Search in Vlaams Parlement

1. Uitgangspunten

1.1 Doel

Dit reglement heeft tot doel de werking van de media in het Vlaams Parlement te bevorderen en in goede banen te leiden.

1.2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle media-activiteiten in het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

2. Algemene bepalingen in verband met media-activiteiten in het Vlaams Parlement

2.1 Contacten met de media

De contacten tussen het Vlaams Parlement en de media zijn toevertrouwd aan de directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie. Voor alle media-activiteiten in het Vlaams Parlement kunnen de media en hun medewerkers bij deze directie terecht.

Deze directie is het eerste aanspreekpunt voor de media om op een objectieve en neutrale wijze geïnformeerd te worden over de activiteiten van, of gebeurtenissen in het Vlaams Parlement.

De directie Communicatie,  Externe Relaties en Informatie heeft evenwel geen rol als woordvoerder van het Vlaams Parlement. Het zijn de Voorzitter, het Bureau, de politieke fracties en de Vlaamse volksvertegenwoordigers die ieder op hun terrein de taak van woordvoerder organiseren en uitoefenen.

2.2. Terbeschikkingstelling van beelden

De beelden van de plenaire vergaderingen worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de omroepen.

2.3. Terbeschikkingstelling van infrastructuur

Voor het gebruik van audiovisuele apparatuur worden de nodige aansluitingen ter beschikking gesteld.

De pers beschikt over een vrij toegankelijke gemeenschappelijke werkruimte met 8 werkcellen.

2.4. Toegang tot vergaderzalen en tribunes

De media kunnen de openbare plenaire vergaderingen volgen vanuit de perstribune. Tenzij hiervoor toestemming werd verleend door de Voorzitter, hebben de media tijdens de plenaire vergadering geen toegang tot de Koepelzaal.

De bezoekerstribune van de Koepelzaal is niet toegankelijk voor TV-opnameploegen, tenzij hiervoor toestemming werd verleend door de directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie.

Voor het afnemen van interviews of het maken van sfeerbeelden en reportages in de vergaderzalen op ogenblikken dat er niet vergaderd wordt, dient voorafgaandelijk toestemming te worden gevraagd aan de directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie.

2.5. Toegang tot de andere ruimtes

Voor het afnemen van interviews of het maken van sfeerbeelden en reportages in het Vlaams Parlementsgebouw of in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, buiten de vergaderzalen, dient voorafgaandelijk toestemming te worden gevraagd aan de directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie.

De politieke fracties kunnen zelf toestemming verlenen voor het afnemen van interviews of het maken van sfeerbeelden en reportages in hun lokalen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de voorzitter mogen in De Daktuin en het zelfbedieningsrestaurant geen foto’s, klank- en beeldopnames gemaakt worden.

De toegang tot en het maken van foto’s, klank- en beeldopnames in het Koffiehuis en de fitnessruimte is strikt verboden.

2.6. Naleving van wettelijke voorschriften

De media en hun medewerkers zijn bij het maken van foto’s en opnames zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke voorschriften, waaronder het auteursrecht en het portretrecht, en vrijwaren in voorkomend geval het Vlaams Parlement voor alle aanspraken die derden ter zake tegenover het Vlaams Parlement zouden laten gelden.

2.7. Verstoring werkzaamheden

Het optreden van de media mag nooit de werkzaamheden van en in het parlement storen.

De persmedewerkers mogen op de perstribune op discrete wijze gebruik maken van portables, GSM, tablets, smartphones en aanverwante toestellen.

De media schikken zich naar de interne reglementen en de instructies van de bevoegde personen en instanties in geval van ordeverstoring of veiligheidsrisico’s.

3. Het gebruik van foto’s en opnames

Foto's, klank- en beeldopnames die gemaakt worden in het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, mogen niet gebruikt worden voor andere dan informatieve en educatieve doeleinden (bijv. in handelsreclame), behalve wanneer de Voorzitter daarmee zijn instemming betuigt.

4. Accreditatie

4.1. Principe

Persmedewerkers kunnen geaccrediteerd worden, indien zij regelmatig de werkzaamheden van en in het Vlaams Parlement bijwonen.

De accreditatie is voor vijf jaar geldig, en kan op grond van een nieuwe aanvraag telkens voor vijf jaar verlengd worden.

