U bent hier

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Minister-president, u werd deze ochtend in de bloemetjes gezet, en dat is u voor alle duidelijkheid zeker gegund. Nogmaals proficiat voor uw twintigjarige mandaat. Maar toch zal ik scherp zijn, minister-president: u stelt teleur. Als een kind naar school gaat zonder zijn huiswerk te hebben gemaakt, hebben we daar soms nog begrip voor. Als een ambulancier te laat komt om iemand te reanimeren, hebben we daar al veel minder begrip voor. Een regeringsleider van 7 miljoen Vlamingen, voor wier welzijn en welvaart u mee verantwoordelijkheid draagt, heeft geen enkel geldig excuus, minister-president. Het is uw taak om een klimaatakkoord te sluiten, zelfs als Wallonië aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit, zeker als uw partij op federaal niveau mee de plak zwaait, en zeker als we van Obama en de Chinese president Xi Jinping, die voor nog veel grotere uitdagingen staan op het vlak van politiek, verwachten dat zij in Parijs een internationaal klimaatakkoord sluiten.

Minister-president, u zei dat er voor u geen deadlines zijn. Wel, u hebt duidelijk een deadline overschreden. Desalniettemin zal er finaal toch een akkoord moeten zijn. Mijn voornaamste vraag is: hebt u een investeringsplan klaar voor Vlaanderen? Weet u wat u gaat doen zodra u al die geblokkeerde honderden miljoenen die vanuit Europa naar Vlaanderen kunnen gaan, in de Vlaamse economie kunt pompen? Hebt u een investeringsplan klaar?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Minister-president, uw onderhandelingspartners moeten zich deze week gevoeld hebben alsof ze naar die fameuze aflevering van Dallas aan het kijken waren. U bent oud genoeg om dat nog gezien te hebben. Ik heb het over die aflevering waarin plots, na een heel seizoen vol avonturen, een dood personage opduikt in de douche en zegt dat het allemaal maar een droom was, dat het om te lachen was. Zo moet het ongeveer voelen als je voornaamste onderhandelingspartner na zes jaar onderhandelen, twee weken na een afgesprongen akkoord, twee dagen nadat het eigenlijk al te laat is omdat de klimaatconferentie begonnen is, aan tafel komt en zegt dat het allemaal maar om te lachen was en dat hij nog een nieuw voorstel heeft. Dat is de manier waarop Vlaanderen onderhandelt. Vandaag noemt een journalist het in de krant onderhandelen zoals kinderen van 5 jaar.

We zouden gewoon kunnen vragen waarom u dat doet, minister-president, maar ik denk dat ik het antwoord weet, want wat u en uw partij – en laat ons eerlijk zijn: ook al in de vorige legislatuur – hebben gedaan, is hier de stilstand organiseren, maken dat we zodanig lang in het verleden blijven hangen, dat we op het moment dat de rest van de wereld al lang bezig is de toekomst voor te bereiden, we hoe dan ook niet meer mee kunnen, dat het de moeite niet meer is.

Eigenlijk is er maar één simpele vraag, minister-president. Uit alle onderzoek, uit alle actie en uit alle gesprekken die je met Vlamingen voert, blijkt dat ondertussen zowat alle Vlamingen – en dat heeft tijd gevergd – zich bewust zijn van de ernst van die klimaatproblematiek.

Ze zijn zich bewust van het feit dat we hier inspanningen zullen moeten leveren. Ze zijn zich ervan bewust dat het in ons eigen belang is om dat te doen, als we voor de volgende generatie willen zorgen en als we economisch willen vooruitgaan.

Minister-president, iedereen in Vlaanderen weet dat dit serieus is. Ik heb maar één simpele vraag: waarom hebben u, uw regering en uw partij in het bijzonder er dan zo’n klucht van gemaakt? (Applaus bij sp.a. Opmerkingen van Kris Van Dijck)

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister-president, we wachten inderdaad al zes jaar op een klimaatakkoord. Waar er eerst nog goede hoop was, is het stilaan aan het verzanden in een klucht.

