Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 195

14 juli 2022 08.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Lerarentekort: hoorzitting

De voorbije maanden kwam het lerarentekort in alle onderwijsniveaus vaak onder de aandacht. Leden van de Groenfractie dienden hierover een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om nieuwe gesprekken op te starten met de verschillende onderwijskoepels, het lerarenberoep aantrekkelijk te maken en maatregelen te nemen om zijinstromers aan te trekken als leerkracht. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoor...

7 juli 2022 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Onderwijs

Andere indeling schooljaar

In de Franse Gemeenschap zal het schooljaar anders worden ingedeeld: de zomervakantie wordt er met twee weken ingekort, en de herfst- en krokusvakantie zullen twee weken duren in plaats van één week. Het debat over een andere schooljaarkalender loopt ook in Vlaanderen. Recent bracht de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) hierover zijn advies uit. Daaruit blijkt dat er bij het onderwijzend personeel hier geen draagvlak voor is. Hoe staat minister Ben...

2 juli 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie Beter Onderwijs: gedachtewisseling

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. Die commissie moest zich buigen over de belangrijkste pijnpunten in het onderwijs en mogelijke oplossingen formuleren. De werkzaamheden leidden tot een rapport met 58 adviezen en 10 speerpunten. Op 27 januari 2022 vond het eerste deel plaats van de gedachtewisseling met de Commissie ...

30 juni 2022 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Plaatsgebrek in B-stroom secundair onderwijs

Leerlingen die hun getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald, krijgen een tweede kans via de zogenaamde B-stroom in het secundair onderwijs. Als deze leerlingen een A-attest behalen in het 1e leerjaar B, dan kunnen ze de overstap maken naar 1A of hun schooltraject voortzetten in 2B. (zin niet volledig) In een aantal scholen in het Waasland is er plaatsgebrek in die B-stroom. Welke maatregelen wil minister Ben Weyts nemen? Hoe wil hij mee...

30 juni 2022 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Maatregelen hoger onderwijs: ontwerp van decreet

In uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Onderwijs 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in met maatregelen betreffende het hoger onderwijs. De maatregelen hebben betrekking op de instroom, zoals de beperking van de toelating tot de bacheloropleiding diergeneeskunde door middel van een toelatingsexamen dierenarts, en op de aanpassing van de regelgeving rond de studievoortgangsbewaking. Daarnaast bev...

23 juni 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Vernietiging eindtermen door Grondwettelijk Hof

De onderwijsdoelen of eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De Katholieke Onderwijskoepel en de Steinerscholen stapten hierop naar het Grondwettelijk Hof, omdat ze van oordeel waren dat door de nieuwe eindter...

23 juni 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Gebruik laptops Digisprong

Minister Ben Weyts lanceerde vorig jaar de Digisprong, waarbij elk kind in het vijfde leerjaar een eigen laptop zou krijgen. Uit een recente bevraging blijkt dat 7 op 10 leerlingen de gratis laptops echter niet dagelijks gebruiken in de les. Hoe wil de minister het effectieve gebruik van deze laptops opkrikken? Hoe wil hij de scholen stimuleren om werk te maken van een ICT- beleidsplan? Hoe wil hij een en ander monitoren? Ziet hij heil in een v...

16 juni 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Plaatstekort Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Uit cijfers van het Lokaal Overleg Platform Brussels basisonderwijs blijkt dat een kleine helft van het aantal aangemelde kinderen geen plaats heeft kunnen bemachtigen in het Nederlandstalig onderwijs. Ook vorig jaar deed zich een soortgelijk capaciteitstekort voor. Welke acties wil minister Ben Weyts nemen om zoals in het verleden extra plaatsen te creëren? Welke concrete investeringen plant hij? Hoe wil hij het lerarentekort in Brussel aanpa...

16 juni 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Herwaardering lerarenambt: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in met maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen. Concreet kunnen scholen die met een leerkrachtentekort kampen vanaf 1 september 2022 snel bijkomende personeelsleden aanwerven om leraren in de klas maximaal te ondersteunen. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij de stemming erover werd aangenomen.

9 juni 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXXII

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. Tijdens een vorige vergadering lichtte minister Ben Weyts het genummerd toe, in deze vergadering bespraken de leden van de commissie dit ontwerp van decreet.  

2 juni 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXXII

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie vatten de bespreking aan van het genummerd met een toelichting door minister Ben Weyts.  

2 juni 2022 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Invulling levensbeschouwelijke vakken

Een vrije basisschool in Sint-Martens-Latem vervangt vanaf het schooljaar 2022-2023 de levensbeschouwelijke vakken en zedenleer door het vak maatschappelijke vorming. Dit vak zal breder ingevuld worden en zal gaan over identiteit, burgerschap, religie, economie, milieu, ethiek en filosofie. Een en ander gebeurde in samenspraak met de ouders, de leerkrachten en de raad van bestuur. Ook het GO! is de jongste jaren op zoek om de verplichte levensb...

1 juni 2022 11.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Overgang voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn: ontwerp van decreet

Er zijn een aantal internaten in Vlaanderen waar (groepen) jongeren verblijven zowel vanuit een overwegend ‘onderwijsinternaatsoverweging’ als vanuit een eerder ‘welzijnsoverweging’. Deze voorzieningen of delen van deze voorzieningen zullen een transitie maken van Onderwijs naar Welzijn, met als doel om tot een gelijkwaardige financiering van deze voorzieningen te komen tegen uiterlijk 2024. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van de...

31 mei 2022 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Nieuw decreet inburgeringsbeleid

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het inburgeringsbeleid op een aantal punten te wijzigen. Zo zal een inburgeraar inschrijvingsgeld moeten betalen voor de NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal) met inbegrip van de NT2-test, en het taalniveau wordt hoger. De leden van de verenigde commissies Binnenlands Bestuur en Onderwijs bespraken het ontwerp van decreet, dat bij ...

12 mei 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Praktijkcommissie eindtermen

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering besliste eind april om de werkzaamheden van de praktijkcommissie die de invoering van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs moet opvolgen, met één jaar te verlengen. In haar tussentijds rapport gaf deze commissie immers aan dat ze voor een grondige evaluatie een extra schooljaa...

12 mei 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Duaal leren: wijzigingsdecreet

Duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in met daarin een uitbreiding van de aanloopfase, kwalificeren in de aanloopfase en de wijziging van de berekeningswijze van het werkingsbudget voor duale opleidingen in de centra voor deeltijds ...

10 mei 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar relanceplan Vlaamse Veerkracht de doelstelling op om de zomerscholen die in de coronacrisis het licht zagen, structureel te verankeren. Ze wil een gevarieerd en doelgericht programma aanbieden dat gekoppeld is aan individuele onderwijsnoden van deelnemende leerlingen. Zodoende kunnen leerlingen de opgelopen leerachterstand ophalen, en wordt het zogenaamde ‘summer learning loss’ tegengegaan. Ze diende daarom e...

5 mei 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag aan hogescholen en universiteiten

De voorbije maanden doken getuigenissen op van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Minister Ben Weyts stelde in dit verband voorstander te zijn van een centraal extern meldpunt waar slachtoffers terechtkunnen met vragen, meldingen en klachten. Odisee Hogeschool sloot hiervoor al een overeenkomst met de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Hoe staat de minister hiertegenover? Wanneer ziet dat externe meldpunt het licht? Dreigt...

5 mei 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2022: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespraken de Onderwijsspiegel 2022 met leden van de Vlaamse onderwijsinspectie: inspecteur-generaal Lieven Viaene, coördinerend inspecteur Els Vermeire, coördinerend directeur Wendy Franquet en inspecteur-onderzoeker Goedroen Juchtmans.

28 april 2022 14.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Resultaten Digimeter

De Digimeter peilt jaarlijks naar welke technologie de Vlaming in huis heeft, wat hij ermee doet maar ook hoe hij zich voelt bij het gebruik van deze technologie. Uit de jongste resultaten blijkt dat heel wat jongeren wel kunnen omgaan met sociale media, maar nuttige apps niet kennen of gebruiken uit vrees fouten te maken. Hoe bekijkt minister Ben Weyts de resultaten van de Digimeter? Hoe wil hij de mediawijsheid bij jongeren opkrikken? Pleegt ...

