U bent hier

Ontwerp van gewijzigde begroting NR. 1 bij de algemene begroting 2015 in verband met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Strategische investeringen en tot wijziging van de verordeningen (EU) NR. 1291/2013 en (EU) NR. 1316/2013

COM(2015)0011
Op 26 november 2014 stelde de Commissie het "Investeringsplan voor Europa"3 voor om de komende drie jaar minstens 315 miljard EUR aan extra investeringen te mobiliseren. Daartoe zal middels een partnerschap van de Commissie met de Europese Investeringsbank (EIB) een nieuw Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) worden opgericht. Het EFSI zal een garantie van 16 miljard EUR uit de EU-begroting genieten, gedekt door een garantiefonds dat 50% van de uitstaande verplichtingen van het EFSI bedraagt. Het wetgevingsvoorstel tot oprichting van het EFSI is door de Commissie aangenomen op 13 januari 20154. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 18 december 20145 wordt de Uniewetgevers gevraagd vóór eind juni overeenstemming te bereiken zodat de nieuwe investeringen reeds medio 2015 geactiveerd kunnen worden. In samenhang met het wetgevingsvoorstel creëert het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1 voor 2015 de budgettaire structuur die nodig is om het garantiefonds van middelen te voorzien en om eventuele aanspraken op de garantie van de EU op te vangen, en voert het de nodige kredieten op om ondersteunend advies voor de identificatie, voorbereiding en ontwikkeling van investeringsprojecten te kunnen verstrekken. OGB nr. 1 strekt ertoe de vereiste aanpassingen in de begrotingsnomenclatuur voor te stellen en de daarmee samenhangende herschikking van 1 360 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 10 miljoen EUR aan betalingskredieten uit te voeren. De operatie is per saldo uitgaven- en ontvangstenneutraal.  

Hoorzittingen

75 (2014-2015)
Externe sprekers
Julie Bynens (Secretaris-Generaal, Departement Buitenlandse Zaken)
Verslaggevers
Joris Poschet en Karl Vanlouwe

Meer details