U bent hier

Actieplan Plenum 2.0 van de voorzitter: stand van zaken

kalender icoon   September 2015 - September 2016

Icoon Thema   Vlaams Parlement - Voorzitter
 

Het actieplan Plenum 2.0  -  2014-2019 – ons Vlaams Parlement in actie formuleert prioriteiten in 4 domeinen:

 

De politieke werking

(Evaluatie van de controlemiddelen)

Centraal staat de bekommernis om het controlerecht van het parlement inhoudelijk te versterken, het individuele controlerecht van elke volksvertegenwoordiger te erkennen én de uitoefening van die controle zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

In het voorjaar van 2015 heeft een werkgroep, waarin alle fracties vertegenwoordigd waren, voorstellen voor aanpassing van enkele regels voor de controlemiddelen uitgewerkt. Het Uitgebreid Bureau heeft op 22 juni 2015 beslist om deze nieuwe regels tijdens een proefperiode van 4 maanden (september 2015 – januari 2016) uit te testen, zonder de bestaande reglementsbepalingen meteen aan te passen.

Op basis van een evaluatie na deze proefperiode zijn een aantal spelregels voor de controlemiddelen aangepast.

 • De deadlines voor het indienen van een interpellatieverzoek en een vraag om uitleg werden verlaat, zo kan nog korter op de actualiteit ingespeeld worden.
 • Bij een interpellatieverzoek is dat tot vrijdag 14 uur: een parlementslid kan hierdoor nog over beslissingen van de Vlaamse regering van diezelfde voormiddag interpelleren.
 • De criteria om een vraag om uitleg onontvankelijk te verklaren, worden strikter. Zo kan men een vraag om uitleg weigeren wegens een gehouden of geplande bespreking met een lid van de Regering (bijvoorbeeld een gedachtewisseling, de bespreking van een rapport van het Rekenhof of van een conceptnota van de Regering), maar enkel indien die bespreking plaatsvond binnen twee weken vóór de indieningstermijn, respectievelijk gepland is binnen twee weken na het verstrijken van de reglementaire indieningstermijn.

Met deze maatregelen wordt het individuele controlerecht meer erkend. Het ‘eigenaarschap’ van de volksvertegenwoordiger die een problematiek via een (actuele) interpellatie of vraag om uitleg aankaart, wordt eveneens versterkt: andere parlementsleden kunnen pas aansluiten bij de interpellatie of vraag na het antwoord van de minister op de eerste vragenronde. Anderzijds is er niet langer een numerieke beperking op het aantal parlementsleden dat kan aansluiten.

vlaamse volksvertegenwoordigers in een commissievergadering(Gentlemen’s agreement tussen de fracties)

Het Actieplan Plenum 2.0 stelde een nieuw gentlemen’s agreement tussen de fracties in het vooruitzicht. Meer nog dan tijdens de vorige zittingsperiode moeten de rechten van een kleine oppositie beschermd worden. De zes fractievoorzitters sloten op 18 mei 2015 een herenakkoord, dat na een evaluatie door het Uitgebreid Bureau op 25 januari 2016, tot mei 2019 verlengd werd. Volgens dit akkoord honoreert het Uitgebreid Bureau een gemotiveerd verzoek voor een actualiteitsdebat wanneer dit door minstens drie erkende fracties gevraagd wordt.

De commissies: agendasetting

(Thematische voortgangsrapportages)

De voorzitter breekt in Plenum een lans voor agendasetting door de commissies. Thematische voortgangsrapportages bieden een kans aan het parlement om actiever de politieke agenda te bepalen. In het zittingsjaar 2015-2016 liepen in de beleidscommissies een tiental periodieke rapportages, zoals bijvoorbeeld de rapportage over de wateroverlast, de rapportage over scholenbouw en de rapportage over de toestand van het wegennet.

Sommige thema’s worden zo belangrijk bevonden dat het Vlaams Parlement, om de beleidsagenda te beïnvloeden, tijdens dit zittingsjaar een aparte commissie heeft opricht:  

 • de commissie voor de bestrijding van de gewelddadige radicalisering,
 • de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • de ad hoc commissie voor de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen.

