HOOFDSTUK 1: Toepassingsgebied

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op alle personen die geen houder zijn van een toegangskaart en de gebouwen van het Vlaams Parlement wensen te betreden (hierna “de bezoekers” genoemd), met uitzondering van leveranciers van goederen en personen die volgens protocollaire procedures of in het kader van officiële bijeenkomsten door het Vlaams Parlement worden ontvangen.

HOOFDSTUK 2: Toegang tot de gebouwen van het Vlaams Parlement

Afdeling 1. Individuele bezoekers

Artikel 2

Individuele bezoekers die het Bezoekerscentrum wensen te bezoeken, gebruiken de toegang aan de IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel.

Artikel 3

Individuele bezoekers die de plenaire vergaderingen of commissievergaderingen wensen bij te wonen gebruiken de toegang aan de Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
Individuele bezoekers die een afspraak hebben met één of meer Vlaamse volksvertegenwoordigers, fracties, commissies, diensten of personeelsleden van het Vlaams Parlement of de eraan verbonden instellingen gebruiken eveneens de toegang aan de Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tenzij anders afgesproken met de persoon of instantie die hen uitnodigt.

Artikel 4

Individuele deelnemers aan evenementen, gebruiken de toegang via het Bezoekerscentrum, tenzij de organisatoren van het evenement anders afgesproken hebben met de bevoegde diensten.

Afdeling 2. Groepsbezoeken

Artikel 5

De groepen die een groepsbezoek geboekt hebben, gebruiken de toegang van het Bezoekerscentrum.

Afdeling 3. Toegang via de parkeergarage

Artikel 6

Bezoekers die met de wagen of motor komen, hebben uitsluitend toegang tot de parkeergarage van het Vlaams Parlement als ze hiervoor vooraf de toestemming gekregen hebben van de personen die hiertoe door het Bureau worden aangewezen.
Zij mogen uitsluitend gebruik maken van de parkeerplaatsen voor bezoekers.
De parkeergarage is niet toegankelijk voor LPG-wagens.
De parkeergarage is evenmin toegankelijk voor bezoekers met niet-gemotoriseerde voertuigen (fietsen, steps e.d.) of elektrische fietsen.

Afdeling 4. Toegang van personen met een beperking
 

Artikel 7

Onverminderd de toepassing van artikel 6 kunnen bezoekers met beperkte mobiliteit, die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap in de parkeergarage gebruik maken van de voor hen voorziene en gemarkeerde parkeerplaatsen.
Personen die vergezeld zijn van een geattesteerde assistentiehond, hebben met hun hond op dezelfde wijze toegang tot de gebouwen van het Vlaams Parlement, als andere bezoekers. In geval van twijfel kunnen de toezichthouders aan de betrokken persoon verzoeken een persoonlijk toegankelijkheidsattest voor te leggen.
Om veiligheidsredenen worden zowel in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers als in het Vlaams Parlementsgebouw niet meer dan 5 rolstoelgebruikers tegelijkertijd toegelaten op de niveaus die geen evacuatieniveau zijn. De diensten nemen in samenspraak met de betrokkenen alle nodige maatregelen om ondanks deze beperking aan rolstoelgebruikers een volwaardig bezoek aan het Vlaams Parlement te garanderen.
Om veiligheidsredenen wordt bezoekers met beperkte mobiliteit of een auditieve of visuele beperking verzocht om bij hun aankomst hun mobiele contactgegevens of die van hun begeleider mee te delen aan de balie.


Afdeling 5. Veiligheids- en identiteitscontrole


Artikel 8

Overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en interne besluiten worden bezoekers en hun bagage aan een veiligheidscontrole onderworpen volgens de aanwijzingen van het aanwezige veiligheidspersoneel.

Artikel 9

Overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en interne besluiten worden bezoekers aan een identiteitscontrole onderworpen. Zij melden zich hiervoor onmiddellijk na het betreden van de gebouwen van het Vlaams Parlement, naargelang het geval, aan bij de balie in het Bezoekerscentrum of de balie nabij de toegang aan de Leuvenseweg 86. Deze verplichting geldt eveneens voor bezoekers die gebruik maken van de parkeergarage.
Na identiteitscontrole ontvangen de bezoekers aan de balie een toegangssticker, die ze op een zichtbare wijze op de kledij aanbrengen en gedurende hun bezoek dragen. De sticker kan vervangen worden door een ander duurzaam herkenningsteken.

Artikel 10

In afwijking van artikel 9 kan voor de organisatie van externe evenementen een afzonderlijke balie ingericht worden voor de ontvangst van de deelnemers aan het evenement. Deze balie wordt permanent bemand door de organisator van het evenement. De organisator is ook verantwoordelijk voor de vestiaire.
Alle deelnemers worden onder toezicht van de diensten van het Vlaams Parlement aan de balie geregistreerd. De deelnemers ontvangen een toegangssticker of een ander duurzaam herkenningsteken van het Vlaams Parlement of van de organisator. Ze brengen die op een zichtbare wijze op de kledij aan en dragen die gedurende hun aanwezigheid in de gebouwen van het Vlaams Parlement.
Indien het elektronische registratiesysteem uitzonderlijk niet gebruikt kan worden, bezorgt de organisator na afsluiting van de registratie aan de diensten van het Vlaams Parlement een lijst met de naam en voornaam van de aanwezige deelnemers.
Indien zich meer deelnemers aanmelden dan toegelaten is op basis van de maximumcapaciteit van de zaal, wordt hen de toegang tot de zaal geweigerd.