Ik moet bekennen dat ik mij als politicus schaam. België, hoofdstad en hoofdzetel van Europa, slaagt blijkbaar niet in iets waarvan de urgentie zo overduidelijk is en door iedereen wordt gedeeld, waarin Europa steevast het voortouw heeft genomen omdat het weet welke belangrijke rol het te vervullen heeft op het internationaal toneel. In onze micro-omgeving België slagen we er namelijk niet in een akkoord te vinden tussen de partijen.

Een en ander bewoog, de deadlines zijn verstreken, de druk op de ketel werd opgevoerd. Ik ben blij dat er alsnog een demarche is gekomen. Minister, hoelang blijven we nog de apothekersweegschaal hanteren om toch nog een paar miljoen euro links en een paar ton petroleum equivalent af te pitsen? Wat blokkeert nu nog een finaal akkoord? (Applaus bij Open Vld, CD&V, sp.a en Groen)

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Collega’s, ik ben wat verrast door de tonaliteit van de vraagstelling. (Rumoer)

Ik had gedacht hier ernstige milieuspecialisten voor mij te hebben, met zin voor verantwoordelijkheid en besef voor wat Vlaanderen doet. (Rumoer. Opmerkingen van Bart Van Malderen)

De voorzitter

Collega’s, minister-president Bourgeois heeft het woord.

Mijnheer Van Malderen, rustig aan alstublieft.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Van Malderen, mag ik even uitspreken?

Ik ben daarnet gehuldigd in dit parlement, met de overtuiging dat in dit parlement een ernstige dialoog mogelijk is. Ik hoor dat er in termen van klucht, huiswerk, schaamte enzovoort wordt gesproken. Dat is absoluut onjuist.

Ik zou willen dat de collega-specialisten om te beginnen aan de mensen van de publieke opinie duidelijk maken dat de Belgische discussie niet over Parijs gaat. In Parijs worden er afspraken gemaakt voor de komende periode 2020-2030. U kent de ambities van de Europese Unie op dat vlak: we kijken uit naar wat de diverse wereldleiders daar voorop zullen stellen.

Parijs gaat over 2020-2030. Waar deze klucht, dit huiswerk, deze schande, die schaamte over gaat, collega’s, is de lopende periode. (Rumoer. Opmerkingen van Hermes Sanctorum-Vandevoorde)

De voorzitter

Dames en heren, alstublieft! Mijnheer Sanctorum, als u nog één keer onderbreekt, dan krijgt u het woord niet meer van mij. (Rumoer. Opmerkingen. Applaus bij de N-VA)

Ik heb de orde van de vergadering! Ik vind dat u het respect moet hebben te luisteren wanneer iemand het woord heeft. U moet niet proberen te interrumperen, want dan krijgt u het woord niet meer. Zo simpel is het. Ik heb de orde van de vergadering.

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Sanctorum, ik respecteer uw groen fundamentalisme. (Rumoer. Opmerkingen van Björn Rzoska)

Ik hoop dat dat fundamentalisme inhoudt dat u mensen laat uitspreken. Mag ik uitspreken? Ik heb u niet onderbroken.

Collega’s, de Belgische discussie, de klucht, het huiswerk gaat over de lopende periode 2013-2020. Collega’s, België weet sinds 2009 welke doelstellingen er moeten worden gehaald in het kader van het lopende plan 2013-2020. We zijn anno 2015. Die klucht, dat onafgewerkte huiswerk, duurt op dit ogenblik dus zes jaar. Zes jaar.

De laatste tijd zijn er al wat inspanningen geleverd om tot een akkoord te komen. In oktober is er een voorstel van akkoord geformuleerd dat helaas onmiddellijk technisch kaduuk bleek te zijn aan federale zijde.

