Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 21

23.05.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting met College van Procureurs-Generaal

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met een vertegenwoordiging van het College van Procureurs-Generaal: Patrick Vandenbruwaene, procureur-...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Deze vergadering gaat niet door.

 

24.05.

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Iedereen verdient vakantie: wijzigingsdecreet

Het Vlaams Parlement keurde in 2018 het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ goed. Het decreet heeft tot doel de vakantieparticipatie van mensen die een vakantiedrempel ervaren, te verhogen. De financiële ondersteuning wordt toegespitst op de behoeften van de vakantiegangers en de drempels die ze ervaren, met een eenvoudiger en transparanter subsidiemechanisme. Vooraleer dit decreet in werking kon treden, werd de sector bevraagd via twee f...

13.45u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.45u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vlaamse sociale bescherming: voorstel van decreet

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Het doel ervan is het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering te bundelen. Door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne is de inflatie sterk gestegen, maar de zorgbudgetten, en specifiek het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, worden niet mee geïndexeerd. Leden van de Vooruitfractie dienden...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Procedure Diyanet bij Grondwettelijk Hof

Het recent goedgekeurde Erkenningsdecreet legt de voorwaarden vast voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Een van die voorwaarden is het verbod op buitenlandse inmenging of financiering. Diyanet, de grootste koepel van Turkse moskeeën in België, trekt nu naar het Grondwettelijk Hof om het decreet aan te vechten. Hoe reageert minister Bart Somers hierop? Welke bepalingen uit het decreet worden aangevochten? Hebben an...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Passende beoordeling vergunningsaanvraag

Natuurpunt startte recent een procedure op voor een omgevingsvergunning voor een bestaande schaapstal in Averbode. Daarbij vraagt ze een uitzondering voor het maken van een passende beoordeling van de stikstofimpact. Een en ander houdt verband met het tijdelijke stikstofkader. Hoe beoordeelt minister Zuhal Demir deze aanvraag? Hoe wordt de afweging gemaakt of een passende beoordeling al dan niet nodig is? Hoeveel vergunningsplichtige activiteit...

25.05.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Uitfasering kooisystemen pluimveesector

Minister Ben Weyts had onlangs een overleg met de pluimveesector om het systeem waarbij legkippen in kooien worden gehouden, uit te faseren. Wat heeft dit overleg opgeleverd? Op welke termijn is de uitfasering haalbaar? Welke alternatieven voor deze kooien zijn voorhanden? Welke stappen op Europees vlak zijn mogelijk? Bekijk het verslag.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen oorlog Oekraïne voor landbouwsector en voedselzekerheid

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de graanprijzen gestegen, en daardoor ook de prijzen voor veevoeder. Heel wat seizoenswerkers zijn ook afkomstig uit Oekraïne. De vrees leeft dat er tekorten zullen ontstaan aan grondstoffen voor voedsel. Een en ander heeft grote gevolgen voor de landbouwsector en de voedselzekerheid in Vlaanderen. Hierover wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Jo Brouns.

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verplichting zonnepanelen

De Vlaamse Regering besliste dat de 2500 grootste elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen tegen 2025 over zonnepanelen moeten beschikken om een deel van hun stroom zelf te produceren. Hieronder vallen ook 700 overheidsgebouwen. De energieministers van vijf Europese landen, waaronder België, vragen ondertussen ook in een brief aan de Europese Commissie om zonnepanelen op daken te verplichten. Heeft minister Zuhal Demir overleg gepleegd met de s...

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strijd tegen gokverslaving

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil de strijd tegen gokverslaving opvoeren, en gokreclame via onder meer kranten, tv, websites en sociale media tegen het einde van het jaar verbieden. Tegen eind 2024 zou dit verbod ook voor de sportwereld gelden. Hoe kijkt minister Ben Weyts hiertegenaan? Hoe wil hij de sportclubs, die momenteel gesponsord worden door gokbedrijven, ondersteunen in hun zoektocht naar alternatieve geldschi...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Uitvoering stikstofakkoord - actualiteitsdebat

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Diverse maatregelen mbt herstructurering beleidsveld Wonen - ontwerp van decreet, Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, Uitvoering stikstofakkoord - voorstel van decreet, Artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen - voorstel van resolutie

26.05.

27.05.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top