28 april 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Begeleiding tienerouders onderwijs

Tienermoeders kampen met heel wat problemen als ze na de bevalling hun schoolcarrière opnieuw willen oppikken: zo vinden ze moeilijk een geschikte crèche, de tienervaders blijven vaak afwezig in de opvoeding, en er is een kortere periode van moederschapsrust dan voor volwassen moeders. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie waarin ze de Vlaamse Regering vragen om een oplossing te bieden voor de geschetste probleme...

21 april 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Vrijstellingen hoogbegaafde leerlingen

De Vlaamse Regering wil hoogbegaafde leerlingen meer kansen bieden om sneller door het onderwijs te stromen, door geen minimumleeftijd meer op te leggen voor de start in het basisonderwijs of voor een getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad zal ook scholieren een vrijstelling kunnen geven voor één of meerdere vakken in het secundair onderwijs. Waarom wordt het CLB niet betrokken bij het toekennen van vrijstellingen? Voorziet minister Ben...

21 april 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Gelijkschakeling regels terugbetaling inschrijvingsgeld: hoorzitting

Studenten die tijdens het academiejaar een andere studierichting kiezen of hun studies stopzetten, kunnen een deel van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen. De verschillende hogeronderwijsinstellingen en universiteiten hanteren hiervoor echter verschillende tarieven, waardoor een heroriëntering duur kan uitvallen voor een student en de ouders. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering ...

31 maart 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Inzet vrijwilligers op school

In basisscholen worden door het lerarentekort vaak vrijwilligers ingezet voor taken zoals middagtoezicht in de refter of op de speelplaats. Scholen vinden echter steeds moeilijker voldoende vrijwilligers, en er komt ook extra administratie en planning bij kijken. Is minister Ben Weyts op de hoogte van dit tekort aan vrijwilligers? Hoe wil hij scholen ondersteunen? Wat met de vrijwilligersvergoeding? Bekijk het verslag.

31 maart 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Conceptnota Vlaamse toetsen: gedachtewisseling

Minister Ben Weyts wil in alle scholen van het leerplichtonderwijs gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven (GGG-proeven) invoeren, met als doel de interne kwaliteitszorg van scholen te ondersteunen en de onderwijskwaliteit te versterken. Ze worden centraal opgesteld, digitaal afgenomen, verwerkt en geanalyseerd. Die zogenaamde Vlaamse toetsen zullen in mei 2024 voor de eerste keer worden afgenomen in het vierde leerjaar van het ...

24 maart 2022 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Conceptnota decreet Leersteun: hoorzitting 

Het bestaande M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 uitte de Vlaamse Regering haar voornemen om het M-decreet te vervangen door een nieuw decreet Leersteun, d...

24 maart 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Impact oorlog Oekraïne op Vlaams onderwijs: gedachtewisseling 

Op 24 maart viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een stroom van honderdduizenden mensen richting onder andere Vlaanderen. Vluchtelingenkinderen die in ons land worden opgevangen, hebben ook recht op onderwijs. Over de opvang van deze kinderen in het Vlaams onderwijssysteem wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Ben Weyts.  

17 maart 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Deeltijds kunstonderwijs: verslag Rekenhof

Vlaanderen telt 167 academies in het deeltijds kunstonderwijs (dko) die opleidingen aanbieden in beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek en woordkunst-drama. Het Rekenhof onderzocht of het aanbod voldoende is afgestemd op de leerbehoeften, en of de academies voldoende toegankelijk zijn voor kansarmen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leden van de commissie bespraken dit verslag van het Rekenhof met Willem Cabooter en M...

10 maart 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Actieplan tegen schooluitval

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) publiceerde onlangs zijn advies voor het op te maken actieplan tegen schooluitval. Daarin pleit de Vlor onder andere voor een verbindend schoolklimaat om vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma tegen te gaan, en voor een betere afstemming met de beleidsdomeinen Welzijn en Werk, waarbij Onderwijs wel het voortouw blijft nemen. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover de aanbevelingen uit het advies van de Vlor? Wa...

10 maart 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2020-2021 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis en op school, ...? Het voorbije jaar is door de aanslepende coronacrisis moeilijk geweest voor veel kinderen: de sluiting van de scholen en het afstandsleren, het wegvallen van vrijetijdsbesteding in sportclub of jeugdvereniging, het langduri...

24 februari 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Coronamaatregelen onderwijs

Sinds 19 februari moeten kinderen in het lager onderwijs geen mondmasker meer dragen, maar jongeren uit het secundair onderwijs nog wel. Nochtans is er geen mondmaskerplicht meer voor bezoek aan horeca of discotheek. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Vindt hij medestanders bij de andere gemeenschappen om de mondmaskerplicht op te heffen na de krokusvakantie? Wat met het dalend maatschappelijk draagvlak voor de mondmaskerplicht bij jon...

24 februari 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Duale opleidingen volwassenenonderwijs: ontwerp van decreet

Duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. De Vlaamse Regering wil dit nu ook mogelijk maken in opleidingen in het volwassenenonderwijs en diende daarom een ontwerp van decreet met een aantal autonome bepalingen en ook wijzigingen aan het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van alterner...

17 februari 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Mentaal welzijn studenten: hoorzitting

Door de coronacrisis kwam het mentaal welzijn van studenten meer onder de aandacht. Naar aanleiding van de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de psychologische dienstverlening aan en de psychotherapeutische en psychosociale ondersteuning van studenten en na de bevraging en de beleidsaanbevelingen over het mentaal welzijn van studenten door de Vlaamse Vereniging van Studenten, hield de commissie een hoorzitting met experts.

17 februari 2022 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Stijgende energiefacturen scholen

Voor scholen is de energiekost toegenomen door de stijgende energieprijzen. Daarnaast moeten de lessen vaak plaatsvinden in klaslokalen met open ramen om in voldoende ventilatie te voorzien. Daardoor gaat nu 15 procent van de werkingskosten van scholen op aan energie, tegenover 10 procent in het verleden. Vanuit het onderwijsveld komt daarom de roep om de werkingsmiddelen van de scholen te indexeren. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze ...

10 februari 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begeleiding tienerouders

Tienermoeders kampen met heel wat problemen als ze na de bevalling hun schoolcarrière opnieuw willen oppikken: zo vinden ze moeilijk een geschikte crèche, de tienervaders blijven vaak afwezig in de opvoeding, en er is een kortere periode van moederschapsrust dan voor volwassen moeders. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie waarin ze de Vlaamse Regering vragen om een oplossing te bieden voor de geschetste probleme...

10 februari 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Coronabarometer onderwijs

Onlangs keurden minister Ben Weyts en de onderwijspartners de coronabarometer voor het onderwijs goed. De barometer werkt met vier kleurcodes en moet de maatregelen rond bijvoorbeeld ventilatie, verluchting en afstand meer voorspelbaar maken. Hoe zullen de overgangen tussen de verschillende kleurcodes gemonitord worden? Tot wanneer zal deze barometer gelden? Waarom zijn luchtreinigers niet opgenomen in de barometer? Waarom bevat de coronabarome...

3 februari 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijskwaliteit in coronatijden

Door het hoge aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus vallen veel leerkrachten uit. Uit onderzoek is ook gebleken dat leerlingen gemiddeld een half schooljaar leerachterstand hebben opgelopen door het verplichte afstandsonderwijs. Ook moeten zorgleerkrachten dit schooljaar zo vaak invallen om afwezige leerkrachten te vervangen dat ze hun zorgtaken niet meer kunnen opnemen. Een en ander leidt tot een daling van de onderwijs...

3 februari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Studievoortgang hoger onderwijs: verslag Rekenhof

In het hoger onderwijs is de studievoortgang sinds 2004 flexibeler geworden, maar daartegenover staan controlemechanismen om de studievoortgang en -rendement te bewaken. Het Rekenhof onderzocht bij twaalf instellingen het gebruik van die maatregelen en de studiebegeleiding. De leden van de commissie bespraken het verslag van het Rekenhof.

