U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Minister, zaterdag bracht De Morgen het nieuws uit dat uw federale collega Van Overtveldt een antwoord had gevonden op de vraag of jeugdhuizen nu al dan niet vrijgesteld worden van de btw-plicht. Voortaan zouden alle jeugdhuizen een vrijstelling kunnen genieten, behalve diegene die een jaaromzet hebben van meer dan 50.000 euro.

Probleem opgelost, zou je denken, maar uiteraard is niets minder waar, want eigenlijk creëert uw collega extra regels en verpakt hij dat als oplossing voor een probleem dat er niet is. En daar zijn de jeugdhuizen uiteraard niet over te spreken. Goed draaiende jeugdhuizen – en ik denk dat u, als minister van Jeugd, dat toch wilt – halen die grens immers vrij gemakkelijk. Goed draaiende jeugdhuizen worden dus gestraft. Bovendien creëert dit een extra drempel voor jonge vrijwilligers om zich nog in dat jeugdhuis te engageren.

Ik weet dat u wilt inzetten op de aanpak van regulitis, om jonge vrijwilligers extra te ondersteunen, maar eigenlijk doet dit uw inspanningen teniet. Minister, wat zult u doen om dit niet te laten passeren, aangezien het ingaat tegen uw beleid? (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Collega’s, zaterdag 14 november is het Dag van het Jeugdhuis. In heel Vlaanderen vieren de jeugdhuizen dan feest. Maar u kunt zich inbeelden, collega’s, dat de regeling die minister Van Overtveldt vorige week kenbaar heeft gemaakt, een serieuze streep door de feestvreugde zal zijn.

In 1971 waren jeugdhuizen al vrijgesteld van de btw-regelgeving. Vorige week heeft minister Van Overtveldt kenbaar gemaakt dat hij jeugdhuizen eigenlijk aanziet als gewone commerciële drankgelegenheden. Ze kunnen nog een vrijstelling krijgen als ze onder bepaalde voorwaarden vallen, maar eenieder hier in het parlement weet wat jeugdhuizen vandaag zijn in Vlaanderen: het zijn vrijwilligersorganisaties. En zij zijn niet geholpen met die extra voorwaarden.

Wij zijn zeer teleurgesteld. Wij merken dat er een btw-boekhouding wordt opgelegd aan vrijwilligers. Ik hoef niemand kenbaar te maken, collega’s, dat daar een serieuze kennis voor nodig is. En nu verwachten wij dat vrijwilligers zich in acht weken tijd – en dan tel ik Kerstmis en Nieuwjaar nog mee – die boekhoudkundige kennis eigen maken.

Daarnaast dacht ik dat, althans vanuit de Vlaamse overheid, het de doelstelling was om de regulitis voor vrijwilligers terug te dringen. Met deze regelgeving, en zeker als men btw-plichtig wordt, wordt die administratieve rompslomp niet teruggedrongen, maar is integendeel de tegenovergestelde beweging bezig.

Een goed draaiend jeugdhuis wordt hier eigenlijk afgestraft. En bovendien verneem ik nog dat er heel wat onduidelijkheid is rond de regelgeving die nu uitgevaardigd is. Minister, hebt u al overleg gehad met uw federale  collega om te bekijken of deze regelgeving niet kan worden uitgesteld of aangepast en of er ook duidelijkheid kan worden gecreëerd rond de vragen die er zijn? Welke maatregelen zult u eventueel zelf nemen om de vrijwilligers te ondersteunen in wat zij nu meemaken?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

De situatie werd hier goed geschetst. Jeugdhuizen zijn in principe vrijgesteld van btw, tenzij ze een bepaalde omzet hebben. Dat is pas de laatste jaren beginnen smeulen. In 2013 rees binnen de belastingadministratie de vraag of die vrijstelling nog wel gerechtvaardigd was. Ik heb voor de zomer op het Overlegcomité, samen met minister Milquet, gevraagd hierover een constructief overleg te hebben met minister Van Overtveldt. Hij is daarop ingegaan. In september hadden we uiteindelijk overleg. Ik heb hierover nog niet gecommuniceerd. Soms is het beter een aantal zaken in alle rust onder ministers te bespreken, dan met elkaar in de krantenpagina’s te communiceren.

