Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 211

23 november 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir de begrotingsdocumenten Energie en Klimaat: de uitgavenbegroting, de begrotings- en beleidsdoelstelling voor die beleidsdomeinen en het programmadecreet. 

22 november 2022 15.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir de begrotingsdocumenten Omgeving en Natuur: de uitgavenbegroting, de begrotings- en beleidsdoelstelling voor die beleidsdomeinen en het programmadecreet. 

16 november 2022 11.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor haar bevoegdheidsdomeinen. Voorts lichtte ze het ontwerp van programmadecreet 2023 toe. 

15 november 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vernietiging omgevingsvergunning glastuinbouwbedrijf

Recent vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) de omgevingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf. De raad stelde dat de ministeriële instructie die toestemming zou geven, ontoereikend is om te kunnen uitmaken of er een significante impact is op de habitatrichtlijngebieden. Er moet volgens de RvVb nog steeds sprake zijn van een toereikende passende beoordeling. Hoe evalueert minister Zuhal Demir het arrest van de RvVb? Hoe wil z...

9 november 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Knelpunten Lokaal Energie- en Klimaatpact

Bijna alle Vlaamse lokale besturen hebben zich geëngageerd in het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), waarbij ze de Europese doelstelling om te komen tot een nuluitstoot tegen 2050 vertalen in concrete realisaties op het terrein. Ze werken daarbij rond vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ontwaarde echter een aantal praktische knelpunten waar de lokale besturen mee...

8 november 2022 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woonreservegebieden: voorstel van decreet

Met de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wilde de Vlaamse overheid bijkomend ruimtebeslag in Vlaanderen verminderen, en het rendement van het bestaande ruimtebeslag verhogen. De reglementering voor woonuitbreidingsgebieden is echter complex en leidt tot juridische betwistingen. Leden van de meerderheidsfracties dienden daarom een voorstel van decreet in waarbij woonreservegebieden als reservezones voor woningbouw beschouwd word...

26 oktober 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energiebeleidsovereenkomst VER-bedrijven: gedachtewisseling

Grote en/of energie-intensieve steunaanvragende ondernemingen moeten over een klimaatplan beschikken. In dit klimaatplan wordt beschreven hoe de betrokken vestiging van de onderneming de transitie zal maken richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (Horizon 2030). Hiertoe maakte de Vlaamse Regering een ontwerp van energiebeleidso...

25 oktober 2022 14.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Werken Oosterweel

De Raad van State deed in het verleden een uitspraak over het technisch verslag voor de Oosterweelwerken, waardoor de werken aan de Oosterweelverbinding deels moesten worden stilgelegd. Op 12 oktober 2022 kondigde Lantis aan dat de werken kunnen worden voortgezet, omdat uit een VITO-studie blijkt dat oordeelkundig gebruik van gronden in de vervuilde zones niet leidt tot een verhoging van de concentratie, noch tot een toename van PFAS in het gro...

19 oktober 2022 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wegwerpplastics en statiegeld drankverpakkingen: hoorzitting

Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen zodoende het milieu meerdere honderden jaren. Ze maken een groot deel uit van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuil, en zijn ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht. In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. Leden van de ...

18 oktober 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wegwerpplastics en statiegeld drankverpakkingen: hoorzitting

Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen zodoende het milieu meerdere honderden jaren. Ze maken een groot deel uit van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuil, en zijn ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht. In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. Leden van de ...

5 oktober 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verdeling klimaatgeld

Recent kwamen de Europese middelen vrij van de ophaling van de ETS-rechten, het zogenaamde klimaatgeld, voor België. Dit bedrag van anderhalf miljard euro wordt verder verdeeld over Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid via de oude verdeelsleutel. Hierdoor krijgt Vlaanderen zo’n 800 miljoen euro. Volgend jaar moeten alle energie- en klimaatplannen geüpdatet worden. Hoe zal dit gebeuren? Wat betekent dit voor de nieuwe verde...

4 oktober 2022 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Nieuwe taken Aquafin

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord 2019-2024 het voornemen op om de taken van algemeen belang van de nv Aquafin te actualiseren. Ze diende hiertoe een ontwerp van decreet in waarbij ze voor Aquafin nieuwe doelstellingen en sterk vereenvoudigde procedures opstelde. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet.

20 september 2022 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Invoering statiegeld

Recent stelde minister Zuhal Demir in een tv-programma en op Twitter dat de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes onvermijdelijk is, omdat de cijfers over zwerfvuil in Vlaanderen niet significant dalen. Wat zijn de resultaten van de zwerfvuilmetingen door OVAM? Welk systeem van statiegeld heeft ze voor ogen? Heeft ze afspraken gemaakt met de verpakkingssector? Zal ze overleg plegen met de andere gewesten? Wat is de timing? Beki...

