U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 12 november 2015, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Vooreerst moet mij iets van het hart. Ik ben een beetje teleurgesteld over de manier waarop wij over de audit hebben vernomen. Wij wisten dat die audit eind juni 2015 klaar zou zijn. We hebben de vakantiemaanden er laten overgaan, maar in september hebben we er ook niets van gehoord. Ik heb dan zelf tot oktober gewacht om een vraag om uitleg in te dienen om iets meer te weten te komen over de stand van zaken van die audit. Die vraag is door onze drukke agenda in de commissie nog niet aan bod kunnen komen. Maar dan moeten wij dinsdag in De Tijd vernemen dat zij inzage hebben gekregen in die audit.

Ik denk dat dit een gemiste kans is voor ons als parlementsleden, en ook misschien een gemiste kans voor u, minister, om op een positieve manier met ons samen te werken over die resultaten van de audit.

Dat terzijde gelaten, lezen we in De Tijd dat er een aantal knelpunten zijn binnen het CLB, knelpunten die wij als parlementsleden, maar ook de scholen, de ouders, de leerlingen en het CLB zelf ervaren hebben. Die komen in die audit blijkbaar heel duidelijk naar voor. Het gaat over de samenwerking die beter zou moeten kunnen – de CLB’s zijn nog te veel eilanden op zichzelf –, het gaat ook over de kwaliteit, die vaak toch wel wat individueel afhankelijk is, het gaat over een gebrek aan gemeenschappelijke visie rond de werking, rond de doelstellingen, rond hoe het CLB zou moeten kunnen functioneren, en over de nood aan communicatie en misschien een beetje meer sturing vanuit de overheid.

U kent onze standpunten daarover. Wij zijn uiteraard voorstander van een betere samenwerking, wij willen graag in de toekomst evolueren naar een net-onafhankelijk CLB. We vinden het heel belangrijk om na te denken over de kwaliteit. Welke deskundigheid hebben wij in de teams van de CLB’s en welke deskundigheid moeten we daar eventueel nog bij laten aansluiten? En natuurlijk ook de communicatie, zowel extern ten behoeve van alle betrokkenen, als de interne communicatie van CLB’s, school en welzijn.

Minister, wat zijn uw conclusies uit die audit van het CLB? Hoe kunnen we daar in de toekomst op een positieve manier aan verder werken?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Wij hebben vanochtend in de commissie Onderwijs duidelijke afspraken gemaakt over hoe we met de audit zullen omgaan. U weet het, of u weet het niet, maar de audit hangt samen met een tweede onderzoek, namelijk een wetenschappelijke review rond leerlingenbegeleiding.

Hier gaat het dus om een audit van onze CLB’s, waarbij gekeken werd naar wat het takenpakket van de CLB’s omvat, op welke manier ze daarmee omgaan, waaraan de tijd wordt verdeeld, hoe de werkingsmiddelen worden besteed. Eigenlijk is het dus een werkstuk dat een heel goed inzicht biedt in de huidige praktijk binnen de CLB’s. Daaraan hangt een wetenschappelijke review vast over hoe we de leerlingenbegeleiding in de toekomst zullen zien. Vanavond worden de resultaten daarvan door de onderzoekster aan mij voorgesteld. Het was de bedoeling zowel de audit als de wetenschappelijke review samen voor te stellen aan het Parlement. Dat is niet gelukt omdat iemand, wellicht uit de klankbordgroep – maar dat weet ik niet –, het blijkbaar belangrijk vond de resultaten naar buiten te brengen. Dat is voor mij bijzonder vervelend, maar ook voor de CLB’s. Daarom hebben we in het parlement besproken om vandaag die audit ook ter beschikking te stellen van u allen, en het werkstuk zelf samen te bespreken met de wetenschappelijke review op het ogenblik dat mevrouw de voorzitter van de commissie Onderwijs dat opportuun acht.

Ik denk dat we de audit moeten aangrijpen, niet om de CLB’s uit te kleden, zoals dat heet, maar wel om te kijken hoe we de CLB’s in de toekomst kunnen versterken. Er komen immers ook goede dingen uit de audit, want er zit ook een bevraging in van leerlingen en ouders, die zeer goede resultaten oplevert. Het gaat er dus om hoe we de CLB’s sterker kunnen maken, zichtbaarder kunnen maken, onafhankelijk kunnen laten werken, maar tegelijk ook ingebed laten in een sterk netwerk van scholen.

Ik zal uiteraard samen met jullie die discussie voeren, maar ik ga ervan uit dat iedereen het ermee eens is dat de wetenschappelijke review daarvoor ook op tafel moet liggen, en die verwacht ik heel binnenkort.

Minister, ik had stiekem gehoopt dat u van de review al iets ontvangen had en dat we dan vandaag iets nieuws konden vernemen voordat we het via de media moeten bekomen.

De review en de audit hangen uiteraard samen. Het zal zeer interessant zijn om ze samen te bekijken. Ik kijk ernaar uit om daarmee aan de slag te gaan. Het is zoals u zegt: we moeten ze versterken. Er zijn veel goede punten. We moeten focussen op wat minder is. Zoals bij de hervorming van het secundair onderwijs moeten we behouden wat goed is en versterken wat minder is.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Voorzitter, minister, ook wij betreuren dat de informatie niet eerst in het parlement geraakt is en dat we de discussie niet te gronde kunnen voeren. U weet dat de CLB’s een cruciale rol spelen op het snijvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Ook de Vlaamse Scholierenkoepel is vragende partij om inzake psychosociale problemen, problematische thuissituaties, problemen tussen leerkracht en leerling de rol van het CLB te versterken. Ik ben blij, minister, dat u dat wel degelijk wilt doen.

