U bent hier

Hoe werkt de plenaire vergadering?

Plenaire vergaderingDe plenaire vergadering is de voltallige vergadering van alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers en is het hoogste orgaan van het Vlaams Parlement. De plenaire vergadering vergadert in de Koepelzaal. Daar wordt de eindstemming gehouden over de decreten, resoluties en moties van het parlement. Informatie op deze pagina:

Wat doet de plenaire vergadering?

 1. De plenaire vergadering onderzoekt na iedere parlementsverkiezing de geloofsbrieven van de verkozenen. Ze vaardigt 29 Vlaamse volksvertegenwoor­digers af naar de Senaat. Die zetelen daar als deelstaatsenatoren.
 2. De plenaire vergadering verkiest en ontslaat de leden van de Vlaamse Regering. Ze bespreekt het regeerakkoord en stemt erover. Elk jaar debatteert de plenaire vergadering over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering en over de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Ze keurt die begroting ook goed.
 3. De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen en voorstellen van decreet en houdt er de eindstemming over. De commissies van het Vlaams Parlement hebbben die bespreking al eerder voorbereid in een kleinere groep.
 4. De plenaire vergadering controleert het werk van de Vlaamse Regering door actuele vragen te stellen en de ministers te interpelleren. Ook tijdens actualiteitsdebatten kunnen de Vlaamse ministers aan de tand worden gevoeld over hun beleid. De plenaire vergadering kan de ministers opvorderen indien ze niet aanwezig zijn.
 5. De plenaire vergadering debatteert over belangrijke onderwerpen die in de Vlaanderen leven. Ze doet dat via themadebatten en actualiteitsdebatten en via het goedkeuren van voorstellen van resolutie.
 6. Indien nodig kan de plenaire vergadering een onderzoekscommissie oprichten die met gerechtelijke bevoegdheden een bepaalde problematiek grondig kan doorlichten.
 7. De plenaire vergadering kan iemand verkiezen of als kandidaat voordragen voor aantal functies bij de wetgevende en uitvoerende macht zoals bij het Vlaams Vredesinstituut, de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie of het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme.
 8. De plenaire vergadering kan een belangenconflict inroepen of in beroep gaan bij het Grondwettelijk Hof tegen een wet, decreet of ordonnantie van een ander parlement in België. Die wet, decreet of ordonnantie kan daardoor geheel of gedeeltelijk vernietigd worden.
 9. De plenaire vergadering neemt een aantal beslissingen over de interne werking van het Vlaams Parlement:
  • ze stelt het Reglement en het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers vast
  • ze verkiest het Bureau en de commissies
  • ze benoemt de griffier die aan het hoofd staat van het Algemeen Secretariaat
  • ze keurt de begroting en de eindrekening van het Vlaams Parlement goed
  • ze bepaalt hoeveel personeel er voor de Diensten van het Vlaams Parlement werkt en onder welke voorwaarden

Wekelijkse vergadering op woensdag

koepelzaal plenaire vergaderingDe plenaire vergadering vergadert gewoonlijk op woensdag om 14u in de Koepelzaal.

Een gewone plenaire vergadering verloopt volgens een vast schema:

1. Het vragenuurtje

De regering beantwoordt actuele vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De parlementsleden kunnen vragen stellen over de actualiteit. Tot de ochtend van de vergadering zelf kunnen ze vragen indienen.
Als er veel vragen over hetzelfde onderwerp zijn, kan de voorzitter of het Uitgebreid Bureau beslissen dat er over dat onderwerp een actualiteitsdebat wordt gehouden.

2. De besprekingen van decreten en resoluties

Na het vragenuurtje bespreekt de plenaire vergadering decreten of resoluties.

 • Eerst brengt de verslaggever van de commissie verslag uit over de bespreking in de commissie
 • Daarna discussiëren de volksvertegenwoordigers over de teksten.

3. De stemmingen

De plenaire vergadering wordt afgesloten met stemmingen:

 • over de decreten of resoluties waarover gesproken is, wordt er gestemd
 • over de moties met standpunten of aanbevelingen van de volksvertegenwoordigers wordt gestemd.  Die moties zijn meestal het gevolg van een interpellatie in een commissie, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van een actualiteitsdebat, of een andere bespreking.

Als de begroting wordt besproken of andere belangrijke zaken, dan kan de plenaire vergadering op andere momenten vergaderen. Sommige vergaderingen liggen ook vast: de openingsvergadering van elk parlementair jaar bijvoorbeeld, vindt plaats op de vierde maandag van september.

Wat is wat in de koepelzaal?

Schema van alle onderdelen van de koepelzaalDe koepelzaal is ingericht voor een publieke vergadering van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers.

1. De zitplaatsen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Ieder heeft een vaste plaats in de koepelzaal.

 • Er zijn 130 plaatsen in de zaal voor 124 volksvertegenwoordigers. Daardoor kunnen de zitplaatsen meestal zo verdeeld worden dat de verschillende fracties in een groep zitten. Het Vlaams Parlement kan ook zelf beslissen dat er meer dan 124 volksvertegenwoordigers zijn.
 • De voorzitters van de fracties zitten op de eerste rij.
 • Elke volksvertegenwoordiger heeft zijn vaste genummerde plaats. Het nummer van zijn plaats komt overeen met een nummer op het stembord (8). Zo kan iedereen zien hoe elke Vlaamse volksvertegenwoordiger gestemd heeft.

