Search in Vlaams Parlement

Agenda

December 2022, week 49

05.12.

06.12.

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Uitvoering resolutie geweld en discriminatie lgbtqi+-personen: gedachtewisseling

Lgbtqi+-personen ondervinden discriminatie, intimidatie en geweld in hun dagelijks leven, met vaak traumatische emotionele gevolgen. In 2021 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed, waarin het de Vlaamse Regering onder andere vroeg om meer in te zetten op de bekendmaking van bestaande hulplijnen, meer aandacht te hebben voor de emotionele impact bij slachtoffers en te voorzien in bewustmaking bij onderwijs- en sportactoren. Over de uitvoer...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Digitale erfenisaangifte

Sinds 1 januari 2022 kunnen burgers een aangifte voor erfbelasting online indienen. Dit heeft voordelen voor zowel de indiener als de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL): het gaat sneller, er is minder risico op fouten, er is automatische controle op de gegevens, ... Hoeveel aangiften werden er sinds de start via deze nieuwe module gedaan? Is er rekening gehouden met de moeilijkheden die de oudere bevolking mogelijk ondervindt bij deze toepassing? V...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Oversterfte zomer 2022

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat er in de zomer 2022 een aanzienlijke oversterfte was van 5,7 procent. Hierin zitten overlijdens ten gevolge van COVID-19 tussen, maar vooral de hitte eiste veel slachtoffers, vooral dan bij oudere vrouwen. Hoe kijkt minister Hilde Crevits naar deze cijfers? Wil ze onderzoek doen naar de impact van hitte op het aantal overlijdens? Welke maatregelen wil ze nemen ten aanzien van oudere vrouwen? Volstaan de hittep...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Werkelijke uitstoot van houtkachels

Door de energiecrisis zoeken veel huishoudens naar andere manieren om het huis te verwarmen, en daardoor wordt er meer hout verstookt in houtkachels. Uit Noors onderzoek blijkt nu echter dat de werkelijke uitstoot van fijnstof tot zeven keer hoger ligt dan de officiële testcijfers van die kachels. Hoe kijkt minister Zuhal Demir naar de bevindingen uit dit onderzoek? Hoe wordt er in Vlaanderen getest? Wat zijn de resultaten uit de Green Deal huis...

07.12.

09.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Vlaamse voedselstrategie

Recent stelde minister Jo Brouns de ‘Go4Food’ voor, op basis van het eindrapport van een zogenaamde voedselcoalitie. Deze strategie steunt op vier pijlers: gezonde en duurzame voeding voor iedereen, een voedselsysteem binnen ecologische grenzen, voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie en voedsel verbindt boer tot burger. Hoe verhoudt deze voedselstrategie zich tot de doelstellingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Houdt ...

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Sociaal ondernemerschap en innovatie in gehandicaptenzorg: hoorzitting

Dankzij de persoonsvolgende financiering kunnen personen met een handicap hun zorg zelf in handen nemen. Er bestaan echter nog een aantal belemmeringen om dit sociaal ondernemerschap op te nemen. Leden van de Open Vld-fractie dienden daarom een conceptnota in waarbij ze voorstellen aanreiken om die problemen op te lossen, zoals gedeeld gebruik van hulpmiddelen mogelijk te maken, en sociaal ondernemerschap niet beperken tot vzw’s, cvba’s met e...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wijziging Energiedecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet bij het Vlaams Parlement in om het Energiedecreet uit 2009 op een aantal punten te wijzigen. Zo zijn er onder andere wijzigingen inzake de definities van tussenpersonen en eindgebruikers, inzake leveranciers in moeilijkheden, inzake de quota groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten, en inzake de niet-naleving van de meldingsplicht voor keuring en onderhoud van een centraal stooktoest...

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Medeverantwoordelijkheid supporters: hoorzitting

Club Brugge responsabiliseert zijn supporters om te reageren wanneer ze op een tribune wangedrag opmerken. De commissie hield een hoorzitting over het integriteitsbeleid van de voetbalclub met Ignaas Devisch, hoofd integriteit bij Club Brugge, met Peter Gheysen, hoofd van de Club Brugge Foundation, en met Pepijn Vanderhaeghe, verbindingsofficier tussen de club en de supporters.

10.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

10.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Doden eendagskuikens

In Vlaanderen worden er jaarlijks meer dan 23 miljoen eendagskuikens gedood omdat ze van het mannelijke geslacht zijn of omdat ze niet gezond zijn. In Frankrijk en Duitsland is het doden van eendagshaantjes verboden. Wil minister Ben Weyts zo’n verbod in Vlaanderen invoeren, en zo ja, wanneer? Bekijk het verslag. 

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Diverse wijzigingen Vlaamse Codex Fiscaliteit – Ontwerp van decreet, Regiovorming - Ontwerp van decreet, Vorming woonmaatschappijen – Vrijstelling informatieverplichtingen en formaliteiten, Dotatie VREG voor 2023

08.12.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Interregionale arbeidsmobiliteit: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Op de arbeidsmarkt is er vaak een mismatch tussen vacatures en werkloosheid: vacatures blijven open staan, hoewel er in aangrenzende regio’s net mensen op zoek zijn naar deze openstaande jobs. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conceptnota in, waarbij ze voorstellen doen om meer in te zett...

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Nieuwe tools onderwijsinspectie: gedachtewisseling

De onderwijsinspectie ontwikkelde een tool voor leerkrachten en schoolbesturen om administratieve lasten in te schatten en te beperken, de zogenaamde planlastcalculator. Daarnaast stelde ze de DataWijzer voor: een online en interactief instrument dat data, gerelateerd aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK), in samenhang visualiseert. Over deze nieuwe tools wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers ...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Buitenspelen: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Onderzoek heeft uitgewezen dat buitenspelen onmiskenbare voordelen biedt voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Uit cijfers van het Buitenspeelonderzoek uit 2020 blijkt dat kinderen echter steeds minder buiten spelen door te weinig vrije tijd, te weinig beschikbare ruimte en overbeschermi...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Conceptnota schoolmaaltijden voor elk kind: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Kinderen in armoede zitten vaak met honger in de schoolbanken, en komen naar school met lege brooddozen. De voeding die ze wel krijgen, is echter vaak ongezond en veroorzaakt overgewicht. Een en ander leidt tot slechtere schoolresultaten bij deze kinderen. Leden van de Open Vld-fractie dienden een con...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Toegankelijkheid haltes De Lijn

In uitvoering van het Masterplan Toegankelijkheid worden haltes van het openbaar vervoer op gewestwegen versneld toegankelijk gemaakt voor personen met een motorische of visuele beperking. Er blijkt echter niet steeds voldoende communicatie te zijn tussen vervoermaatschappij De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), waardoor de toegankelijkheid mank loopt bij een nieuwe halte. Is dit een eenmalig of structureel probleem? Hoe verloopt de s...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Dag van de Wetenschap 2022

Recent vond de jaarlijkse Dag van de Wetenschap plaats. Naast fysieke activiteiten was er ook een digitaal aanbod van live-activiteiten en activiteiten op aanvraag. Wat was het bereik van deze Dag van de Wetenschap? Hoe kijkt minister Jo Brouns erop terug, en specifiek op de aanvulling van het online aanbod? Hoe wil hij wetenschap verder promoten voor gebruik in het onderwijs? Bekijk het verslag. 

09.12.

09.45u -

Commissie voor Onderwijs

09.45u -

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Gedachtewisseling met ministers

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Over de klimaatmaatregelen in de industrie en over het lokaal klimaatbeleid wisseld...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top