27 januari 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie Beter Onderwijs: gedachtewisseling

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. Die commissie moest zich buigen over de belangrijkste pijnpunten in het onderwijs en mogelijke oplossingen formuleren. De werkzaamheden leidden tot een rapport met 58 adviezen en 10 speerpunten. De commissieleden hielden hierover een gedachtewisseling met leden van de commissie Beter...

27 januari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Zindelijkheid bij kleuters

De voorbije jaren blijken kleuters op latere leeftijd zindelijk te worden, waardoor kleuterbegeleiders in de klas meer bezig moeten zijn met pampers verversen dan met hun onderwijstaken. Minister Ben Weyts voorziet in 3,3 miljoen euro voor initiatieven rond zindelijkheid bij kleuters. Vanuit medische hoek kwam er commentaar op deze plannen: experts menen dat er geen dwang gepaard mag gaan met het zindelijk maken van kleuters. Hoe staat de minis...

20 januari 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Wijziging decreet inschrijving in Brusselse scholen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Inschrijvingsdecreet uit 2019 op een aantal punten aan te passen, zodat de nieuwe regels voor inschrijving in het basis- en secundair onderwijs in scholen binnen Brussel op 1 september 2022 van kracht worden voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024 en verder. Het gaat om een aantal technische aanpassingen en een concrete invulling van het regeerakkoord 2019-2024. De leden...

13 januari 2022 14.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Coronamaatregelen onderwijs

In december besliste het Overlegcomité dat kinderen vanaf 6 jaar een mondmasker moeten dragen in de klas. Een aantal ouders waren naar de Raad van State getrokken tegen die beslissing, maar die blijft behouden. Onlangs werd ook groen licht gegeven voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar, en binnenkort zullen op een aantal plaatsen kinderen hun vaccin ook kunnen krijgen op school. Beschikken de scholen over voldoende rechtsbasis om de...

13 januari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Wijziging Inschrijvingsdecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Inschrijvingsdecreet uit 2019 op een aantal punten aan te passen, zodat de nieuwe regels voor inschrijving in het basis- en secundair onderwijs in scholen buiten Brussel op 1 september 2022 van kracht worden. Het gaat om een aantal technische aanpassingen en een concrete invulling van het regeerakkoord 2019-2024. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij de ...

16 december 2021 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Centrale toetsen: hoorzitting Minister Ben Weyts wil in alle scholen van het leerplichtonderwijs gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven (GGG-proeven) invoeren. Die proeven zijn voor het lager onderwijs en het secundair onderwijs voorzien vanaf het schooljaar 2023-2024. Een academisch steunpunt zal een voorstel voor deze Vlaamse toetsen uitwerken. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experts.

16 december 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Pesten op school: rol leerkrachten

Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat pesten op school een probleem blijft, net zoals cyberpesten. Een meerderheid van de gepeste leerlingen licht de leerkracht niet in over het pestgedrag. Is minister Ben Weyts op de hoogte van dit onderzoek? Moet er meer aandacht worden besteed aan de rol van leerkrachten in de lerarenopleiding? Krijgen leerkrachten hulpmiddelen aangeboden om pestgedrag aan te pakken? Welke acties wil hij ondernemen? ...

9 december 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Uitbreiding Columbusproef

Sinds 2016 kunnen scholieren uit de derde graad secundair onderwijs de Columbusproef afleggen. Via die proef krijgen ze zicht op studierichtingen die bij hun kennis en vaardigheden aansluiten. Recent werd de proef aangepast, waarbij de scholieren onder andere een overzicht krijgen van individuele werkpunten. Hoe zijn de aanpassingen aan de proef tot stand gekomen? Wie werd hierbij betrokken? Hoe evalueren de scholieren en leerkrachten de proef?...

2 december 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Daling aantal studenten taalrichtingen

In het hoger onderwijs is een dalende trend merkbaar in de taalrichtingen: steeds minder studenten schrijven zich in voor de opleidingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde. Dit leidt ertoe dat leerkracht talen een knelpuntberoep is geworden. In het verleden werd een Vlaams Talenplatform opgericht om het imago en de prestige van de talenstudies te verbeteren en de keuze voor talenstudies te bevorderen. Hoe staat minister Ben Weyts tege...

2 december 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.  

25 november 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking van de begroting aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Onderwijs, en ook het ontwerp van programmadecreet 2022. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

25 november 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: voorstellen van resolutie

Uit een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV) in de maand oktober blijkt dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs die gebruikmaken van het collectief vervoer, soms urenlang op de bus zitten tijdens hun school-woonverkeer. Zo’n duizend kinderen zitten in totaal zelfs meer dan 5 uur per dag op de bus, wat tot vermoeidheid en stress leidt. Een en ander gaat in tegen bepalingen uit het...

18 november 2021 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

DBFM-Scholen van Vlaanderen: ontwerp van decreet

In 2020 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Scholenbouw 2.0 goed, waarbij er tijdens deze legislatuur voor meer dan 3 miljard euro zal worden geïnvesteerd in ruim 1000 nieuwe of grondig gerenoveerde scholen. Hierbij kunnen de scholen een beroep doen op DBFM-programma’s (Design Build Finance Maintain). De Vlaamse Regering diende hiertoe een ontwerp van decreet in om deze programma’s aan de scholen te kunnen aanbieden. De leden van de ...

28 oktober 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Leerachterstand door coronacrisis

Uit de interdiocesane proeven blijkt dat leerlingen door de coronacrisis een leerachterstand van ongeveer een half jaar hebben opgelopen. De grootste leerachterstand is er voor de talen, voor wiskunde is de leervertraging grotendeels gestopt. Een en ander heeft te maken met het inrichten van zomerscholen en een focus op kwetsbare leerlingen. Opvallend is dat de zwakst presterende leerlingen in 2021 lichte leerwinsten boekten voor wiskunde, terw...

28 oktober 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten: rapport Rekenhof

Leerlingen die ongekwalificeerd het secundair onderwijs verlaten, hebben lagere kansen op de arbeidsmarkt. Vroegtijdig schoolverlaten brengt ook sociale en economische kosten mee, voor zowel de individuen als de samenleving. De Vlaamse overheid tracht dan ook het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters te verlagen. Het Rekenhof onderzocht hoe leerlingenbegeleiding via het CLB een oplossing kan bieden voor leerlingen van het beroepssecundair on...

21 oktober 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Mogelijke herschikking schoolvakanties

In de Franse Gemeenschap zullen de schoolvakanties vanaf het schooljaar 2022-2023 anders worden ingedeeld: de zomervakantie wordt twee weken korter, en de herfst- en krokusvakantie telkens een week langer. Op die manier wil men de schoolachterstand en het leerverlies beter aanpakken. Minister Ben Weyts stelde in een reactie dat het Vlaamse onderwijsveld nood heeft aan rust na de coronaperiode. Hij vroeg wel advies aan de Vlaamse Onderwijsraad (...

21 oktober 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelde zijn jaarverslag 2020 voor in de commissie. Daarna volgde een gedachtewisseling met Koen Pelleriaux, Marijke Verdoodt, Geert Spiessens en David Janssens van het GO! en met de commissieleden.

14 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Ventilatiekader 2.0

In de strijd tegen het coronavirus keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die vraagt om de luchtkwaliteit in publieke gebouwen te verbeteren. Minister Ben Weyts stelde onlangs zijn ventilatiekader 2.0 voor aan de ministers van Volksgezondheid. Daarbij zou er een actieve opvolging gebeuren van scholen waar actie inzake CO2 vereist is. Hoe ziet het plan er concreet uit? Krijgen scholen inhoudelijke begeleiding voor de uitvoering van het p...

14 oktober 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Decreet Leersteun: conceptnota

Het bestaande M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 uitte de Vlaamse Regering haar voornemen om het M-decreet te vervangen door een nieuw decreet Leersteun, d...