(Betere leesbaarheid van de begrotingsstukken)

Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de begrotingsdocumenten moeilijk leesbaar zijn, trekt het parlement een werkgroep rond dit thema, waarin eveneens  vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof en de SERV zetelen. In een eerste fase is er werk van gemaakt om de verwachtingen van de diverse belanghebbenden, waaronder de parlementsfracties, duidelijk te omschrijven.

(Europese werking)

Het Vlaams Parlement wil ook ruim aandacht besteden aan EU-dossiers. Zo verwacht het van de uitvoerende macht systematische briefings van de thema’s van de Europese ministerraden die het Vlaams Parlement rechtstreeks aanbelangen. In het afgelopen zittingsjaar hebben er in de beleidscommissies acht debriefings over een Europese ministerraad plaatsgevonden. Voorts is er ook over concrete Europese dossiers gedebatteerd, bijvoorbeeld over de herziening van de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en het Letse voorstel in dat verband.

De commissie bevoegd voor Europese Aangelegenheden heeft hoorzittingen georganiseerd over het investeringsplan voor Europa (het plan Juncker) en, met de bevoegde EU-commissaris mevrouw Cecilia Malmström, over  het TTIP-dossier. Een belangrijk Europees moment in het Vlaams Parlement slaat op het ontwerp van  Vlaams Hervormingsprogramma, dat in maart wordt ingediend. Sinds enkele jaren vindt hierover in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting een gedachtewisseling plaats met de minister-president en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, waarin de Vertegenwoordiging toelichting geeft bij de rapporten en de aanbevelingen van de Europese Commissie over de Belgische positie in het kader van het Europees Semester.

Het interne Infopunt Europa voedt dagelijks de databank met documenten van de Europese Commissie, zodat de parlementsleden en fracties beter in staat zijn om Europa op te volgen.

Rubenszaal(Paraparlementaire instellingen)

De drie paraparlementaire instellingen maken werken van een inbedding van hun werking in de werkzaamheden van het Vlaams Parlement.

 • Zo participeerde het Kinderrechtencommissariaat in 2015-2016 zeven keer aan commissievergaderingen, hetzij via hoorzittingen, hetzij via het verschaffen van een toelichting bij een advies of het jaarverslag, en dit in een verscheidenheid van commissies. Het KRC is lid van de stuurgroep van De Kracht van Je Stem en probeert via haar advies- en overlegorgaan de Vlaamse volksvertegenwoordigers actief bij haar werking te betrekken.
 • De Vlaamse Ombudsman ging in debat in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over zijn jaarverslag 2015. De ombudsvrouw Gender en het beleidsplan van de Genderkamer werden in september 2015 in de commissie voor Gelijke Kansen voorgesteld. Het parlement verlengde in juni 2016 unaniem het mandaat van de zittende Vlaams ombudsman en wees hem in juli 2016 ook aan als lid van de intergewestelijke bemiddelende instantie kilometerheffing.   
 • De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed vroeg in december 2015 het Vlaams Vredesinstituut om een advies te verlenen over bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU lidstaten en hiertoe voorafgaand  een ‘Europese benchmarkstudie voor wapenexportcontrole in Vlaanderen’ uit te voeren. Bij decreet van 15 juli 2011 werd het IJzermonument in Diksmuide erkend als ‘Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede’. In opdracht van de  voorzitter van het Vlaams Parlement verrichtte het instituut een studie naar de manier waarop de in het decreet geformuleerde opdrachten vandaag vorm krijgen. Kort na de opstart van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering heeft het Vredesinstituut het rapport ‘Omgaan met radicalisering: vier overwegingen bij een Vlaams beleid inzake radicalisering’ gepubliceerd, dit in opvolging van de werkzaamheden en ter ondersteuning van het werk aan een resolutie.

De drie instellingen organiseerden in 2015-2016 ook studiedagen en seminars voor een breder publiek: het KRC bijvoorbeeld organiseerde een studiedag over de jeugdzorg in Vlaanderen en een symposium over kinderen en burgerschap.