4.2. Procedure

De geïnteresseerde persmedewerkers vragen de accreditatie schriftelijk aan bij de directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie van het Vlaams Parlement. Bij hun aanvraag bezorgen ze alle gegevens die overeenkomstig het reglement op de toegangskaarten nodig zijn om een toegangskaart uit te reiken.

Nieuwe accreditaties of de verlenging ervan kunnen worden geweigerd door de directeur Communicatie, Externe Relaties en Informatie aan kandidaten die niet regelmatig de werkzaamheden van en in het Vlaams Parlement bijwonen, of aan kandidaten waarvan de accreditatie in het verleden werd ingetrokken omwille van vastgesteld misbruik. Deze weigering moet worden gemotiveerd.

4.3. Voordelen verbonden aan de accreditatie

De geaccrediteerde persmedewerkers krijgen een permanente toegangskaart. Deze kaart is strikt persoonlijk. Ze mag niet aan derden worden doorgegeven en dient telkens bij het betreden of verlaten van de gebouwen te worden gebruikt. De geaccrediteerde persmedewerkers leven het reglement op de toegangskaarten na. Na afloop van de accreditatie bezorgen ze de toegangskaart terug aan het Vlaams Parlement.

Geaccrediteerde persmedewerkers hebben voorrang bij het innemen van de plaatsen op de perstribune, het gebruik van infrastructuur die door het Vlaams Parlement ter beschikking gesteld wordt, en bij het gebruik van aansluitingen voor de audiovisuele apparatuur.

Behoudens verzet, krijgt elke geaccrediteerde persmedewerker in elektronische vorm, de lijst van actuele vragen en interpellaties, de agenda’s van plenaire en commissievergaderingen en de persmededelingen van het Vlaams Parlement toegestuurd.

Elke geaccrediteerde persmedewerker kan gratis gebruik maken van het draadloos internet in het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Geaccrediteerde persmedewerkers kunnen gebruik maken van een parkeerplaats, voor zover deze beschikbaar is. Deze parkeerplaats moet vooraf worden aangevraagd.

De geaccrediteerde persmedewerkers hebben toegang tot de Daktuin en het zelfbedieningsrestaurant.

4.4. Intrekking van de accreditatie

De accreditatie wordt onmiddellijk ingetrokken op vraag van de betrokkene.

De accreditatie kan worden ingetrokken door de directeur Communicatie, Externe Relaties en Informatie indien de betrokkene al 6 maanden of langer zijn toegangskaart niet meer heeft gebruikt.

De accreditatie kan ook ingetrokken worden na vastgestelde misbruiken, volgens de modaliteiten van punt 6.

Na intrekking van de accreditatie moet de toegangskaart aan het Vlaams Parlement worden teruggezonden.

5. De niet-geaccrediteerde persmedewerkers

Niet-geaccrediteerde persmedewerkers melden zich aan bij elk bezoek.

Niet-geaccrediteerde persmedewerkers krijgen op eenvoudig verzoek in elektronische vorm, de lijst van actuele vragen en interpellaties, de agenda’s van plenaire en commissievergaderingen en de persmededelingen van het Vlaams Parlement toegestuurd.

Niet-geaccrediteerde persmedewerkers krijgen op aanvraag toegang tot het draadloos internet in het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers tijdens hun werkzaamheden in het Vlaams Parlement.

6. De persattachés

De persattachés van politieke partijen en ministeriële kabinetten, alsook de persverantwoordelijken van politieke fracties van het Vlaams Parlement krijgen een permanente toegangskaart.

Indien zij eerder een permanente toegangskaart kregen van een andere Belgische assemblee, worden enkel de toegangsrechten toegekend.

Persattachés en persverantwoordelijken van politieke partijen, ministeriële kabinetten en politieke fracties van het Vlaams Parlement kunnen de pers ontmoeten in de gemeenschappelijke werkruimte van de pers.

Zij kunnen de debatten volgen op de perstribune.

7. Sancties

Naar aanleiding van vastgesteld misbruik van faciliteiten, waaronder de toegangskaart, of van andere conflicten die dit reglement betreffen, kan de Voorzitter, nadat alle bemiddelingspogingen van de directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie hebben gefaald, de nodige maatregelen treffen. Zo kan de Voorzitter een schriftelijke waarschuwing richten tot de redactie waarbij de betrokken persmedewerker werkt, of hij kan de accreditatie van de betrokken persmedewerker (al dan niet tijdelijk) intrekken.

Scroll to top