Search in Vlaams Parlement

Agenda

Januari 2022, week 05

31.01.

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

01.02.

13.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

13.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Evaluatie Omgevingsvergunningsdecreet: hoorzitting

Minister Zuhal Demir nam in haar beleidsnota Omgeving 2019-2024 het voornemen op om de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet te laten evalueren. Het decreet uit de vorige legislatuur integreerde de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in een omgevingsvergunning. Met deze integratie wil de Vlaamse overheid komen tot snellere procedures voor investeringsprojecten en betere en rechtszekere besluitvorming. De leden van de commi...

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vierde coronaprik

Vorige week besliste de ministers van Volksgezondheid om groen licht te geven voor een vierde coronavaccin voor mensen met immuniteitsproblemen. Wanneer zullen die mensen een uitnodiging krijgen? Wat betekent een en ander voor de timing van de vaccinatiecentra? Wil minister Wouter Beke nadien ook de gehele bevolking de mogelijkheid voor een vierde prik bieden? Komt er zoals bij de griep een vast vaccinatieschema tegen corona? Bekijk het verslag...

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de Brexit. Dit heeft, door nieuwe douaneprocedures en invoercertificaten, ingrijpende gevolgen voor heel wat aspecten van de Vlaamse buitenlandse handel. De leden van de commissie wisselden van gedachten over deze impact met minister-president Jan Jambon, met Bart Brosius, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in het VK, ...

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingsbeleid 2022: evaluatie SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelde een evaluatieverslag op over het begrotingsbeleid 2022 van de Vlaamse Gemeenschap. De SERV maakte in dit rapport ook een actualisering van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor de verdere legislatuur op. De inflatieopstoot van de voorbije maanden heeft een belangrijke impact op de begrotingscijfers. De leden van de commissie bespraken het rapport met minister Matthias Diependaele e...

13.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Jaarverslag Unia: gedachtewisseling

Unia is een interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het jaarverslag 2020 van Unia met Els Keytsman en Patrick Charlier, directeurs van Unia.

02.02.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Compensatie PFOS-verlies landbouwers

Landbouwers in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zagen hun omzet dalen door de berichten over de vervuilende stof PFOS in de bodem. Voor hen komt er een tijdelijke compensatie voor de geleden schade, maar ook in andere delen van Vlaanderen stelde de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) soortgelijke vervuiling vast. Hoeveel bedrijven kunnen aanspraak maken op de compensatie? Wat zijn de voorwaarden? Hoe volgt minister Hilde Crevits d...

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Dierenwelzijn in kippenkwekerijen

Het VRT-programma PANO zond onlangs een reportage uit over de erbarmelijke situatie van vleeskippen in kwekerijen. Vorig jaar sloten enkele grote Belgische supermarkten zich achter het better chicken commitment (BCC): vanaf 2026 zullen ze hun Belgische kwekerijen criteria opleggen die het dierenwelzijn in de kipkwekerijen moeten verbeteren. Schaart minister Ben Weyts zich achter het BCC? Hoe wil hij het welzijn van kippen in de kwekerijen verbe...

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Conceptnota toekomstige pandemie: hoorzitting

Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen. Daarin doen ze voorstellen om onder andere het huidige federale crisiscentrum uit te werken tot een Vlaams crisiscentrum, om een zogenaamde gewestelijke fase toe te voegen aan de procedures en een volwaardige cel Paraatheid op te richten. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Jan Spooren, gouverne...

11.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

11.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Financiële situatie amateurclubs

Door de aanhoudende coronacrisis en de bijbehorende terugval van inkomsten uit de kantine lijden 9 op de 10 amateurclubs in het voetbal verlies. Ook amateurclubs in andere sporten ondervinden deze impact. Welke ondersteuning wil minister Ben Weyts de verlieslatende clubs bieden? Hoe zit het met de zogenaamde sportnoodleningen? Zijn er clubs die door de financiële problemen de deuren moeten sluiten? Bekijk het verslag.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Verzwaring strafmaat voor dierenmishandeling - ontwerp van decreet, Wijziging Mediadecreet - Hervorming raad van bestuur VRT, Wijziging Inschrijvingsdecreet onderwijs, Wijzigingsdecreet Agentschap Opgroeien, Nooddecreet corona onderwijs IX, Rechten Catalaanse parlementsleden

03.02.

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Personeelsproblemen door coronacrisis

Door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus en de bijbehorende personeelsuitval ondervindt 75 procent van de bedrijven hinder in de dagelijkse werking. Vorige week bereikten de werkgevers en een deel van de vakbonden een akkoord dat meer flexibiliteit op het werk mogelijk moet maken, zoals het inzetten van gepensioneerden en studenten. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Hoe wil ze studentenwerk verder promoten? Welke drem...

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

10.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Zonnepanelen op sociale woningen

Aster cv, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), wil tegen 2025 650.000 zonnepanelen op 58.000 sociale woongebouwen installeren. Tot nu toe is nog geen enkel paneel geïnstalleerd wegens de complexiteit van de procedures. Hoe bekijkt minister Matthias Diependaele dit? Pleegt hij overleg met Aster? Hoe wil hij het vooropgestelde doel garanderen? Bekijk het verslag.

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beoordelingsronde werkingssubsidies Kunstendecreet

Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het Kunstendecreet goed, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is. In uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet verscheen onlangs de verdeling per beoordelingscommissie van de ingediende aanvragen voor de werkingssubsidies. 293 organisaties hebben voor 226 miljoen euro aan aanvragen ingediend, 86 ervan zijn nieuwkomers. Op basis van welke criteria werden de aanvraagdossiers verdeeld over de beoordelingscommis...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Studievoortgang hoger onderwijs: verslag Rekenhof

In het hoger onderwijs is de studievoortgang sinds 2004 flexibeler geworden, maar daartegenover staan controlemechanismen om de studievoortgang en -rendement te bewaken. Het Rekenhof onderzocht bij twaalf instellingen het gebruik van die maatregelen en de studiebegeleiding. De leden van de commissie bespraken het verslag van het Rekenhof.

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijskwaliteit in coronatijden

Door het hoge aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus vallen veel leerkrachten uit. Uit onderzoek is ook gebleken dat leerlingen gemiddeld een half schooljaar leerachterstand hebben opgelopen door het verplichte afstandsonderwijs. Ook moeten zorgleerkrachten dit schooljaar zo vaak invallen om afwezige leerkrachten te vervangen dat ze hun zorgtaken niet meer kunnen opnemen. Een en ander leidt tot een daling van de onderwijs...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Grensoverschrijdend gedrag mediasector

Recent kwamen in Nederland gevallen van grensoverschrijdend gedrag aan het licht rond het programma The Voice of Holland. Jarenlang konden daar mensen in machtsposities misbruik maken van de deelnemers, die zich in een kwetsbare positie bevonden. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Welke initiatieven heeft hij genomen om grensoverschrijdend gedrag in de mediasector tegen te gaan? Komt er een actieplan? Hoe zullen slachtoffers worde...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe zeesluis Zeebrugge: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering wil in Zeebrugge een nieuwe zeesluis laten bouwen voor de toegang tot de achterhaven. Over dit complex project en de timing ervan wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen.

04.02.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top