Artikel 11

In afwijking van artikel 9 wordt bij de groepsbezoeken, bedoeld in artikel 5, een actuele lijst met de naam, de voornaam en de geboortedatum van de aanwezige deelnemers overhandigd aan de balie van het Vlaams Parlement. Alleen de verantwoordelijke van de bezoekersgroep krijgt bij aanvang van het bezoek een toegangssticker die de betrokkene op een zichtbare plaats op de kledij aanbrengt.

Artikel 12

Van de bezoekers van de gebouwen van het Vlaams Parlement worden tijdelijk en voor zover beschikbaar de naam, voornaam, geboortedatum en tijdstip van aankomst en vertrek en de bezochte persoon of dienst bijgehouden. Het doel van deze verwerking is de identificatie van personen die in de gebouwen van het Vlaams Parlement aanwezig zijn of waren, in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek of naar aanleiding van een crisis die geleid heeft tot de ontruiming van de gebouwen. Deze gegevens worden drie maanden bijgehouden en daarna geanonimiseerd verwerkt voor statistische doeleinden. Iedere bezoeker heeft het recht om de verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben in te zien en kan hiertoe een verzoek richten aan het Vlaams Parlement via privacy@vlaamsparlement.be.

Afdeling 6. Camerabewaking

Artikel 13

De gebouwen van het Vlaams Parlement worden om veiligheidsredenen bewaakt door camera’s in overeenstemming met de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De gemaakte beelden worden uitsluitend met dit doel verwerkt en worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld, tenzij aan de
politie in de gevallen door de wet bepaald. Met uitzondering van specifieke omstandigheden voorzien in deze wet of in de uitvoeringsbesluiten, worden de beelden niet langer dan een maand bewaard. Iedere gefilmde bezoeker heeft het recht om de van hem gemaakte beelden te bekijken en kan hiertoe een verzoek richten aan het Vlaams Parlement via privacy@vlaamsparlement.be.


HOOFDSTUK 3: Begeleiding van bezoekers binnen de gebouwen van het Vlaams Parlement


Artikel 14 

De bezoekers die de gebouwen betreden via de toegang aan de IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel, kunnen vrij in het Bezoekerscentrum rondlopen.

Artikel 15

De bezoekers die een afspraak hebben met één of meer Vlaamse volksvertegenwoordigers, fracties, diensten of personeelsleden van het Vlaams Parlement of de eraan verbonden instellingen, worden door de persoon die hen uitgenodigd heeft aan de balie afgehaald en doorheen de gebouwen van het Vlaams Parlement begeleid.
De leveranciers van diensten worden aan de balie afgehaald of door het bevoegde personeel naar de juiste locatie doorverwezen overeenkomstig de afspraken die hierover met de administratieve entiteit waarvoor zij diensten verlenen, gemaakt worden.

De bezoekers die de plenaire vergaderingen of commissievergaderingen wensen bij te wonen, inclusief de sprekers op hoorzittingen en gedachtewisselingen, en de deelnemers aan externe evenementen worden door het bevoegde personeel naar de juiste locatie doorverwezen.
De bezoekers die overeenkomstig dit artikel niet begeleid worden, begeven zich onmiddellijk naar de juiste locatie waarnaar ze werden doorverwezen. Ze hebben niet het recht om onbegeleid de lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor de leden of het personeel van het Vlaams Parlement te bezoeken.

Artikel 16

De deelnemers aan groepsbezoeken, als bedoeld in artikel 5, worden door de gids of verantwoordelijke voor het groepsbezoek aan de balie van het Bezoekerscentrum afgehaald en doorheen de gebouwen van het Vlaams Parlement begeleid.


HOOFDSTUK 4: Toegang tot de publiekstribunes


Artikel 17

De bezoekers die de plenaire vergadering of een commissievergadering bijwonen nemen plaats op de publiekstribune.
Als alle zitplaatsen op de publiekstribune bezet zijn, wordt er geen publiek meer toegelaten tot die zaal. Bij bijzondere gelegenheden kan een systeem van plaatsreservaties toegepast worden.

Artikel 18

Overeenkomstig het Reglement van het Vlaams Parlement moeten de toehoorders gedurende de vergadering neerzitten in de publiekstribunes en het stilzwijgen in acht nemen. Het is hun verboden enig teken van goed- of afkeuring te geven (zoals met applaus, boegeroep, gebaren, ontrollen van spandoeken, uitdelen of rondstrooien van pamfletten enz.).
Het is bovendien verboden om op de publiekstribunes te eten of te drinken, foto’s te nemen met een flitslicht, voeten of voorwerpen op de reling te plaatsen, de vrije doorgang te belemmeren of enige andere handeling te stellen die de orde zou kunnen verstoren.