7 oktober 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

GGG-proeven in onderwijs

Minister Ben Weyts wil in alle scholen van het leerplichtonderwijs gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven (GGG-proeven) invoeren. Die proeven zijn voor het secundair onderwijs voorzien vanaf het schooljaar 2022-2023, en voor het lager onderwijs vanaf het schooljaar 2024-2025. Een academisch steunpunt zal een voorstel hiertoe uitwerken. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bracht een advies uit over de haalbaarheidsstudie rond die pr...

7 oktober 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Toelatingsexamen Diergeneeskunde

Voor bepaalde bacheloropleidingen moeten kandidaat-studenten een toelatingsproef afleggen: de deelname is verplicht, maar het resultaat is niet bindend. Er bestaat reeds zo’n toelatingsproef voor de opleiding Diergeneeskunde, maar de Vlaamse Regering wil vanaf het academiejaar 2023-2024 een toelatingsexamen voor deze opleiding inrichten. Hierover stelde ze een visienota op. De leden van de commissie bespraken deze nota met minister Ben Weyts....

30 september 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Scholieren zonder boeken

Elk jaar voert de vzw Krijt een boekencheck door. Voor het schooljaar 2021-2022 blijkt dat heel wat leerlingen nog altijd wachten op hun schoolboeken omdat hun ouders openstaande facturen hebben bij de leveranciers. Een en ander is het gevolg van het feit dat scholen hun boekenbeleid uitbesteden aan de privésector. Met een zogenoemde Robinpas kunnen financieel kwetsbare gezinnen schoolmateriaal aankopen via een afbetalingsplan en met eventueel...

16 september 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Digisprong en laptops

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat niet alle leerlingen in Vlaanderen beschikken over een ICT-toestel om de lessen in afstandsleren te kunnen volgen. Daarom investeerde de Vlaamse Regering in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ 375 miljoen euro in een grote ‘Digisprong’ voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo krijgt elk kind in het vijfde leerjaar een eigen ICT-toestel. Bij de start van het schooljaar 2021-2022 bli...

16 september 2021 10.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Lerarentekort 

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 luidde het onderwijsveld de noodklok over het tekort aan leerkrachten. Er is een onder andere groot tekort aan wiskundeleerkrachten, en de onderwijsverstrekkers doen daarom een oproep om meer zijinstromers aan te trekken: mensen uit de privésector die les gaan geven. Ze kunnen daarbij tot 8 jaar anciënniteit meenemen, indien ze les geven in een knelpuntvak. Hoe wil minister Weyts het tekort aan...

8 juli 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Zwemachterstand door corona

Door de coronacrisis bleven de zwembaden maandenlang gesloten. Hierdoor konden veel kinderen geen zwemlessen volgen, wat nu tot zwemachterstand leidt. Ouders moeten daardoor extra voorzichtig zijn wanneer hun kinderen op vakantie gaan zwemmen. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Hoe wil hij in het schooljaar 2021-2022 de achterstand wegwerken? Wil hij hiervoor in extra middelen voorzien? Bekijk het verslag.

1 juli 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Stijgende werkdruk leerkrachten

Uit een recent onderzoek van Odisee Hogeschool, KU Leuven en ACOD blijkt dat 70 procent van de leerkrachten aangeeft dat de werkdruk in het onderwijs te hoog ligt. Veel leerkrachten hebben ook moeite om hun job los te laten, en werken ’s avonds en in het weekend voor hun lesopdracht. Een en ander verhoogt het risico op ziekteverzuim en burn-out. Hoe bekijkt minister Ben Weyts de resultaten uit de studie? Plant hij maatregelen om de werkdruk t...

1 juli 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Invoering maximumfactuur secundair onderwijs: voorstellen van resolutie

De onderwijskansen van nog te veel kinderen worden negatief beïnvloed door de gevolgen van armoede, wat zich onder andere vertaalt in lege brooddozen, minder kansen om uitstappen te doen of volwaardig deel te nemen aan activiteiten door onbetaalde schoolfacturen. De studiekosten in het secundair onderwijs zijn de voorbije jaren gestegen, zo blijkt uit onderzoek. Hierover hield de commissie een aantal hoorzittingen met experts. Leden van de PVD...

24 juni 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXXI

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie bespraken het genummerd met minister Ben Weyts en namen het bij de stemming aan.    

17 juni 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Code groen voor start academiejaar 2021-2022?

Hogescholen en universiteiten hopen het academiejaar 2021-2022 in code groen te kunnen starten. Dat is van belang voor het sociale en mentale welzijn van de studenten. Minister Ben Weyts zou hierover in overleg gaan met de onderwijspartners van het hoger onderwijs. Wat heeft dit overleg opgeleverd? Komen er aanpassingen aan de huidige draaiboeken die gebruikt worden voor code oranje en rood? Wat met studenten die nog niet gevaccineerd zullen zi...

17 juni 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXXI

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie bespraken het genummerd met minister Ben Weyts.  

10 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Resultaten gezondheidsenquête VIGeZ

Recent publiceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGeZ) de resultaten van de vierjaarlijkse enquête over het gezondheidsbeleid van de Vlaamse basis- en secundaire scholen. Daaruit blijkt onder andere dat er in de meerderheid van de scholen gratis kraantjeswater beschikbaar is, en dat er verder moet worden ingezet op gezonde voeding en voldoende beweging. Opmerkelijk is dat VIGeZ aanbeveelt om niet te veel aandacht te schenken aan het them...

10 juni 2021 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXXI

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie vatten de bespreking aan van het genummerd met een toelichting door minister Ben Weyts.  

3 juni 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Dalend studierendement beursstudenten

Studenten met een studiebeurs blijken frequenter hun studies stop te zetten dan studenten zonder beurs, en halen in vergelijking ook minder goede resultaten. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze vaststellingen? Wil hij extra investeren in studiebegeleidingsinitiatieven van de hogeronderwijsinstellingen? Wat met het aangekondigde kwalitatief en kwantitatief onderzoek in dit verband? Bekijk het verslag.  

3 juni 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Hervatten werk na langdurige ziekte: conceptnota

Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in, waarbij ze de Vlaamse Regering voorstellen doen om leden van het onderwijspersoneel na een langdurige ziekte deeltijds en progressief het werk te laten hervatten in de functie die ze voordien bekleedden. Ze hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO!, van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en van het Katholiek On...

27 mei 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Hervatten werk na langdurige ziekte: hoorzitting

Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in, waarbij ze de Vlaamse Regering voorstellen doen om leden van het onderwijspersoneel na een langdurige ziekte deeltijds en progressief het werk te laten hervatten in de functie die ze voordien bekleedden. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, van de verschillende onderwijsvakbonden en van het Bestuur ...

27 mei 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsdecreet

Recent bleek uit mediaberichten dat op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel ouders hun kinderen niet kunnen inschrijven in de secundaire school van eerste voorkeur. Minister Ben Weyts liet weten dat hij werkt aan een nieuw voor het schooljaar 2022-2023 om die inschrijvingen vlotter te laten verlopen. Wat is daarvan de stand van zaken? Hoe zal verholpen worden aan het capaciteitstekort in Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand? ...

20 mei 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Masterplan Scholenbouw 2.0: gedachtewisseling

In de vorige legislatuur werd een Masterplan Scholenbouw opgesteld, met daarin de plannen voor de bouw van nieuwe en de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Vorige zomer keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Scholenbouw 2.0 goed, waarbij er tijdens deze legislatuur voor meer dan 3 miljard euro zal worden geïnvesteerd in ruim 1000 nieuwe of grondig gerenoveerde scholen. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minis...

6 mei 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Resultaten Taskforce Leerachterstand en Welbevinden

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen gemiddeld een half schooljaar leerachterstand hebben opgelopen door het verplichte afstandsonderwijs tussen maart en juni vorig schooljaar. Daarom werd ook een Taskforce Leerachterstand en Welbevinden opgericht, die in dit verband een plan van aanpak moest opstellen. Recent bracht die taskforce zijn eindrapport uit. Welke voorstellen bevat dit rapport? Welke budgetten wil minister Ben Weyts hiervoor uitt...

