Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 42

18.10.

14.30u - Zaal Koepel

Werkgroep Institutionele Zaken

14.30u - Zaal Koepel

Werkgroep Institutionele Zaken

Financiering en fiscale autonomie: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over de financiering en fiscale autonomie van de gemeenschappen en gewesten met Geert Jennes van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (Vives), met Koen Algoed van het departement Financiën en Begroting, met David Van Herreweghe ...

19.10.

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Oprichting Vlaams subsidieregister

Het subsidieregister heeft tot doel om alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen overzichtelijk in kaart te brengen om zo voor meer transparantie te zorgen en om dubbele subsidiëring te helpen vermijden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat de Vlaamse subsidieverstrekkers verplicht om de relevante subsidiegegevens mee te delen aan de beheerder van het subsidieregister, het d...

13.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rookvrije publieke ruimte: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er bestaat wetenschappelijke consensus over de kwalijke gevolgen van (passief) roken. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota met daarin voorstellen om te komen tot een rookvrije publieke ruimte, in het licht van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘gezonder leven’. Zo pleiten ze er ond...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Microplastics in oppervlaktewater: gedachtewisseling

Microplastics ontstaan door afbraak van grotere stukken plastic of zijn het resultaat van productie in cosmetica. Deze microplastics komen via het afvalwater in de waterlopen terecht. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Universiteit Gent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voerden een onderzoek uit naar de verspreiding, de effecten en de risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. De leden van de c...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Ontslag gemeenteraadsleden

Uit cijfers blijkt dat sinds het begin van de gemeentelijke legislatuur één op de zes leden van een gemeenteraad of OCMW-raad ontslag indiende of het mandaat niet opnam. Minister Bart Somers stelde in 2020 dat hij met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zou nagaan hoe gemeenteraadsleden beter kunnen worden ondersteund. Wat is daar het resultaat van? Wat zijn de motieven voor het groot aantal ontslagen? Hoe wil de minister de lokale ...

20.10.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Uniek loket energie- en renovatiepremie: ontwerp van decreet

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat zo veel mogelijk premies inzake energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning worden gebundeld in een woningrenovatiepremie. Burgers zullen er toegang toe hebben via een uniek loket, waar ze zowel een renovatiepremie als een energiepremie kunnen aanvragen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Won...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Crisis Vlaamse varkenssector

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijft dalen, onder andere door de Afrikaanse varkenspest en logistieke problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ze het hoofd amper boven water houden. De Vlaamse Regering maakte reeds 16 miljoen euro vrij om de ergste noden te lenigen, maar volgens het Algemeen Boerensyndicaat volstaat dit bedrag niet. De Europese Commissie weigert vooralsnog om crisi...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Topsportactieplan Vlaanderen V en Olympiade

Het Topsportactieplan V loopt van 2021tot 2024. Het plan ziet Vlaamse topsportprestaties tegelijk als een doel op zich en als een middel om meer Vlamingen tot sporten te stimuleren. Op de Spelen in Tokio haalden onze olympiërs en paralympiërs tal van medailles en ereplaatsen. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met minister Ben Weyts en met Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen.

11.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

11.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energiefactuur: voorstellen van resolutie

De voorbije maanden stegen de prijzen van gas en elektriciteit voortdurend, en de energiewaakhond CREG verwacht dat mensen met een variabel contract tot zelfs 700 euro meer zullen betalen voor hun jaarlijkse energiebevoorrading. Leden van de Groenfractie, van de Vooruitfractie en van de Vlaams Belangfractie dienden daarom elk respectieve voorstellen van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om maatregelen te nemen om de energiefactu...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat over het lerarentekort

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Erkenning lokale geloofsgemeenschappen, Verbod op plaatsing of vervanging van stookolieketel vanaf 2022

21.10.

09.30u - Zaal Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u - Zaal Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Museum geschiedenis en cultuur Vlaanderen

Bij de start van de Vlaamse Regering in oktober 2019 kondigde minister-president Jan Jambon de oprichting aan van een museum dat de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen zou herbergen. De projectleider heeft zijn opdracht in maart 2021 aangevat met een verkenning van de erfgoedsector en gesprekken met relevante mogelijke partners. Hoe zit het projectplan van de projectleider er momenteel uit? Wat is de timing voor een en ander? Hoe staat minis...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelde zijn jaarverslag 2020 voor in de commissie. Daarna volgde een gedachtewisseling met Koen Pelleriaux, Marijke Verdoodt, Geert Spiessens en David Janssens van het GO! en met de commissieleden.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Huurpremie sociale woningen

De Vlaamse Regering voerde in 2012 de huurpremie in om kandidaat-huurders van een sociale woning financieel te ondersteunen met een huurpremie zolang ze op de private huurmarkt moeten huren. Daarvoor moeten ze al vier jaar op de wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Meer dan de helft van de mogelijke kandidaten neemt deze huurpremie echter niet op om verschillende redenen. Hoe wil minister Matthias Diependaele ervoor zorgen...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vandalisme bussen De Lijn

Eind september werden een honderdtal bussen van De Lijn in drie stelplaatsen in Limburg het voorwerp van vandalisme: de banden werden stukgesneden, waardoor de bussen niet meer konden rijden. Dit leidde tot heel wat problemen voor de dienstverlening in Limburg. Hoeveel bedragen de herstellingskosten van de bussen? Hoeveel ritten moesten worden geschrapt? Hoe worden de daders opgespoord? Hoe wil minister Lydia Peeters de beveiliging van de stelp...

14.00u - Zaal Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Relatie jongeren en politie

Uit verschillende bevragingen blijkt dat het vertrouwen tussen jongeren en de politie zoek is, vooral in grootsteden. De Vlaamse Jeugdraad doet in het licht van deze evolutie een aantal beleidsaanbevelingen, zoals een jeugdvriendelijker politiebeleid, het tegengaan van etnisch profileren, en verduidelijken van de rechten en plichten van jongeren. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze adviezen? Wil hij ermee aan de slag gaan? Pleegt h...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Productiviteit Vlaanderen De Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) maakt analyses over de ontwikkelingen op het vlak van de productiviteit in België. In zijn jaarverslag 2021 maakt de NRP nu ook een regionale analyse van de productiviteitsevolutie: in alle gewesten daalt de groei van de productiviteit, ook in Vlaanderen. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover de resultaten uit het rapport? Hoe wil ze de productiviteitsgraad in Vlaande...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Mogelijke herschikking schoolvakanties

In de Franse Gemeenschap zullen de schoolvakanties vanaf het schooljaar 2022-2023 anders worden ingedeeld: de zomervakantie wordt twee weken korter, en de herfst- en krokusvakantie telkens een week langer. Op die manier wil men de schoolachterstand en het leerverlies beter aanpakken. Minister Ben Weyts stelde in een reactie dat het Vlaamse onderwijsveld nood heeft aan rust na de coronaperiode. Hij vroeg wel advies aan de Vlaamse Onderwijsraad (...

22.10.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met VMM

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met VMM

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top