Search in Vlaams Parlement

SELECTIEPROCEDURE VOOR DE AANSTELLING VAN BESTUURSLEDEN VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

1. Over de VREG

1. Over de VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaams Gewest. Hij zorgt voor een efficiënte en betrouwbare werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt en ziet toe op de naleving van de regels van de markt in economische, duurzame en sociale zin. De VREG reguleert de distributienetten zodat deze efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar zijn voor de afnemers en producenten en zorgt ervoor dat de netbeheerders op correcte wijze vergoed worden voor hun diensten. Als kenniscentrum van de elektriciteits- en aardgasmarkt verstrekt de VREG advies aan de Vlaamse overheid en voert hij een dialoog met alle actoren op de markt. Hij informeert de verbruikers van elektriciteit en aardgas: zowel particulier, commercieel, industrieel als de overheid. Hij stimuleert het gebruik van de mogelijkheden van de vrije markt en zorgt voor vertrouwen bij de verbruikers.

Raad van bestuur van de VREG

De VREG wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit maximaal zeven leden bestaat.

De bestuurders worden aangesteld voor een eenmalig hernieuwbare termijn van vijf jaar. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bestuursbevoegdheid en beslist in alle aangelegenheden waarvoor de VREG krachtens het Energiedecreet bevoegd is.

De raad van bestuur is onder meer bevoegd voor:

1° het goedkeuren van het ontwerp van begroting en van de rekeningen;

2° het vaststellen en goedkeuren van een jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan;

3° het beslissen over de deelname van de VREG aan de oprichting van of de deelname in andere publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, het bestuur of de leiding en de financiering van die rechtspersonen;

4° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en het tot stand brengen van duurzame samenwerkingsverbanden met andere regulatoren en instanties die werkzaam zijn binnen de Vlaamse, Waalse, Brusselse Hoofdstedelijke, Belgische en Europese elektriciteits- en aardgasmarkt;

5° het vaststellen en bepalen van de tariefmethodologie overeenkomstig de bepaling zoals opgenomen in afdeling XII van het Energiedecreet;

6° het vaststellen en bepalen van de tariefstructuur (= tariefstructuur bepaalt op welke manier het door de VREG toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende netgebruiker);

7° het goedkeuren van de technische reglementen.

De raad van bestuur komt gemiddeld 6 tot 12 keer per jaar samen.

2. Oproep tot onafhankelijke bestuurders

Het Vlaams Parlement stelt de leden van de raad van bestuur  van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) aan op grond van objectieve, transparante en bekendgemaakte criteria, volgens een onafhankelijke en onpartijdige procedure. Op 9 februari 2022 eindigt het mandaat van 4 bestuurders. Met het oog op de invulling van deze mandaten organiseert het Vlaams Parlement een selectieprocedure.

 1. Benoemingsvoorwaarden

De bestuursleden van de VREG moeten voldoen aan de benoemingsvoorwaarden die standaard van toepassing zijn op alle openbare bestuursfuncties nl.

 • je bent Belg (artikel 10, tweede lid Gw. en art. 45(4) VWEU)
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je voldoet aan de dienstplichtwet (voor mannelijke kandidaten, geboren vóór  1976)

Je voldoet aan deze benoemingsvoorwaarden op de datum van de benoeming.

 1. Onverenigbaarheden (art. 3.1.7, §1 Energiedecreet)

Het mandaat van bestuurder van de VREG is onverenigbaar met:

1° iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een neteigenaar, een netbeheerder, een producent die geen zelfopwekker is, een aardgasinvoerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerder van het vervoersnet, een werkmaatschappij, een leverancier, een bevrachter of een evenwichtsverantwoordelijke of van een warmte- of koudeneteigenaar, een warmte- of koudenetbeheerder, een warmteproducent die geen zelfopwekker is of een warmte- of koudeleverancier, of een intermediair bij de aankoop van energie;

2° het bezit van aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door een neteigenaar of marktpartij, vermeld in punt 1°,  of het bezit van financiële instrumenten die het mogelijk maken om dergelijke aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of waardepapieren;

3° het lidmaatschap van de wetgevende kamers, het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestraden;

4° de functie of het ambt van minister, staatssecretaris, het lidmaatschap van een gewest- of gemeenschapsregering, het lidmaatschap van het kabinet van een lid van de Federale Regering of van een gemeenschaps- of gewestregering, het lidmaatschap van de bestendige deputatie van de provincieraden en het lidmaatschap van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente;

5° een functie in de VREG;

6° een functie in een departement of een ander agentschap van de federale of gewestelijke overheid.

Overzicht mandaten en activiteiten (art. III.37 Bestuursdecreet)

Om belangenvermenging te voorkomen leggen de leden van de raad van bestuur bij hun aanstelling een overzicht van hun andere lopende mandaten en activiteiten voor aan de overheid die bevoegd is voor de aanstelling. Latere wijzigingen in mandaten of activiteiten worden ook voorgelegd.

 1. Minimale selectievoorwaarden
 • bezit van een bachelordiploma
 • relevante werkervaring of een bestuursfunctie van minstens 5  jaar gerelateerd aan de energiesector of een andere gereguleerde sector
 1. Vereiste kennis en vaardigheden
 • een goede beheersing van het Nederlands
 • een goede kennis van het energierecht, de bevoegdheidsverdeling in België inzake energie en het wettelijk kader waarin de VREG werkzaam is
 • een goede kennis van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (o.a. met betrekking tot de certificaten en de garanties van oorsprong die door de VREG gefaciliteerd wordt)
 • een basiskennis van de infrastructuur van de netbeheerders die door de VREG gereguleerd worden
 • een basiskennis van de ontwikkeling van de energiemarkten in binnen- en buitenland en de mogelijke implicaties ervan op de VREG
 1. Selectieprocedure

Het Vlaams Parlement organiseert de selectieprocedure.

Deel 1: preselectie op basis van ervaring en verdiensten

Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt op basis van CV en sollicitatiebrief de ervaring en de verdiensten van de kandidaten, controleert of de kandidaten geen functies uitoefenen of belangen hebben die onverenigbaar zijn met het mandaat van bestuurder bij de VREG en selecteert de 8 meest geschikte kandidaten.

Deel 2: openbare hoorzitting over de vereiste kennis en vaardigheden

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een openbare hoorzitting van Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement. De Commissie vergelijkt de vereiste kennis en vaardigheden van de kandidaten. In besloten vergadering brengt elk aanwezig lid van de Commissie een stem uit op vier kandidaten. De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal stemmen.  

De raad van bestuur is samengesteld op basis van het beginsel van evenwichtige vertegenwoordiging: ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

In volgorde van hun stemmenaantal en rekening houdend met het beginsel van de evenwichtige vertegenwoordiging draagt de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie 4 kandidaten voor aan de plenaire vergadering voor aanstelling als bestuurder van de VREG.

 1. Vergoeding

De leden van de raad van bestuur van de VREG worden vergoed overeenkomstig categorie I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoeding van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen. Ze ontvangen een kwartaalvergoeding en presentiegelden per vergadering:

 • forfaitaire kwartaalvergoeding van 792,62 euro,
 • presentiegeld per vergadering: 300 euro.
 1. Interesse?

Bezorg je sollicitatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van je diploma aan de stafdienst HR: stafdiensthr@vlaamsparlement.be

Je kandidaatstelling wordt uiterlijk verwacht op 10 december 2021. Kandidaturen ontvangen na dit tijdstip zijn onontvankelijk.

Scroll to top