U bent hier

Bureau en Uitgebreid Bureau

Leden Vast BureauBureau

Functie

Het Bureau is het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Het Bureau is verantwoordelijk voor

 • de financiën: inkomsten en uitgaven
 • de infrastructuur: de gebouwen en het materieel van het parlement
 • het personeel: aanwervingen, verloning, statuut …

Het Bureau legt de krachtlijnen van het beleid vast. De beslissingen van het Bureau worden voorbereid door het Managementteam: de vergadering van de leidende ambtenaren van het Vlaams Parlement (secretaris-generaal en de directeurs). Het Managementteam voert het beleid ook verder uit. 

 

Samenstelling

Het Bureau wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw verkozen door de plenaire vergadering. Het bestaat uit:

 • de voorzitter
 • vier ondervoorzitters
 • drie secretarissen

Op de foto (v.l.n.r.): Nadia Sminate, Kris Van Dijck, Caroline Gennez, Wilfried Vandaele, voorzitter Jan Peumans, Joke Schauvliege, Sonja Claes en griffier Martine Goossens (verontschuldigd: Marino Keulen)

> Huidige samenstelling van het Bureau

Vergaderingen

Het Bureau vergadert om de veertien dagen. De secretaris-generaal (de leidende ambtenaar van het Vlaams Parlement) woont de vergaderingen bij. Het secretariaat van het Bureau wordt verzorgd door een staffunctionaris (medewerker van het Vlaams Parlement).

 

Leden Uitgebreid BureauUitgebreid Bureau

Functie

Het Uitgebreid Bureau coördineert de politieke werking van het Vlaams Parlement. Het bepaalt de politieke agenda.

 • Het Uitgebreid Bureau stelt de agenda van de plenaire vergadering vast
 • Het beslist over de behandeling van interpellaties. Die worden toegewezen aan een commissie of aan de plenaire vergadering. Het Uitgebreid Bureau kan ook interpellatieverzoeken afwijzen, als het vindt dat ze niet algemeen genoeg zijn. Die interpellatieverzoeken kunnen door de indiener worden omgezet in mondelinge of schriftelijke vragen.
 • Het Uitgebreid Bureau coördineert de werking van de commissies. Daartoe worden driemaal per jaar overlegvergaderingen met de commissievoorzitters georganiseerd.
 • Het Uitgebreid Bureau bespreekt ten slotte de initiatieven die worden genomen ter verbetering van de politieke werking van het Vlaams Parlement.

 

Samenstelling

Het Uitgebreid Bureau bestaat uit de leden van het Bureau en de fractievoorzitters van de erkende politieke fracties.

Op de foto (v.l.n.r.): Kris Van Dijck, Nadia Sminate, Peter Van Rompuy, Caroline Gennez, Joris Vandenbroucke, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, voorzitter Jan Peumans, Matthias Diependaele, Joke Schauvliege, Bart Somers, Sonja Claes, griffier Martine Goossens en Chris Janssens (verontschuldigd: Marino Keulen)

Huidige samenstelling van het Uitgebreid Bureau

Vergaderingen

Het Uitgebreid Bureau vergadert wekelijks op maandag.

 • Van de diensten van het parlement wonen de volgende medewerkers de vergaderingen bij:
  • De secretaris-generaal (de leidende ambtenaar van het Vlaams Parlement).
  • De directeur van de Directie Decreetgeving
  • Het secretariaat van het Bureau wordt verzorgd door een staffunctionaris (medewerker).
 • In een Bureauvergadering is gewoonlijk een waarnemer van de Vlaamse Regering aanwezig (een Vlaamse minister).