Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 20

16.05.

11.00u - Zaal Jan Van Eyck

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

11.00u - Zaal Jan Van Eyck

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Visitatierapport Nederlandse Taalunie: bespreking

De Interparlementaire Commissie (IPC) controleert de Nederlandse Taalunie (NTU), een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, het taalonderwijs en de letteren. Vijfjaarlijks wordt een visitatierapport opgesteld, dat de rol van de Taalunie bij het Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse taalbeleid evalueert en aanbevelingen doet voor de versterking van de Taalunie in de toekomst. De l...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Taaltechnologie en samenwerking voor blinden en doven: hoorzitting

De Interparlementaire Commissie (IPC) controleert de Nederlandse Taalunie (NTU), een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, het taalonderwijs en de letteren. De leden van de IPC hielden een hoorzitting over de rol van de taaltechnologie en de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de inclusie van blinden en doven met Bart Simons van de Braille Autoriteit voor de Nederlandse Taal, ...

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

17.05.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting 120.000 mensen zouden een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commissie van g...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Oprichting Vlaams schuldcomité

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De projectgroep Financiën en Begroting beval in het eindrapport de oprichting van een Vlaams schuldcomité aan. Zo’n comité stel...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Padel: hoorzitting

De padelsport is in korte tijd razend populair geworden, en het aantal terreinen waar deze sport kan worden beoefend, is explosief gestegen. Er is echter een risico op continue (geluids)overlast voor omwonenden van padelterreinen. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om bij de aanleg van terreinen inspraak van de omwonenden mogelijk te maken, oog te hebben voor ...

18.05.

08.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

08.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: hoorzitting

De Vlaamse Regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, van het Agentschap voor Natuur en Bos, van de...

09.00u -

Commissie voor Onderwijs

09.00u -

Commissie voor Onderwijs

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Tweetalige dienstverlening Brusselse ziekenhuizen: hoorzitting

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat het risico dat Vlamingen die spoedeisende hulp nodig hebben, niet worden geholpen in het Nederlands, wegens te weinig tweetalig personeel. Dit kan tot levensbedreigende situaties leiden als patiënt en hulpverlener elkaar niet begrijpen. Nochtans moeten de spoeddiensten een tweetalige dienstverlening in het Nederlands of het Frans kunnen aanbieden. De leden van de commissie hielden, samen met leden ...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Crisis kinderopvang: hoorzitting

De sector van de kinderopvang kampt met te weinig instroom van nieuw geschoold personeel, waardoor er een tekort heerst aan kinderbegeleiders. Dit tekort wordt nog verergerd door de huidige COVID-19-crisis. Leden van de Vooruitfractie en van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de opleiding te hervormen en om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. In dit...

12.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

12.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Eedaflegging nieuwe Vlaamse minister en nieuw parlementslid

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Invoering jobbonus: ontwerp van decreet, Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet, Update intra-Belgisch afsprakenkader over buitenlands beleid: voorstel van resolutie

19.05.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Mediaconcentratie in Vlaanderen 2021: rapport VRM

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maakt jaarlijks een rapport op over de mediaconcentratie in Vlaanderen. Uit het jaarrapport 2021 blijkt dat het Vlaamse aanbod aan klassieke mediaproducten voor 80 tot 100 procent van de markt in handen is van vijf mediagroepen. De samenwerking tussen de televisieomroepen en de dienstenverleners leidt ertoe dat er bij opnames van programma’s een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien zal zijn. Er wo...

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Terugbetaling voorschotten Pukkelpopfestival 2021

Door de coronacrisis was er veel onzekerheid in de evenementensector. De Vlaamse overheid voorzag daarom in een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van festivals. Hiermee kregen ze werkkapitaal in handen om nieuwe evenementen voor te bereiden. De organisatoren van de deels geannuleerde editie van Pukkelpop 2021 vroegen 1,8 miljoen euro, maar er doken onregelmatigheden op, waardoor de terugbetaling on hold werd gezet. Na een onderzoek v...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkgroep Opvangaanbod Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen maakte tegen 1 april 18.000 opvangplaatsen vrij, en neemt ondertussen de nodige voorbereidingen om tegen 15 juni 30.000 vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen: via particulieren, lokale besturen en verenigingen. Over de werkzaamheden van de werkgroep Opva...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Elektronische tolheffingssystemen wegverkeer: ontwerp van decreet

Richtlijn 2019/520 van het Europees Parlement en de Europese Raad legt regels vast voor het gebruik van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Europese Unie, en voor grensoverschrijdende uitwisseling van informatie bij niet-betaling van de wegentol. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze richtlijn om te zetten in Vlaamse regelgeving. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Visienota Vlaams Gamebeleid 2022-2025: hoorzitting

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek. De globale gamesindustrie is een snel groeiende creatieve sector. De Vlaamse overheid stelde in 2018 een actieplan Gaming op om tegemoet te komen aan de noden van de sector, zodat die kan aansluiten bij de internationale markt. De Vlaamse Regering diende nu een visienota Vlaams Gamebeleid 2022-20...

20.05.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Gewijzigde energiecontext door oorlog Oekraïne: gedachtewisseling

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Door de oorlog in Oekraïne is de internationale energie- en klimaatcontext g...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top