragen, adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB), legde het gemengde karakter van dit verdrag vast. Zowel de federale overheid als de gewesten zijn bevoegd. De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) bracht een positief advies uit.

Het advies van de Raad van State had positieve en negatieve punten. De raad merkt op dat het verdrag voorziet in de toepassing van een procedure van wijziging van de bijlage bij het voorliggende verdrag. Dit kan ertoe leiden dat het Vlaamse Gewest gebonden wordt door dergelijke wijzigingen zonder instemming van het Vlaams Parlement. Indien de wetgevende kamers de grenzen van de toekomstige wijzigingen kennen en uitdrukkelijk aangeven dat ze instemmen met die wijzigingen, bestaat er geen bezwaar. De Raad van State is van mening dat de bijlage van het voorliggende verdrag voldoende duidelijk is afgebakend. Artikel 2 van het ontwerp van decreet werd in die zin aangevuld.

Voorts stelt de Raad van State dat het ontwerp van decreet moet worden aangevuld met een bepaling die de regering verplicht aan het Vlaams Parlement de wijzigingen mee te delen binnen een vastgestelde termijn. Daarop werd niet ingegaan.

De Raad van State stelt vast dat verschillende bepalingen van het verdrag voorzien in het sluiten van uitvoeringsafspraken die worden gemaakt door de bevoegde autoriteiten. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal voor het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit optreden.

De Raad van State vroeg ook nadere toelichting over de uitvoeringsafspraken, waarop werd verduidelijkt dat het daar louter om praktische afspraken gaat.

Tijdens de bespreking benadrukte de heer Kennes het belang van de doorvoerfunctie in de Benelux-landen. Hij vroeg aan de minister hoe het zit met de uitbreiding naar andere EU-landen en wat de stand van zaken is met betrekking tot de ratificatieprocedure in de andere deelstaten en op het federale niveau, en met betrekking tot de door de MORA gesuggereerde geharmoniseerde boetebedragen.

Volgens mevrouw Turan is het vooral wenselijk om alternatieven te stimuleren voor het wegvervoer. Als dan toch de weg wordt gebruikt, is het verbeteren van de coördinatie en de samenwerking tussen de inspectiediensten van de verschillende landen, en het harmoniseren van de handhaving een goede zaak. Het is wel belangrijk dat er actieplannen komen, en uitvoeringsafspraken. Hoe zal het Vlaams Parlement kunnen controleren welke afspraken er worden gemaakt? Hoe staat het met de interesse van de andere EU-lidstaten?

Collega Vanbesien van Groen zei gezien de positieve inhoud van dit verdrag het voorliggende ontwerp te zullen goedkeuren. Collega Hendrickx van de N-VA vond dit ook een goede zaak. Wat de specialisatie betreft, vroeg hij zich af of er wordt gedacht aan een taakverdeling. Ikzelf heb voor een uniformisering op andere vlakken gepleit, zoals bij de autokeuring.

Minister Weyts antwoordde dat Vlaanderen als eerste met de ratificatieprocedure is begonnen. Minister, dat is een goed punt en een bank vooruit. Wat de mogelijke geharmoniseerde boetes betreft, ligt de bevoegdheid hoofdzakelijk bij de federale overheid. Het initiatief voor een harmonisatie zal dus van de federale overheid moeten komen. Ook de wegcodes verschillen nog altijd, ook binnen de Benelux. Er zou dus eerst een harmonisatie van die wegcodes moeten komen. Met betrekking tot de uitvoeringsafspraken zal het Agentschap Wegen en Verkeer voor Vlaanderen de afspraken maken. Als het gaat om wijzigingen aan het verdrag, dan hebben de wijzigingen echter alleen maar betrekking op de samenstelling van de stuurgroep wegvervoerinspectie. Het verdrag garandeert zelf dat elke verdragsluitende partij vertegenwoordigd is in die stuurgroep. Het aanwijzen van de leden van de stuurgroep wegvervoerinspectie is een taak van de uitvoerende macht.

Het ontwerp van decreet werd eenparig aangenomen met 14 stemmen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 548/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.