Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 21

24.05.

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Iedereen verdient vakantie: wijzigingsdecreet

Het Vlaams Parlement keurde in 2018 het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ goed. Het decreet heeft tot doel de vakantieparticipatie van mensen die een vakantiedrempel ervaren, te verhogen. De financiële ondersteuning wordt toegespitst op de behoeften van de vakantiegangers en de drempels die ze ervaren, met een eenvoudiger en transparanter subsidiemechanisme. Vooraleer dit decreet in werking kon treden, werd de sector bevraagd via twee f...

13.45u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vlaamse sociale bescherming: voorstel van decreet

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Het doel ervan is het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering te bundelen. Door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne is de inflatie sterk gestegen, maar de zorgbudgetten, en specifiek het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, worden niet mee geïndexeerd. Leden van de Vooruitfractie dienden...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Procedure Diyanet bij Grondwettelijk Hof

Het recent goedgekeurde Erkenningsdecreet legt de voorwaarden vast voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Een van die voorwaarden is het verbod op buitenlandse inmenging of financiering. Diyanet, de grootste koepel van Turkse moskeeën in België, trekt nu naar het Grondwettelijk Hof om het decreet aan te vechten. Hoe reageert minister Bart Somers hierop? Welke bepalingen uit het decreet worden aangevochten? Hebben an...

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Passende beoordeling vergunningsaanvraag

Natuurpunt startte recent een procedure op voor een omgevingsvergunning voor een bestaande schaapstal in Averbode. Daarbij vraagt ze een uitzondering voor het maken van een passende beoordeling van de stikstofimpact. Een en ander houdt verband met het tijdelijke stikstofkader. Hoe beoordeelt minister Zuhal Demir deze aanvraag? Hoe wordt de afweging gemaakt of een passende beoordeling al dan niet nodig is? Hoeveel vergunningsplichtige activiteit...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top