U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

765 (2015-2016) nr. 4
Amendementen 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

15 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

765 (2015-2016) nr. 1
765 (2015-2016) nr. 3
765 (2015-2016) nr. 4