U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 oktober 2015, 14.04u

Voorzitter
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
7 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
8 (2015-2016)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Crevits.

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Martine Taelman (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega’s, we hebben allemaal gezien en gelezen in de pers dat er deze week een staking is geweest van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht. De redenen die werden aangehaald, waren de toenemende werkdruk en een wervingsstop sinds de overdracht van personeel en middelen door de zesde staatshervorming naar Vlaanderen. Al 5 van de 48 werknemers zouden vertrekken voor het einde van het jaar.

De actievoerders zagen twee mogelijke oplossingen. Ofwel kregen ze vlug personeel bij, ofwel werd het aantal enkelbanden teruggeschroefd. Wat is er uit de bus gekomen? De minst wenselijke oplossing. Mijn fractie heeft op het federale niveau altijd benadrukt dat het zeer belangrijk is om straffen daadwerkelijk uit te voeren. Er moet een lik-op-stukbeleid komen. Mensen die iets hebben mispeuterd, moeten worden gestraft.

De vorige minister van Justitie had dat zeer goed begrepen en heeft geprobeerd de vicieuze cirkel van rechters die steeds hogere straffen moesten uitspreken omdat korte straffen niet werden uitgevoerd, te doorbreken. Een van de grote hulpmiddelen daarbij was net de enkelband.

Recent is een studie verschenen die aantoont dat het systeem van de enkelbanden een grote meerwaarde heeft. Het is een nadeel dat minister Vandeurzen hier niet is, maar als gewezen minister van Justitie zal hij het met mij eens zijn dat een afbouw van de enkelbanden geen goede zaak is, en dat er snel concrete acties moeten worden ondernomen om die afbouw terug te schroeven en naar een groei te gaan.

Minister, ingaand op de actualiteit van deze week, vraag ik: zijn er hier gevolgen geweest voor het elektronisch toezicht? Welke waren dat?

De voorzitter

Mevrouw Croo heeft het woord.

Caroline Croo (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, de aanleiding van de staking was eigenlijk de veroudering van de uitvallende apparatuur waardoor geen controle meer mogelijk was. Dat zou komen door de overheveling van het federale naar het Vlaamse niveau, want blijkbaar zijn er door de overname van lopende overheidscontracten heel wat technische problemen op het vlak van telecommunicatie en ICT waardoor de verouderde apparatuur geregeld uitvalt.

Eind februari waren er signalen in Humo via een getuigenis van een werknemer dat er een gebrekkige controle zou zijn, waardoor toestellen tijdelijk buiten werking zijn en er ook geen realtimecontrole meer mogelijk is. In oktober 2014 was er zelfs geen controle omdat er toen een stroomonderbreking was op de FOD Justitie.

Minister, welke maatregelen in verband met de aankoop en de vernieuwing van het materiaal gaat u nemen om de continuïteit op de controle te garanderen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Taelman, de hele beschouwing over het effectief uitvoeren van de straffen en de verhoudingen daarin: ik laat het aan u over om daarover in de commissie samen met minister Vandeurzen een zeer intense gedachtewisseling te hebben.

U stelde heel concreet de vraag naar de gevolgen van de staking. Ik heb deze middag het bericht gekregen dat de actie geen gevolgen heeft gehad voor de opvolging en de monitoring van de veroordeelden onder elektronisch toezicht omdat de directie gedurende de dag de monitoring heeft overgenomen. ’s Nachts heeft een personeelslid van de dienst Monitoring de permanentie kunnen verzekeren. Er is een werkonderbreking geweest, maar daarvan zijn geen gevolgen op het veld.

Voor wat betreft de vragen, geef ik hier een stand van zaken. De huidige opdracht voor de huur van enkelbanden wordt sinds 1 juli 2014 beheerd door de gemeenschappen en werd onder dezelfde voorwaarden verlengd tot 30 september 2015. Het contract met de leverancier die de enkelbanden en de bewakingsboxen levert, loopt nu ook op zijn eind. Op 6 februari 2015 werd een bestek gelanceerd voor een nieuwe overheidsopdracht. De openingszitting heeft een paar maanden geleden plaatsgevonden. Daar werd bevestigd dat het nieuwe materiaal volgend voorjaar beschikbaar zal zijn. Er was heel wat kritiek op het feit dat die auto’s allemaal zo oud zijn en meer dan 200.000 kilometer op de teller hebben. De afspraak is gemaakt om nog dit jaar nieuwe wagens aan te kopen. De ICT-problemen zouden ook opgelost worden. Er zijn al stappen gezet om definitieve oplossingen te bieden. Dat zou allemaal opgelost zijn tegen half 2016. Na al deze engagementen werd beslist om het werk te hervatten.

Dat is in het kort de stand van zaken met betrekking tot de vraag waarom het personeel een actie heeft gevoerd, wie de opvolging heeft verzekerd en wat het resultaat is van de onderhandelingen.

Martine Taelman (Open Vld)

Minister, dank u voor uw antwoord maar ik blijf, wat het personeel betreft, op mijn honger zitten. Misschien is het goed dat er hier een andere minister is, die wel bevoegd is voor personeelszaken.

