Search in Vlaams Parlement

Agenda

November 2022, week 48

28.11.

29.11.

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de bespreking van de begroting 2023 voort. Ze bespraken met minister Zuhal Demir de begroting voor Justitie en Handhaving. Daarna bespraken ze met minister Matthias Diependaele de begroting 2023 en de fiscale bepalingen die in het programmadecreet 2023 zijn opgenomen.  

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Verslag wapenhandel

Jaarlijks legt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement een verslag voor over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Enkele weken geleden bespraken de leden van de commissie het jaarverslag 2021 van de regering met minister-president Jan Jambon. In deze vergadering bespraken ze met Nils Duquet en Diederik Cops v...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2023, de beleids- en begrotingsdoelstelling en het programmadecreet wat betreft de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking gemeenteraad: gedachtewisseling

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Halfweg de gemeentelijke legislatuur blijkt 3,5 procent van de gemeenteraadsleden ontslag te hebben genomen uit de gemeenteraad. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conceptnota in met daarin een aantal handvatten om de positie van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden te versterken. Ze...

15.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Transport afvalstoffen: instemmingsdecreet

De gewesten zijn door de zesde staatshervorming bevoegd geworden voor het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, maar een Europese verordening bepaalt dat er per lidstaat slechts één aanspreekpunt mag zijn. De federale overheid en de gewesten sloten daarom op 13 juli 2021 een samenwerkingsakkoord over de coördinatie van dit beleid. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit samenwerkingsakkoord in V...

30.11.

09.30u - Zaal Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De werking en organisatie van de VREG wordt geregeld in het Energiedecreet. De VREG staat daarbij onder toezicht van het Vlaams Parlement: zo stelt het parlement de leden van de raad van bestuur aan, houdt het hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de VRE...

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Plattelandsbeleid. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor de bevoegdheidsdomeinen Natuur en Omgeving. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming. 

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken samen met minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2023, de beleids- en begrotingsdoelstelling en het programmadecreet wat betreft de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Tot slot stemden ze indicatief over de uitgavenbegroting en de beleids- en begrotingsdoelstelling.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Instrumentendecreet – Ontwerp van decreet, Oprichting Vlaams  Datanutsbedrijf - Ontwerp van decreet, Ontwikkelingsmogelijkheden woonreservegebieden – Voorstel van decreet

01.12.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Indexering handelshuur

Ondernemers die een pand huren dat niet energie-efficiënt is, betalen door de energiecrisis hogere energiefacturen. Door de verschillende indexeringen stijgen nu ook de huurprijzen voor die panden. Dit deed de vraag rijzen of het voor handelspanden opportuun en werkbaar is om de huurindexering te koppelen aan het EPC-label. De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) bracht op vraag van de regering hier een advies over uit. De SERV stelt ...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken samen met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2023, de beleids- en begrotingsdoelstelling en het programmadecreet wat betreft de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming. Tot slot stemden ze indicatief over deze documenten.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Gevaren CO-vergiftiging

Dit jaar zijn er al 60 doden gevallen door CO-vergiftiging. Mensen blijken door de energiecrisis ramen en deuren gesloten te houden om de warmte binnen te houden. Ook gebruiken ze onveilige bijzetvuurtjes op gas of olie, en stoken ze met een slecht werkende houtkachel. Mogelijk zal het dodental verder stijgen. Hoe reageert minister Matthias Diependaele op deze cijfers? Welke maatregelen wil hij nemen? Hoe wil hij vermijden dat het dodental oploop...

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Weerbaar Waterland: hoorzitting

Na de wateroverlast in Wallonië en langs de Maas en Demer stelde de Vlaamse Regering in oktober 2021 een multidisciplinair expertenpanel hoogwaterbeveiliging aan. Dit panel stelde een advies op ‘Weerbaar Waterland - Ons voorbereiden op wat al gebeurt', met daarin een strategie voor waterzekerheid in Vlaanderen: tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie in uitvoering te brengen. De leden van de verenigde commissies Leefm...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2023

De leden van de commissie rondden de begrotingsbesprekingen af. Minister Lydia Peeters beantwoordde de vragen die de commissieleden in de vorige vergadering hebben gesteld over de uitgavenbegroting 2023 en de beleids- en begrotingsdoelstelling Mobiliteit en Openbare Werken. Daarna volgde het debat met de commissieleden. Tot slot stemden ze indicatief over de uitgavenbegroting en de beleids- en begrotingsdoelstelling.

02.12.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Energiedelen: hoorzitting

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Sinds 2022 kunnen afnemers met een digitale meter zelf opgewekte energie direct del...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top