Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 43

25.10.

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

Financiering en fiscale autonomie: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over de financiering en fiscale autonomie van de gemeenschappen en gewesten met professor emeritus Dirk Heremans van de KULeuven, met professor Herman Matthijs van de UGent en de VUB en met professor Nicole Plets van de UAntwerpen.

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. De bisschoppen hebben reeds heel wat kerken onttrokken aan de eredienst, en eind 2021 zal de teller op 181 staan. Minister Bart Somers en minister Matthias Diependaele dienden een visienota in, met daarin voorstellen om leegstand, verval en verwaarlozing van parochiekerken...

15.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

15.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Tekort studentenkoten

Er is reeds jarenlang een nijpend tekort aan huisvesting voor studenten in verschillende Vlaamse studentensteden. De rector van de UGent lanceerde recent een oproep aan de Vlaamse overheid om een Vlaams plan op te stellen voor voldoende studentenhuisvesting. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze oproep? Wil hij overleg plegen met de onderwijsinstellingen? Ziet hij heil in vormen van publiek-private samenwerking? Bekijk het vers...

26.10.

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Housing first

Naar aanleiding van de Werelddag van het verzet tegen Armoede kondigde minister Wouter Beke aan dat de Vlaamse Regering in 2021 en 2022 meer dan 1,5 miljoen euro zal inzetten voor Housing First. Housing First biedt een duurzame oplossing voor chronische dak- en thuislozen, en met de aangekondigde investering zullen zo’n 150 à 200 mensen worden geholpen. Vonden er al contacten plaats met lokale besturen? Hoe zullen de middelen concreet bestee...

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Dossiertaks: voorstellen van decreet

Voor een administratief beroepschrift tegen een omgevingsvergunning moet een dossiertaks worden betaald. Doordat slechts één persoon dat kan doen, wordt het administratief beroep van andere mensen die bezwaar aantekenen tegen die omgevingsvergunning niet aanvaard. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van decreet in om een dossiertaks in te voeren per beroepschrift, en niet per persoon. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een...

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten respectievelijk over het eindrapport van de pilootgroep Sociale correcties met Koe...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

CIRRA-rapport: gedachtewisseling

Minister Bart Somers stelde een expertengroep samen die zich boog over de maatschappelijke inbedding, de ontwikkeling en institutionele vormgeving van de islamitische geloofsgemeenschap in Vlaanderen. Deze expertengroep werkte hiervoor samen met CIRRA, een denktank. Ze stelden een rapport op over hun bevindingen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het rapport met minister Bart Somers en met Khalid Benhaddou, directeur van CI...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslagmoment

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over de Europese Raden die plaatsvonden op 21 en 22 oktober 2021. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

27.10.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woningschade door uitdroging bodem

In een aantal gemeenten zijn er grondverzakkingen doordat de watermaatschappij er grondwater oppompt. Hierdoor ontstaan barsten en scheuren in huizen. De eigenaars van deze huizen hebben daarom gerechtelijke stappen ondernomen om de schade te kunnen verhalen op De Watergroep. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover dit probleem? Zal ze een deskundige aanstellen? Denkt ze aan een schadefonds? Kan dergelijke schade worden opgenomen in de polis v...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Brede weersverzekering: gedachtewisseling

In 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de brede weersverzekering goed. Waar schade aan landbouwgewassen door uitzonderlijke weersomstandigheden vroeger gedeeltelijk vergoed kon worden door het Landbouwrampenronds, kunnen landbouwers zich sinds 1 januari 2020 individueel verzekeren via deze weersverzekering. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de werking van deze weersverzekering met Patricia De Clercq en Katrien...

10.15u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

10.15u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Vlaamse relancemiddelen in gemeenschapsinfrastructuur Brussel

In het relanceplan Vlaamse Veerkracht gaat een investeringsenveloppe van 10 miljoen euro, verdeeld over twee pijlers: digitalisering en hefboomdossiers voor Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur in Brussel. Waar zullen de middelen van de tweede pijler concreet aan worden besteed? Wanneer zal minister Benjamin Dalle de resterende middelen een bestemming geven? Bekijk het verslag.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijziging Energiedecreet - noodleveranciers , PFAS-bloedwaarden bij omwonenden 3M Zwijndrecht, Stemmingen over moties

28.10.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Agro-Incubator

Op 18 oktober 2021 ging de open, een site van hoogtechnologische serres, met steun van de Vlaamse overheid. In de incubator kunnen bedrijven onderzoek doen op gewassen om te komen tot een meer klimaatbestendige landbouw. Er lopen reeds samenwerkingen, onder andere rond de droogtetolerantie van bonen. Hoe wil minister Hilde Crevits de resultaten van de onderzoeken in de incubator toepassen in het Vlaamse beleid? Hoeveel bedraagt de Vlaamse su...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beleid rond gaming

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek, zeker tijdens de coronacrisis. De Vlaamse overheid richtte een Gamefonds op in de schoot van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), maar er komt kritiek op de beperkte link tussen de professionele kunsten en de gamessector. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze kritiek? Is er inderdaad e...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten: rapport Rekenhof

Leerlingen die ongekwalificeerd het secundair onderwijs verlaten, hebben lagere kansen op de arbeidsmarkt. Vroegtijdig schoolverlaten brengt ook sociale en economische kosten mee, voor zowel de individuen als de samenleving. De Vlaamse overheid tracht dan ook het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters te verlagen. Het Rekenhof onderzocht hoe leerlingenbegeleiding via het CLB een oplossing kan bieden voor leerlingen van het beroepssecundair on...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van de pilootgroepen voor de beleidsdomeinen Werk en Sociale...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ontwerp van decreet cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: hoorzitting

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In het voorjaar van 2021 besprak de commissie de strategische visienota van minister-president Jan Jambon . Het voorliggende ontwerp van decreet is de regelgevende invulling van deze regeringsvisie op een duurzame cultureel-erfgoedwerking. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Sigrid Bosmans van de S...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Leerachterstand door coronacrisis

Uit de interdiocesane proeven blijkt dat leerlingen door de coronacrisis een leerachterstand van ongeveer een half jaar hebben opgelopen. De grootste leerachterstand is er voor de talen, voor wiskunde is de leervertraging grotendeels gestopt. Een en ander heeft te maken met het inrichten van zomerscholen en een focus op kwetsbare leerlingen. Opvallend is dat de zwakst presterende leerlingen in 2021 lichte leerwinsten boekten voor wiskunde, terw...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe zeesluis Zeebrugge

De Vlaamse Regering wil in Zeebrugge een nieuwe zeesluis laten bouwen voor de toegang tot de achterhaven. De initiële planning voorzag in een definitief projectbesluit eind 2023. Omdat dit project de procedure uit het decreet Complexe Projecten volgt, loopt het studietraject vertraging op, waardoor de uitvoering niet meer in 2024 kan starten. Hoe reageert minister Lydia Peeters op deze vertraging? Hoe wil ze de geplande timing alsnog halen? We...

29.10.

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met VITO

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

10.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

10.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Uitbreiding gebruik Covid Safe Ticket - Instemming met samenwerkingsakkoord en voorstel van decreet

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering:

14.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met VITO

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top