Search in Vlaams Parlement

Agenda

November 2021, week 45

08.11.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met Agentschap Zorg en Gezondheid

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.11.

13.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van de pilootgroep Omgeving met Peter Cabus, Peter Van den N...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele gaf een algemene toelichting over de middelenbegroting en de uitgavenbegroting 2022, met bijzondere aandacht voor het beleidsdomein Financiën en Begroting, en een toelichting bij de meerjarenraming 2021-2026. De minister lichtte verder het luik Financiën en Begroting van het programmadecreet 2022 toe. Dat gaat specifiek over de hervorming van het ver...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Instemmingsdecreet Europees Stabiliteitsmechanisme

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een internationale financiële instelling die noodfondsen verleent aan lidstaten in moeilijkheden om zo bij te dragen tot financiële stabiliteit in de hele eurozone. Het ESM werd opgericht in de nasleep van de financiële crisis in 2008-2009 en is sinds 2012 operationeel. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om in te stemmen met het oprichtingsverdrag van het ESM en met de wijziging...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Bart Somers lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe, wat betreft de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen. De commissieleden bespraken in samenhang de eindrapporten van de stuurgroepen in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging, waarbij de verschillende departementen nagingen in welke mate de middelen die ze benutten hun doel ...

10.11.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van de stuurgroep Landbouw en Visserij en van de stuurgroep ...

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister-president Jan Jambon lichtte eerst de uitgavenbegroting 2022 toe, voor de beleidsdomeinen Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe, wat betreft het beleidsdomein Dierenwelzijn. De commissieleden bespraken in samenhang het desbetreffende eindrapport van de pilootgroep in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging.

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten over Sport Vlaanderen en over het Departement Cultuur, Jeugd...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Nieuwe klimaatmaatregelen Vlaamse Regering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Intergewestelijke samenwerking sociale inspectiediensten

11.11.

12.11.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top