Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 41

18.10.

19.10.

20.10.

21.10.

22.10.

14.30u - Zaal Koepel

Werkgroep Institutionele Zaken

14.30u - Zaal Koepel

Werkgroep Institutionele Zaken

Bevoegdheidspakketten justitie en veiligheid: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten voor het beleid inzake Justitie en Veiligheid met Hans Dominicus van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met Rudy Van De Voorde van de Penitentiaire Inrichtingen, FOD Justitie, met Linda Van ...

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jeugddelinquentierecht: ontwerp van decreet

Het Vlaams Parlement keurde op 6 februari 2019 het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Op 11 februari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de sanctie van de langdurige gesloten begeleiding voor minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar onvoldoende voorspelbaar is, en het vernietigde het betreffende onderdeel uit het decreet. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om tegemoet te komen aan de bezwaren van he...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Openen diplomatieke post Kopenhagen

Op 16 september 2021 opende minister-president Jan Jambon in Kopenhagen een eerste Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging, die ook relaties zal ontwikkelen met de andere Scandinavische landen. Hoe is die opening verlopen? Welke contacten heeft de minister-president gelegd? Hoe zal de diplomatieke vertegenwoordiging Vlaanderen als regio concreet in de kijker zetten? Volstaat het huidige personeel in Kopenhagen voor het afdekken van heel Scandin...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Personeelstekort kinderopvang

De sector van de kinderopvang slaakt via verschillende kanalen een noodkreet: er is een groeiend tekort aan gekwalificeerde kinderbegeleiders. Steeds minder mensen kiezen voor het beroep wegens de hoge werkdruk en de lage verloning. Bovendien wil minister Ben Weyts kinderbegeleiders inzetten in het kleuteronderwijs, wat tot een bijkomende uitstroom leidt. Hoe wil minister Wouter Beke de werkdruk verlichten? Pleegt hij overleg met de minister va...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Gendergerelateerd geweld

Uit cijfers blijkt dat jaarlijks zo’n 20 vrouwen slachtoffer worden van femicide, waarbij ze worden gedood door een (ex-)partner. Federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz kondigde in augustus een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld aan, om slachtoffers beter te ondersteunen en daders beter op te volgen. Heeft minister Zuhal Demir overleg gepleegd met haar federale collega over dit plan? Hoe staat ze ertegenover? We...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Toegang oldtimers tot LEZ

Oldtimerwagens hebben, wegens hun uitstoot, geen toegang tot Vlaamse steden waar een lage-emissiezone (LEZ) is ingesteld. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om wagens ouder dan 30 jaar, die ingeschreven zijn met een O-plaat, wel toegang te geven tot de LEZ. De leden van de commissie bespraken het voorstel van decreet, dat bij de stemming naderhand werd verworpen.

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Functioneren Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. Uit recente mediaberichten zou blijken dat de Moslimexecutieve problematisch functioneert: er is onenigheid binnen het bestuur, met daarbovenop de vraag naar een...

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Landschapspark en Nationaal Park Vlaanderen

Heel wat kandidaten dingen sinds vorige maand mee naar de drie titels van Landschapspark en drie titels van Nationale Parken Vlaanderen. Een onafhankelijke jury zal de ingediende kandidaturen onderzoeken, en de Vlaamse Regering zal halfweg 2023 beslissen wie de respectieve titel zal mogen voeren. Lokale landbouworganisaties uitten evenwel hun vrees dat deze parken opnieuw extra regels zullen opleggen aan landbouwers. Hoe zal het selectietraject...

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Uitdoofbeleid kweek plofkippen

Plofkippen zijn vleeskuikens die in amper zes weken worden vetgemest tot twee kilo. Uit vergelijkende studies tussen plofkippen en trager groeiende dieren werden grote verschillen inzake dierenwelzijn opgemerkt. Een aantal supermarkten hebben aangekondigd de verkoop van zogenaamde plofkippen af te bouwen: tegen 2026 zullen ze enkel kippen verkopen van een trager groeiend ras dat bijna de helft meer ruimte krijgt. Heeft minister Ben Weyts zicht ...

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Hoorzitting VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kondigde vorig jaar de invoering aan van het capaciteitstarief voor elektriciteit vanaf 2022. De elektriciteitsfactuur zal vanaf dan grotendeels berekend worden op basis van het piekverbruik in plaats van op de werkelijk afgenomen hoeveelheid stroom. De VREG ontwikkelde hiertoe een simulatietool. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Pieterjan Renier, algeme...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Veralgemeende 30 km/u in de bebouwde kom

17.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

17.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Samenwerkingsakkoord tewerkstelling: ontwerp van decreet

Op 19 maart 2021 sloten het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap een samenwerkingsakkoord over de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende tewerkstelling. Het doel hiervan is te komen tot de versterking van de samenwerking tussen de  sociale-inspectiediensten van de gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap. De Vlaamse Regering ...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Woonzaak

Een collectief van 38 sociale organisaties, verenigd onder de naam stapt op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten om het Vlaamse woonbeleid aan te klagen. Het collectief stelt in zijn vordering dat de Vlaamse Regering onvoldoende inspanningen doet om de wachtlijsten voor de sociale woningen te verkleinen, de kwaliteit van de private huurwoningen te verhogen en de private huurwoningen betaalbaar te houden. Minister Matthias ...

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Decreet Leersteun: conceptnota

Het bestaande M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 uitte de Vlaamse Regering haar voornemen om het M-decreet te vervangen door een nieuw decreet Leersteun, d...

14.00u - Zaal Koepel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Koepel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Voortgangsrapportage Toekomstverbond

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Ventilatiekader 2.0

In de strijd tegen het coronavirus keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die vraagt om de luchtkwaliteit in publieke gebouwen te verbeteren. Minister Ben Weyts stelde onlangs zijn ventilatiekader 2.0 voor aan de ministers van Volksgezondheid. Daarbij zou er een actieve opvolging gebeuren van scholen waar actie inzake CO2 vereist is. Hoe ziet het plan er concreet uit? Krijgen scholen inhoudelijke begeleiding voor de uitvoering van het p...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bescherming journalisten

Overal ter wereld worden journalisten en persmedewerkers steeds meer geconfronteerd met geweld en intimidatie. De recente Public Broadcasters International-conferentie in Brussel stond daarom in het teken van de veiligheid van de pers. Een grote groep internationale omroepen, waaronder de VRT, ondertekende er de zogenaamde Brussels Declaration. Daarin roepen ze op om geweld en intimidatie tegen journalisten en persmedewerkers wereldwijd een hal...

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met Departement Omgeving

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

13.45u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

13.45u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met Departement Omgeving

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top