U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 december 2015, 14.00u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken en voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ik stel voor dat we de vergadering even schorsen zodat de minister-president de kans krijgt om het regeringsstandpunt aan het Vlaams Parlement voor te leggen, na overleg met zijn coalitiepartners. Het is zonder meer duidelijk dat inzake de inspanningen waarvan de minister-president heeft gezegd dat Vlaanderen ze niet kan leveren, de heer Schiltz gezegd heeft dat Vlaanderen ze moet leveren. Dat is geen duidelijk standpunt. Ik vraag de schorsing van de vergadering en ik vraag een regeringsstandpunt over dit dossier.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik denk dat de parlementsleden niet zo goed hebben geluisterd. Ik heb daarnet gezegd dat ik vanmiddag nog, namens de hele Vlaamse Regering, aan minister Marghem de voorstellen heb geformuleerd, heb laten weten welke bijkomende stappen we willen zetten. Als u vraagt welke, zal ik u dat niet zeggen, want ik onderhandel niet voor de camera’s of in het halfrond.

Ik ben heel duidelijk geweest. Speel uw politieke spelletjes verder. De regering heeft vanmiddag unaniem beslist datgene te doen wat ik u zojuist heb meegedeeld. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mijnheer Vandenbroucke, vraagt u nog een schorsing?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Dat is natuurlijk geen standpunt. Uit het debat is zonet duidelijk gebleken dat de verklaringen die de minister-president heeft afgelegd openlijk werden afgekeurd door zijn coalitiepartners.

De voorzitter

Dan moet u de vraag stellen aan de volksvertegenwoordigers, niet aan de minister-president. Er is een onderscheid tussen enerzijds de wetgevende macht en anderzijds de uitvoerende macht. Ik ga daarover niet in discussie.

U stelt een vraag aan de uitvoerende macht. De minister-president heeft zijn standpunt meegedeeld. Nu is mijn vraag: wenst u de schorsing nog?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Ja, natuurlijk.

De voorzitter

Hoelang wenst u dat ik schors? Ik kan maximum een halve dag schorsen. Een uur? Vijf minuten?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

De tijd die de regering nodig heeft om tot een eensluidend standpunt te komen.

De voorzitter

Moet de regering mij dan meedelen waarover ze vanmiddag allemaal nog gaat onderhandelen?

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 15.10 uur.

– De vergadering wordt hervat om 15.16 uur.

Mijnheer Vandenbroucke, de minister-president heeft daarstraks een verklaring afgelegd namens de gehele regering, die hij tot tweemaal toe heeft herhaald. Hij wenst dit geen derde keer te herhalen.

We kunnen dus overgaan tot de volgende actuele vraag.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, terwijl de vergadering hier geschorst was, verklaarde een fractieleider van de meerderheid voor de camera’s van Villa Politica dat heel die heisa niet nodig was omdat er een maand geleden een goed akkoord werd gesloten en dat de minister-president nu zelf gaat onderhandelen met een mandaat dat ruimer wordt ingevuld dan dat van de bevoegde minister Schauvliege.

Klopt het dat er een ruimer mandaat is gedefinieerd en dat de hele Vlaamse Regering daarachter staat? Ik hoor de heer Schiltz hier vertellen dat Vlaanderen meer inspanningen moet leveren. Over diezelfde inspanningen verklaart de N-VA dat die niet kunnen worden geleverd. 

De voorzitter

We gaan daarover nu geen inhoudelijk debat voeren. We zijn bezig met de actuele vragen. Als u een wijziging van de agenda noodzakelijk vindt, moet u daarvoor een spoedbehandeling vragen. Dan leg ik dat aan de vergadering voor.

We hebben drie vraagstellers gehoord, de minister-president heeft geantwoord, u hebt de repliek gehoord. De minister-president heeft gesproken namens de gehele regering, dat heeft hij tweemaal duidelijk gesteld. Ik kan daar verder niets aan toevoegen.

Ik ga enkel over wat hier in dit halfrond wordt gezegd. Wat hier buiten voor de camera’s wordt gezegd en op Facebook of op Twitter interesseert me niet. Ik heb die opmerking in het verleden nog gehoord, maar enkel wat in deze vergaderzaal wordt gezegd, telt.    

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ik stel alsnog een agendawijziging voor. Ik stel voor om straks een actualiteitsdebat te houden over het uitblijven van een klimaatakkoord, in aanwezigheid van de voltallige Vlaamse Regering.

De voorzitter

Ik verzoek de fractieleiders om naar mijn kantoor te komen om daar verder af te spreken.

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 15.16 uur.

– De vergadering wordt hervat om 15.33 uur.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, elke fractie heeft hier al kunnen aangeven dat wij een akkoord willen. Wij vragen ook dat men daarmee bezig is en dat men al het redelijke doet om tot een akkoord te komen. De regering heeft dat daarnet bevestigd.

Wij zijn er echter heilig van overtuigd dat een actualiteitsdebat terwijl de onderhandelingen lopen, contraproductief zou werken en een akkoord verderaf zou brengen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar de afspraak om geen actualiteitsdebat te houden.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, ik wil mij hierbij aansluiten. Het is absoluut nodig dat er in dit land zo snel mogelijk een klimaatakkoord komt. Wij hebben vertrouwen in deze Vlaamse Regering en in haar mandaat. Een actualiteitsdebat zou geen bijdrage leveren tot het sneller bereiken van een akkoord.

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, mijn fractie en ikzelf kunnen ons daarbij aansluiten. Het is heel belangrijk dat wij in dit land zo snel mogelijk een klimaatakkoord hebben. De Vlaamse Regering moet alles doen wat redelijk is om tot dat akkoord te komen. Ik ga ervan uit en ik vertrouw erop dat de Vlaamse Regering dat zal doen. Daarom zie ik geen reden om nu een actualiteitsdebat te voeren.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Collega’s, ik ben blij dat het parlement met zo’n grote meerderheid de wil uitspreekt om tot een klimaatakkoord te komen. Ik betreur echter dat wij hierover geen actualiteitsdebat met de Vlaamse Regering kunnen houden. Het schouwspel van zonet doet mij er immers fundamenteel aan twijfelen of deze Vlaamse Regering wel in staat is om één en ondeelbaar aan te schuiven aan die onderhandelingstafel, om snel – en liever vandaag dan morgen – tot een klimaatakkoord te komen. Dat is wat de burgers van dit land verwachten.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ook ik vind het goed dat iedereen nog eens zijn ambitie heeft uitgesproken om een klimaatakkoord te sluiten. Ik vind het echter ongelooflijk cynisch dat men na zes jaar een actualiteitsdebat tegenhoudt onder het voorwendsel dat dit wel eens de onderhandelingen zou kunnen doorkruisen. Een Vlaamse Regering die met een duidelijk mandaat, dat werd afgesproken door de coalitiepartners, aan een onderhandelingstafel aanschuift, heeft geen schrik van een actualiteitsdebat in het parlement! (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.