Als ik naar de begroting en het programmadecreet kijk, betreur ik dat de middelen die u vorig jaar bespaard hebt op de CLB’s en die hen net moeten toelaten om die rol ten volle op te nemen, nu structureel bespaard blijven. Als we de evaluatie grondig willen doen, met alle stakeholders, ook de leerlingen, ook de ouders, ook de betrokken CLB-medewerkers, dan lanceer ik hier alvast een warme oproep om toch in een bijkomende financiering en omkadering van de CLB’s te voorzien. Zij worden mede door het M-decreet echt overspoeld door vragen. Het water staat al die hardwerkende mensen aan de lippen.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik stel de vraag omdat mevrouw Meuleman afwezig is. Ik heb niet met de heer Parys op voorhand doorgesproken of dit kon, ik heb toch maar de vrijheid genomen om de vraag aan u te stellen.

Het gaat mij om het volgende aspect, een punt dat u ook altijd hoog in het vaandel voert, voorzitter – en terecht –, namelijk de transparantie van dit huis. Minister, ik weet dat deze morgen in de commissie de audit ter beschikking is gesteld die eerder naar de pers was gelekt. U hebt ernaar verwezen, de review die vanavond wordt voorgesteld, circuleert ondertussen ook al in de pers. Wij hebben zelfs een exemplaar ontvangen via verschillende kanalen. Dus opnieuw, voorzitter, vraag ik dat dit parlement tijdig de stukken krijgt zodat wij als volksvertegenwoordigers te gronde kunnen discussiëren. Ik hoop, minister, dat u de review zeer snel ter beschikking stelt, want hij zit op dit moment al bij de pers.

De voorzitter

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Voorzitter, de CLB’s verrichten zeer belangrijk werk. We merken dat vooral bij de 30 procent van de leerlingen die met een CLB in contact komt. Zij zijn tevreden over hun werk. Daarom is het belangrijk dat wij over beide rapporten kunnen beschikken om ten gronde de discussie te voeren in de commissie.

We hebben deze voormiddag afgesproken om dat op een ernstige manier te doen. De CLB’s verdienen dat ook, dat wij ernstig bekijken hoe we hun werking kunnen versterken, hoe we hun de mogelijkheden en de ruimte kunnen bieden om de ontwikkeling van kinderen en jongeren in onze samenleving goed te ondersteunen. Ik ben bereid om samen met de voorzitter van de commissie Welzijn na te gaan of we dat eventueel met de twee commissies samen kunnen doen. De CLB’s hebben niet alleen impact op het onderwijs, maar hebben ook een enorme impact op het welzijnsveld. Het is belangrijk dat zij hun opdracht goed kunnen vervullen.

Minister Hilde Crevits

Dank u voor deze aanvullingen. Inzake transparantie, mijnheer Rzoska: wie met mij samengewerkt heeft in de voorbije jaren heeft niet veel te klagen over het tijdig overmaken van documenten.

Deze audit is bevolen door de Vlaamse Regering. De vorige Vlaamse Regering is er nog mee begonnen, het is geen audit die bevolen werd door het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering heeft daarvoor het kader vastgelegd. Het is heel logisch dat de resultaten van de audit bij de minister, in dezen mezelf, terechtkomen. Als je weet dat een audit nauw samenhangt met een wetenschappelijk rapport dat ook moet worden opgeleverd, dan is het de volstrekt goede keuze van mezelf om de rapporten samen vrij te geven. Daar zou geen enkel probleem over geweest zijn als niet iemand het nodig zou hebben gevonden om het document naar buiten te brengen. Het kunnen maar twee kanalen zijn: ofwel het studiebureau, wat heel erg zou zijn, ofwel de begeleidende stuurgroep. Als u nu zegt dat de review ook al in de media zit zonder dat die aan mij is toegelicht, dan kan ik niet anders dat dit als een zeer zwaar incident beschouwen, voor mezelf misschien nog meer dan voor anderen. Ik zal dit ten gronde onderzoeken.

We kunnen ons kwaad maken over wat lekt in de media, maar het is niet mijn bedoeling me te laten leiden door de media en wat kranten schrijven. We moeten ons laten leiden door het belang dat we hechten aan de kwaliteit van goede leerlingenbegeleiding. Ik vind de suggestie van de voorzitter van de commissie Onderwijs zeer pertinent om dat samen met de commissie Welzijn te bekijken en samen conclusies te trekken. Ik bereid alvast met minister Vandeurzen een conceptnota voor om voor te leggen aan de Vlaamse Regering, samen met de twee onderzoeken. We kunnen die dan ook zeer uitvoerig bespreken in het Vlaams Parlement. Een goede begeleiding van onze leerlingen is me te kostbaar om het te laten verknoeien door al of niet door bepaalde personen gelekte rapporten.

Ik ben blij met uw laatste woorden. We moeten allemaal samen verder positief aan de slag gaan.

Mevrouw Gennez, u had het over de werking en de middelen. Juist omdat de middelen zijn wat ze zijn, is het zo belangrijk dat we streven naar een betere samenwerking, misschien zelfs over de netten heen en misschien in de toekomst netonafhankelijk. Al die tussenstructuren kosten geld. Dat geld wordt beter in de mensen en de middelen gestopt. We streven naar de kerntaak van het CLB, naar de leerlingenbegeleiding voor leren studeren, de onderwijsloopbaan, het psychosociale welzijn en de preventieve medische gezondheidszorg. Het is dan inderdaad zeer waardevol om samen te zitten met Welzijn en Onderwijs opdat bepaalde middelen en structuren eventueel kunnen worden gedeeld. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.