U bent hier

De voorzitter

We gebruiken geen papier, ook geen citaten. Mijnheer Van Grieken, we hebben dat afgesproken in het reglement. U moet maar naar de vergaderingen komen waar het reglement wordt geëvalueerd. We gebruiken geen papier.

De heer Van Grieken heeft het woord.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, waar is de tijd dat ik u de eerste keer ondervroeg over Linkebeek. Acht maand geleden ondervroeg ik u daarover en u zei dat u vertrouwen had in de Franstaligen van Linkebeek en dat ik dat ook moest hebben. Ik heb toen gezegd: u bent daar wat naïef in. Ondertussen bent u bijgedraaid. Ik was aanwezig op de gemeenteraad van Linkebeek en heb er mijn oor te luisteren gelegd bij de Vlaamse rechtse oppositie. Drie weken geleden verklaarde u dat de situatie in Linkebeek onder controle was. Mooie titels in artikels.

Met uw uitspraak in het achterhoofd kon ik me niet van de indruk ontdoen dat we vorige maandag in Linkebeek te maken hadden met een Vlaamse versie van Comical Ali die zei: “There are no Americans in Bagdad”.

Minister, het is complete chaos in Linkebeek. Wat gaat u daar doen? We hebben daar een brave Nederlandstalige burgemeester, maar die heeft geen vat meer op de feiten. Ik denk dat ik hier nogmaals onze uitdrukkelijke vraag moet herhalen dat u daar het heft in handen neemt en een regeringscommissaris stuurt, want van deze politieke impasse en dit wangedrag van de Franstaligen in Linkebeek wordt geen enkele inwoner van Linkebeek beter.

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Minister, maandag bereikte de Linkebeekse saga inderdaad weer een hoogtepunt. In de pers bleek zelfs dat grondwetspecialisten zich in hun kasten verdiepten om te weten te komen hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit.

Na de niet-benoeming van de heer Thiéry, na de bevestiging van die niet-benoeming door de Raad van State, en nadat u een nieuwe burgemeester hebt aangesteld in Linkebeek, neemt de meerderheid nu plots vrijwillig collectief ontslag. Minister, hoe ziet u de politieke toekomst van de gemeenteraad in Linkebeek?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Van Grieken, u kunt mij veel verwijten, maar niet dat ik geen daadkracht heb getoond in dit dossier. Dat was overigens ook niet op uw aangeven. Vanaf het moment dat ik minister van Binnenlands Bestuur geworden ben, heb ik al enige acties ondernomen.

We kennen de hele voorgeschiedenis. De voorzitter zegt altijd terecht dat dit niet de gemeenteraad van Antwerpen is, maar het begint hier wel een beetje de gemeenteraad van Linkebeek te worden. Ik vind dat niet erg, maar het is bijna elke week dat Linkebeek hier aan bod komt. Het is goed dat iedereen nu ook beseft dat Linkebeek in Vlaanderen ligt. Laten we daar dus het positieve van inzien. (Applaus bij de N-VA)

Puur wettelijk gezien is er momenteel geen probleem in Linkebeek, want er is een wettelijke burgemeester. Maar ik heb natuurlijk ook het circus aanschouwd van wat er maandag tijdens de gemeenteraad van Linkebeek is gebeurd. We hebben ook gezien dat de volledige Franstalige meerderheid – dat waren er normaal dertien, maar er waren er nog maar elf in zitting – ontslag heeft genomen. De twee Nederlandstaligen hebben dat niet gedaan, wat wel heel belangrijk is in dit debat.

Er is dus geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Die gemeenteraad is gewoon ook niet meer in aantal. We zullen dus buitengewone verkiezingen moeten organiseren voor de vrijgekomen zetels, in dit geval dertien van de vijftien. Het is voor alle duidelijkheid niet aan de Vlaamse Regering om die verkiezingen te organiseren, maar aan het schepencollege van Linkebeek.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de enige bedoeling van deze demarche van de heer Thiéry om zijn Franstalige meerderheid maandag laatstleden ontslag te laten nemen, gewoon is om de wettelijke burgemeester van Linkebeek te kunnen worden. Maar er zijn twee problemen. Ten eerste is het mandaat van burgemeester niet vacant, want de heer De Bruycker heeft geen ontslag genomen. De heer De Bruycker is een zeer moedig man in mijn ogen, en ik hoop ook in die van u, want je moet het maar willen doen. Hij blijft het doen, en ik vind dat zeer goed. Ik vind dat hij alle respect van ons verdient.

