U bent hier

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

COM(2015)0010
Als gevolg van de economische en financiële crisis is het investeringspeil in de EU met ongeveer 15 % gedaald ten opzichte van het piekjaar 2007. Dit belemmert de economische opleving, het scheppen van banen, de langetermijngroei en het concurrentievermogen. Er zijn evenwel aanzienlijke spaartegoeden en omvangrijke financiële liquiditeiten voorhanden. Bovendien hebben recente gezamenlijke onderzoeken van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en EU-lidstaten uitgewezen dat een groot aantal levensvatbare investeringsprojecten van financiering verstoken blijft. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie in haar op 26 november 2014 gepubliceerde mededeling "Een investeringsplan voor Europa" een initiatief op EU-niveau voorgesteld om deze situatie te verhelpen. Het plan bestaat uit drie elkaar versterkende onderdelen. Ten eerste, de beschikbaarstelling van ten minste 315 miljard EUR voor het verrichten van extra investeringen gedurende de komende drie jaar, het maximaliseren van het effect van publieke middelen en het aanboren van particuliere investeringen. Ten tweede, gerichte initiatieven om te waarborgen dat deze extra investeringen in de behoeften van de reële economie voorzien. En ten derde maatregelen om de voorspelbaarheid van de regelgeving te vergroten en investeringsbelemmeringen weg te nemen, waardoor Europa aantrekkelijker wordt en van het plan een multiplicatoreffect uitgaat. Met dit voorstel wordt het vereiste rechtskader tot stand gebracht en worden de benodigde begrotingsmiddelen uitgetrokken om de eerste twee onderdelen van het plan in de rechtsorde van de EU in te passen. Na de vaststelling van de voorgestelde verordening zal deze gezamenlijk worden toegepast door de Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) als strategische partners, met als duidelijk doel belanghebbenden op alle niveaus bijeen te brengen.

Hoorzittingen

75 (2014-2015)
Externe sprekers
Julie Bynens (Secretaris-Generaal, Departement Buitenlandse Zaken)
Verslaggevers
Joris Poschet en Karl Vanlouwe

Meer details