U bent hier

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, de afgelopen jaren hebben bijna alle politieke partijen een positief advies gegeven voor de uitbreiding van Essers. We zitten vandaag in een situatie waarbij het dossier echter muurvast zit. De procedure die al een hele tijd loopt, heeft er vooral voor gezorgd dat zowat elke partij, elke actor zijn kaarten op tafel heeft gelegd, met zelfs een dreigement van een juridische procedure indien u toch een positief advies zou geven voor het gebied dat vandaag als een A-locatie wordt beschouwd om de uitbreiding te voltrekken.

Rechtsonzekerheid is niet goed voor een bedrijf, maar ook niet voor de natuur. Het zorgt voor onzekerheid, spanningen, geblokkeerde dossiers waarin iedereen een verliezer is. De afgelopen weken is dit dossier zelfs opgevoerd in de nationale media, waarbij ook de onderbuik van de maatschappij zich in de discussie heeft gemengd. We hebben kunnen vaststellen dat uiteindelijk iedereen een oplossing wil: een oplossing voor de natuur, maar ook voor de tewerkstelling. Ik denk dat we vandaag met een nieuwe realiteit zitten rond het dossier van de uitbreiding van Essers en dat de politiek die nieuwe realiteit onder ogen moet durven te zien. We moeten ons niet verschuilen achter procedures, openbare onderzoeken en adviezen die werden gegeven. We moeten openstaan voor evolutie, voor een nieuwe maatschappijvorm waarbij de politiek zoekt naar oplossingen op het moment dat die moeten worden gevonden.

Nu we in de laatste procedure zitten, lijkt het mij de hoogste tijd om rond de tafel te zitten en ervoor te zorgen dat we tot een echte oplossing kunnen komen voor het dossier Essers, een oplossing waarbij we op korte termijn de tewerkstelling kunnen realiseren die Limburg broodnodig heeft, maar waarbij ook de natuur haar bevestiging krijgt en Limburg zijn groene long kan bewaren.

Minister, bent u bereid om een topoverleg te organiseren met alle betrokken actoren om het dossier Essers, dat nu muurvast zit, uit het slop te halen en om een echte oplossing voor te stellen aan de regering?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Beenders, het is altijd fijn om het verslag van het debat hier de dag voordien op TV Limburg te kunnen bewonderen.

Ik zal een antwoord formuleren op uw vraag. U weet dat heel wat politieke partijen, waaronder de uwe, op heel wat verschillende niveaus inderdaad jarenlang een afweging hebben gemaakt in dit dossier. De Vlaamse Regering heeft in april dan ook een eerste principiële beslissing genomen. We waren gevat door de vraag van een bedrijf dat wilde uitbreiden. Er is dan inderdaad een afweging gebeurd met alle elementen, alle alternatieven die er waren. Er is toen inderdaad beslist dat 11 hectare bos moet verdwijnen. Die 11 hectare bos zijn gelegen tussen twee grote verkeersassen. In de plaats komt er 14 hectare nieuw bos. Daarnaast komt er ook nog eens maatschappelijke compensatie ten belope van 1 miljoen euro. Het gaat om Chirolokalen en andere initiatieven die voelbaar zullen zijn in de streek.

Het was een moeilijke afweging. Dat weet iedereen. De Vlaamse Regering heeft die beslissing genomen in april. We zijn in openbaar onderzoek gegaan. Uiteraard zijn er bezwaren ingediend. In een democratie moeten we natuurlijk respect hebben voor de procedure. Burgers en groeperingen hebben een bezwaar kunnen indienen. Die bezwaren liggen op tafel. Het is nu aan ons om die bezwaren goed te bekijken om te zien of we er rekening mee houden, welke bezwaren we meenemen en welke niet. Zodra we die afweging hebben gemaakt, zullen we een beslissing nemen.

Uiteraard is het zo dat, zodra we alle bezwaren hebben bekeken en die afweging hebben gemaakt, we er niets op tegen kunnen hebben om verder in overleg te gaan. Ik denk dat het de wereld op zijn kop zou zijn dat u hier nu komt vragen dat de procedures niet worden gevolgd. Ik denk niet dat dat is wat u nu vraagt. We willen respect hebben voor de procedures die nu lopen en vooral ook voor alle bezwaren die werden ingediend en die we op een goede, ernstige en serene manier willen inkijken. 