Dat heeft premier Michel bevestigd. Het is bevestigd door een e-mail of een briefwisseling met de Europese Commissie. Het was een akkoord dat technisch niet haalbaar was. Sindsdien is er opnieuw onderhandeld, en de laatste dagen intens. Ik heb het gevoel dat we dicht bij een akkoord zijn, maar we zijn er bijlange nog niet. Diegenen die dit voorstellen alsof het gaat over een cijfer na de komma, wel, die maken daar een klucht van. Ik en mijn regering nemen de verantwoordelijkheid. De vraag is waarom er nog geen akkoord tot stand komt. Wel, het gaat over drie zaken, die u kunt lezen in de media. Ik ben altijd verbaasd dat een aantal zaken in real time naar buiten gaan. Dat bemoeilijkt de onderhandelingen, maar dat is dan maar zo.

Er zijn drie knelpunten. Er is een tekort aan garanties, aan verantwoordelijkheid door diverse entiteiten met betrekking tot de hernieuwbare energie. Ik wil een sluitend akkoord. Als België een engagement neemt om zoveel hernieuwbare energie te ontwikkelen, dan wil ik dat het duidelijk is wie zich daarvoor engageert. Als er een tekort is – dat kunt u als belachelijk voorstellen, een cijfer na de komma, nul komma zoveel MTEP (million tons equivalent of petroleum) – dan gaat dat over gigantische hoeveelheden en een gigantische kostprijs.

In dit parlement was er niet zo lang geleden een enorme heisa over de elektriciteitsfactuur. Wel, dit gaat over honderden miljoenen euro’s. (Applaus bij de N-VA)

Als we ons engageren, wil ik dat we dat kunnen nakomen.

Tweede discussiepunt is de verdeling van de veilingopbrengsten. Derde discussiepunt is de internationale klimaatfinanciering. De laatste dagen zijn we daar heel intens mee bezig. Als u me vraagt naar de details, dan ga ik die niet verklappen. Ik kan wel zeggen dat ik vanmiddag namens de Vlaamse Regering aan federaal minister Marghem, die voorstellen had geformuleerd, heb laten weten dat we bereid zijn welbepaalde bijkomende stappen te zetten. We hebben die ook geconcretiseerd.

Ik wil dat de sfeerschepping ophoudt dat de Vlaamse Regering niet bekommerd zou zijn om ons klimaat of om hernieuwbare energie. Dat is niet waar. Vlaanderen heeft engagementen inzake de reductie van CO2, maar daar spreken jullie niet over. We hebben engagementen, we zitten op schema: tegen 2020 15 komma zoveel procent reductie van de CO2-uitstoot, bestrijding van het serre-effect.

We zijn er nog niet met betrekking tot de afronding van het akkoord inzake hernieuwbare energie, wat bijzonder veel geld kost, zeker in Vlaanderen. Dat weet u als specialisten beter dan ik. Wel, we zijn er nog niet. Betekent dit dat deze regering ondertussen met de armen gekruist zit, dat we geen inspanningen doen voor hernieuwbare energie? Absoluut niet natuurlijk. We hebben op dit ogenblik 380 windmolens in Vlaanderen. Het is de bedoeling om er 500 te hebben. Als het van de collega’s en mij afhangt, dan proberen we tot 600 te komen.

We hebben veel natuurlijke handicaps, vergeleken met bijvoorbeeld Wallonië. Vlaanderen zit op dit ogenblik aan 5,5 procent hernieuwbare energie. Het streefcijfer voor België is 13 procent. Wallonië zit aan ongeveer 11 procent. Wallonië verstookt veel hout – dat is hernieuwbare energie – met zijn uitgestrekte bossen. Wallonië heeft reliëfverschillen, heeft waterkracht, heeft veel ruimte voor windmolens. De noemer van Wallonië  – helaas voor de welvaart van Wallonië, gelukkig voor zijn klimaatdoelstellingen – is kleiner geworden door de sluiting van Arcelor-Mittal. Vlaanderen heeft geen bossen, stookt nauwelijks hout, heeft weinig ruimte voor windmolens en heeft geen reliëf en waterkracht. (Rumoer)

