U bent hier

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Voorzitter, ik zou u graag drie zoenen geven voor uw verjaardag, maar ik heb me niet goed geschoren vanochtend. Ik heb een stevige baard.

Collega’s, de drie wijzen komen normaal gezien vandaag, maar blijkbaar zijn ze iets vroeger geweest, in december. Geen goud, wierook en mirre, maar een aantal uitspraken in diverse kranten over de afslanking van de provincies. Zoals u allen weet, ben ik een koele minnaar van die provincies maar wel een sterke voorstander van de afslanking van de provincies.

We lezen dat er een advies zou zijn van de ‘wijze’ Raad van State. Een aantal zaken sterken ons: beperking van de bevoegdheid van de provincies is ideaal, het heffen van opcentiemen door provincies kan niet meer. Er zijn wel wat bemerkingen over de grote steden met meer dan 200.000 inwoners.

Minister, zal deze regering in staat zijn om de timing aan te houden en de uiteindelijke doelstelling van de afslanking van de provincies te realiseren?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, gelet op het debat dat voorafgaand aan deze vergadering is gevoerd, lijkt het me niet zo fair en niet zo verstandig om in te gaan op het advies van de Raad van State. Ik ga dat dus niet doen. In alle eerlijkheid, ik heb van dit parlement nog geen vraag gehad om het advies over te maken, maar ik zal het vandaag onmiddellijk doen.

Mijnheer Meremans, we hebben dat advies al uitgebreid bestudeerd. We gaan natuurlijk nu onze teksten aanpassen aan dat advies van de Raad van State, en ik maak me sterk dat we echt wel onverkort kunnen doorgaan met de afslanking van de provincies, zoals is bepaald in het regeerakkoord.

Het is alleszins een mooi nieuwjaarscadeau. Het advies zal in elk geval ongetwijfeld nog worden besproken in de commissie Binnenlands Bestuur. Ik zal de heer Rzoska daar zeker op uitnodigen. Dan kunnen we daar samen over debatteren. Het is echter heel belangrijk dat we die timing kunnen handhaven en dat we uiteindelijk de doelstellingen kunnen behouden. Daar ben ik toch blij mee.

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Voorzitter, minister, mijnheer Meremans, wij zijn grote voorstanders van sterke provincies binnen de hen toegewezen bevoegdheden, natuurlijk vooral in functie van die noodzakelijke dienstverlening aan de burger. Minister, in dat kader wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een stand van zaken te vragen met betrekking tot de gesprekken tussen de Vlaamse overheid, de gemeenten en de provincies over de overdracht van de instellingen die nu nog provinciaal zijn en straks naar een ander niveau moeten verschuiven. Ik stel die vraag vooral in functie van die noodzakelijke dienstverlening aan de mensen.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Voorzitter, minister, geachte leden, het zou natuurlijk goed zijn, mocht iedereen zo vlug mogelijk in het bezit worden gesteld van dit advies van de Raad van State. Sommigen hebben het al. We weten dat de Raad van State in het advies akkoord gaat met een aantal essentiële zaken. De Raad van State heeft ook een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt, over het financiële onderdeel, de dotaties, het patrimonium, de roerende en onroerende goederen, en ook wat het personeel betreft.

Minister, mijn vraag sluit dan ook aan bij die van collega Meremans: hoe zult u met de bemerkingen, in het bijzonder over een aantal belangrijke domeinen, uit het advies van de Raad van State omgaan? Zult u daarmee doorgaan? Wij verwachten dat wel, zodat het proces kan worden voortgezet in de loop van dit jaar.

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Voorzitter, minister, geachte leden, ondanks het feit dat het een advies is, wil ik toch ingaan op deze actuele vraag. Minister, ik stel vast dat u vooral bezig bent met de structuren. Tot op heden hebt u weinig of geen rekening gehouden met dienstverlening, met het verenigingsleven onder andere. Tegelijkertijd stel ik ook vast dat de mensen, de verenigingen, de organisaties die actief zijn in de sectoren cultuur, jeugd, welzijn en sport, wel met heel veel vragen en onduidelijkheden zitten. Minister, ik heb geen bijkomende vraag, maar ik heb wel een bekommernis. Tot op vandaag weten zij nog niets. Er is dringend nood aan duidelijkheid en informatie voor hen, en daar zou ik voor willen pleiten.

De voorzitter

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Minister, ik heb de voorzitter van de commissie, mevrouw Van Volcem, nog gemaild met de vraag of zij misschien het advies van de Raad van State had. De commissiesecretaris had het ook nog niet, dus de collega van de meerderheid komt hier dus zeer snel op de proppen met die actuele vraag. (Opmerkingen van Marius Meremans)

Minister, los van het advies van de Raad van State, dat we nog niet hebben kunnen lezen, kunt u er niet omheen dat er een ontzettend grote verdeeldheid is over die hervorming. Dat is al zo vaak gebleken tijdens de discussies in de commissies. Die verdeeldheid is er zowel binnen de commissie, binnen uw meerderheid als op het terrein. Mensen van CD&V, Open Vld en de N-VA op het terrein zijn ontzettend verdeeld en zeer ongelukkig over de hervorming, die een halfslachtige hervorming is, zoals we al zo dikwijls hebben aangekaart.