Het Vlaams Parlement als slimme decreetgever

Het parlement is bezorgd om een duidelijker en betere wetgeving en heeft daarom een reeks afspraken met de Vlaamse Regering gemaakt. Deze afspraken slaan bijvoorbeeld op

 • het systematisch aanduiden van het gevolg dat de regering geeft aan de aanbevelingen van de adviesorganen,
 • het vroegtijdig informeren van het parlement door groen- en witboeken en conceptnota’s en
 • het toevoegen, bij belangrijke wijzigingsdecreten, van de geconsolideerde versie van het decreet.

Op het vlak van betere wetgeving bestaat er een nauwe samenwerking tussen het parlement en de SERV als strategische adviesraad. Op vraag van de parlementsvoorzitter heeft  de SERV op 21 september 2015 een advies uitgebracht over "Tien denksporen voor ex post decreetsevaluatie in en door het Vlaams Parlement", waarna de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting deze denksporen onderzocht en hierover aanbevelingen aan het Uitgebreid Bureau geformuleerd heeft.  

Van de tien denksporen uit het SERV-advies stelt de Commissie voor om zes sporen over te nemen, zoals bijvoorbeeld  een betere opvolging van de evaluatiebepalingen in decreten en de organisatie van minstens twee evaluatiedebatten gedurende deze zittingsperiode. Een zevende denkspoor van de SERV, dat onder meer de mogelijke invoering van sunsetclausules inhoudt, wordt als nuttig idee meegenomen voor verdere discussie.

Voor de verdere implementatie van de denksporen zal het parlement de eigen diensten inzetten, en rekenen op een samenwerking met de Vlaamse Regering, de rechterlijke macht en het Rekenhof.

Illustratieve foto dienstverlening ppi'sVlaams Parlement: waakhond van de regering (periodiek overleg met de regering)

Om de ruimere samenwerking tussen parlement en regering te optimaliseren, heeft de parlementsvoorzitter sinds 2009 een periodiek overleg met de regering. Het Actieplan Plenum 2.0 stipt aan dat dit periodiek overleg ook betrekking heeft op elementen die de parlementaire controletaak faciliteren, zoals bijvoorbeeld het inzagerecht van een Vlaams volksvertegenwoordiger in vertrouwelijke regeringsdocumenten. Een ander thema is het aanleveren van samenvattingen bij ontwerp-decreten. De Vlaamse Regering is ingegaan op deze vraag en tijdens het zittingsjaar 2015-2016 bleken 90% van de ingediende ontwerpen een samenvatting te bevatten.

Het Rekenhof: de bevoorrechte partner van het parlement

Voor dezelfde controletaak blijft het Rekenhof een bevoorrechte partner van het parlement. Jaarlijks stelt het Rekenhof thematische audits voor die in aanmerking komen voor een opvolgingsbespreking in de bevoegde commissie. Als gevolg van deze suggesties, heeft de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid opvolgingsbesprekingen gewijd aan de audit over ‘Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid – selectie en aansturing’ en aan de audit over de ‘Raamcontracten van het Agentschap voor Facilitair Management’.

De volksvertegenwoordiger: een mandaat met inhoud

‘De volksvertegenwoordiger – een mandaat met inhoud’ vormt een laatste beleidsklemtoon inzake de politieke werking in het Actieplan Plenum. Twee elementen zijn van belang: enerzijds de parlementsleden inhoudelijk beter  ondersteunen door hen op maat gesneden informatie aan te bieden, en anderzijds de informatiestroom meer digitaal laten verlopen. Voor de inhoudelijke ondersteuning is een strategisch en operationeel plan voor het parlementair informatiecentrum uitgewerkt, dat afbakent welke diensten aan de parlementaire gemeenschap ontwikkeld en aangeboden worden. De digitalisering wordt projectmatig voortgezet en kadert binnen de visie van ‘digitaal Vlaams Parlement’.

 Communicatie en publiek

Het Vlaams Parlement levert als open huis van oudsher belangrijke inspanningen om zijn werking bij het bredere publiek bekend te maken.