Vlaanderen heeft inderdaad industrie die veel energie verbruikt, maar tegelijk top van de wereld is inzake energiezuinigheid. Vlaanderen is een stadsstaat met heel veel industrie. Mijn regering gaat daarmee om, met ambitie, maar ook met verantwoordelijkheidszin. (Rumoer. Applaus bij de N-VA)

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Minister-president, als u dit antwoord zes jaar geleden had gegeven, dan had ik daar begrip voor gehad. Als u dat vijf jaar geleden had gedaan, had ik ook nog begrip gehad en vier jaar geleden ook nog. Vandaag echter is dit antwoord onaanvaardbaar. Ik dank u trouwens voor uw erkenning van mij als milieudeskundige.

Ik heb u een heel concrete vraag gesteld: bent u klaar met een investeringsplan? Ik ken het antwoord: u bent niet klaar. U discussieert nog altijd over de lopende engagementen, u hebt geen flauw idee hoe u bijkomende inspanningen kunt leveren op het vlak van klimaatbeleid. Dat is de realiteit. En het probleem te gronde, minister-president, is dat u het klimaatbeleid ziet als een kostenpost. Bedrijven als Umicore, Solvay en Janssen Pharmaceutica schrijven u aan omdat zij weten dat dit winst betekent voor de Vlaamse economie, maar u beseft dat niet.

Ik heb goed gezien wie er daarnet heeft geapplaudisseerd en wie niet voor de kritiek. Een meerderheid in dit parlement vindt dat u onvoldoende hebt gedaan, minister-president. Een meerderheid in dit parlement wijst de regeringsleider terecht. Ik denk dat dit een belangrijk precedent is. (Applaus bij Groen en sp.a)

Minister-president, ik wil mijn mening bijstellen na uw uitleg. Dit is geen klucht, dit is een tragische klucht. Vooral het moment dat u hier met heel veel vuur de honderden miljoenen kosten verdedigt die we zouden kunnen vermijden, de dag nadat de Federale Regering honderden miljoenen heeft weggegeven aan een Frans energiebedrijf om ervoor te zorgen dat we daar vooral nog veel jaren slachtoffer van zijn, maakt er des te meer een tragische klucht van.

Wanneer die honderden miljoenen moeten gaan naar investeringen in groene energie, in hernieuwbare energie, in een duurzame toekomst voor dit land en voor onze economie, dan vindt de N-VA dat een kostenpost. Wanneer u die miljoenen cadeau kunt geven aan een Frans energiebedrijf zoals ENGIE, dan bent u daar blij om. Dat is het grote verschil.

Het probleem van Vlaanderen is niet dat het geen bergen, of dat het geen bossen heeft – daar zou u trouwens iets aan kunnen doen –, het probleem van Vlaanderen is dat het geen ideeën heeft. Nu er in Parijs wordt onderhandeld over de toekomst – u hebt het terecht over inspanningen voor de toekomst – bent u aan het mierenneuken en krenten tellen in het verleden. En dat is wat dit zo absurd en cynisch maakt. Ik heb in uw antwoord geen enkel idee gehoord over hoe we dan wel die klimaatdoelstellingen, waar heel veel mensen in Vlaanderen van wakker liggen, zullen waarmaken. Ik heb alleen gehoord waarom we niet kunnen doen wat we tien jaar geleden hadden moeten doen, en dat is de tragische waarheid van deze Vlaamse Regering, van uw Vlaamse Regering. En dat is uw verantwoordelijkheid voor een volledige volgende generatie in Vlaanderen. Jammer dat u die op die manier neemt. (Applaus bij sp.a en Groen)

Minister-president, u hebt natuurlijk gelijk wanneer u zegt dat dit al lang aansleept. Maar zeggen dat dit geen impact zou hebben op wat er nu in Parijs gebeurt omdat het een debat is over het verleden en we met andere woorden nog altijd niet klaar zijn met het honoreren van onze vorige engagementen, is niet juist. Wanneer we in Parijs mee de trekker willen zijn van een ambitieus klimaatakkoord, moeten we ook onze engagementen uit het verleden waarmaken.

