U bent hier

Wateroverlast

Wateroverlastkalender icoon   Februari - mei 2016

Icoon Thema   Natuur en Milieu / Financiën en Begroting
 

Sinds de grote wateroverlast van 2010 wordt het probleem van de waterbeheersing met extra aandacht gevolgd. De jaarlijkse voortgangsrapportages werden ook in dit zittingsjaar voortgezet.

Eind 2015 stelde de Vlaamse Regering de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen vast waardoor de wateroverlast meer gecoördineerd kan worden aangepakt. Door de wateroverlast van midden januari 2016 en eind mei 2016 kreeg de problematiek weer meer aandacht.

Ook het gevoelige onderwerp van de bouwbeperkingen blijft de gemoederen bedaren. Dat blijkt uit de nota van de Vlaamse Ombudsdienst over het afschrikkende effect van de vermelding “mogelijk overstromingsgevoelig gebied”. Verder kreeg dit onderwerp uiteraard ook aandacht binnen het klimaatbeleid.

Ook de financiële gevolgen en de tussenkomt inzake rampen werd besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Die commissie  besprak op 12 april 2016 het ontwerp van decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest waardoor burgers sneller een vergoeding krijgen na geleden schade. Door de zesde staatshervorming  is Vlaandern bevoegd voor het regelen van schade door rampen. Inmiddels heeft de Vlaamse Regering op basis van de bestaande federale wetgeving twee rampen erkend.

Het ontwerp van decreet bouwt verder op de basisbeginselen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Het decreet wil de procedures verbeteren en vereenvoudigen en billijke termijnen en doorlooptijden vastleggen. Dat zou de kosten moeten beheersen.

Lees en herbekijk

Decreetgevend werk over de compensatie voor rampenschade

Wateroverlast en de watertoets

Wateroverlast in Vlaanderen, juni 2016

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch