Search in Vlaams Parlement

Agenda

Juni 2022, week 25

20.06.

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Wouter Beke, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

13.50u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

13.50u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

21.06.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vitalink: ontwerp van decreet

Vitalink is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen, zoals vaccinaties, bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts. Bepaalde categorieën van zorgverleners, zoals mantelzorgers, hebben echter geen efficiënte toegang tot de gezondheidsgegevens van de persoon die zij verzorgen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van dec...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wegwerpplastics en statiegeld drankverpakkingen: voorstel van resolutie

Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen zodoende het milieu meerdere honderden jaren. Ze maken een groot deel uit van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuile, en zijn ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht. In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. Leden van de...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Noord-Ierse protocol

Bij de Brexit in 2020 werd een protocol gesloten tussen Ierland en Noord-Ierland over de handel in goederen. De Britse regering wil bepaalde delen van dat protocol aanpassen om de goederenstroom, die nu hapert door grenscontroles, te vergemakkelijken. De Europese Unie stelt echter dat dit mogelijk een schending van dit inhoudt. Hoe evalueert minister Jan Jambon het Britse wetsvoorstel? Schendt dat inderdaad het protocol? Welke impact heeft het...

15.00u - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

15.00u - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Erkenning Diyanetmoskeeën

Het Erkenningsdecreet legt de voorwaarden vast voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Een van die voorwaarden is het verbod op buitenlandse inmenging of financiering. Diyanet, de grootste koepel van Turkse moskeeën in België, trok naar het Grondwettelijk Hof om het decreet aan te vechten. Minister Bart Somers maakte recent bekend dat hij de 12 erkende moskeeën van het Diyanet-netwerk prioritair zou laten screenen o...

15.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

15.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Screeningsmechanisme buitenlandse investeringen

Vlaanderen met zijn open economie telt heel wat bedrijven waar buitenlandse investeringen de hoofdmoot van de financiering uitmaken. Screening van die investeringen is dan ook van groot belang. Daarom werd onlangs een Interfederaal Screeningsmechanisme in het leven geroepen in een akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten. Hoe zal dat screeningsmechanisme werken? Welke inbreng heeft minister-president Jan Jambon gehad in het akkoord?...

22.06.

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jongerenbudget voor jongeren met beperking: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om een jongerenbudget in te voeren voor personen met een handicap die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken en een multifunctioneel centrum MFC verlaten. Zodoende kunnen meer jongeren worden geholpen met dezelfde middelen. De leden v...

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in het bevoegdheidsdomein Landbouw met minister Jo Brouns.

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Stijgende prijzen sportkampen

Door onder andere de stijgende energieprijzen moeten uitbaters van sportkampen en jeugdcentra hun prijzen ook verhogen. Hierdoor komt er druk op de mogelijkheden van gezinnen om de kinderen op sportkamp te laten gaan. Hoe kijkt minister Ben Weyts hiertegenaan? Kreeg hij hierover signalen uit de sportfederaties? Welke rol kan hij hierin, samen met zijn collega’s van Jeugd en Toerisme, opnemen? Bekijk het verslag.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Waterbeleid: ontwerp van wijzigingsdecreet, Overheveling buitengewone internaten van Onderwijs naar Welzijn - ontwerp van decreet, Hertekening inburgeringsbeleid - ontwerp van decreet, Relancemaatregelen in het onderwijs - ontwerp van decreet, Ondersteuning G-sport: voorstel van resolutie

23.06.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Gebruik laptops Digisprong

Minister Ben Weyts lanceerde vorig jaar de Digisprong, waarbij elk kind in het vijfde leerjaar een eigen laptop zou krijgen. Uit een recente bevraging blijkt dat 7 op 10 leerlingen de gratis laptops echter niet dagelijks gebruiken in de les. Hoe wil de minister het effectieve gebruik van deze laptops opkrikken? Hoe wil hij de scholen stimuleren om werk te maken van een ICT- beleidsplan? Hoe wil hij een en ander monitoren? Ziet hij heil in een v...

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Sociaal akkoord dienstenchequesector

In de eerste week van juni bereikten de vakbonden en de werkgeversorganisaties een akkoord binnen de dienstenchequesector. De dienstenchequesector staat onder druk wegens bescheiden verloning van de poetshulpen, het zware werk en de vaak geringe waardering van de opdrachtgever. Heikel punt in de onderhandelingen over het akkoord was de verplaatsingsvergoeding, omdat die door de gestegen brandstofprijzen niet volstond. De Vlaamse Regering heeft ...

10.00u - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Afgelasting boekenfestival Antwerpen

Door het faillissement van de Boek.be was er ook geen jaarlijkse Boekenbeurs meer in Antwerpen. In het najaar van 2021 vond wel een alternatieve boekenbeurs, LEES!, plaats in Antwerpen. Het was de bedoeling LEES! verder uit te bouwen tot een nieuwe volwaardige Boekenbeurs, maar recent raakte bekend dat er geen tweede editie komt, wegens te grote verdeeldheid binnen de boekensector. Hoe kijkt minister Jan Jambon hiertegenaan? Hoe wil hij uit dez...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Discriminatie huurmarkt

Uit een studie van de VUB op de Antwerpse huurmarkt blijkt dat discriminatie van etnische minderheden vaker voorkomt in overwegend witte buurten: hoe minder etnische minderheden in de buurt van de huurwoning, hoe groter de kans op discriminatie. Zodra meer dan 30 procent van een buurt uit etnische minderheden bestaat, daalt de discriminatie. De onderzoekers houden daarom een pleidooi voor praktijktests. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaar...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Stijgend gebruik jaagpaden en fietssnelwegen

Onlangs gebeurde een dodelijk ongeval op het jaagpad langs het Albertkanaal toen een oudere fietser in botsing kwam met een groep wielertoeristen. Door het zogenaamde verdrijvingseffect zoeken de snellere fietsers op racefietsen en speedpedelecs steeds vaker jaagpaden en fietssnelwegen op voor hun verplaatsing, maar daar komen ze in conflict met tragere en recreatieve fietsers. Her en der worden oplossingen gesuggereerd, zoals het verbreden van...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Vernietiging eindtermen door Grondwettelijk Hof

De onderwijsdoelen of eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De Katholieke Onderwijskoepel en de Steinerscholen stapten hierop naar het Grondwettelijk Hof, omdat ze van oordeel waren dat door de nieuwe eindter...

15.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

15.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Jaarverslag 2021 PMV

De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) financiert, in opdracht van de Vlaamse overheid, bedrijfsinvesteringen en investeringen in infrastructuur en verleent waarborgen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het jaarverslag 2021 van de PMV met Michel Casselman en Geert Diericx, respectievelijk algemeen manager en groepsmanager Financiën van de PMV.

24.06.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Klimaatmaatregelen landbouw: hoorzitting

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Over de klimaatmaatregelen in de landbouwsector houden de leden van de commis...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top