Ik heb toevallig deze week een antwoord gekregen van minister Vandeurzen van Welzijn: in de justitiehuizen, die ook in de zesde staatshervorming werden overgedragen en waar ook een wervingsstop is afgekondigd, is er een overschot op het personeelsbudget van 1,1 miljoen euro. Nu hoop ik dat dit ook niet het geval is voor dit Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Het is goed dat die directie de controle overneemt. Gelukkig zijn er geen ongevallen gebeurd. Maar ik denk dat iedereen het wel met mij eens zal zijn dat dergelijke acties niet goed zijn en vermeden moeten worden. Als ze kunnen worden vermeden door de wervingsstop te doorbreken en bijkomend aan te werven, terwijl die middelen van de zesde staatshervorming zijn overgedragen, dan denk ik dat we dat moeten doen. Ik zal inderdaad minister Vandeurzen op zijn huid blijven zitten, zodat hij daar snel concretere antwoorden op geeft.

Caroline Croo (N-VA)

Ik zal de heer Parys, die dit dossier opvolgt, op de hoogte brengen van uw antwoord. Maar toch hoop ik, minister, dat u de maatregelen echt uitvoert omdat een straf op een correcte manier moet worden uitgevoerd, in het belang van zowel de burger als de slachtoffers en de dader. Op dit ogenblik kan het personeel geen adequate garantie bieden voor de beveiliging van de burgers.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Minister, ik kon het niet beter uitdrukken dan mevrouw Taelman. U hebt een half antwoord gegeven. De genoemde problemen in verband met de personeelsbezetting zijn niet opgelost. Er was al geen luxe, maar als dan nog eens 5 van de 48 mensen weggaan, heb je een probleem met de continuïteit. Daarenboven is het de vraag hoe duurzaam deze oplossing is.

Ik wil in  herinnering brengen dat naar aanleiding van de begrotingscontrole minister  Vandeurzen, van uw partij, centen heeft weggehaald bij Jeugdzorg om ze eenmalig te imputeren voor de aankoop en het ter beschikking stellen van enkelbanden. Toen werd gezegd dat een structurele oplossing zich opdrong. De minister was zich daarvan bewust. Structurele financiering zal nodig zijn. Minister Vandeurzen zei dat hij er zich van bewust was dat die oplossing eenmalig was. We hebben vorige week de minister-president de Septemberverklaring horen brengen. We hebben het debat gevoerd. Ik heb nergens gehoord dat er structureel bijkomende middelen zijn toegekend.

Minister, de minister-president was uw luik, als minister van Onderwijs, vergeten. Hij was ook de middelen voor minister Vandeurzen vergeten.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Enerzijds is er de vraag of er voldoende personeel is. Die vraag is duidelijk aan bod gekomen. Daarnaast is er de vraag naar de manier waarop het personeel momenteel wordt vergoed. Ook daar voel je dat er onvrede is. De staatshervorming heeft voor een opdeling in het personeel gezorgd. Je merkt dat de integratie nog niet rond is. Daardoor is er een verschil in de arbeidsvoorwaarden voor mensen die dezelfde job, in hetzelfde gebouw, uitvoeren. Ook op dat vlak zijn er wrevel en frustraties. De vraag is hoe het staat met de integratie van de vroegere federale ambtenaren naar de Vlaamse justitiehuizen. Wanneer gaat die rond zijn? Wanneer zal er een definitief akkoord zijn? Wanneer zal dat officieel rond zijn? Zal dat akkoord aan de Raad van State worden voorgelegd?

Minister Hilde Crevits

Collega’s, dank u wel voor alle aanvullende vragen. Wat voor mij nu cruciaal is – en ik dacht dat dat de aanleiding was van deze actuele vraag – is dat er na een werkonderbreking onderhandeld is, met als gevolg dat er afspraken zijn gemaakt rond materiële kwesties. Het is juist dat ik geen antwoord heb gegeven op de vraag hoe alle zaken in verband met personeel in de toekomst zullen worden aangepakt. De reden is dat de onderhandelingen daarover nog lopen. Ik hoop dat collega Vandeurzen u daarover in de komende weken duidelijkheid zal kunnen verschaffen.

Martine Taelman (Open Vld)

We blijven inderdaad op onze honger wat het personeel betreft, maar ik denk dat het voor iedereen toch wel duidelijk moge zijn dat de oplossing waarvoor nu gekozen is –weliswaar federaal, omdat het een federale bevoegdheid is – namelijk het terugschroeven van de enkelbanden en dus het minder vaak uitvoeren van korte gevangenisstraffen, geen goede oplossing is. We moeten inderdaad structureel naar een oplossing zoeken. Ik vrees dat dit budget er wel degelijk is, mijnheer Van Malderen, want ik heb al het antwoord gekregen dat er 1,1 miljoen budget over is voor Justitie, maar dat er door de wervingsstop niet geageerd wordt. We moeten dat vlug doen.

Caroline Croo (N-VA)

Ik kan er niet veel aan toevoegen. Ons gaat het er alleen maar om dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid van de burger en van de slachtoffers te garanderen.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.