Collega Van Overtveldt heeft zich constructief opgesteld, want de grens van de omzet lag in het begin op 25.000 euro. Ondanks verschillende contacten met minister Van Overtveldt heb ik gemerkt dat de omzendbrief, die nu de opdracht geeft aan de administratie de wetgeving als dusdanig te interpreteren, werd uitgevaardigd. Ik was daar niet van op de hoogte. We gaan proberen een oplossing te vinden. De hele discussie gaat om de vraag wat Europa wil. Europa wil immers dat de uitzondering voor de jeugdhuizen om niet btw-plichtig te zijn strikt geïnterpreteerd wordt. De vraag is wat een strikte interpretatie is. Hierover wil ik met collega Van Overtveldt bijkomend overleggen. We zien elkaar volgende week. Ik zal niet op de zaken vooruitlopen. Als blijkt dat de wil van Europa onoverkomelijk is, moeten we kijken hoe we de zaken best kunnen organiseren. De discussie is of de btw-vrijstelling zo strikt geïnterpreteerd moet worden dat er omzetgrenzen moeten worden vastgelegd. Ik ben het eens met de draagwijdte van de vraag, namelijk dat de huidige bijkomende implicaties van de regulitis op de jeugdhuizen geen goede evolutie is. De gesprekken gaan verder en we zullen proberen een betere oplossing te vinden dan degene die nu voorligt.

Tine Soens (sp·a)

Minister, ik vind het straf dat u niet op de hoogte was van de beslissing die vorige week donderdag is gevallen. Ik vrees dat u er nog weinig aan zult kunnen doen. Ik hoop dat u serieus op tafel zult kloppen om de belangen van de jeugdhuizen te verdedigen en dat u deze beslissing kunt terugdraaien. We kunnen komende zaterdag niet de dag van de jeugdhuizen vieren en dit vlot laten goedkeuren. Ik hoop echt dat u op tafel klopt en de belangen van de jongeren verdedigt, want u bent minister van Jeugd, en dat hoort daarbij. (Applaus bij sp.a en Groen)

Minister, ik ben eveneens verbaasd dat u niet op de hoogte bent van een definitieve maatregel op het moment dat hierover gecommuniceerd wordt. Ik put wel kracht uit het feit dat u het gesprek verder aangaat. Het gaat hier over een grens waarover we een constructief en eerlijk gesprek moeten kunnen voeren. We zijn er hier allemaal van overtuigd dat de jeugdhuizen net iets anders zijn dan commerciële drankgelegenheden. Jeugdhuizen zijn zelfs organisaties die we in ons Vlaams jeugdbeleid ondersteuning bieden vanuit het gemeentelijk jeugdbeleid om op een open manier jongeren ruimte te geven ervaring op te doen. Ik hoop dat u op federaal niveau een gesprekspartner vindt om een bijsturing te doen en jongeren op een open manier de ruimte te geven ervaring op te doen.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Voorzitter, jeugdhuizen staan synoniem voor engagement van jongeren, voor jongeren die vorming krijgen, met anderen samenkomen om zich te verrijken, te verbeteren. Jeugdhuizen vormen de plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze mee bouwen aan de samenleving van onderuit. Niemand hier zal dit ontkennen.

Zulke financiële keurslijven zorgen ervoor dat jeugdhuizen niet kunnen doen waarvoor ze bestaan. De eerste cijfers van de sector tonen aan dat meer dan 150 jeugdhuizen zich meer zullen moeten bezighouden met het in orde brengen van de btw-administratie en alle financiële zaken in plaats van met wat ze moeten doen.

Minister, ik begrijp uw diplomatisch antwoord. Ik geloof trouwens dat u op dezelfde lijn zit als de vraagstellers en degenen die wat voorligt geen goede zaak vinden. Ik sluit me ten stelligste aan bij het pleidooi om hard op tafel te kloppen bij uw federale collega, teneinde een andere oplossing te vinden, want dit is geen goede zaak.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Minister, ik deel de bekommeringen van de vraagstellers. Er heerst inderdaad heel wat ongerustheid bij de jeugdhuissector. Desalniettemin wens ik er enkele opmerkingen tegenover te plaatsen.