Rob Beenders (sp·a)

Sp.a heeft gisteren inderdaad het initiatief genomen om dit complexe dossier te deblokkeren. We hebben geen uitspraken gedaan om te polariseren, we willen een oplossing. Schuilen achter procedures, zoals u aangeeft in uw antwoord, is niet de juiste oplossing. U kent de kaarten die in dit dossier op tafel liggen. Daarom willen we u met aandrang vragen om in deze procedure ervoor te zorgen dat alle actoren rond de tafel worden gezet om een echte oplossing te zoeken. Het heeft geen zin te wachten in een egelstelling en te weten dat er op termijn een juridische procedure komt, waarbij een dossier jarenlang in het slop zit, er geen tewerkstelling komt en de natuur bedreigd blijft.

Als we politiek willen voeren zoals we dat vroeger deden, zal er alleen maar meer ongenoegen komen in de onderbuik van de maatschappij, want die pikt dat niet. Die wil op een andere manier meedoen aan de democratie in deze samenleving. Het dossier Essers wordt bijna een symbooldossier. U hebt de bevoegdheid. Mocht ik in uw schoenen staan, ik zou de handdoek nog niet in de ring werpen, maar wel iedereen uitnodigen rond de tafel. Ze wachten op uw telefoontje. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Mijnheer Beenders, het siert u dat u de grote verzoener wil zijn in dit dossier. U pleit voor meer overleg en consensus, maar ik heb wel een déja-vu. In februari hadden we in de commissie het dossier GRUP Noord-Zuid. Toen was er het dreigement van de milieukoepel om dat GRUP aan te vechten en om er een juridische procedure voor op te starten. We hebben toen niet beslist om dat terug naar af te sturen en in de vuilbak te gooien.

U pleit voor een andere aanpak. Ik pleit vooral voor rechtszekerheid. We hebben procedureregels. Er is een plan-MER opgesteld. Iedereen heeft kunnen participeren aan het openbaar onderzoek. We hebben ondertussen een ontwerp-GRUP. Ook daarvoor is er een openbaar onderzoek waartegen iedereen uit het middenveld zijn of haar bezwaren kan uiten. Als we dat nu allemaal van tafel vegen en zeggen dat het niet meer geldt, want er is een dreigement van juridische procedure en nu moeten we terug aan tafel gaan zitten, dan vraag ik me af waar de rechtszekerheid is in deze maatschappij.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Ik vind het vreemd dat het argument rechtszekerheid hier wordt gehanteerd, omdat net het omgekeerde het geval is. Het is een onverkwikkelijk dossier, waarover ik ook al enkele vragen heb gesteld. Het zit juridisch heel wankel in elkaar. We lopen het risico dat iedereen verliest: de politiek, de natuur, de Limburger want er gaan jobs verloren, en het bedrijf in kwestie. We moeten zorgen dat dit geen verliesdossier wordt voor iedereen. Door blind door te zetten en vast te houden aan die procedures vrees ik dat dit wel het geval zal zijn. Minister, beseft u dat dit het geval zal zijn?

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, dit is een complex Genks dossier dat al enkele jaren evolueert en waarbij sp.a betrokken partij is, want die zit in het Genkse stadsbestuur. Onlangs heeft sp.a in de gemeenteraad van Genk de uitbreiding van Essers goedgekeurd.

We moeten de ratio terugbrengen in dit debat. De emo zoals die in de media wordt gevoerd onder leiding van een BV, mag niet de leidraad zijn. Het betrokken bedrijf Essers heeft op dit moment zo’n 1800 mensen tewerkgesteld in Limburg. Ze plannen nu een uitbreiding met 400 mensen, en dat in een stad met 4000 werklozen. Dat is de hoogste werkloosheid van heel Limburg, het dubbele van het Vlaamse gemiddelde. Minister, als u een beslissing neemt, moet u het evenwicht kunnen garanderen tussen ecologie en economie. U moet garanties eisen voor de natuurcompensaties zoals die zijn gepland, maar u moet de mogelijkheid tot noodzakelijke jobcreatie in Genk niet dwarsbomen.

De voorzitter

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Het is evident dat er regels zijn die moeten worden nageleefd. Dat er topoverleg zou gebeuren, mijnheer Beenders, daar heb ik geen enkele probleem mee. Waar ik wel een probleem mee heb, is uw bedoeling. Die is heel duidelijk: u wou graag op TV Limburg komen – gisteren is u dat goed gelukt – om aan te kondigen dat u hier vandaag een actuele vraag zou stellen.