6 mei 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2021: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespraken de Onderwijsspiegel 2021 met leden van de Vlaamse onderwijsinspectie: inspecteur-generaal Lieven Viaene, coördinerend inspecteur Els Vermeire, inspecteur Bieke De Fraine en inspecteur Katja Petry.

29 april 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Gevolgen coronacrisis deeltijds kunstonderwijs

Door de coronacrisis waren er voor de opleidingen in het deeltijds kunstonderwijs (dko) dit schooljaar minder inschrijvingen, wat gevolgen heeft voor de financiering in het schooljaar 2021-2022. De leerlingen zagen hun lestijden gehalveerd, wat tot demotivatie leidt. Daarom lanceerde het dko een petitie waarin het vraagt om een duurzame oplossing, zoals het behoud van de studiepunten en de garantie op kwalitatieve begeleiding door de leerkracht...

29 april 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Pedagogische begeleidingsdiensten: jaarverslagen

De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD's) ondersteunen de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's). Ze hebben als taak het beleid van de school te versterken, en de professionalisering van het onderwijspersoneel te bevorderen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de jaarverslagen 2019-2020 van de verschillende PBD’s met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld.

22 april 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Digisprong: uitwerking op het terrein

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat niet alle leerlingen in Vlaanderen beschikken over een ICT-toestel om de lessen in afstandsleren te kunnen volgen. Ook blijkt uit internationale vergelijkingen dat het Vlaams onderwijs inzake digitalisering achterophinkt. Daarom wil de Vlaamse Regering in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ 375 miljoen euro investeren in een grote digisprong voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo kri...

22 april 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Voorsprongfonds hoger onderwijs: visienota

De coronacrisis heeft naast de knelpunten ook heel wat opportuniteiten voor het hoger onderwijs aan het licht gebracht. De Vlaamse Regering riep daarom een Voorsprongfonds in het leven om het hoger onderwijs digitaler, flexibeler en eigentijdser te maken, en trekt daarvoor 60 miljoen euro uit. De leden van de commissie bepraken met minister Ben Weyts de visienota waarin dit Voorsprongfonds uit de doeken wordt gedaan.

1 april 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

GGG-proeven in onderwijs

Minister Ben Weyts wil in alle scholen van het leerplichtonderwijs gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven (GGG-proeven) invoeren. Die proeven zijn voor het secundair onderwijs voorzien vanaf het schooljaar 2022-2023, en voor het lager onderwijs vanaf het schooljaar 2024-2025. Een academisch steunpunt zal een voorstel hiertoe uitwerken. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) formuleerde in dit verband een aantal bezorgdheden, zoals vol...

1 april 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Armoedeproblematiek onderwijs: hoorzitting

De onderwijskansen van nog te veel kinderen worden negatief beïnvloed door de gevolgen van armoede, wat zich onder andere vertaalt in lege brooddozen, minder kansen om uitstappen te doen of volwaardig deel te nemen aan activiteiten door onbetaalde schoolfacturen. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Colette Victor, Miet De Bruycker en Rudi Friedrichsen van vzw Krijt, met Carmen Wullaert van het centrum voor volwassene...

25 maart 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

CLIL in Vlaanderen: gedachtewisseling

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs in het secundair onderwijs, waarbij een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands wordt gegeven. Tussen september 2015 en september 2019 werd een onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ gevoerd naar deze vorm van onderwijs. Over het eindrapport van dit onderzoek wisselden de commissieleden van gedachten onderzoek met Liesbeth Martens, onderzoeker van de lera...

25 maart 2021 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen hebben bijzondere onderwijsnoden. Daarom zal volgend schooljaar in Houthalen een middelbare hoogbegaafdenschool van start gaan: zestien hoogbegaafde leerlingen zullen er hun eerste jaar secundair onderwijs volgen. Vindt minister Ben Weyts het een gewenste evolutie dat scholen specifiek voor deze doelgroep ontstaan? Hoe wil hij hoogbegaafden ondersteunen in het toekomstige decreet Leersteun? Bekijk het verslag...

18 maart 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Kwetsbare leerlingen en onervaren leerkrachten

Uit onderzoek van de VUB blijkt dat de kwetsbaarste leerlingen doorgaans de leerkrachten met de minste ervaring hebben. Dit leidt tot lagere effectieve leertijd, te hoge verwachtingen en het feit dat de leerkrachten een vak geven waarvoor ze niet opgeleid zijn. Hoe wil minister Ben Weyts dit probleem aanpakken? Wil hij de aanvangsbegeleiding voor jonge leerkrachten optimaliseren? Welke ondersteuning voorziet hij op dat vlak voor de scholen? Bek...

18 maart 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Armoedeproblematiek onderwijs

De onderwijskansen van nog te veel kinderen worden negatief beïnvloed door de gevolgen van armoede, wat zich onder andere vertaalt in lege brooddozen, minder kansen om uitstappen te doen of volwaardig deel te nemen aan activiteiten door onbetaalde schoolfacturen. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Wim Van Lancker van de KU Leuven, en met vertegenwoordigers van het Netwerk tegen Armoede en van vzw De Link.

12 maart 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Leerachterstand door coronacrisis: hoorzitting

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat leerlingen gemiddeld een half schooljaar leerachterstand hebben opgelopen door het verplichte afstandsonderwijs tussen maart en juni vorig schooljaar. De leerachterstand loopt in het huidige schooljaar verder op, zo blijkt, en treft de kwetsbare leerlingen ook het hardst. De leden van de commissie houden een hoorzitting over de concrete aanpak om de leerachterstand weg te werken met Dirk Van Damme van d...

11 maart 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Testing en tracing in hoger onderwijs

De KU Leuven heeft een eigen succesvol systeem van testing en tracing voor studenten opgezet. Hierbij kunnen studenten zich in alle vertrouwen vrij laten testen op coronabesmetting, en medestudenten doen daarna ook aan contactopsporing. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Wil hij dit systeem uitrollen in alle studentensteden? Biedt dit systeem volgens hem mogelijkheden om de coronamaatregelen in het hoger onderwijs te versoepelen? Bekij...

11 maart 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Rol onderwijsveld in preventie gewelddadige radicalisering: gedachtewisseling

In het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Het Vlaams Vredesinstituut evalueerde de onderwijsgerichte acties en maatregelen in het Vlaamse actieplan. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met Nils Duquet en Annelies Pauwels van het onderzoeker Vlaams Vredesinstituut.

4 maart 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Opvolgingsbesprekingen audits Rekenhof

Het Rekenhof stelde in het verleden audits op over respectievelijk gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs, de rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs, en de werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs. In deze vergadering bespraken de leden van de commissie de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen uit die audits met minister Ben Weyts en vertegenwoordigers van het ...

4 maart 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Inzet kinderverzorgers in kleuteronderwijs

Deelname aan kleuteronderwijs heeft positieve effecten op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) maakte een studie op over de inzet van kinderverzorgers in het kleuteronderwijs, en formuleerde hierover een aantal beleidsaanbevelingen. Zo is er nood om andere studiebewijzen in aanmerking te laten komen voor tewerkstelling in het onderwijs. H...

25 februari 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Aanbod in duaal leren

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een advies uit over de nieuwe programmatieaanvragen Duaal Leren in het secundair onderwijs. Daarin formuleerden ze een aantal bezorgdheden over de garantie op voldoende leerwerkplekken. In de opleidingen met dubbele finaliteit en in Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) is het aanbod aan duaal leren heel klein. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover het advies van de SERV? ...

11 februari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Leerachterstand door coronacrisis

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat leerlingen gemiddeld een half schooljaar leerachterstand hebben opgelopen door het verplichte afstandsonderwijs tussen maart en juni vorig schooljaar. De leerachterstand loopt in het huidige schooljaar verder op, zo blijkt, en treft de kwetsbare leerlingen ook het hardst. Er gaan stemmen op om te schrappen in de leerstof die dit jaar nog moet worden afgewerkt. Ook wordt er gepleit om tutoren in te zette...