Minister-president, u hebt een kans, u hebt een enorme opportuniteit om nu te laten zien dat u de minister-president zult zijn die voor het eerst in zes jaar het intra-Belgisch klimaatakkoord kan sluiten. Laat u van deze roem niet weerhouden door het ‘geen morzel grond’-principe, met name dat er aan Vlaanderen toch niet te veel mag worden geraakt. Minister-president, wees voluntaristisch. Laat zien dat Vlaanderen bereid is om in de buidel te tasten. Dat kost geld, maar wat u vergeet te zeggen, is dat dit een investering in de toekomst is. Als we nu investeren in de omslag naar een blauwe economie, naar een groene economie zoals u die wilt noemen, dan levert dat welvaart en jobs op. Ook met de opbrengsten van de emissierechten die op ons wachten, kunnen we een klimaatbeleid voeren. Wanneer dat geld vrijkomt, hoop ik iets te kunnen doen om mensen en niet alleen bedrijven te helpen om samen de handen uit de mouwen te steken en van Vlaanderen een klimaatneutraal en klimaatvriendelijk land te maken. (Applaus bij Open Vld, sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega's, ik hoop echt dat we eens rustig, met zijn allen, alles op een rijtje kunnen zetten zodra de heisa voorbij is. Ik ben ervan overtuigd dat u dan zult vaststellen dat de N-VA wel degelijk solidair is en wel degelijk een akkoord en zelfs een ambitieus klimaatbeleid wil. Maar we willen ook uitvoeren wat we beloven, en die factuur mag niet alleen naar de Vlaamse belastingbetaler gaan. Zo’n belastingverhoging wilt u ook niet, mijnheer Schiltz.

Mijnheer Sanctorum, u vraagt wat we met dat geld zullen doen. Het is al herhaaldelijk gezegd en het staat ook in het regeerakkoord. In de eerste plaats zullen we investeren in het energiezuiniger maken van sociale woningen. Dat zal een win-winsituatie opleveren, want dat zal de CO2-uitstoot reduceren én mensen helpen die het nu al moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega's, het is duidelijk dat er een klimaatakkoord moet komen, en wel nu. Het momentum is er: niet alleen omdat in Parijs een top over de toekomst van het klimaat gaande is, maar ook omdat vandaag duidelijk wordt dat meerderheid en oppositie een akkoord vragen. Er is een nieuw momentum gecreëerd omdat het mandaat dat jarenlang aan minister Schauvliege is gegeven, vandaag duidelijk soepeler wordt geïnterpreteerd. Als ik u en de heer Vandaele hoor, dan ben ik blij. Onderhandelen is geven en nemen. Vandaag laat u in de pers optekenen dat het klimaatakkoord belangrijk is. Ik hoop dat er niet langer politieke spelletjes worden gespeeld en er effectief een akkoord wordt gesloten. (Applaus bij CD&V, Open Vld, sp.a en Groen)

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, collega's, de diverse tussenkomsten sterken mij nog meer in de overtuiging dat we de ambities van de Vlaamse Regering moeten waarmaken. Geen enkele collega heeft tegengesproken dat Vlaanderen voor de lopende periode de ambitie heeft om de CO2-emissies te reduceren. Wat dat betreft, zijn we op schema, en dat is belangrijk. Dat is belangrijk, in het licht van Parijs. We zijn ambitieus, en we willen met premies, bouwvoorschriften en maatregelen in verband met het wagenpark die ambitieuze doelstellingen waarmaken.