31 augustus 2022 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energiecrisis: gedachtewisseling

De voorbije maanden stegen de energieprijzen naar recordhoogtes. Naar aanleiding hiervan riep federaal premier Alexander De Croo een Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van het land samen om maatregelen te treffen. In aanloop naar die vergadering van het Overlegcomité wisselden de leden van de commissie met minister Zuhal Demir van gedachten over het standpunt van de Vlaamse Regering.

19 juli 2022 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Saneringsovereenkomst met 3M

In de lente van 2021 bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni 2021 een onderzoekscommissie op. Minister Zuhal Demir presenteerde op 6 juli 2022 de saneringsovereenkomst die ze sloot met chemiereus 3M, waarbij die in totaal 571 miljoen euro zal betalen om het probl...

5 juli 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Zwemmen in open water

is in Vlaanderen verboden, met uitzondering van een aantal plaatsen waar het wel toegelaten is. De vraag naar zwemmen in open water wordt jaar na jaar groter, onder andere door het stijgend aantal zomerse hittegolven. In een vergelijkend onderzoek pleit adviesbureau Sweco voor een omkering van de regelgeving, waardoor zwemmen overal wordt toegelaten, tenzij het verboden is. Hiervoor is ook een aanpassing nodig van de VLAREM-regelgeving ter zak...

29 juni 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Investeringspremie zonnepanelen

Mensen die zonnepanelen willen laten plaatsen, kunnen hiervoor tot eind 2022 een premie van 1500 euro aanvragen. In 2023 zal deze premie zakken naar 750 euro, maar door de populariteit van zonnepanelen is een achterstand ontstaan bij de plaatsing en keuring van de installaties, waardoor minder mensen dit jaar een beroep zullen kunnen doen op het huidige premiebedrag. Hoeveel premies werden aangevraagd en uitgekeerd in 2022? Hoe wil ze de doorlo...

28 juni 2022 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Communicatie natuurbeheerplannen: voorstel van resolutie

Sinds 2017 wordt er in uitvoering van het Bos- en Natuurdecreet gewerkt met geïntegreerde natuurbeheerplannen. Voor omwonenden en lokale besturen is het niet steeds duidelijk hoe die plannen worden opgesteld, en wat daarvan de uitvoeringstermijn is. Om het maatschappelijk draagvlak voor werken in uitvoering van natuurbeheerplannen te vergroten, dienden leden van de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse...

21 juni 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wegwerpplastics en statiegeld drankverpakkingen: voorstel van resolutie

Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen zodoende het milieu meerdere honderden jaren. Ze maken een groot deel uit van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuile, en zijn ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht. In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. Leden van de...

15 juni 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Investeringsplan Fluvius voor 2023-2032

Door de energietransitie zijn er in het komende decennium extra investeringen nodig in het laagspanningsnet. Er zal immers meer decentrale productie zijn van elektriciteit via zonnepanelen, en er komen steeds meer warmtepompen en elektrische auto’s, die het net zwaarder zullen belasten. Fluvius stelt daarom in zijn Investeringsplan 2023-2032 dat er 4 miljard euro extra moet worden geïnvesteerd in het net. Hoe bekijkt minister Zuhal Demir dit...

14 juni 2022 14.30u - Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bescherming bossen en natuurbeheer openbare domeinen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering wil het bosareaal in Vlaanderen tegen 2024 uitbreiden met 4000 hectare extra bos. Hiervoor moeten de afstandsregels bij bosaanleg in het agrarische gebied worden aangepast en verduidelijkt. Tegelijk wil ze de verplichting opleggen om een ontbossing van openbaar bos altijd in natura te compenseren. Tot slot wil ze de strafrechtelijke bescherming van de bossen versterken. Hiertoe diende ze een ontwerp van decreet in om een aan...

8 juni 2022 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actualisering Vlaams Energie- en Klimaatplan

Tegen het voorjaar 2023 moet een ontwerp van actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) klaar zijn, en uiterlijk tegen juni 2024 moet het Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP), waar het VEKP onderdeel van is, geactualiseerd. De Europese Commissie stelde dat het bestaande NEKP weinig samenhang vertoonde doordat de verschillende plannen van de deelstaten er naast elkaar in waren opgenomen. Door de stijgende energieprijzen rijs...

7 juni 2022 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Terugdringen pesticidegebruik

Er is een stijgende aandacht voor wilde bestuivers zoals bijen die zorgen voor de bestuiving van planten en bloemen, door bijvoorbeeld acties om tuinen tijdelijk te laten verwilderen. Het gebruik van pesticides die schadelijk zijn voor deze bestuivers is de voorbije jaren in de landbouwsector echter toegenomen, na een aanvankelijke daling. Het Vlaamse Actieplan Wilde Bestuivers bevat enkele nuttige acties, maar die concentreren zich vooral op n...

