Search in Vlaams Parlement

Agenda

Januari 2022, week 03

17.01.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met voormalige ministers

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

13.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

13.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met voormalige ministers

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

18.01.

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Toename tijdelijke huisverboden

Om bij gevallen van intrafamiliaal geweld erger te voorkomen, kan een lid van het gezin een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgen, waarbij hij of zij de woning gedurende een periode van veertien dagen niet meer mag betreden. De Justitiehuizen, die deze huisverboden opvolgen, noteerden een stijging van het aantal met 50 procent. Tijdens de kerstperiode had minister Zuhal Demir voorzien in een permanentieregeling in de Justitiehuizen, omdat vermo...

13.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

13.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Pax naturae: hoorzitting

Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarbij ze de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening willen aanpassen om te komen tot een pax naturae. Hierbij kunnen de verschillende actoren in het ruimtelijk beleid naast elkaar bestaan door de open ruimte verdelen in drie compartimenten: natuurgebied, een buffer met natuurvriendelijk landbouw rond dat natuurgebied, en intensieve landbouw. De leden van de commissie hielden in verband hierm...

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Privatisering thuiszorgdiensten Oostende

Op 30 augustus 2021 besliste het OCMW van Oostende om zijn thuiszorgdiensten te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens. Tegen deze beslissing dienden de syndicale organisaties een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat ze van oordeel zijn dat de decretale regels in kwestie geschonden zijn. Het antwoord op deze klacht kwam niet van het ABB, maar van het kabinet van minister Bart Somers, dat stelde dat het OCMW van...

13.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet Agentschap Opgroeien

Op 30 april 2004 werd het agentschap Opgroeien regie via decreet opgericht. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om dit decreet op een aantal punten aan te passen: zo willen ze de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulp- en dienstverlening vergroten, en armoede en onderbescherming tegengaan. Daarnaast voeren ze een rechtsgrond in voor de gegevensdeling tussen de kraamklinieken en het agentschap om jonge ...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Aanpassing samenwerkingsakkoorden

Vlaanderen en de federale overheid sloten in het verleden samenwerkingsakkoorden over de manier waarop Vlaanderen zijn rol op het buitenlandse toneel kan uitoefenen. In de dagelijkse praktijk blijken die akkoorden niet meer te beantwoorden aan de institutionele realiteit. De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om deze akkoorden te laten herzien, maar de federale overheid talmt met de aanpassing. Hoe wil minister-presiden...

19.01.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Steun varkenssector

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijven dalen, onder andere door de Afrikaanse varkenspest en logistieke problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ze het hoofd amper boven water houden. Begin december werd een nieuwe brancheorganisatie, Pork.be, boven de doopvont gehouden, die een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector moet ontwikkelen. Wat zal Pork.be concreet doen? Brengt ...

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): selectie leden

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De werking en organisatie van de VREG wordt geregeld in het Energiedecreet. De VREG staat daarbij onder toezicht van het Vlaams Parlement: zo stelt het parlement de leden van de raad van bestuur aan, houdt het hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de V...

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronamaatregelen sportsector

Het Overlegcomité besliste op 22 december om alle evenementen in de sport- en cultuursector af te gelasten, maar een week later schortte de Raad van State deze beslissing voor de cultuursector op omdat die niet steunde op adequate motieven en daardoor disproportioneel was. De sportsector wil in navolging hiervan de beslissing ook ongedaan laten maken voor zijn activiteiten, zodat voor sportwedstrijden binnen en buiten opnieuw publiek toegelate...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat over woonbeleid Vlaamse Regering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Waarborg bruiklenen tijdelijke tentoonstellingen (ontwerp van Indemniteitsdecreet), Binnenvaart en Vlaamse waterwegen - ontwerp van Scheepvaartdecreet

20.01.

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ontslag artistiek directeur KMSKA

Onlangs beslisten het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en artistiek directeur Jacqueline Grandjean in onderling overleg om hun samenwerking stop te zetten. De artistiek directeur was nog maar een paar maanden in functie, en pas na de geplande heropening van het museum in september 2022 zal worden gezocht naar een nieuwe artistiek directeur. Wat was de reden voor het ontslag? Hoe zal tot aan de heropening de functie van ar...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Wijziging decreet inschrijving in Brusselse scholen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Inschrijvingsdecreet uit 2019 op een aantal punten aan te passen, zodat de nieuwe regels voor inschrijving in het basis- en secundair onderwijs in scholen binnen Brussel op 1 september 2022 van kracht worden voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024 en verder. Het gaat om een aantal technische aanpassingen en een concrete invulling van het regeerakkoord 2019-2024. De leden...

10.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkingsgebieden toekomstige woonmaatschappijen

Tegen 1 januari 2023 moet de fusieoperatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren in nieuwe woonmaatschappijen afgerond zijn. Om te vermijden dat er achterstand wordt opgelopen in de bouw van nieuwe sociale woningen, moeten de toekomstige woonmaatschappijen weten wat hun werkingsgebied zal zijn. Wanneer zal minister Matthias Diependaele die werkingsgebieden vastleggen? Welke stappen moeten nog worden gezet? Hoe ...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidiëring jeugdverblijven: ontwerp van decreet

Op 6 juli 2012 werd het decreet houdende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme goedgekeurd. De voorbije jaren werd de werking van dit decreet uitvoerig geëvalueerd, en de Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om tegemoet te komen aan de knelpunten uit die evaluatie. Zo komen er nieuwe criteria voor overnachtingen in jeugdverblijven, en ook een verho...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Rapport Europese Rekenkamer: hoorzitting

De Europese Unie heeft een strategie voor vervoersinfrastructuur bepaald, maar daarbij is niet voorzien in een termijn voor de voltooiing van een volledig grensoverschrijdend netwerk. Daarom stelde de Europese Rekenkamer een rapport op waarin hij een internationale vergelijking maakte over hoe andere landen grote vervoersinfrastructuurprojecten aanpakken. De leden van de commissie hielden over dit rapport een hoorzitting met Annemie Turtelboom,...

21.01.

10.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

10.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top