4 februari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Gevolgen coronacrisis deeltijds kunstonderwijs

Door de coronacrisis waren er voor de opleidingen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) dit schooljaar minder inschrijvingen, wat gevolgen heeft voor de financiering in het schooljaar 2021-2022. Kinderen moeten nu, door een recente beslissing na het stijgen van de besmettingscijfers, ook een keuze maken in hun vrijetijdsbesteding. Het DKO vreest hier het onderspit te delven, ten voordele van sportactiviteiten. In Limburg geldt in sommige gemeen...

4 februari 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Digisprong: conceptnota Vlaamse Regering

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat niet alle leerlingen in Vlaanderen beschikken over een ICT-toestel om de lessen in afstandsleren te kunnen volgen. Ook blijkt uit internationale vergelijkingen dat het Vlaams onderwijs inzake digitalistering achterophinkt. Daarom wil de Vlaamse Regering in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ 375 miljoen euro investeren in een grote digisprong voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo kr...

28 januari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Oriëntatieproeven 12- en 14-jarige leerlingen

De UGent ontwikkelt, met steun van Voka, tests om 12- en 14-jarigen te helpen in hun studiekeuze. Er zal niet enkel gepeild worden naar competenties zoals wiskunde en lezen, maar ook naar vaardigheden, attitudes en interesses. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover dit initiatief? Wil hij deze tool uitrollen? Hoe ziet hij de samenhang met reeds bestaande tests? Welke invloed zal een en ander hebben op onderwijsbeleidsonderzoek? Bekijk het versl...

28 januari 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: ontwerp van decreet

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In die eindtermen is veel aandacht voor onder meer STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitale competenties, ondernemingszin en f...

21 januari 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: ontwerp van decreet

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In die eindtermen is veel aandacht voor onder meer STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitale competenties, ondernemingszin en f...

14 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: ontwerp van decreet

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In die eindtermen is veel aandacht voor onder meer STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitale competenties, ondernemingszin en f...

14 januari 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseerde een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze laatste hoorzitting kwamen vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsvakbonden aan bod.  

7 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Samenvoeging stelsels in duaal leren

Het nieuwe systeem van duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. Er bestaat ook nog het systeem van leren en werken, en de Vlaamse Regering wil dit systeem laten opgaan in het nieuwe duaal leren. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) uitte in december 2020 in een brief zijn bezorgdheid dat dit...

7 januari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2019-2020 verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich op school, ...? Het schooljaar 2019-2020 is voor veel kinderen, door de sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis en het afstandsleren, een moeilijk jaar geweest. Dit jaarverslag geeft ook adviezen om de knelpunten op te lossen. De leden van de commissie bespraken ...

10 december 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Reaffectatie leerkrachten

Leerkrachten met een vaste benoeming die onvoldoende uren hebben in hun eigen school, kunnen worden uitgestuurd naar een andere school om daar een aantal uren les te geven. Door deze reaffectatie moeten jonge leerkrachten soms in het midden van het schooljaar baan ruimen voor een oudere leerkracht die niet steeds vertrouwd is met de lesmaterie. Een en ander is het gevolg van de heropstart sinds 1 september 2020 van de Vlaamse reaffectatiecommis...

3 december 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Vernietiging drie graduaatsopleidingen Karel de Grote Hogeschool

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen bood drie graduaatsopleidingen aan die ze had overgenomen van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Een andere hogeschool diende klacht in tegen de uitzonderingen die de KdG hiervoor had gekregen, en kreeg hierin gelijk van het Grondwettelijk Hof. Hierdoor zien 200 studenten hun opleiding stopgezet. Hoe bekijkt minister Ben Weyts deze beslissing van het Grondwettelijk Hof? Pleegt hij overleg ...

26 november 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2021

De leden van de commissie rondden vandaag de begrotingsbesprekingen af. Ze bespraken met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2021, wat betreft het beleidsdomein Onderwijs, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Onderwijs en Vorming.

19 november 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2021, wat betreft het beleidsdomein Onderwijs, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Onderwijs en Vorming.  

19 november 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2021, wat betreft het beleidsdomein Onderwijs, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Onderwijs en Vorming.

12 november 2020 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet toe, wat betreft de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.        

29 oktober 2020 14.15u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: hoorzitting

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering keurde een voorontwerp van decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (G...

29 oktober 2020 09.30u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseert een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze zesde hoorzitting kwamen vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van het onderwijs ...

22 oktober 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: gedachtewisseling

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering keurde een voorontwerp van decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het proces en de tijdlijn van de ontwikkeling van deze eindtermen met vertegenwoordigers van het Agentschap voor H...

22 oktober 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelde in de commissie zijn jaarverslag 2019 voor. Daarna volgde een gedachtewisseling met Raymonda Verdyck en Inge Van Trimpont van het GO! en met de commissieleden.

15 oktober 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Dalende studentenmobiliteit uit en naar buitenland

Wegens de negatieve reisadviezen van en naar het buitenland door de coronacrisis daalt het aantal buitenlandse studenten dat in Vlaanderen komt studeren, en ook minder Vlaamse studenten trekken daardoor naar het buitenland voor hun studies. Hoe bekijkt minister Ben Weyts deze dalende trend? Wat zijn hiervan de gevolgen? Hoe wil hij ervoor zorgen dat de internationale studentenmobiliteit niet stilvalt? Bekijk het verslag.

8 oktober 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Leerachterstand door coronacrisis 

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat leerlingen gemiddeld een half schooljaar leerachterstand hebben opgelopen door het verplichte afstandsonderwijs tussen maart en juni vorig schooljaar. De achteruitgang is het grootst voor wetenschappen, technologie, Frans en Nederlands. De kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen is door de coronacrisis nog toegenomen, stelt het onderzoek verder. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover de cijfers ui...

8 oktober 2020 10.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Europese onderwijsdossiers: gedachtewisseling 

De leden van de commissie wisselden van gedachten over de onderwijsdossiers op Europees niveau met vertegenwoordigers van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. 

5 oktober 2020 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Discriminatie bij inschrijving kleuterschool 

Uit onderzoek van de VUB en de UGent blijkt dat kleuterscholen potentiële nieuwe kleuters bij de inschrijving discrimineren op het vlak van etnische origine en sociale klasse. Ouders met een Sub-Saharaanse en Maghrebijnse afkomst hebben minder kans om hun kind in te schrijven in de kleuterschool van hun keuze. Ze worden ook minder uitgenodigd voor een rondleiding in de school. Een en ander verhoogt de kans op schoolachterstand voor de kinderen...

1 oktober 2020 10.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie startte een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze vijfde hoorzitting kwamen vertegenwoordigers van de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent aan het wo...

24 september 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Digitale platformen lesmateriaal en -inspiratie: hoorzitting 

Via KlasCement, het digitale platform van het departement Onderwijs en Vorming, inspireren en ondersteunen onderwijsprofessionals en organisaties elkaar door hun lesmateriaal, praktijkervaring en vragen met elkaar te delen. Zo ontstaat een actief professioneel netwerk. Om zicht te krijgen op de visie en noden van de onderwijsverstrekkers op het vlak van digitale uitwisselingsplatformen, organiseerden de leden van de commissie een hoorzitting me...

24 september 2020 10.00u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024: gedachtewisseling 

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 focust op vijf strategische doelstellingen om de geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden, bij mensen in armoede en om de digitale geletterdheid te verhogen. Over de voortgang van dit plan wisselden de leden van de commissie van gedachten met Inge Van Acker en met Sara Jaminé van het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs p...

17 september 2020 14.30u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering stelde een voorontwerp van decreet op betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) formuleerden hierover een gezamenlijk advies. Daarin vragen ze onder meer om meer aand...

17 september 2020 09.30u - Koepel

Commissie voor Onderwijs

Toelatingsproeven hoger onderwijs: hoorzitting

Het Vlaams regeerakkoord bevat het voornemen om toelatingsproeven te organiseren voor alle opleidingen van het hoger onderwijs. Hierover hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Wouter Duyck (hoofddocent Experimentele Psychologie UGent), Luc De Schepper (rector UHasselt), Lot Fonteyne (beleidsmedewerker directie Onderwijsaangelegenheden UGent), Tinne De Laet (hoofddocent, verantwoordelijke Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschapp...

21 augustus 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Opstart scholen in september

Het schooljaar 2019-2020 kende een atypisch verloop: halfweg maart gingen de scholen dicht naar aanleiding van de coronacrisis, en er werd overgestapt op digitaal leren. Na de paasvakantie werd nieuwe lesinhoud aangeboden via het zogenaamde aanloopleren of preteaching, en vanaf 15 mei gingen leerlingen op variabele momenten opnieuw naar school. Minister Ben Weyts kwam op vrijdag 14 augustus met de onderwijswereld overeen om alle leerlingen op 1...

2 juli 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Betaalde stage Verpleegkunde

In het federaal parlement is er een wetsvoorstel ingediend waardoor studenten verpleegkunde die in hun laatste jaar zitten een onkostenvergoeding kunnen ontvangen. Zo wil men de studie aantrekkelijker maken en het personeelstekort in de sector helpen wegwerken. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ging met minister Ben Weyts in gesprek over een eventuele vergoeding voor studenten verpleegkunde tijdens hun stage. Wat heeft dit gesprek opgel...

2 juli 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2020: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespraken de Onderwijsspiegel 2020 met leden van de Vlaamse onderwijsinspectie: inspecteur-generaal Lieven Viaene, coördinerend inspecteur Els Vermeire, coördinerend inspecteur Bart Maes, inspecteur Bieke De Fraine en inspecteur Katja Petry.

1 juli 2020 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Ervaringen scholieren tijdens coronacrisis

Op het einde van het school- en academiejaar besprak de commissie de ervaringen van scholieren en studenten tijdens de coronacrisis en ze keek vooruit naar het volgende jaar. De Vlaamse Scholierenkoepel en de Vereniging van Vlaamse Studenten lieten een groep scholieren en een groep studenten getuigenissen afleggen. Op basis van vragen die de commissieleden vooraf bezorgden, besprak de commissie de ervaringen van scholieren en studenten en ze be...

25 juni 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Stopzetten Steunpunt voor Onderwijsonderzoek

Het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De belangrijkste opdracht van SONO is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar beleidsvoorbereiding en -evaluatie. In maart besliste minister Ben Weyts om de financiering van SONO stop te zetten na 31 augustus 2020. In een open brief plaatsten wetenschappers vraagtekens bij d...

25 juni 2020 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

CLIL in Vlaanderen: gedachtewisseling

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs in het secundair onderwijs, waarbij een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands wordt gegeven. Tussen september 2015 en september 2019 werd een onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ gevoerd naar deze vorm van onderwijs. De leden van de commissie wisselden van gedachten over dit onderzoek met Liesbeth Martens, coördinator bachelor-na-bacheloropleiding Me...

18 juni 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Open brief ICT-coördinatoren

De Vlaamse ICT-coördinatoren-Liga (Vicli) publiceerde onlangs een open brief waarin ze oproept om werk te maken van een kwalitatieve ICT-coördinatie in het Vlaamse onderwijs. De coronacrisis heeft duidelijk het belang aangetoond van het belang van ICT-coördinatoren, want ze staan in voor planning, budgetbeheer, technische ondersteuning en pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarom vragen ze erkenning in de vorm van een ambt, net zoals de ...

18 juni 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking voort en namen het genummerd bij de stemming aan.

11 juni 2020 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Plaatstekort in Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteerde een nieuw record bij het aantal aanmeldingen voor inschrijvingen voor het volgende schooljaar, een stijging van 7,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Er is echter onvoldoende capaciteit om alle leerlingen een plaats op de schoolbanken te geven. Hoe bekijkt minister Ben Weyts deze nieuwe aanmeldingscijfers? Houdt die gelijke tred met de aanmeldingen in het Franstalig...

10 juni 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking voort en stemden over het genummerd .  

4 juni 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie vatten de bespreking aan van het genummerd .

4 juni 2020 11.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Projectoproep zomerscholen: voorstel van resolutie

De Vlaamse Regering lanceerde een oproep om tegen 5 juni projecten in te dienen voor het organiseren van zomerscholen. Kleuters behoren niet tot de doelgroep van deze zomerscholen. De sp.a-fractie en de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om de doelgroep voor de zomerscholen uit te breiden naar alle leerlingen, en ook om de indiendatum voor deze zomerschoolprojecten te verschuiven naar ...

4 juni 2020 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Onderwijs

Opheffing SYNTRA Vlaanderen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Agentschap voor Ondernemersvorming, SYNTRA Vlaanderen, vanaf 1 januari 2021 op te heffen. De taken zullen worden verdeeld tussen de departementen Werk en Sociale Economie, Onderwijs en Vorming, VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De leden van de verenigde commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en voor Onderwijs bespraken het ontwerp van d...

2 juni 2020 08.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Exitstrategie jongeren

De coronacrisis heeft sinds de inperkingsmaatregelen van midden maart een grote impact op het schoolleven van jongeren in Vlaanderen: de scholen gingen dicht en er werd overgestapt op digitaal leren. Na de paasvakantie werd nieuwe lesinhoud aangeboden via het zogenaamde aanloopleren of preteaching, en sinds 15 mei gaan leerlingen op variabele momenten opnieuw naar school. Over de ervaringen van scholieren met de coronacrisis en hun verwachtinge...

28 mei 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen Steineronderwijs: ontwerp van decreet

Sinds het schooljaar 2019-2020 gelden nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De decreetgever voorziet de mogelijkheid voor schoolbesturen om de gelijkwaardigheid van vervangende eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands of specifieke eindtermen aan te vragen. De Federatie van Steinerscholen vzw diende een aanvraag tot gelijkwaardigheid in. De Vlaamse Regering diende hiertoe een ontwerp van decreet in. De leden van d...

28 mei 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 en corona-addendum

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De coronacrisis heeft de Vlaamse samenleving de voorbije maanden door elkaar geschud, en daarom heeft de Vlaamse Ombudsdienst een addendum geschreven bij het jaarverslag 2019. Dit addendum focust op de specifieke problemen die de Vlaamse burgers ondervinden door de inperkingsmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. De leden van de commissie...

14 mei 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 bij het parlement in. De leden van de commissie bespraken de aanpassing van de uitgavenbegroting en de impact ervan voor h...

7 mei 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Ben Weyts van gedachten over de aanpak van coronacrisis in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

30 april 2020 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Begeleidingsdecreet: timing

Het bestaande M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 uitte de Vlaamse Regering haar voornemen om het M-decreet te vervangen door een begeleidingsdecreet. Een c...

23 april 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Ben Weyts van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

9 april 2020 16.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Ben Weyts van gedachten over de impact van de coronacrisis op het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

12 maart 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseert een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze vierde hoorzitting kwamen Tim Surma (research manager, Expertisecentrum voor Effectief Leren, Thomas M...

11 maart 2020 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Evaluatie nieuwe ondersteuningsmodel: gedachtewisseling

Bij het begin van het schooljaar 2017-2018 werden de ondersteuningsnetwerken opgestart. Die hadden tot doel de leerlingen, de leerkrachten en de scholen te ondersteunen in het kader van het M-decreet om een meer inclusief onderwijs te realiseren. Een commissie onder leiding van professor Elke Struyf heeft die ondersteuningsnetwerken in een rapport geëvalueerd. De leden van de commissie wisselden met professor Struyf van gedachten over dat rapp...

5 maart 2020 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Aantal langdurig zieke schooldirecteurs stijgt

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal langdurig zieke schooldirecteurs stijgt, door burn-out en stress. Hierdoor moeten leerkrachten inspringen als waarnemend directeur, of moet een gepensioneerde directeur zijn job opnieuw opnemen. Welke maatregelen wil minister Ben Weyts nemen om het probleem het hoofd te bieden? Hoe wil hij de psychosociale risico’s van de job aanpakken? Lees hier het verslag.