1 juni 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Eenheidstarief distributienetbeheerders: hoorzitting

Vlaanderen telt op dit moment tien distributienetbeheerders (DNB’s) voor elektriciteit en gas. De distributienettarieven die worden aangerekend op de energiefactuur, dienen als vergoeding voor de DNB’s en worden in Vlaanderen jaarlijks goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Er zijn echter aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende DNB’s. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conc...

31 mei 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Waterbeleid: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal wijzigingen aan te brengen in bestaande decreten met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen, het milieubeleid en het integraal waterbeleid. Zo wordt onder meer de definitie van bedding van de waterloop en talud verder verfijnd, komt er een actualisering van de afbakening van overstromingsgevoelige gebieden, en wordt uitvoering gegeven aan de verordening (EU) 2020/741 over he...

25 mei 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verplichting zonnepanelen

De Vlaamse Regering besliste dat de 2500 grootste elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen tegen 2025 over zonnepanelen moeten beschikken om een deel van hun stroom zelf te produceren. Hieronder vallen ook 700 overheidsgebouwen. De energieministers van vijf Europese landen, waaronder België, vragen ondertussen ook in een brief aan de Europese Commissie om zonnepanelen op daken te verplichten. Heeft minister Zuhal Demir overleg gepleegd met de s...

24 mei 2022 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Passende beoordeling vergunningsaanvraag

Natuurpunt startte recent een procedure op voor een omgevingsvergunning voor een bestaande schaapstal in Averbode. Daarbij vraagt ze een uitzondering voor het maken van een passende beoordeling van de stikstofimpact. Een en ander houdt verband met het tijdelijke stikstofkader. Hoe beoordeelt minister Zuhal Demir deze aanvraag? Hoe wordt de afweging gemaakt of een passende beoordeling al dan niet nodig is? Hoeveel vergunningsplichtige activiteit...

17 mei 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Padel: hoorzitting

De padelsport is in korte tijd razend populair geworden, en het aantal terreinen waar deze sport kan worden beoefend, is explosief gestegen. Er is echter een risico op continue (geluids)overlast voor omwonenden van padelterreinen. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om bij de aanleg van terreinen inspraak van de omwonenden mogelijk te maken, oog te hebben voor ...

10 mei 2022 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Werking Mooimakers

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Dit initiatief maakt ondersteuningsprogramma’s voor scholen, verenigingen, bedrijven en vrijwilligers die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil. Zo stelt het bijvoorbeeld materiaal zoals handschoenen en grijpstokken ter beschikking. Het initiatief loopt tot eind december 2022, maar een voortzetting ervan blijkt uit berichten niet verz...

4 mei 2022 11.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Stijging energiefacturen

Door de voortdurende stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen is het milderende effect van de btw-verlaging en de verwarmingspremie van de federale overheid al weggevaagd, slechts enkele maanden na de invoering ervan. De Vlaamse overheid heeft tot dusver geen initiatieven genomen om de energiefacturen te temperen. Wil minister Zuhal Demir in dit verband actie ondernemen? Zal ze de Vlaamse heffingen uit de energiefactuur halen? Hoe wil ze v...

3 mei 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Bodemdecreet uit 2006 en het Materialendecreet uit 2011 op een aantal punten aan te passen. Concreet gaat het om de oprichting van een sectorraad Asbest, en om het invoeren van een rechtsgrond om persoonsgegevens te kunnen beheren in overeenstemming met de wetgeving rond de bescherming van de privacy. In het Materialendecreet wordt in de rechtsgrond voorzien om ook de beheerders van o...

29 april 2022 08.30u -

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

27 april 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Geïntegreerde lening: voorstel van decreet

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om de bestaande leningmogelijkheden van de Vlaamse overheid in de beleidsdomeinen Energie en Wonen op elkaar af te stemmen. Zodoende zullen de energieleningen worden uitgebreid met maatregelen om woningen minstens te conformeren aan de woningkwaliteit. De taken van de energiehuizen worden ook verruimd, zodat ze naast diensten op het vlak van energie, ook diensten op het vlak ...

26 april 2022 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

VLARIO: hoorzitting

VLARIO is het overleg- en kenniscentrum voor rioleringen in Vlaanderen, en telt onder zijn leden een verscheidenheid aan partners die betrokken zijn bij het gemeentelijk waterbeheer: gemeenten, studiebureaus, rioolbeheerders, federaties, aannemers, fabrikanten, certificatie-instellingen, …. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met Wendy Francken en Patrick Willems van VLARIO over de stand van zaken in een reeks actuele dossiers. ...

