Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 42

19.10.

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Oprichting Vlaams subsidieregister

Het subsidieregister heeft tot doel om alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen overzichtelijk in kaart te brengen om zo voor meer transparantie te zorgen en om dubbele subsidiëring te helpen vermijden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat de Vlaamse subsidieverstrekkers verplicht om de relevante subsidiegegevens mee te delen aan de beheerder van het subsidieregister, het d...

13.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rookvrije publieke ruimte: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er bestaat wetenschappelijke consensus over de kwalijke gevolgen van (passief) roken. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota met daarin voorstellen om te komen tot een rookvrije publieke ruimte, in het licht van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘gezonder leven’. Zo pleiten ze er ond...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Microplastics in oppervlaktewater: gedachtewisseling

Microplastics ontstaan door afbraak van grotere stukken plastic of zijn het resultaat van productie in cosmetica. Deze microplastics komen via het afvalwater in de waterlopen terecht. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Universiteit Gent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voerden een onderzoek uit naar de verspreiding, de effecten en de risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. De leden van de c...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Ontslag gemeenteraadsleden

Uit cijfers blijkt dat sinds het begin van de gemeentelijke legislatuur één op de zes leden van een gemeenteraad of OCMW-raad ontslag indiende of het mandaat niet opnam. Minister Bart Somers stelde in 2020 dat hij met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zou nagaan hoe gemeenteraadsleden beter kunnen worden ondersteund. Wat is daar het resultaat van? Wat zijn de motieven voor het groot aantal ontslagen? Hoe wil de minister de lokale ...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top