Artikel 19

De bezoekers mogen op de publiekstribune van de plenaire vergadering of de commissievergaderingen geen jas, paraplu of voorwerpen die de vrije doorgang kunnen belemmeren, meenemen.

Artikel 20

In alle omstandigheden houden de bezoekers zich aan de richtlijnen van het toezichthoudende personeel. Wie de orde verstoort wordt overeenkomstig het Reglement van het Vlaams Parlement, op aangeven van de voorzitter van de vergadering, onmiddellijk door de parlementswacht uit de tribunes verwijderd.

Artikel 21

De plenaire vergaderingen en de meeste openbare commissievergaderingen worden opgenomen. De beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard en worden via diverse kanalen ter beschikking gesteld van het publiek en van andere media. De bezoekers op de publiekstribune die in beeld komen kunnen zich niet verzetten tegen het normale, niet-commerciële gebruik van die beelden.


HOOFDSTUK 5: Het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement


Artikel 22

Het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 17.00u, en op zaterdag en tijdens het herfst-, krokus- en paasreces van 10.00u
tot 17.00u. Het is gesloten op zon- en feestdagen, tijdens het kerstreces, en van de maandag volgend op de derde zondag van juli tot de laatste dag van augustus. Deze openings- en sluitingsuren en -dagen kunnen aangepast worden door het managementteam of, in geval van hoogdringendheid, door de directeur die bevoegd is voor publiekswerking.
Het bezoek aan de tentoonstelling van het Bezoekerscentrum is gratis. Het vergt geen voorafgaande reservatie, behalve voor groepsbezoeken van 10 of meer leden.
Het aantal gelijktijdige bezoekers van het Bezoekerscentrum kan om veiligheidsredenen en omwille van het comfort van de bezoekers beperkt worden door de bevoegde diensten.


HOOFDSTUK 6: Rondleidingen en andere door het Vlaams Parlement georganiseerde activiteiten


Artikel 23

Het Vlaams Parlement organiseert op aanvraag gratis rondleidingen door zijn gebouwen voor groepen van minimaal 10 en maximaal 25 personen. Alle bezoekers krijgen op het einde van het bezoek een niet-alcoholisch drankje aangeboden.
De rondleidingen worden gegeven door een Vlaamse volksvertegenwoordiger, een gewezen Vlaamse volksvertegenwoordiger, een medewerker van een Vlaamse volksvertegenwoordiger of van een fractie, een personeelslid van het Vlaams Parlement of een aan het Vlaams Parlement verbonden instelling, of een door het parlement aangestelde gids.
Rondleidingen en een eventuele groepsreservatie van eetruimte worden bij de bevoegde dienst aangevraagd op de wijze die aangegeven wordt op de website van het Vlaams Parlement.
Rondleidingen worden uitsluitend georganiseerd tijdens de openingsuren van het Bezoekerscentrum.
Het gebruik van de vestiaire is verplicht.
Individuele bezoekers kunnen zich steeds aansluiten bij een aangevraagde rondleiding van een groep van minder dan 25 personen, voor zover de groepsverantwoordelijke zich hier niet tegen verzet.

Artikel 24

Bij rondleidingen houden de bezoekers zich aan de richtlijnen van de gids. De groepsverantwoordelijke zorgt ervoor dat zijn bezoekersgroep samen blijft en zich correct en respectvol gedraagt tijdens het bezoek. De gids kan de rondleiding vroegtijdig stopzetten indien de groep of individuele leden ervan zich hier niet aan houden.

Artikel 25

Naast de groepsrondleidingen organiseren de diensten van het Vlaams Parlement ook andere publieksgerichte activiteiten in de gebouwen van het Vlaams Parlement. Deze worden onder meer meegedeeld via de website.

Artikel 26

Het aantal toegelaten rondleidingen of andere georganiseerde activiteiten per dag is om veiligheidsredenen en omwille van het comfort van de bezoekers beperkt. Dit aantal wordt bepaald door de diensten die bevoegd zijn voor de publiekswerking. Zij houden hierbij rekening met de parlementaire werkzaamheden en het geheel aan activiteiten dat op die dag in de gebouwen van het Vlaams Parlement plaatsvindt. Deze beperking mag niet omzeild worden door de leden van bezoekersgroepen als individuele bezoekers uit te nodigen overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van dit reglement.


HOOFDSTUK 7: Slotbepaling

Artikel 27

In uitzonderlijke omstandigheden of bij uitzonderlijke evenementen kan de griffier of de directeur die bevoegd is voor publiekswerking, in overleg met alle betrokken diensten, beslissen af te wijken van wat bepaald is in de artikelen 2 tot 5.
Indien de handhaving van de orde onmiddellijke actie vereist kan de voorzitter of de parlementswacht de nodige tijdelijke maatregelen nemen, desgevallend in afwijking van dit reglement.

Scroll naar boven