Minister, ik wil u verder nogmaals het volgende zeggen: het eruit knippen van een van de drie niveaus en het enkel overhouden van de gemeenten en de Vlaamse overheid, zoals uw partij wil, zal niet werken.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, we hebben het advies intussen kunnen lezen en het is wellicht weinig zinvol om bijkomende vragen te stellen als u al hebt aangekondigd dat u er toch niet op zult antwoorden, maar we doen niettemin een poging.

U zegt dat u de teksten nog zult aanpassen aan de gemaakte bemerkingen. Dat is nogal evident. Ik hoop in elk geval dat u dat niet zal verhinderen om verder te gaan met die afslanking, wat ons betreft het liefst verder dan wat tot nu toe in de huidige plannen zat.

Een aantal bedenkingen die de Raad van State maakt, zijn inderdaad wel fundamenteel. Men wil bijvoorbeeld dat het provincievrij maken van Antwerpen en Gent uit het decreet geschrapt wordt. Maar het gaat ook over de provinciale opcentiemen. Die zullen in de Vlaamse basisheffing geïntegreerd moeten worden, en dan zullen die voor heel Vlaanderen op dezelfde hoogte moeten liggen, zegt de Raad van State.

Mijn bijkomende vraag, als u er toch op zou willen antwoorden, is dus: hoe reageert u daarop? Hoe wilt u daarmee omgaan?

Goed geprobeerd, mijnheer Janssens, maar als ik niet op inhoudelijke vragen van de collega’s over het advies antwoord, ga ik dat ook niet bij u doen. Maar u mag het natuurlijk proberen.

Mevrouw Pira, het is niet mijn verantwoordelijkheid om het advies van de Raad van State in dit stadium van het dossier aan jullie over te maken. Het is wel jullie recht als parlement om het advies op te vragen, maar ik heb van geen enkel hier aanwezig lid, noch van de voorzitter van het parlement, die vraag gekregen. Ik heb daarnet gezegd dat ik het zo meteen door mijn kabinet zal laten doorsturen naar de diensten van de voorzitter. Maar het is echt niet mijn verantwoordelijkheid om dit aan jullie te bezorgen.

Als er natuurlijk, in het kader van de openbaarheid van bestuur, andere mensen zijn die wel de tegenwoordigheid van geest hebben om dat advies op te vragen, kan ik niet anders dan dat te geven. Niemand van dit parlement heeft mij die vraag gesteld, maar ik zal het toch nog overmaken.

Mijnheer Dochy, uw partij is voorstander van een sterke provincie. U weet dat wij daarover een beetje van mening verschillen, maar het regeerakkoord is duidelijk. Ik ben het met u eens dat de bevoegdheden die nog bij de provincies zullen blijven, de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden, de dienstverlening aan de Vlaming niet in gevaar mogen brengen en dat die bevoegdheid op een zeer goede manier moet kunnen worden uitgevoerd.

Ik kan u ook zeggen dat de gesprekken wel degelijk vlot verlopen en dat er ook heel veel ad-hocgesprekken plaatsvinden over bepaalde instellingen, niet alleen door mezelf, maar ook door collega Gatz en andere collega’s die met deze problematiek te maken hebben.

Dat niet iedereen het eens is met deze hervorming, wil niet zeggen dat er geen gesprekken zijn, mijnheer De Loor. Maar dat is altijd hetzelfde verhaal met u en sp.a. Wij zijn bezig met gesprekken, de collega’s in de regering zijn bezig met gesprekken. En die gesprekken lopen vlot.

Tot slot kom ik bij de vraag van de heer De Meulemeester, die ook een beetje gepolst heeft naar een reactie op de concrete inhoud van het advies, wat hij natuurlijk mag doen. Ik blijf me sterk maken dat we de deadline van 1 januari 2017 zullen halen. (Applaus bij de N-VA)

Mevrouw Pira, u zegt dat ik hier ‘plotseling’ een actuele vraag kom stellen, maar het stond in december wel in alle kranten. Ik ben niet in winterslaap gegaan. Ik ben wakker gebleven en ben de kranten blijven lezen, ook tijdens de kerstvakantie.

Mijnheer Dochy, we verschillen inderdaad van mening over de toekomst van de provincie, maar we hebben een regeerakkoord en wij houden ons daar als loyale partners aan, uzelf en ik ook. Fijn zo. We gaan die afspraken gestand doen.

Mijnheer De Loor, ik heb vanop dit spreekgestoelte al verschillende malen gezegd dat wij van de provincies verwachten dat zij tot de overdracht als een goede huisvader alle bevoegdheden terdege uitvoeren en niet zomaar gaan verschuiven in budgetten. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik zeg het graag nog eens.

Voor de rest ben ik gerustgesteld, minister. Wij gaan u daarin steunen, zodat wij die provincies op een deftige manier kunnen afslanken en we toekomstgericht kunnen werken. Ik dank u.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
114 (2015-2016)
van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
115 (2015-2016)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
117 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.