U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 34, van Elke Van den Brandt en Freya Van den Bossche, tot schrapping van hoofdstuk 5, afdeling 3, die bestaat uit artikel 33.

We stemmen meteen over het artikel zelf.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 33 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 38, van Bart Van Malderen, Jan Bertels, Steve Vandenberghe, Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke, op artikel 95.

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, voor ons ligt een programmadecreet waarin veel dingen staan waarmee we het niet eens zijn en die we anders willen zien, maar waarin ook een aantal dingen staan die ondertussen in de goede richting zijn gewijzigd.

Een voorbeeld daarvan is het verdeelrecht. Als gevolg van herhaalde tussenkomsten van onze fractie – dat wil ik onderstrepen – heeft de meerderheid een amendement ingediend, waardoor een feitelijke discriminatie tussen aan de ene kant mensen die hun verdeling bij echtscheiding regelden via een authentieke akte en aan de andere kant mensen die kozen voor verzoening en bemiddeling en die wel 2,5 procent zouden moeten blijven betalen, wordt weggewerkt. Het amendement van de meerderheid, dat is goedgekeurd in de commissie, regelt dat dit voor beide gevallen 1 procent is. Dat is een stap in de goede richting.

We zijn dan in de plenaire vergadering het debat aangegaan. En, alweer na aandringen van onze kant, heeft de minister hier verklaard dat deze maatregel zal ingaan, niet, zoals in het amendement van de meerderheid is bepaald, vanaf 1 januari 2016, maar voor de belangrijkste gevallen vanaf 1 januari 2015. Voor heel veel mensen in een moeilijke fase van hun leven kan dat een wezenlijk verschil maken. Dat is dus alweer een stap in de goede richting. Nu we doorhebben hoe het moet, zou ik erop willen aandringen de volgende logische stap te zetten, en een zeer belangrijke discriminatie die vandaag bestaat, ook weg te werken.

Voorzitter, ik vind hiervoor inspiratie in het kerstverhaal. Er is geen enkel bewijs dat de hoofdpersonages in het kerstverhaal een huwelijkscontract zouden hebben dan wel dat zij wettelijk samenwonend zouden zijn. We gaan er dus van uit dat ze feitelijk samenwonend zijn.

Stel nu dat die hoofdpersonages uit elkaar zouden gaan en de bescheiden woonst in Bethlehem wordt door een van beiden overgenomen, dan moet daar in het Vlaanderen van vandaag 2,5 procent verdeelrecht op geheven worden. En dan zijn we er nog niet uit wie de ezel zal overnemen, mijnheer De Croo. En dus roep ik u op, volledig in de geest van  Kerstmis, om te doen wat uw hart u zegt en die laatste discriminatie weg te werken. Als we de miserietaks en het verdeelrecht al niet volledig afschaffen, zorg er dan voor dat deze discriminatie wordt afgeschaft. Zorg ervoor dat iedereen die 1 procent betaalt.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Als de socialisten beginnen over de Bijbel, dan is de onbevlekte ontvangenis nooit ver weg. Dit is een heel interessante discussie, maar ik blijf bij mijn standpunt dat het hier niet gaat om een discriminatie. We zullen daar op heel korte termijn verheldering over krijgen van het Grondwettelijk Hof. Die discussie is gevoerd in de commissie en in de plenaire vergadering. Het heeft dan ook weinig zin om dat hier nog eens te herhalen

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  28 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 95.

Stemming nr. 24

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 95 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 35, van Kurt De Loor, Jan Bertels en Joris Vandenbroucke, tot schrapping van artikel 99.

We stemmen meteen over het artikel zelf.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 99 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 36, van Kurt De Loor, Jan Bertels en Joris Vandenbroucke, tot schrapping van hoofdstuk 10, afdeling 10, die bestaat uit artikel 100.

We stemmen meteen over het artikel zelf.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 100 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 33, van Johan Danen en Björn Rzoska, tot vervanging van hoofdstuk 11, dat bestaat uit de artikelen 128 tot en met 134.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
    9 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
  19 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 128.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 128 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 129.

Stemming nr. 29

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 129 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 130.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 130 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 131.

Stemming nr. 31

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 131 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 132.

Stemming nr. 32

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 132 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 133.

Stemming nr. 33

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 133 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 134.

Stemming nr. 34

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 134 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 37, van Joris Vandenbroucke, Jan Bertels en Kurt De Loor, tot invoeging van een hoofdstuk 11/1, dat bestaat uit een artikel 134/1.

Stemming nr. 35

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  83 leden hebben neen geantwoord;
    9 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  79 leden hebben neen geantwoord;
    8 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 36

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.