Heel wat jeugdhuizen passen de btw-plicht in de praktijk niet toe. Enkele daarvan hebben al controle gekregen van de FOD Financiën, met alle gevolgen van dien, zelfs sluiting.

Deze beslissing is dus absoluut noodzakelijk voor de jeugdhuizen. Geven we er de voorkeur aan dat jeugdhuizen btw moeten betalen met terugwerkende kracht? Willen we dat jeugdhuizen op elke euro btw moeten betalen? Door deze beslissing wordt de eerste 50.000 euro bij wijze van tolerantie niet onderworpen aan btw. Bovendien kunnen jeugdhuizen die de drempel van 50.000 euro overschrijden de aangerekende btw in rekening brengen, wat dus een nuloperatie inhoudt. Ik acht het belangrijk deze elementen eveneens in het achterhoofd te houden.

De beslissing is noodzakelijk voor de rechtszekerheid van de sector. Ik ben me absoluut bewust van de administratieve overlast die de btw-boekhouding zal veroorzaken, maar mijn partij en ikzelf zullen eraan werken om die in de toekomst tot een minimum te beperken.

Minister Sven Gatz

Ik heb geen nieuwe elementen gehoord en verwijs dan ook naar mijn oorspronkelijk antwoord. Het gaat niet alleen maar om hard op tafel te slaan. Als daarmee alle problemen zouden zijn opgelost, dan was de wereld eigenlijk simpel. Het gaat veeleer om een dieper gesprek met de minister van Financiën, teneinde na te gaan hoe we de richtlijnen van het Europees Hof van Justitie moeten interpreteren met betrekking tot de btw-plicht van jeugdhuizen.

Dat we die verder moeten laten groeien en bloeien met een minimum aan regelgeving als broeihaarden van prettig gestoord engagement, daarover zijn we het allemaal eens. Daarvoor zal ik mij ook uitermate blijven inzetten. Ik ga er dus van uit dat er volgende week in dat gesprek nieuwe elementen zullen opduiken. Of op die tafel al dan niet hard wordt geklopt, is hieraan ondergeschikt.

Tine Soens (sp·a)

Minister, ik vraag u niet alleen om hard op tafel te slaan. Ik vraag u om de belangen van de jongeren en van de jeugdhuizen te verdedigen. U bent immers minister van jeugdhuizen en minister van jongeren.

Overigens is er geen probleem. De voorbije jaren werd nooit een uitspraak gedaan over al dan niet btw-plicht voor jeugdhuizen. Ik begrijp dan ook niet dat hier een probleem wordt gemaakt van een probleem dat eigenlijk niet bestaat.

Laten we de vrijstelling toepassen. Punt, andere lijn.

Ik ben aangedaan door de opmerking dat het wellicht nog veel slechter had kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er een veel slechtere regeling had kunnen zijn, maar dit geeft geen waardeoordeel over de huidige.

We weten dat met betrekking tot de jeugdhuizen al geruime tijd een evenwichtsoefening wordt gedaan. In dit dossier gaan de voorbeelden die worden aangehaald niet over jeugdhuizen, maar over jeugdcafés.

Wij weten hier in het Vlaams Parlement het best, denk ik, wat onze jeugdhuizen in Vlaanderen zijn, wat ze betekenen en wat ze kunnen betekenen in de toekomst. Ik hoop dat eenieder hier er effectief mee voor pleit om onze jongeren en de kracht van de jeugdhuizen effectief te verdedigen tot het einde.

Minister, ik heb begrepen dat u dat ook zult doen, misschien niet enkel door hard op tafel te slaan – want daar komt het inderdaad niet altijd op aan –, maar wel pragmatisch, op de juiste manier en vooral om de doelstelling van Vlaanderen inzake minder administratieve rompslomp voor onze vrijwilligers effectief te realiseren.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.