Ten tweede zegt de bijzondere wet, een wet die met een tweederdemeerderheid is goedgekeurd in het kader van de zesde staatshervorming, dat een burgemeester die niet benoemd is, één keer in beroep kan gaan bij de tweetalige kamer van de algemene vergadering van de Raad van State. Als dat beroep niet wordt ingewilligd, kan hij tijdens dezelfde legislatuur niet meer benoemd worden tot burgemeester. De buitengewone verkiezingen, die nu, als ik mij niet vergis, binnen de vijftig dagen zullen plaatsvinden in Linkebeek, zijn echter geen algemene verkiezingen. De legislatuur loopt dus gewoon verder. De huidige legislatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018.

Ik kan dus alleen maar vaststellen dat de heer Thiéry zich daar een beetje aan ‘mispakt’ heeft en denkt dat hij nu burgemeester kan worden, quod non. Hij kan daar nu wel een heel circus organiseren in Linkebeek, en zo ook zijn eigen gemeente op kosten jagen, want u weet ook dat het organiseren van verkiezingen niet gratis is. De inwoners van Linkebeek worden nog een beetje ‘geambeteerd’ door nogmaals naar de stembus te moeten gaan.

Voor alle duidelijkheid bevestig ik hier dat de heer Thiéry tot 31 december 2018 niet zal kunnen worden benoemd tot wettelijke burgemeester van Linkebeek. Vooralsnog is er een wettelijke burgemeester in Linkebeek en is er geen vuiltje aan de lucht, los van het circus dat daar aan de gang is en dat ik samen met u betreur. Dat is enkel de verdienste van de heer Thiéry, die alleen aan zijn eigen naam en faam denkt.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, ik ben blij dat u nog eens het decreet heeft voorgelezen, maar dat had ik ook kunnen doen. Het probleem is niet dat de heer Thiéry opnieuw wettelijk burgemeester zou worden, het echte probleem is de chaos in Linkebeek en dat er niet bestuurd wordt. Dat moet u oplossen als minister van Binnenlands Bestuur. Het echte probleem in Linkebeek is dat het geterroriseerd wordt door Damien Thiéry en zijn bende. Thiéry is immers geen ‘lone wolf’: hij orkestreert een Franstalige poppenkast en geeft blijk van Franstalig imperialisme. Wie trekt daarvoor aan de touwtjes? Dat is uw federale coalitiepartner, de MR. Het persbericht vanuit het MR-hoofdkwartier liegt er niet om: voor de MR blijft Thiéry de enige wettelijke burgemeester van Linkebeek. U moet eens dringend met uw federale collega’s gaan praten. Men lacht u uit, men respecteert ons Vlaams grondgebied niet. Linkebeek is Vlaams, en liefst niet te chaotisch, en daar moet u dringend iets aan doen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord, waaruit ik meen te mogen opmaken dat er geen vorm van onbestuurbaarheid is in Linkebeek. Men zou kunnen veronderstellen dat men om die reden nieuwe verkiezingen zou willen uitschrijven, maar dat is niet aan de orde. Het is de enige meerderheidspartij die collectief en vrijwillig ontslag heeft genomen. Nieuwe verkiezingen zouden aan het probleem ten gronde niets veranderen, verneem ik uit uw antwoord. Ik leid daaruit af de dat lijst van de burgemeester enkel uit is op persoonlijke profileringsdrang. Dat gaat letterlijk en figuurlijk ten koste van de inwoners van Linkebeek. Onze fractie betreurt dit ten zeerste en we hopen dat u de komende dagen en weken deze situatie mee blijft opvolgen, zoals u tot nog toe hebt gedaan.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik denk dat als de heer Thiéry zo doorgaat, hij de geschiedenis zal ingaan als de Poulidor van Linkebeek, voor wie het elke keer net niet lukt. Ik ben blij te horen dat u bevestigt dat hij inderdaad door die uitsprak van de tweetalige kamer definitief niet meer als burgemeester kan worden benoemd. Vandaar dat de man wellicht in het nacriterium nog poogt aan te tonen dat hij toch nog mee kan koersen.