(Grondige vernieuwing van de website)

In uitvoering van het Actieplan Plenum 2.0 is intussen een nieuwe website in gebruik genomen, die de bezoeker op een attractieve en eenvoudige manier tot de gewenste pagina wil leiden. De bezoeker van de website vindt er audio- en beeldfragmenten die aan de debatten, vragen en documenten gekoppeld zijn. De site bouwt eveneens een reeks van informatiedossiers over belangwekkende thema’s uit. Door middel van een eenvoudig alerteringssysteem kan iedereen op de hoogte blijven van de gewenste informatie.

Het Vlaams Parlement biedt nu al via live stream beelden van de debatten in de plenaire vergadering en in 2 commissiezalen aan. Er is op 4 juli 2016 beslist om meer zalen uit te rusten met camera’s, zodat alle vergaderingen van het Vlaams Parlement live te volgen zijn en alle debatten nadien opnieuw kunnen worden bekeken. Alle informatie van de website kan via sociale media gedeeld worden.

Evenement in De Loketten(Vernieuwde ‘De Loketten’)

De Loketten worden uitgebouwd tot een modern, interactief en aantrekkelijk bezoekerscentrum, met een publieksfunctie voor de burger en de scholen, zo stelt het Actieplan Plenum. Dit bezoekerscentrum krijgt geleidelijk aan meer vorm: nadat de inhoudelijke krachtlijnen op basis van een concept van prof. E. Gerard eind 2014 goedgekeurd werden, is in de loop van 2015 het bestek voor een raamovereenkomst uitgewerkt en in de markt geplaatst. Deze raamovereenkomst slaat onder meer op de scenografie van de permanente tentoonstelling en de inplanting van de verschillende functies in het bezoekerscentrum. Deze opdracht is in maart 2016 toegewezen: hiermee zijn de eerste stappen voor de opening van het bezoekerscentrum in de eerste helft van 2018 gezet.

Het Vlaams Parlement Internationaal

Het Actieplan Plenum 2.0 vertolkt de ambitie om het Vlaams Parlement een grotere internationale weerklank te geven. Officiële ontvangsten van ambassadeurs en buitenlandse delegaties, maar evenzeer eigen werkbezoeken zijn hiertoe een geschikt middel. Plenum stelt vast dat de internationale instellingen vaak de bevoegdheidsverdeling onvoldoende weten in te schatten, zodat hier een taak voor de Vlaamse parlementaire gemeenschap ligt om meer proactief op te treden. Een van de initiatieven die hierop mikt, was de ontmoeting met een informatiesessie voor de medewerkers van de vertegenwoordigingen van de Duitse deelstaten in Brussel op 23 juni 2016. Zowel de parlementsvoorzitter als de minister-president beklemtoonden voor dit publiek het belang van goede relaties tussen Vlaanderen en de Duitse deelstaten. Verder is het Vlaams Parlement actief binnen de CALRE (conferentie van de Europese regionale wetgevende parlementen) en op interparlementaire commissievergaderingen die door het EU-voorzitterschap of door de OESO georganiseerd worden.

Interne organisatie van het parlement

(Een ‘slim’ personeelsbeleid)

Een modern parlement vereist een professionele administratie. Om de professionalisering van het Algemeen Secretariaat verder te zetten, zijn in het zittingsjaar verschillende projecten en initiatieven inzake personeelsbeleid en interne werking genomen. Zo is bijvoorbeeld de brede arbeidsmarkt, waardoor mobiliteit met de Vlaamse overheid mogelijk wordt, goedgekeurd.  Voor verschillende acties werkt het Algemeen Secretariaat samen met de betrokken entiteiten van de Vlaamse Regering, om een maximale synergie en efficiëntiewinst te bereiken.

(Ecologische voetafdruk)

Het Actieplan Plenum 2.0 wil van het Vlaams Parlement een klimaatneutrale ‘excellente onderneming’ maken: energie-efficiëntie wordt daarom in elk bestek meegenomen.

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch