Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 32

2 april 2019 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Gemeentefusies: gedachtewisseling

Op 24 juni 2016 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat een gemeente de mogelijkheid biedt om vrijwillig te fuseren met een andere gemeente. Sindsdien hebben 15 gemeentebesturen deze stap gezet en zijn ze op 1 januari 2019 opgegaan in 7 nieuwe fusiegemeenten. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de evaluatie van deze fusies met Raoul Paridaens, algemeen directeur van Puurs-S...

26 maart 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Begraafplaatsen en lijkbezorging: hoorzitting

In 2004 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed. Het betrof een actualisering en verfijning van de oorspronkelijk federale regelgeving uit 1971. Door ontwikkelingen in de maatschappij en in de beschikbare technieken is een verdere actualisering nodig volgens leden van de CD&V-fractie, die een conceptnota indienden. Vandaag houden de leden van de commis...

19 maart 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Rapport erkenning lokale geloofsgemeenschappen: gedachtewisseling

Minister Liesbeth Homans liet de KU Leuven een onderzoek uitvoeren naar de erkenningsprocedure voor de lokale geloofsgemeenschappen. Dit onderzoek liep van november 2017 tot 31 oktober 2018. Momenteel wachten er 47 islamitische, 1 Israëlitische, 6 protestantse en 4 orthodoxe lokale geloofsgemeenschappen op verdere behandeling in de erkenningsprocedure. De leden van de commissie wisselen van gedachte...

12 maart 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Aanstelling gouverneur Oost-Vlaanderen

Op 1 november 2018 ging Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, met pensioen. Uit de selectieprocedure voor zijn opvolging kwamen een aantal geschikte kandidaten, maar de Vlaamse Regering heeft nog geen opvolger aangeduid. Wat is de stand van zaken? Wanneer zal minister Liesbeth Homans een nieuwe gouverneur kunnen aanduiden? Hoe wil ze dwangsommen vermijden door het uitblijven van de...

27 februari 2019 13.45u - Hans Memling

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

19 februari 2019 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Taalwetgeving faciliteitengemeenten na arrest Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie gaf in december 2018 een Franstalige inwoner van een faciliteitengemeente gelijk in een zaak over de taal waarin een belastingaanslag aan hem werd bezorgd. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de zogenaamde omzendbrief-Peeters die de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten interpreteert. Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten? Wel...

22 januari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Aanstelling gouverneur Oost-Vlaanderen

Op 1 november 2018 ging Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen met pensioen. De Vlaamse Regering heeft intussen nog steeds geen opvolger aangeduid. Wat is de stand van zaken? Wanneer zal minister Liesbeth Homans een nieuwe gouverneur kunnen aanduiden? Wordt de huidige procedure aangepast? Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement...

18 december 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Intrekking erkenning moskee

Minister Liesbeth Homans trok in 2017 de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in. Het moskeenetwerk Diyanet vocht deze beslissing aan bij de Raad van State. De Raad van State stelt de minister nu in het gelijk. De nieuwe burgemeester van Beringen wil echter blijven samenwerken met de moskee, ondanks de intrekking van de erkenning. Welke conclusies trekt de minister uit het arrest? Welke gevolgen...

4 december 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid op verschillende punten te wijzigen. Het gaat om onder andere een nieuw kader voor het beleid inzake Nederlands als tweede taal (NT2) en om wijzigingen in de bijzondere doelgroep van de woonwagenbewoners. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

27 november 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Begroting en beleidsbrief

Twee weken geleden begon de bespreking van de begroting 2019 wat de bevoegdheden van minister Liesbeth Homans betreft. Vandaag zetten de commissieleden de bespreking van de begroting voort en ze ronden de bespreking van de beleidsbrief Integratie en Inburgering 2018-2019 af. Ze bespreken eveneens de beleidsbrief Bestuurszaken 2018-2019.

20 november 2018 15.00u - Hans Memling

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begon de bespreking van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2018-2019 van minister Liesbeth Homans. Vandaag zetten de commissieleden de bespreking van de begroting voort en ronden ze de bespreking van de beleidsbrief, na de antwoorden van de minister, af. Ze bespreken eveneens de beleidsbrief Integratie en Inburgering 2018-2019.

13 november 2018 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Begroting en beleidsbrief

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2018-2019. Minister Liesbeth Homans geeft een toelichting bij de documenten in kwestie, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

6 november 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Bestuursdecreet

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat de ambitie om twaalf bestuurlijke decreten samen te brengen in één bestuursdecreet. Het gaat onder meer om het kaderdecreet bestuurlijk beleid, het decreet Deugdelijk Bestuur, het Openbaarheidsdecreet, het Klachtendecreet en het decreet tot regeling van de strategische adviesraden. Dit moet leiden tot meer samenhang tussen de verschillende onderdel...

23 oktober 2018 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Risico van extreemrechtse burgerwachten

In augustus waarschuwde de Staatsveiligheid in enkele kranten voor het risico van aanslagen door extreemrechtse groeperingen. Europol geeft die waarschuwing al langer. Recent bleek ook in een Pano-reportage op de VRT dat leden van de jongerenorganisatie Schild en Vrienden op sociale media poseren met wapens. Is minister Liesbeth Homans hierover gecontacteerd door de Staatsveiligheid, haar federale co...