Mijnheer Sanctorum, u vroeg twee keer hoe het zit met het investeringsplan. De heer Vandaele gaf u het antwoord. U kent het regeerakkoord: de vrijgekomen middelen zullen prioritair worden gebruikt om woningen energiezuiniger te maken. Op dat vlak kan Vlaanderen nog enorm veel winst boeken. Dat staat zo in het regeerakkoord. We hebben daar goed over nagedacht en we zullen daar werk van maken.

De heer Tobback heeft het over mierenneukerij. Ik verzet me daar ten stelligste tegen. Het gaat over belangrijke vraagstukken. De Vlaamse Regering heeft grote ambities, zowel wat betreft de reductie van de CO2-emissies als wat betreft hernieuwbare energie. U lacht wanneer ik het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië ter sprake breng. Dit zijn de feiten: 11 procent van de Waalse energie is hernieuwbaar, tegen 5,5 procent van de Vlaamse. Dat betekent dat we nog een ontzettend grote stap moeten zetten. Dat betekent dat een akkoord over de verdeling van die 13 procent sluitend moet zijn. Enkele cijfers na de komma in die MTEP betekent op zich al een zwaar engagement, dat grote investeringen vereist. Inzake de plaatsing van windmolens zijn we ambitieus, maar op dat vlak is het laaghangend fruit geplukt.

We zijn ambitieus, want we moeten ten minste naar vijfhonderd windmolens gaan. Voor minister Turtelboom, mezelf en de hele Vlaamse Regering moeten we naar nog meer windmolens gaan. Maar als we de norm en het engagement niet halen, betekent dit dat alle Vlaamse burgers de factuur zullen betalen. En het gaat dan niet over 5 of 10 miljoen euro, maar over honderden miljoenen, misschien wel 1 miljard euro. Daar gaat het over. (Applaus bij de N-VA)

We moeten dus realistisch zijn. Ik zal dus geen akkoord sluiten dat de hernieuwbare energie uitholt of in het ongewisse laat hoe de veilingopbrengsten worden verdeeld. Het zou al te gemakkelijk zijn om een akkoord af te sluiten waarbij we beslissingen daarover uitstellen, erop rekenend dat iemand er zich wel zal om bekreunen om dat tekort weg te werken. Zo werkt dat niet. We zijn daar volop mee bezig. Mijnheer Bothuyne, maakt u zich geen zorgen: ik weet wat onderhandelen is. Ik voer die onderhandelingen niet op straat. Ik hou niet van die politieke spelletjes. Ik hou er niet van dat men een sfeertje creëert. (Applaus bij de N-VA)

Laat ons verstandig met de regering… Een onderhandelingsproces is een dynamisch proces. Dat is niet zeggen: “Dat is mijn positie” en in de media zeggen: “Daar ga ik voor.” Je kunt in de media zeggen dat er voorstellen zijn en dat je die bezorgt. Daar houden we het bij. Ik zal er alles aan doen om tot dat akkoord te komen, een akkoord mét ambitie, een akkoord dat tegelijk getuigt van verantwoordelijkheidszin. (Applaus bij de N-VA. Rumoer)

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Minister-president, u hebt nu verschillende keren gezegd dat we de doelstellingen halen, dat we op schema zitten en dat er investeringsplannen klaarliggen. U hebt het mis. Het spijt me. Ik wil straks gerust met u de documenten en grafieken erop nalezen. We zitten niet op schema om de min-15-procent tegen 2020 voor CO2-reductie te halen. De investeringen staan niet in de startblokken. Er zijn vage verwijzingen in het klimaatbeleidsplan, maar er ligt niets concreets op tafel. Nogmaals, ik wil de cijfers straks met u gerust doornemen.

Wat is de fond, minister-president? U moet inderdaad overtuigd zijn dat een klimaatbeleid een meerwaarde is voor Vlaanderen. U noemde mij daarnet een fundamentalist. Ik schrok even. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica die eigenlijk hetzelfde pleidooi houdt, ook een fundamentalist is. Ik vind het heel straf dat u dat zegt.

