Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 19

09.05.

10.05.

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Verplicht uittreksel uit strafregister: ontwerp van decreet

In de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezagsrelaties wil de Vlaamse Regering volop inzetten op preventie. Daarom diende ze een ontwerp van decreet in waarbij bepaalde organisaties aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van een nieuwe medewerker, dat minstens een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen inhoudt, moeten controleren. De leden van de commissie bespraken het on...

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Koppelen toeslagen groeipakket aan gezondheidsindex: voorstel van resolutie

Bij de hervorming van de kinderbijslag werd beslist om de bedragen van de toeslagen in het groeipakket, alsook de inkomensgrenzen van de sociale toeslag en schooltoeslag, los te koppelen van de afgevlakte gezondheidsindex: ze worden nu jaarlijks op een vast moment met 2 procent verhoogd. Doordat de spilindex de voorbije jaren meerdere keren werd overschreden, lijden gezinnen met kinderen koopkrachtverlies. Leden van de Vooruitfractie en van de ...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Onderwijs

Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar relanceplan Vlaamse Veerkracht de doelstelling op om de zomerscholen die in de coronacrisis het licht zagen, structureel te verankeren. Ze wil een gevarieerd en doelgericht programma aanbieden dat gekoppeld is aan individuele onderwijsnoden van deelnemende leerlingen. Zodoende kunnen leerlingen de opgelopen leerachterstand ophalen, en wordt het zogenaamde ‘summer learning loss’ tegengegaan. Ze diende daarom e...

14.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Ontwikkelingen Frankrijk: gedachtewisseling

In Frankrijk werd zittend president Emmanuel Macron onlangs herverkozen. Over deze verkiezingen en de recente ontwikkelingen in het ambtsgebied Frankrijk wisselden de leden van de commissie van gedachten met Gaëtan Poelman, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk.

15.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

15.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Werking Mooimakers

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Dit initiatief maakt ondersteuningsprogramma’s voor scholen, verenigingen, bedrijven en vrijwilligers die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil. Zo stelt het bijvoorbeeld materiaal zoals handschoenen en grijpstokken ter beschikking. Het initiatief loopt tot eind december 2022, maar een voortzetting ervan blijkt uit berichten niet verz...

11.05.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen: jaarverslag 2021

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Ze werd in 2017 opgericht als toezichtscommissie van het Kinderrechtencommissariaat. Ze wordt gevormd door vrijwillige maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken, en zodoende de vinger aan de pols houden van het welzijn van de jongeren. Jaarlijks stelt de commissie een verslag op o...

13.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

13.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Toespraak EU-commissaris Olivér Várhelyi - Europees nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid, Motie belangenconflict tegen verplichte vaccinatie gezondheidszorgbeoefenaars

12.05.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Verbetering betaalbaarheid private huurmarkt: voorstel van resolutie

Huren op de private huurmarkt is de voorbije jaren steeds duurder geworden: gemiddeld 35 procent van het inkomen van private huurders gaat naar de betaling van de maandelijkse huur. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om de indexering van de huurprijzen in 2022 te beperken tot 2 procent, de indexering van lopende huurcontracten te berekenen volgens de afgevlakte gezondhe...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag 2021 Literatuur Vlaanderen: hoorzitting

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. De organisatie doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast brengt ze ook de vele spelers in de boekensector samen om te werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. De leden van de commissie hielden ...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Onderwijs

Duaal leren: wijzigingsdecreet

Duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in met daarin een uitbreiding van de aanloopfase, kwalificeren in de aanloopfase en de wijziging van de berekeningswijze van het werkingsbudget voor duale opleidingen in de centra voor deeltijds ...

11.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

11.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Praktijkcommissie eindtermen

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering besliste eind april om de werkzaamheden van de praktijkcommissie die de invoering van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs moet opvolgen, met één jaar te verlengen. In haar tussentijds rapport gaf deze commissie immers aan dat ze voor een grondige evaluatie een extra schooljaa...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlaamse Regering nam de voorbije maanden initiatieven om ervoor te zorgen dat leerlingen uit het buitengewoon onderwijs niet langer urenlang op de bus moesten zitten tijdens hun woon-schoolverkeer. Recent maakte minister Lydia Peeters bekend dat ze voor het schooljaar 2022-2023 zo’n 26,6 miljoen euro vrijmaakt voor extra ritten. Ook zal een enkele rit voor iedere leerling niet langer dan 90 minuten duren. Wat is de prognose voor de gemidde...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bijdrage VRT aan Streamz

DPG Media en Telenet lanceerden op 3 september 2020 het langverwachte Streamz, de zogenaamde Vlaamse Netflix. De VRT werd door de Vlaamse Regering gevraagd om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen. Hoe werkt de VRT samen met Streamz om de Vlaamse audiovisuele sector te ondersteunen? Hoe evalueert minister Benjamin Dalle de marktversterkende rol van de VRT? Hoe werkt de VRT prioritair en marktconform samen met initiatiev...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

13.05.

09.00u -

Commissie voor Onderwijs

09.00u -

Commissie voor Onderwijs

09.30u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met het Handhavingsteam en het Multiteam van Kind en Gezin, met Ariane Van den Berghe, themaverantwoor...

10.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

10.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Vlaams Energie- en Klimaatplan: hoorzitting

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. Het plan bevat meer dan 300 maatregelen in de sector van het transport, gebouwen, landbouw, niet-ETS industrie, afval, landgebruik en bosbouw, en hernieuwbare energie. De Vlaamse Regering nam op 5 november 2021 extra maatregelen bovenop het VEKP om de klimaatverandering tegen te gaan. In maart 2022 richtte het ...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie zetten de hoorzitting van de ochtendvergadering voort. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via Vlaams Parlement TV,...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Audiovisuele coproductie Vlaanderen-Jordanië: instemmingsdecreet

Internationale coproducties maken mogelijk dat producenten van audiovisuele werken hun risico’s beter kunnen spreiden, dat hun distributiemarkt groter is en dat ze een beroep kunnen doen op internationale steun. De Vlaamse Gemeenschap en het koninkrijk Jordanië sloten op 5 juli 2021 een overeenkomst inzake audiovisuele coproductie. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze overeenkomst in Vlaamse regelgeving om te zetten....

14.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top