U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2015, 19.20u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het algemeen secretariaat van het Vlaams Parlement en zijn bijlagen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en zijn bijlagen.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Gennez, ondervoorzitter, is niet aanwezig.

Dames en heren, het Bureau heeft op 14 december 2015 beslist een aantal wijzigingen van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan de plenaire vergadering voor te leggen. De voorliggende statuutwijzigingen hebben betrekking op de toekenning aan het Bureau van de bevoegdheid om een arbeidsreglement op te stellen, bepalingen rond de aanstelling van een preventieadviseur, de wijze van samenstelling van het comité voor preventie en bescherming op het werk, verschillende aanpassingen in het statuut en de deontologische code naar aanleiding van de wijziging van de welzijnswet, het laten vallen van de beperking van 60 maanden om verlof te krijgen bij een tijdelijke aanstelling bij de voorzitter van een aan het Vlaams Parlement gebonden instelling en aanpassing aan de personeelsformatie.

In het Overlegcomité B dat voor het eerst sinds de invoering van het sociaal overleg op 8 juli 2015 werd samengesteld, werd op 19 november 2015 overleg gepleegd over die teksten. Daar werd overeenstemming over bereikt.

Het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie waarover sinds de hervorming van het sociaal overlegmodel geen overleg meer gepleegd moest worden, wordt ter kennis gebracht van de Personeelsraad die daarover een positief advies heeft uitgebracht.

Ten slotte werd eveneens een positief advies uitgebracht over de uitwerking van het voorstel van de Personeelsraad tot uitbreiding van de beschermingsregels voor leden van de Personeelsraad tot alle personeelsleden die deelnemen aan de vergaderingen van het Overlegcomité.

Vraagt hierover nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en zijn bijlagen eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.