Ik heb nog een vraag over de verkiezingen die worden uitgeschreven. Zullen die ook geldig zijn als je maar een partiële vernieuwing krijgt van de gemeenteraad, die daarna opnieuw een college moet uitschrijven? Ik vind het uiteraard betreurenswaardig te moeten vaststellen dat hier enkel nog een episode van een achterhoedegevecht aan toegevoegd wordt.

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Minister, het schouwspel op de gemeenteraad van Linkebeek gaat ten koste van alle Linkebekenaren, ook de Vlaamse. De opeenvolging van de feiten noodzaakt mij ook om te zien dat dit geen communautaire kwestie is, maar een machtsstrijd onder het mom van communautaire redenen. Of zoals de huidige burgemeester van Linkebeek het vandaag omschrijft: het is een krachtmeting tussen de vorige burgemeester en u. Vanuit Groen vraag ik u om u boven die krachtmeting te plaatsen en te handelen in het belang van alle inwoners van Linkebeek. Niet alleen Linkebeek maar ook de rest van de Vlaamse Rand zou daar dankbaar voor zijn.

Mijnheer Van Grieken, u weet ook dat iedereen die nu ontslag heeft genomen, ontslagnemend blijft, zowel als gemeenteraadslid als in hun functie van schepen, tot de nieuwe buitengewone verkiezingen zijn georganiseerd. Is Linkebeek op dit moment dan onbestuurbaar? Ik denk het niet. Ze zijn ontslagnemend en ze kunnen blijven besturen. Ik denk dat ze dat ook wel beseffen.

Als ze natuurlijk zelf die verantwoordelijkheid willen nemen, mijnheer Van Grieken, om geen enkele beslissing meer te nemen, om geen enkele vergunning, bijvoorbeeld een bouwvergunning, meer af te leveren aan een inwoner van Linkebeek, dan is dat natuurlijk in hun nadeel.

Mijnheer Segers, ik ben het absoluut met u eens: het is een circus. Het is een circus waar alleen de inwoner van Linkebeek de dupe van is. Niemand wordt hier beter van, of misschien het ego van de heer Thiéry, want dat kan misschien nog een beetje groeien. Niemand in Linkebeek wordt hier beter van.

Misschien is dit wel een opportuniteit. Misschien hebben de heer Thiéry en zijn lijst er niet bij stilgestaan dat bij nieuwe verkiezingen, buitengewone verkiezingen, ook al hebben de twee Nederlandstaligen geen ontslag genomen, hun partij, Prolink, ook een lijst mag indienen. Ik zou het geweldig vinden dat wegens deze demarche van de heer Thiéry die dacht om op deze manier burgemeester van Linkebeek te kunnen worden tijdens deze legislatuur, quod non, er meer Nederlandstaligen zouden zetelen in de gemeenteraad van Linkebeek. Dit zou wel eens een van de perverse effecten kunnen zijn waar de heer Thiéry niet op had gerekend.

Mijnheer Doomst, ik bevestig inderdaad dat zowel de bijzondere wet als het Gemeentedecreet bepalen dat een burgemeester die niet benoemd is en die in beroep is gegaan bij de Raad van State, definitief niet meer benoemd kan worden tijdens deze legislatuur. Buitengewone verkiezingen zijn geen algemene verkiezingen en dus blijft deze legislatuur lopen tot 31 december 2018.

Is de buitengewone verkiezing ook geldig als er maar een partiële of gedeeltelijke vernieuwing is? Ja, absoluut.