2. De tafel van het verslag van de vergadering

 • Aan deze tafel zitten de medewerkers van het Vlaams Parlement die het verslag maken van de plenaire vergadering.
 • Het verslag wordt onmiddellijk gemaakt, in stukjes van 5 minuten. Een medewerker komt vijf minuten in de zaal zitten om aantekeningen te maken over wie er spreekt of wat er gebeurt in de zaal. Na 5 minuten gaat hij/zij het stukje verslag uitwerken op basis van zijn aantekeningen en de digitale geluidsopnames die ervan gemaakt zijn.
 • De verslagen van de plenaire vergadering worden onmiddellijk on line gepubliceerd op de website, terwijl de vergadering nog bezig is.

foto van een plenaire vergadering

3. Het spreekgestoelte

Vanop deze tribune houden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun toespraken tot de plenaire vergadering. Wie een toespraak houdt kan onderbroken worden door volksvertegenwoordigers vanop hun plaats, als de voorzitter hen het woord geeft.

4. De plaats van de voorzitter

 • Op de centrale stoel aan de voorzitterstafel zit de Vlaamse volksvertegenwoordiger die de vergadering leidt. In de regel is dat de voorzitter, die elk jaar wordt verkozen. Als de voorzitter zelf zijn mening wil geven in een bespreking, wordt hij even vervangen door een ondervoorzitter van het parlement.
 • Links en rechts van de voorzitter zijn de secretarisplaatsen. Bij openingsvergaderingen nemen daar de vaste of tijdelijke secretarissen (verkozen Vlaamse volksvertegenwoordigers) plaats. In gewone vergadering is links van de voorzitter het spreekgestoelte voor de ministers ingericht van waar zij vragen beantwoorden.

5. De tafel van de griffier

Aan deze tafel zitten de medewerkers van het Vlaams Parlement die de voorzitter bijstaan tijdens de vergaderingen.

6. De regeringsbanken

Hier neemt de Vlaamse Regering plaats. Zij hebben vaste plaatsen, de minister-president zit rechts vooraan, de vice-minister-presidenten zitten op de eerste rij.

foto van een plenaire vergadering

7. De stoelen van de ontvangstmedewerkers

De ontvangstmedewerkers zorgen voor de vele praktische taken die tijdens de vergadering moeten gebeuren: documenten ronddelen, technische bijstand geven, boodschappen overbrengen enz…

8. Het stembord

Op het stembord is te zien hoe elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft gestemd. Stemmingen worden automatisch digitaal geregistreerd en in de verslagen en op de website opgenomen. De totalen van de stemming worden berekend links en rechts onderaan op het stembord.

9. De publiekstribune

10. De perstribune

De pers kan plaatsnemen op balkons in de koepelzaal. Van daaruit hebben de journalisten een goed zicht op de vergadering in de zaal.

 

Schematisch verloop van een parlementair jaar

1. Openingsvergadering

 • De openingsvergadering vindt plaats op de vierde maandag van september.
 • De Vlaamse Regering geeft de septemberverklaring met een overzicht van wat ze het volgende jaar wil doen en de krachtlijnen van de begroting
 • De plenaire vergadering kiest zijn eigen Bureau (voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen) en bevestigt het vertrouwen in de Vlaamse Regering.

2. September tot november

 • Van september tot november bespreekt de plenaire vergadering de actuele vragen, decreten en resoluties.

3. Begrotingsbespreking

 • Van oktober tot december in de commissies: detailbespreking van de begroting
 • ca. 15 december: bespreking van de begroting in de plenaire vergadering

4. Januari tot juni

 • Van januari tot juni bespreekt de plenaire vergadering de actuele vragen, decreten en resoluties.

5. Begin juli: afsluitende plenaire vergadering(en)

 • De begroting wordt gecontroleerd en eventueel bijgestuurd
 • de diverse voorstellen die nog in de commissies zijn afgerond, worden door de plenaire vergadering besproken en er wordt over gestemd.

6. Zomerreces

 • Eind juli (in 2017: 24 juli, in 2018: 22 juli) tot de vierde maandag van september: het Vlaams Parlement is in reces. Er kan nu alleen vergaderd worden als de voorzitter of het Bureau dat beslissen. In de regel zijn er geen vergaderingen.

Pre- en post-electorale periode

De verkiezingen voor het Vlaams Parlement vinden plaats op zondag 26 mei 2019In een verkiezingsjaar is er sprake van een pre-electorale periode en een post-electorale periode

 

Parlementaire kalender

Raadpleeg de PDF iconkalender 2017-2018 (pdf) en de PDF iconkalender 2018-2019 (pdf) voor een jaaroverzicht van de vergaderingen. 
Klik voor een toegankelijke versie van de kalender van het zittingsjaar 2017-2018 en de kalender van het zittingsjaar 2018-2019.
 
       Parlementaire kalender 2017-2018(pdf)Parlementaire kalender 2018-2019