U bent hier

Raad van State

Gebouw van de raad van stateDe Raad van State is een federale instelling met een dubbele rol: die van wetgevingsadviseur en die van hoogste administratieve rechtbank. Voor elke rol is er een afzonderlijke afdeling: de afdeling wetgeving en de afdeling bestuursrechtspraak.

De afdeling wetgeving van de Raad van State geeft juridische adviezen aan de federale overheden en aan de deelstaten over de regels die ze willen aannemen. In die adviezen gaat de Raad van State na of de voorgenomen besluiten, wetten of decreten in overeenstemming zijn met de Grondwet of internationale verdragen, of met andere wetten en besluiten. Hij controleert ook of de regels op een geldige manier tot stand gekomen zijn, en of ze technisch goed in elkaar steken.

De Vlaamse Regering moet over elk voorontwerp van decreet een advies vragen aan de Raad van State. Ze past haar tekst dan eventueel aan de opmerkingen van de Raad van State aan, en dient die tekst als een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De Regering moet, samen met dit ontwerp van decreet, ook het advies van de Raad van State en het voorontwerp van decreet aan het Parlement bezorgen. U vindt het advies van de Raad van State in hetzelfde parlementaire document waarin ook het ontwerp van decreet gepubliceerd wordt.

De voorzitter van het Vlaams Parlement kan een advies aan de Raad van State vragen over een voorstel van decreet of over amendementen op ontwerpen en voorstellen van decreet. Dat is geen verplichting, tenzij een derde van de Vlaamse volksvertegenwoordigers dat vraagt. Die adviezen van de Raad van State vindt u in een afzonderlijk parlementair document, met hetzelfde nummer als de tekst waarover advies gevraagd wordt, maar met een hoger volgnummer.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste administratieve rechtbank van België. Ze gaat op vraag van burgers, ondernemingen, verenigingen enzovoort na of de verschillende uitvoerende overheden, zoals de Vlaamse Regering of de gemeenten, wel gehandeld hebben volgens de wet. Als dat niet zo is, vernietigt de Raad van State de onwettige beslissing. De Raad van State is niet bevoegd om decreten te vernietigen: decreten zijn zelf wetten, ze kunnen niet onwettig zijn.

Zie ook: website van de Raad van State