U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Onderwijs over het verzoekschrift over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde.

Mevrouw Brusseel, verslaggever, heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Dit is een belangrijk thema in onze commissie. Ik denk dat al wie een zoon, een dochter of vrienden heeft die de droom hebben om arts te worden, zich kunnen inleven in de problematiek die de indienster van het verzoekschrift heeft geschetst. We hebben ons daar dus in alle ernst over gebogen in de Commissie voor Onderwijs. Ik wens ook de collega’s te danken voor hun insteken.

Op 7 juli 2015 werd bij u, voorzitter, een verzoekschrift over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde ingediend. Dit werd op 13 juli ontvankelijk verklaard door de parlementsvoorzitter en voor verdere behandeling verwezen naar de Commissie voor Onderwijs, waar het op de agenda stond van 29 oktober en 3 en 10 december.

De verzoekster vraagt om de bestaande regelgeving op het toelatingsexamen arts en tandarts zodanig aan te passen dat de examencommissie per academiejaar vijf vrijstellingen kan verlenen aan personen die zij geschikt acht om de opleidingen aan te vatten. In concreto zou dit voorstel van toepassing kunnen zijn voor iedere Belg met een academische bachelor, mits voldoende geachte opleiding, diploma of werkervaring, aldus de indienster van het verzoekschrift.

In haar toelichting in de commissie Onderwijs van 29 oktober wees minister Crevits erop dat eerder al een begeleidingscommissie was opgericht om het toelatingsexamen te herbekijken. Ondanks alle commentaren en voorstellen tot verbetering blijkt het toelatingsexamen wel goed te werken en moet er rekening worden gehouden met het door de federale overheid bepaalde contingent dat effectief het beroep mag aanvatten.

Het voorstel uit het verzoekschrift waarvoor de minister begrip kan opbrengen, kan mogelijk door de begeleidingscommissie onder de loep worden genomen, maar de minister heeft vragen bij de wijze waarop men tot de vrijstelling zou komen en bij welke criteria zouden worden ingeroepen om willekeur te vermijden. Dit waren grosso modo ook de opmerkingen van de leden van de commissie Onderwijs.

Het verzoekschrift werd besproken in de commissie. Gelijkaardige argumenten werden aangehaald. Er werden ook andere vragen gesteld en andere onderdelen met betrekking tot het toelatingsexamen arts en tandarts werden nogmaals uitvoerig besproken.

Tijdens de vergadering van 10 december kwam de commissie tot de conclusie dat er begrip was voor de inhoud van het verzoekschrift en de beweegredenen van de indienster, maar dat de materie te complex was om simpelweg in te gaan op het specifieke voorstel tot punctuele aanpassing van het systeem voor toelating tot de opleiding Geneeskunde en Tandheelkunde.

Op voorstel van commissievoorzitter Helsen werd bij wijze van consensus besloten zich aan te sluiten bij het door de minister geformuleerde standpunt om deze problematiek mee te nemen naar een later tijdstip als er sprake zou zijn van een meer globale hervorming van het toelatingsexamen. Om die reden zal het verzoekschrift worden overgemaakt aan de begeleidingscommissie en zal het op een later tijdstip en in een ruimer kader opnieuw worden besproken door de leden van de commissie Onderwijs.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.