5 maart 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseert een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze derde hoorzitting kwamen Axel Aerden (directeur afdeling Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieor...

20 februari 2020 14.15u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Toetsen einde basisonderwijs: hoorzitting

Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat basisscholen aan het einde van het zesde leerjaar bij alle leerlingen gevalideerde toetsen moeten afnemen. De school kan vrij kiezen tussen drie types van toetsen. In de beleidsnota van minister Weyts worden centrale net- en koepeloverschrijdende toetsen in het vooruitzicht gesteld. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met de huidige drie aanbieders van gevalideerde toetsen.

20 februari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseert een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze tweede hoorzitting kwamen Tim Surma (onderwijsonderzoeker Thomas More), Dr. Hannah Grainger Clemson (S...

13 februari 2020 14.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Stopzetten subsidiëring traumahulp

De voorbije jaren was er financiële ondersteuning voor psychologen die vanuit het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kinderen met trauma’s ondersteunden, bijvoorbeeld omdat ze moesten vluchten uit hun geboorteland. De projectsubsidies zijn met ingang van 1 februari 2020 stopgezet. Wat is daarvoor de reden? Hoe werd het project geëvalueerd? Pleegt minister Ben Weyts hierover overleg met zijn collega bevoegd voor inburgering en integrat...

13 februari 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten: hoorzitting

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie start een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In de eerste hoorzitting komen Charlotte Struyve  van de KU Leuven, Piet Vervaecke van het Onderwijscentrum Brussel...

6 februari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijskansen Limburg

In vergelijking met de situatie in 2015 blijkt uit een rapport dat de onderwijskansen in Limburg nog steeds niet verbeterd zijn ten opzichte van andere provincies. Er zijn onder andere minder leerlingen in het aso, een hoger aantal schoolverlaters zonder diploma, en er zijn ook meer gezinnen waar het Nederlands niet de thuistaal is. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Hoe wil hij de achterstand wegwerken? Komt er een specifiek plan voor...

30 januari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Geplande verlaging leerplichtleeftijd

Vanaf 1 september 2020 moeten alle kinderen van vijf jaar naar de kleuterklas. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bracht hierover een advies uit, en vroeg daarin aandacht voor de gevolgen van deze maatregel, zoals het bijhouden van aan- en afwezigheden en de verplichting van levensbeschouwelijk onderwijs. Hoe wil minister Ben Weyts de nieuwe leerplicht concreet invoeren? Wat zijn de gevolgen van afwezigheden om te kunnen starten in het lager onder...

30 januari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Vlaamse Talenplatform voor een talenplan

Het Vlaams regeerakkoord wil expliciet talenstudies, meertaligheid en geletterdheid versterken. In het Vlaams Talenplatform verenigen zich alle universitaire talenopleidingen en een groeiende groep van docenten en leerkrachten in talencentra, hogescholen, het volwassenenonderwijs en het basis- en secundair onderwijs. Dit platform wijst op het belang van een talenplan dat wil inzetten op het taalbewustzijn en de taalbeheersing van onze jongeren,...

23 januari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

'Dutjestaks' in het basisonderwijs

Steeds meer scholen rekenen een toeslag aan bij ouders van kleuters die ’s middags op school een dutje doen, de zogenaamde dutjestaks. Minister Ben Weyts stelde in een reactie hierop dat hij deze taks ongepast vindt en dat hij 70 miljoen euro investeert in het kleuteronderwijs en 100 miljoen in het lager onderwijs. Hoe wil hij dit soort taksen voorkomen? Hoeveel scholen hanteren deze dutjestaks? Komen er extra kinderverzorgsters in de basissc...

23 januari 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2018-2019 verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich op school, ...? Dit jaarverslag geeft ook adviezen om de knelpunten op te lossen. De leden van de commissie bespreken dit jaarverslag met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

16 januari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

PISA 2018

Driejaarlijks wordt een PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) opgesteld dat de kennis van scholieren in verschillende landen beschrijft. PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de resultaten van het PISA-onderzoek 2018 met Inge De Meyer, nationaal project mana...

16 januari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelt in de commissie zijn jaarverslag 2018 voor. Daarna volgt een gedachtewisseling met Raymonda Verdyck, Dirk Mechelaere en Saskia Lieveyns van het GO! en met de commissieleden.

9 januari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Toename kinderen met een zorgvraag

Uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) blijkt dat het aantal kinderen met recht op extra zorg in het gewoon onderwijs op een jaar tijd explosief is toegenomen. Een en ander vindt zijn oorzaak in het nieuwe ondersteuningsmodel in uitvoering van het M-decreet. Verschillende ondersteuningsnetwerken trekken daarom aan de alarmbel en vragen meer financiële ondersteuning. Hoe reageert minister Ben Weyts hierop? Wat is de impac...

12 december 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Succes van chat bij CLB

Het jaarverslag van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) maakt melding van een stijgend aantal contacten met leerlingen en ouders via chatsessies. Er komt nu ook ‘blended’ hulpverlening, waarbij online tools worden aangereikt aan de chatters. Hoe wil minister Ben Weyts deze online hulpverlening verder ondersteunen? Is er (financiële) ruimte om te experimenteren met nieuwe tools? Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op tel...

12 december 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

M-decreet: verslag Rekenhof

Het M-decreet uit 2014 regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Het Rekenhof bevroeg 60 gewone scholen over hun zorgbeleid en de maatregelen die ze namen voor de leerlingen, en stelde daar een verslag over op....

5 december 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs: verslag Rekenhof

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de samenstelling en werking van schoolbesturen in het leerplichtonderwijs, en hoe een en ander zich verhoudt tot de kwaliteit van het geboden onderwijs. De leden van de commissie bespreken dit verslag met Adri De Brabandere en Marijke Steegen van het Rekenhof en met minister Ben Weyts.

5 december 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking van de beleidsnota Onderwijs 2019-2024 voort.

28 november 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2020 en het programmadecreet, voor wat het beleidsdomein Onderwijs betreft, en de beleidsnota Onderwijs 2019-2024.

28 november 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2020 en het programmadecreet, voor wat het beleidsdomein Onderwijs betreft, en de beleidsnota Onderwijs 2019-2024.

21 november 2019 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2020, voor wat het beleidsdomein Onderwijs betreft, en zijn beleidsnota Onderwijs 2019-2024.

21 november 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2020, voor wat het beleidsdomein Onderwijs betreft, en zijn beleidsnota Onderwijs 2019-2024.

14 november 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Ben Weyts geeft een toelichting over de uitgavenbegroting 2020 en het programmadecreet, voor wat betreft het beleidsdomein Onderwijs, en over zijn beleidsnota Onderwijs 2019-2024.

7 november 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Overgang M-decreet naar begeleidingsdecreet

Het M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In de praktijk bleken er een aantal knelpunten op te treden, en het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wil het M-decreet nu vervangen door een begeleidingsdec...

24 oktober 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Hartveilige scholen

Op 16 oktober jongstleden was het World Restart a Heart Day. Met deze campagne willen de Belgische Reanimatieraad (BRC) en de Belgische Cardiologische Liga de overlevingskans bij plotse hartstilstanden verhogen. Scholieren krijgen in het vijfde en zesde leerjaar secundair onderwijs minstens twee lesuren cardiopulmonale reanimatie. Hoe evalueert minister Ben Weyts deze lessen? Kunnen deze lessen ook worden gegeven in de andere leerjaren? Hoe kun...

17 oktober 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Lerarentekort in het lager en middelbaar onderwijs

Het lerarentekort is volgens VDAB-cijfers in vijf jaar verdubbeld. In het huidige schooljaar zijn er nog 1.200 openstaande vacatures voor leerkrachten. Welke maatregelen zal minister Weyts nemen om die vacatures in te vullen en de creatieve oplossingen die de directies in tussentijd toepassen, aan te pakken? Hoe ziet de minister de oplossing voor dit probleem op de lange termijn in het kader van het regeerakkoord?

Scroll to top