U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 16 juli 2009.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Voorzitter, minister Turtelboom is niet aanwezig. Ik heb geen vraag aan haar, maar ik ga een stelling innemen. (Opmerkingen van de voorzitter)

Ik wacht wel even tot de minister aanwezig is.

De voorzitter

Minister Turtelboom is net aangekomen. Mijnheer Vanbesien, laat u gaan.

Wouter Vanbesien (Groen)

Ik wil even situeren waarom we dit ontwerp van decreet over dit verdrag niet zullen goedkeuren.

Dit is een verdrag dat het vermijden van dubbele belastingen tot doel heeft, maar het is wel met een partner die eigenlijk geen belastingrechten uitoefent. De vraag is wat de zin daarvan is. Bovendien is het dringender om met het Eiland Man akkoorden te sluiten over informatie-uitwisseling omdat het ook een belastingparadijs is en er belangrijke informatie in het antifraudebeleid aanwezig is en zou moeten worden uitgewisseld.

Een laatste argument is dat er een algemeen antimisbruikartikel ontbreekt. In die zin is het in strijd met het model dat onder meer door de OESO naar voren wordt gebracht. Om die reden denken we dat het beter is dat we dit verdrag niet afsluiten.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Voorzitter, de verslaggever is ook niet aanwezig.

De voorzitter

Er is niet gevraagd om verslag te geven.

Jo De Ro (Open Vld)

Ik zie in de commissie altijd dat iedereen graag verslaggever wil zijn, maar ...

De voorzitter

Mijnheer De Ro, daar ga ik een artikel over publiceren. Daar hebt u groot gelijk in. We willen allemaal verslaggever zijn, maar als het eropaan komt, enzovoort.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 384/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.