23 oktober 2018 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Bestuursdecreet: hoorzitting

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat de ambitie om twaalf bestuurlijke decreten samen te brengen in één bestuursdecreet. Het gaat onder meer om het Openbaarheidsdecreet, het Klachtendecreet, het Archiefdecreet en het decreet inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Dit moet leiden tot meer samenhang tussen de verschillende onderdelen, en snellere dienstverlening voor de burger d...

16 oktober 2018 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Bestuursdecreet

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat de ambitie opgenomen om twaalf bestuurlijke decreten samen te brengen in één bestuursdecreet. Het gaat onder meer om het Openbaarheidsdecreet, het Klachtendecreet, het Archiefdecreet en het decreet inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Dit moet leiden tot meer samenhang tussen de verschillende onderdelen, en snellere dienstverlening voor de burge...

26 juni 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Smart Portrait: rapport slimme steden

In opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Agentschap Binnenlands Bestuur voerde imec een verkennend onderzoek ‘Smart Portrait’ inzake slimme steden (smart cities). Hiermee wilde imec nagaan waar de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie vandaag staan op dat vlak. Hoe gaat minister Liesbeth Homans aan de slag met dit rapport? Zullen de verschillende centrumsteden begeleidi...

12 juni 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Coördinatieopdrachten provinciegouverneurs: gedachtewisseling

De Vlaamse provinciegouverneurs worden in de commissie Binnenlands Bestuur verwacht om hun jaarverslag 2017 toe te lichten, met bijzondere aandacht voor hun coördinerende taken in opdracht van de Vlaamse Regering. Omdat de huidige bestuursperiode op zijn einde loopt, zal ook worden besproken welke lessen daaruit kunnen worden getrokken en welke aanbevelingen er naar de volgende bestuursperiode kunne...

15 mei 2018 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Algemene verordening gegevensbescherming: ontwerp van decreet

Een nieuwe Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), legt regels op om burgers beter te beschermen bij het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze verordening wordt van kracht vanaf 25 mei 2018. De Vlaamse Regering heeft alle decreten laten screenen om de overeenstemming met de bepalingen van de AVG na te gaan. Ze diende vervolgens een ontwerp van decreet in om de decr...

24 april 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018: gedachtewisseling

De dienst Diversiteitsbeleid maakt jaarlijks het Gelijkekansen- en diversiteitsplan op van de Vlaamse overheid. Daarin staan de acties van het voorbije jaar en de nieuwe prioriteiten voor het volgende jaar. Ook de cijfers over de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen de Vlaamse overheid komen aan bod. Op 30 januari wisselden de leden van de commissie reeds van gedachten over het Gelijkekanse...

17 april 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Stadsmonitor

De stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft op basis van een uitgebreide indicatorenset een compleet beeld van elke Vlaamse gemeente en centrumstad. Zodoende kunnen de steden en gemeenten in Vlaanderen zich onderling ook vergelijken op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid, … Welke conclusies trekt minister Liesbeth Homans uit de stadsmonitor? Zal ze de financiering van de steden...

27 maart 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Decreten vrijwillige fusie

Op 24 juni 2016 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat een gemeente de mogelijkheid biedt om vrijwillig te fuseren met een andere gemeente. Zeven gemeentes hebben hiervan gebruik gemaakt, en de Vlaamse Regering diende bijgevolg zeven ontwerpen van decreet in om deze fusies vast te leggen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over deze ontwerpen van decreet.

20 maart 2018 13.45u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Uitzendarbeid in overheidsdiensten

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een kader creëren voor de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. De voordelen hiervan zijn snellere indienstneming van personeel, een grotere flexibiliteit om mensen in te zetten en de dienst in kwestie moet geen zoektocht starten naar een vervanger bij een afwezigheid. De leden van de commissie bespreken...

6 maart 2018 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Samenstelling provinciale deputatie

In Limburg zal een gedeputeerde die ontslag neemt mogelijk niet worden vervangen voor de rest van de legislatuur. Dit is in tegenstrijd met het Provinciedecreet, maar ligt wel in lijn met het voornemen van de Vlaamse Regering om de provinciebesturen in dergelijke gevallen meer autonomie te geven. Welke gevolgen heeft een en ander voor de wettigheid van de beslissingen van de deputatie voor de rest va...

20 februari 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Samenstelling lijsten lokale verkiezingen

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats, en de politieke partijen zijn bezig met het opstellen van hun kieslijsten hiervoor. Door de aanpassingen in 2016 aan het Kiesdecreet is het echter nog niet duidelijk hoeveel kandidaten er op die lijsten mogen staan. Tijdens de vorige lokale verkiezingen liep ook een informatiecampagne van de overheid om burgers w...

7 februari 2018 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

30 januari 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018: gedachtewisseling

De dienst Diversiteitsbeleid maakt jaarlijks het Gelijkekansen- en diversiteitsplan op van de Vlaamse overheid. Daarin staan de acties van het voorbije jaar en de nieuwe prioriteiten voor het volgende jaar. Ook de cijfers over de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen de Vlaamse overheid komen aan bod. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Gelijkekansen- en diversiteitspla...

23 januari 2018 13.45u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Counter narratives

Minister Liesbeth Homans wil samen met theologen van de KU Leuven een project opstarten in de strijd tegen radicalisering. Deze mensen zullen via verschillende kanalen op basis van de Koran maatschappelijke tegengeluiden of counter narratives verspreiden. Kan de minister dit project nader toelichten? Wanneer zal het starten? Wat is de looptijd ervan? Welke middelen trekt ze hiervoor uit?

Scroll to top