Mijnheer Beenders, u zou het hele dossier eens moeten bekijken. Uw partij sp.a zit in Genk in de meerderheid. Het is uw partij die aan Essers 6,5 hectare grond heeft verkocht om er industriegebied te maken. Het is uw partij die overlegt met Essers om na te gaan welke compensatie er moet gebeuren. Er is dus al gepraat. Het is uw partij die in de gemeenteraad volledig voor heeft gestemd, behalve één lid dat naar buiten is gegaan, om daarna te protesteren tegen het gevaar.

Mijnheer Beenders, u probeert garen te spinnen en u tracht te polariseren en te dreigen met procedures.

Mevrouw Lieten had gelijk in de commissie. Dit dossier is heel belangrijk voor de economie in Limburg. Dat wordt in uw eigen partij gezegd.

Mijnheer Beenders, u weet goed genoeg dat er in het gebied daar compensatie is en dat het gebied op dit ogenblik kan worden gebruikt voor economische doeleinden. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, u zat er natuurlijk helemaal naast toen u zei dat u gisteren al kon horen op TV Limburg wat de heer Beenders zei, want u hebt dat zelfs al kunnen horen in de commissie van 22 september 2015, waar over exact dezelfde feiten is gesproken als vandaag. We spreken hier over een topdossier in Limburg, waarvoor achttien verschillende locaties werden onderzocht. Als we zo in Vlaanderen alle dossiers gaan aanpakken, zullen we nog heel veel werk hebben.

Mijnheer Beenders, we spreken hier over een bos waarover we in het bosbeheerplan van 2006 lezen dat het moet worden gekapt. Dat bos bestaat uit exoten en grove den. Het moet gekapt worden, inclusief de bodemlaag, en opnieuw worden aangeplant. Dat gebeurt nu, weliswaar op een andere plaats, met 3 hectare extra en nog eens 1 miljoen euro maatschappelijke compensatie erbovenop. In plaats van dat zogezegd fantastische initiatief te nemen, had u beter naar uw partijgenote Ingrid Lieten gebeld, die daarover in de commissie veel verstandigere uitspraken deed.

Ik heb vandaag geleerd dat er in Hasselt niet alleen jeneverstokers wonen, maar dat er ook een onruststoker woont. (Applaus bij de meerderheid)

Collega’s, dit heeft natuurlijk niets te maken met het blind willen doorzetten en koste wat het kost iets willen doorvoeren. Het heeft alles te maken met het feit dat we ook respect moeten hebben voor een procedure en voor de democratie. Wanneer iemand bezwaar indient in een procedure, moet je dat ernstig bekijken en een kans geven. Je moet daar een goed antwoord op formuleren en bekijken of je daar al of niet op ingaat. Dat is de fase waar we vandaag in zitten.

Mijnheer Beenders, ik vind het nogal kras dat u hier vandaag komt zeggen dat dat allemaal overboord moet. Dat getuigt van heel weinig respect ten aanzien van mensen die bezwaar hebben ingediend in het openbaar onderzoek. U gooit alle procedures overboord. Laat ons in dit dossier de sereniteit bewaren. Laat ons ernstig alle bezwaren bekijken en laat ons dan zien waar we staan.

Rob Beenders (sp·a)

Ik voel mij niet aangesproken door de aanvallen die men heeft proberen te plaatsen. Dit geeft zelfs aan hoe ver de meeste politici van de samenleving af staan. Ik heb duidelijk de oproep gedaan om het dossier op te lossen. Het feit dat dit dossier muurvast zit, heb ik niemand horen betwisten. Het zit wel degelijk muurvast. Er dreigen juridische procedures. Als de noord-zuid of de andere dossiers die vastzitten voor u een goed voorbeeld zijn, dan moet u vooral voortdoen op de manier waarop u nu voortdoet. Ik doe een voorstel tot oplossing. Ik heb de afgelopen dagen van zowat alle partijen positieve signalen gekregen voor dit initiatief. Iedereen geeft een optie om een oplossing uit te werken. Als de politiek hiervoor niet openstaat, is dat de mening van de meerderheid. Wij zullen alleszins alles doen wat we kunnen om in Limburg niet alleen het groen maar ook de mensen te beschermen. Wij blijven inzetten op tewerkstelling en groen. Wij zullen de volgende weken nog heel wat initiatieven nemen in het dossier Essers om het opgelost te krijgen want de meerderheid doet het blijkbaar niet. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.