Search in Vlaams Parlement

Agenda

Januari 2022, week 02

10.01.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met gemeente Zwijndrecht

In de lente van 2021 bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin e...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

11.01.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Wijziging Logiesdecreet

Het huidige Logiesdecreet, dat in werking trad op 1 april 2017, werd eind 2020 geëvalueerd. Daaruit kwamen enkele verbeterpunten aan het licht, zoals de problematiek van de handhaving en de behoefte aan een permanent adviescomité. Om hieraan tegemoet te komen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van wijzigingsdecreet in. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij de stemming werd aangenomen.

13.45u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.45u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Uitvoeringsrapport begroting 2021: gedachtewisseling

Het ambtelijk monitoringcomité stelde zijn uitvoeringsrapport op over de uitvoering van de begroting 2021, op basis van de stand van zaken eind november 2021. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Matthias Diependaele.

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Functioneren Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. Naar aanleiding van het problematische functioneren van de Moslimexecutieve vond er vorige maand een interministerieel overleg plaats. Wat werd daar besproken? H...

15.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Uitspraak Raad van State over Oosterweel

De Raad van State deed op 29 december 2021 een uitspraak over het technisch verslag voor de Oosterweelwerken, waardoor de werken aan de Oosterweelverbinding deels moesten worden stilgelegd. De Raad van State oordeelde onder andere dat de kadastrale werkzone te ruim is vastgesteld. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak op de Grondbank? Hoe staat minister Zuhal Demir hiertegenover? Kunnen bodemsaneringsdeskundigen voldoende onafhankelijk werken...

12.01.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Jaarprogramma 2022 VLAM: gedachtewisseling

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tekende zijn promotieplannen voor 2022 uit in zijn jaarprogramma. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met Filip Fontaine, Leen Guffens en Guy Vandepoel van het VLAM. Ze gingen ook concreet in op de berichtgeving rond de klachten over de werking van het VLAM.

09.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Verzwaring strafmaat tegen dierenmishandeling

De strafmaat bij dierenmishandeling is nog steeds die uit de wet van 14 augustus 1986. Hierdoor zijn de straffen en de geldboetes te beperkt om ontradend te werken. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om de strafmaat te verhogen, en om een voorlopige hechtenis van een verdachte mogelijk te maken. Er komen ook meer mogelijkheden om een inrichting te sluiten en om iemand het recht te ontzeggen dieren van een of meer soort...

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energetische renovatie

Uit een studie van de denktank Itinera blijkt dat de budgetten voor energetische renovatie in Vlaanderen niet het gewenste resultaat genereren. De toegekende premies blijken niet te volstaan voor mensen met lage inkomens om een renovatie aan te vatten, en ze komen nog al te vaak terecht bij kapitaalkrachtige verbouwers die ook zonder de premie zouden renoveren. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de conclusies uit de studie? Wil ze de effi...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Individueel maatwerk: ontwerp van decreet, Beurzenprogramma Vlaamse topstudenten: ontwerp van decreet, Aanpassing VDAB-decreet, Mogelijke impact personeelsbesparingen Vlaamse overheid - Moties onderzoek Rekenhof

13.01.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Coronacrisis en steunmaatregelen: gedachtewisseling

De coronacrisis heeft zware gevolgen voor de ondernemingen in Vlaanderen. Van bij het begin werkte de Vlaamse overheid steunmaatregelen uit om de effecten van de crisis te milderen. Het Rekenhof stelde een verslag op over de totstandkoming, de uitvoering en de controle van die maatregelen. De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de ...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Opschorting sluiting cultuursector

Het Overlegcomité besliste op 22 december om alle binnenevenementen in de cultuursector af te gelasten, maar een week later schortte de Raad van State deze beslissing omdat die niet steunde op adequate motieven en daardoor disproportioneel was. Hoe staat minister Jan Jambon hiertegenover? Na de beslissing van het Overlegcomité op 22 december ging hij met de cultuursector in gesprek, wat is daaruit voortgekomen? Welke steunmaatregelen werkt hi...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Wijziging Inschrijvingsdecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Inschrijvingsdecreet uit 2019 op een aantal punten aan te passen, zodat de nieuwe regels voor inschrijving in het basis- en secundair onderwijs in scholen buiten Brussel op 1 september 2022 van kracht worden. Het gaat om een aantal technische aanpassingen en een concrete invulling van het regeerakkoord 2019-2024. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij de ...

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Rolstoeltoegankelijkheid sociale woningen

Huidige sociale woningen zijn vaak niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Nieuwe sociale woningen zullen toegankelijk of rolstoelbezoekbaar moeten worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen uit 2008. Dit geldt echter enkel voor woningen op de gelijkvloerse verdieping of op een verdieping die bereikbaar is met een lift. Hoe staat minister Matthias Diependaele hiertegenover? Hoeveel woningen voldoen...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gifts van minderjarigen op TikTok

Er is een nieuwe trend op TikTok ontstaan waarbij een TikTokker na een livestream een zogenaamde gift vraagt aan zijn volgers. Minderjarigen kunnen geen giften doen, tenzij ze liegen over hun leeftijd, wat hen kwetsbaar maakt. Is minister Benjamin Dalle op de hoogte van deze praktijk? Hoe wil hij vermijden dat kinderen hiervan slachtoffer worden? Kan het Content Creator Protocol van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) hier soelaas bieden? ...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Uitspraak Raad van State over Oosterweel

De Raad van State deed op 29 december 2021 een uitspraak over het technisch verslag voor de Oosterweelwerken, waardoor de werken aan de Oosterweelverbinding deels moesten worden stilgelegd. De Raad van State oordeelde onder andere dat de kadastrale werkzone te ruim is vastgesteld. Lantis zal daardoor op basis van de drie bouwprojecten moeten werken in plaats van met één werkzone. Hoe staat minister Lydia Peeters hiertegenover? Welke stappen z...

14.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

14.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Coronamaatregelen onderwijs

In december besliste het Overlegcomité dat kinderen vanaf 6 jaar een mondmasker moeten dragen in de klas. Een aantal ouders waren naar de Raad van State getrokken tegen die beslissing, maar die blijft behouden. Onlangs werd ook groen licht gegeven voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar, en binnenkort zullen op een aantal plaatsen kinderen hun vaccin ook kunnen krijgen op school. Beschikken de scholen over voldoende rechtsbasis om de...

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Verloning sporters

Er ontstond de voorbije maanden heel wat ophef over de minimumlonen van voetballers van buiten de Europese Unie. Ze verdienen in België minder dan in de omringende landen, en minister van Sport Ben Weyts liet al verstaan dat hij dit minimumloon wil optrekken. Hoe staat minister Hilde Crevits, bevoegd voor arbeidsvergunningen voor buitenlandse werknemers, hiertegenover? Pleegt ze overleg met minister Weyts? Welke grensbedragen heeft ze eventuee...

14.01.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met provincie Antwerpen

In de lente van 2021 bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin e...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met stad Antwerpen

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top