U bent hier

Decreet

Een decreet is een Vlaamse wet.

Hoe komt een decreet tot stand?

1 Het initiatief

Het initiatief voor een decreet kan uitgaan van de Vlaamse volksvertegenwoordigers of de Vlaamse Regering. Het initiatief voor een voorstel van decreet gaat uit van een volksvertegenwoordiger; het initiatief voor een ontwerp van decreet gaat uit van de Vlaamse Regering.

2 Bespreking in de commissie

De commissie van het Vlaams Parlement die bevoegd is voor de materie waarover het decreet gaat, behandelt het voorstel of ontwerp. Ze informeert zich via hoorzittingen en gedachtewisselingen. De commissie kan de tekst van het ontwerp of voorstel amenderen, en beslist via stemmingen of het wordt aangenomen. Over een aangenomen voorstel of ontwerp kan een volksvertegenwoordiger een reflectienota indienen.

Uitzondering: bij een spoedbehandeling wordt een ontwerp of voorstel van decreet rechtstreeks in de plenaire vergadering besproken.

3 Bespreking in de plenaire vergadering

De plenaire vergadering bespreekt voorstellen of ontwerpen van decreet die zijn aangenomen door de commissie. De volksvertegenwoordigers kunnen via amendementen wijzigingen voorstellen aan de tekst van de commissie. Het commissieverslag en de eventuele reflectienota’s vormen de basis van de bespreking in plenaire vergadering.

Een indiener van een ontwerp of voorstel van decreet dat werd verworpen in de commissie, kan vragen om het toch in de plenaire vergadering te behandelen. De plenaire vergadering beslist dan of ze het ontwerp of voorstel wil bespreken.

In de loop van de procedure kan het advies worden gevraagd van de Raad van State of van een ander adviesorgaan. Dat moet gebeuren voor de stemming over het geheel in de plenaire vergadering.

Tot besluit van de bespreking stemt de plenaire vergadering over het voorstel of ontwerp van decreet.

4 Bekrachtiging door de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering moet de voorstellen of ontwerpen van decreet die zijn aangenomen door de plenaire vergadering, bekrachtigen en afkondigen. Daarna zijn het decreten. De decreten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Meer voorbeelden? Raadpleeg alle bekrachtigde en gepubliceerde decreten van het Vlaams Parlement