Search in Vlaams Parlement

Agenda

Januari 2022, week 03

18.01.

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Toename tijdelijke huisverboden

Om bij gevallen van intrafamiliaal geweld erger te voorkomen, kan een lid van het gezin een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgen, waarbij hij of zij de woning gedurende een periode van veertien dagen niet meer mag betreden. De Justitiehuizen, die deze huisverboden opvolgen, noteerden een stijging van het aantal met 50 procent. Tijdens de kerstperiode had minister Zuhal Demir voorzien in een permanentieregeling in de Justitiehuizen, omdat vermo...

13.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Pax naturae: hoorzitting

Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarbij ze de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening willen aanpassen om te komen tot een pax naturae. Hierbij kunnen de verschillende actoren in het ruimtelijk beleid naast elkaar bestaan door de open ruimte verdelen in drie compartimenten: natuurgebied, een buffer met natuurvriendelijk landbouw rond dat natuurgebied, en intensieve landbouw. De leden van de commissie hielden in verband hierm...

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Privatisering thuiszorgdiensten Oostende

Op 30 augustus 2021 besliste het OCMW van Oostende om zijn thuiszorgdiensten te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens. Tegen deze beslissing dienden de syndicale organisaties een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat ze van oordeel zijn dat de decretale regels in kwestie geschonden zijn. Het antwoord op deze klacht kwam niet van het ABB, maar van het kabinet van minister Bart Somers, dat stelde dat het OCMW van...

13.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet Agentschap Opgroeien

Op 30 april 2004 werd het agentschap Opgroeien regie via decreet opgericht. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om dit decreet op een aantal punten aan te passen: zo willen ze de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulp- en dienstverlening vergroten, en armoede en onderbescherming tegengaan. Daarnaast voeren ze een rechtsgrond in voor de gegevensdeling tussen de kraamklinieken en het agentschap om jonge ...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Aanpassing samenwerkingsakkoorden

Vlaanderen en de federale overheid sloten in het verleden samenwerkingsakkoorden over de manier waarop Vlaanderen zijn rol op het buitenlandse toneel kan uitoefenen. In de dagelijkse praktijk blijken die akkoorden niet meer te beantwoorden aan de institutionele realiteit. De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om deze akkoorden te laten herzien, maar de federale overheid talmt met de aanpassing. Hoe wil minister-presiden...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top