Mevrouw Moerenhout, ik begrijp echt niet wat u hier communautair aan vindt. Ik begrijp het echt niet. Bij mijn weten – en ik hoop bij weten van het grote merendeel hier aanwezig – is Linkebeek een Vlaamse gemeente. Iedereen wordt verondersteld, elke burgemeester, ook een burgemeester van een faciliteitengemeente, om de wetten, de taalwetten en de uitspraken van het hoogste rechtsorgaan van dit land na te leven.

U houdt hier dan een pleidooi om dat naast mij neer te leggen en om de communautaire vrede te herstellen. Ik vind dat heel merkwaardig. Wat ik vraag, is het naleven van de wetten, van alle wetten, van de bijzondere wetten die met een tweederdemeerderheid, ook door uw partij, in de Kamer zijn goedgekeurd in de veronderstelling eindelijk een einde te kunnen maken aan de carrousel, onder meer in Linkebeek. Ik veeg de voeten niet aan de uitspraken van het hoogste rechtscollege in dit land, de Raad van State.

U vindt dat communautair, mevrouw Moerenhout, ik niet. Ik wil gewoon het naleven van de wet. Ik vraag dat aan iedere burger. Ik zou niet weten waarom dit niet zou gelden voor de burgemeester van Linkebeek.

En voor alle duidelijkheid: ik stel vast dat in de andere vijf faciliteitengemeenten rond Brussel alles wel goed loopt. Er zijn nog faciliteitengemeenten, het is alleen in Linkebeek dat dit gebeurt. Als dit parlement nu aan mij vraagt – en ik hoop oprecht dat dit niet het geval is – om alle wetten naast mij neer te leggen, om de uitspraken van de Raad van State naast mij neer te leggen, om gewoon mijnheer Thiéry zijn goesting te geven, dan is mijn antwoord klaar en duidelijk: dat doe ik niet!

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, het is redelijk wereldvreemd dat u zegt dat er geen onbestuurbaarheid is in Linkebeek. Dat kan misschien wel theoretisch zo zijn, maar de ontslagnemende Franstalige schepenen weigeren om aan tafel te gaan zitten met de heer De Bruycker – inderdaad een moedig man – hoewel hij door u benoemd is. Ze weigeren dat enkel en alleen omdat hij een Vlaming is! Dat is de enige reden waarom er werkelijke onbestuurbaarheid is.

U mag de heer De Bruycker dan wel moedig noemen, maar eigenlijk hebt u hem de zwartepiet doorgeschoven, eigenlijk mag hij de kastanjes uit het vuur halen. U denkt misschien dat als er onbestuurbaarheid is, Thiéry en de zijnen gezichtsverlies zullen lijden, maar het zal De Bruycker zijn die gezichtsverlies lijdt. U toont immers niet de politieke wil om een regeringscommissaris te sturen, een regeringscommissaris met meer bevoegdheden die de teugels in handen neemt. Ik denk dat u daar werk van moet maken. Stuur die regeringscommissaris en liever vandaag dan morgen! (Applaus bij het Vlaams Belang)

Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, het is inderdaad de bedoeling om in de Vlaamse Rand de communautaire vrede zo veel mogelijk te bewaken, dus ook in de faciliteitengemeenten. Dat lukt inderdaad in de meeste faciliteitengemeenten wel, maar blijkbaar niet in Linkebeek en dat betreuren we. Temeer daar, ik herhaal het, overvloedig is bewezen dat dit om persoonlijke profileringsdrang gaat en niet om de onbestuurbaarheid van een gemeente als dusdanig.

In die context blijven we dat dus betreuren. Ik sluit me aan bij uw blijken van sympathie en de steun die u geeft aan de huidige burgemeester, want het is inderdaad niet gemakkelijk om in die omstandigheden in die functie te werken. Nogmaals, we verwachten dat u in de komende periode mee de situatie volgt, zodat, indien nieuwe maatregelen zich opdringen, we dat te gepasten tijde onmiddellijk opnieuw kunnen vaststellen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.