U bent een Vlaams-nationalist. Ik heb daar respect voor. Dat is uw recht. Het is ook het recht van uw partij om kritiek te geven op de werking in dit land. Zodra u in een regering stapt en ministers aanlevert, zowel federaal als Vlaams, hebt u echter de plicht om te regeren. U als regeringsleider hebt de plicht om de Vlaamse economie en de Vlaamse burgers te versterken. Aan die plicht verzaakt u, en net daarom stelt u teleur. (Applaus bij Groen en sp.a. Opmerkingen van minister-president Geert Bourgeois)

Minister-president, ik zal aannemen dat het te goeder trouw is en zal er geen heel lelijke woorden over zeggen, maar wanneer u hier driemaal na elkaar komt verkondigen dat we onze doelstellingen halen en op schema zitten, dan hebt u gewoon ongelijk. Dan hebt u ofwel uw dossiers niet gelezen, ofwel heeft men ze u niet gegeven. Want met uitzondering van bijkomende installaties hernieuwbare energie – met dank aan de vermaledijde subsidies – missen we al onze doelstellingen.

Zoals u terecht opmerkt, zijn dat de doelstellingen uit het verleden. Dan zwijgen we nog over de doelstellingen voor de toekomst, waar u er met uw akkoord van gisteren over de nucleaire energie voor gezorgd hebt dat de groei aan hernieuwbare energie in dit land nog eens verder zal worden gefnuikt. Dat zegt op dit moment iedereen.

Ik blijf erbij: u praat niet alleen naast de kwestie, u citeert niet alleen verkeerde cijfers, maar het gevolg van dit alles is dat u nu bezig bent met Vlaanderen hard te verankeren in het verleden. Die prijs zal meer zijn dan een paar honderd miljoen euro of een paar miljard, die prijs zullen we met alle Vlamingen betalen die door regeringen na u zullen moeten worden bestuurd. Als het van mij afhangt, kan dat niet rap genoeg komen. (Applaus bij sp.a en Groen. Rumoer bij de N-VA)

Minister-president, ik ben toch wel wat ongerust geworden na uw repliek. Aanvankelijk heb ik u de hand uitgestoken. Ik heb u erop gewezen dat u de kans hebt om een historisch akkoord te sluiten, om te laten zien hoe fier en hoe kloek Vlaanderen is, hoe Vlaanderen het voortouw kan nemen en, inderdaad, misschien iets meer lasten op zijn schouders laadt omdat het beseft dat het die lasten kan verzilveren en daar winsten uit kan halen.

Minister-president, gedaan met treuren en zeuren. Het is nu tijd om niet met woorden te strooien en zeker niet als uw eigen fractie diegene is die de politieke spelletjes in dit dossier toch wel al kietelend een beetje op scherp heeft gesteld. (Applaus bij Open Vld, CD&V, sp.a en Groen. Rumoer bij de N-VA)

Dat is zo. Dit dossier is de minister-president ontstolen door profileringsdrift van zijn fractie. (Rumoer bij de N-VA)

De voorzitter

Wat is het probleem, mijnheer Van Malderen?

De spreektijd is gedaan. We gaan gewoon naar de volgende vraag.

Voorzitter, ik ben onderbroken door een tussentijds applaus.

De voorzitter

Daar heb ik niets mee te maken, mijnheer Schiltz. (Rumoer)

Ik heb de heer Sanctorum rustig laten uitspreken. Ik heb de heer Tobback rustig laten uitspreken. Ik laat de heer Schiltz ook rustig uitspreken. Als u heel lang applaudisseert, dan loopt de tijd door. Daar kan ik niets aan doen. (Rumoer)

U moet daar niet zo druk over doen. Wat doet u allemaal overspannen vandaag, zeg!

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister-president, u zult in ons een bondgenoot vinden als u de politieke spelletjes afzweert en Vlaanderen de ambitie geeft die het waard is, en samen met ons in de toekomst investeert. (Applaus bij Open Vld, CD&V, sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.