Search in Vlaams Parlement

Wijziging van het Vlaams Integratie- en Inburgeringsdecreet

inburgering

Het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid werd ingrijpend gewijzigd, met als doel inburgeraars beter op onze maatschappij voor te bereiden en hun kansen in onze samenleving te vergroten. Daarom legde de Vlaamse Regering een ontwerp van wijzigingsdecreet voor dat het inburgeringsbeleid slagkrachtiger moet maken, met oog voor een verhoogde economische zelfredzaamheid van de inburgeraars en een snellere actieve maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt ingezet op een doorgedreven taalverwerving en kennis van de Vlaamse waarden en samenleving.

Het inburgeringsbeleid steunde voordien op de pijlers maatschappelijke oriëntatie (MO) en Nederlands Tweede Taal (NT2). Het wijzigingsdecreet voegt er twee pijlers aan toe. Enerzijds zijn inburgeraars verplicht zich in te schrijven bij VDAB om hun economische zelfredzaamheid te versterken, en anderzijds moeten ze zich in een participatie- en netwerktraject van veertig uur inschrijven. De resultaatsverbintenis wordt ook aangescherpt en het inburgeringstraject is niet langer gratis: er wordt een retributie voor het volgen van de cursus en de test maatschappelijke oriëntatie ingevoerd.

Tijdens de hoorzitting met mensen uit het werkveld bleek dat het ontwerp van decreet op veel weerstand stuit bij de inburgeringssector. Die vond dat de Vlaamse Regering de lat voor inburgeraars nog hoger legt, met straffere taaleisen, extra plichten, resultaatsverbintenissen en hogere kosten voor de betrokken nieuwkomers zelf. Die bezwaren werden tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet overgenomen door de oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA. Niettemin werd het ontwerp van decreet ongewijzigd goedgekeurd.

Herbekijk en lees

  • Vraag om uitleg van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers over de daling van het aantal inburgeringsattesten (13 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers over vrije meningsuiting in inburgeringstrajecten (27 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Bart Tommelein aan minister Bart Somers over de vierde pijler van het inburgeringstraject (15 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van An Moerenhout aan minister Bart Somers over de hervorming van het Vlaamse decreet over het inburgeringstraject (5 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over de stand van zaken van het actieplan Maatschappelijke Oriëntatie (12 januari 2021)

Lees het verslag van de gedachtewisseling

  • Vraag om uitleg van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers over het vermijden van het importeren van buitenlandse conflicten via de lessen maatschappelijke oriëntatie (26 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Hannelore Goeman aan minister Bart Somers over het SERV-advies over nieuwe drempels op het integratietraject (9 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Bart Somers over het stijgende aantal boetes voor de niet-naleving van de inburgeringsverplichtingen (23 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 8 juni, 15 juni, 21 juni en 22 juni

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering en lees het verslag: 7 juli om 14 uur; 7 juli om 20.15 uur en 8 juli

 

Scroll to top