20 april 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Eenheidstarief distributienetbeheerders: conceptnota

Vlaanderen telt op dit moment tien distributienetbeheerders (DNB’s) voor elektriciteit en gas. De distributienettarieven die worden aangerekend op de energiefactuur, dienen als vergoeding voor de DNB’s en worden in Vlaanderen jaarlijks goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Er zijn echter aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende DNB’s. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conc...

19 april 2022 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Laboratorium VMM

Minister Zuhal Demir bestelde een studie bij Deloitte om te onderzoeken om het labo van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over te hevelen naar het labo van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De werknemers van het labo van de VMM stellen dat deze mogelijke integratie duurder zal zijn dan de huidige situatie, en ook dat ze specifieke taken uitvoeren die niet door anderen kunnen worden uitgevoerd. Hoe staat de minister te...

4 april 2022 09.00u -

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

30 maart 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Toegang syndicus tot EAN-codes

De EAN-code (European Article Numbering) is een code van achttien cijfers die dient voor de unieke identificatie van een toegangspunt op het elektriciteits- of aardgasnet. Deze code is vereist bij bijvoorbeeld het wisselen van leverancier en bij het aanvragen van bepaalde premies en subsidies. Syndici die de EAN-code van een wooneenheid in een appartementsgebouw nodig hebben, moeten daarvoor de toestemming van de eigenaar of huurder van die een...

29 maart 2022 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woningdelen: hoorzitting

Door onder andere de wijzigende samenstelling van gezinnen en de vergrijzing van de bevolking is er een tendens naar nieuwe vormen van wonen. Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen over woningdelen. Daarbij wonen alleenstaanden wel met anderen onder één dak, maar in aparte wooneenheden, waardoor ze fiscaal niet als samenwonend worden beschouwd. De leden van de commissie hielden in dit verband een h...

23 maart 2022 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 

Op dinsdag 8 maart stelde de Vlaamse Ombudsdienst zijn jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Het jaarverslag geeft een overzicht van de contacten die tussen de Vlaamse burgers en de ombudsdienst plaatsvonden, en hoe de Vlaamse overheidsdiensten de eerstelijnsklachten in 2021 behandelden. Ook wijst het op enkele belangrijke aandachtspunten voor verschillende Vlaamse beleidsdomeinen. De leden van de commissie bespraken de bevindingen en klach...

22 maart 2022 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Zwerfvuilonderzoek OVAM 

Recent maakte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de resultaten bekend van haar zwerfvuilonderzoek. Daaruit blijkt dat de grootste fractie van het zwerfvuil in Vlaanderen bestaat uit sigarettenpeuken, en qua gewicht zijn blikken en glas koplopers. Welke conclusies trekt minister Zuhal Demir uit dit onderzoek? Hoe wil ze de kosten voor het opruimen van zwerfvuil doorrekenen aan de producenten? Overweegt ze om statiegeld op plasti...

16 maart 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bijkomende middelen Vlaams Klimaatfonds

De Vlaamse Regering maakte op 17 december 2021 middelen uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor de financiering van Vlaamse mitigatiemaatregelen en voor internationale klimaatfinanciering. Minister Zuhal Demir wilde eveneens voorzien in bijkomende middelen voor het klimaatbeleid in 2022 door de sterk gestegen koolstofprijs in het Europese verdeelsysteem, maar door de oorlog in Oekraïne zakte de prijs van CO2 sterk. Hierdoor zullen er mogelijks g...

15 maart 2022 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Zwemmen in open water: hoorzitting

Zwemmen in open water is in Vlaanderen verboden, met uitzondering van een aantal plaatsen waar het wel toegelaten is. De vraag naar zwemmen in open water wordt jaar na jaar groter, onder andere door het stijgend aantal zomerse hittegolven. Leden van de Groenfractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze pleiten om zwemmen in open water op meer plaatsen toe te laten, en doen daarbij voorstellen om dat praktisch mogelijk te maken. De leden v...

9 maart 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpassing Energiedecreet

Om de ambities uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) en uit het plan ‘Fit for 55’ van de Europese Commissie te verwezenlijken, is een aanpassing van het Energiedecreet uit 2009 vereist op het vlak van aardgasaansluitingen en de renovatie van residentiële gebouwen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet op een aantal punten te wijzigen. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van w...

8 maart 2022 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Versnelling procedures omgevingsvergunning

Minister Zuhal Demir kondigde onlangs aan dat ze de procedures voor omgevingsvergunningen wil vereenvoudigen en versnellen in de loop van 2023. Zo zullen de milieueffectenrapporten minder details bevatten, zodat ze sneller kunnen worden afgeleverd. Een en ander moet leiden tot een versnelling in investeringen zoals fietspaden, wachtbekkens en windturbineprojecten. Heeft de minister overleg gepleegd met de betrokken overheden over deze aanpassin...

23 februari 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Capaciteitstarief: hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kondigde de invoering aan van het capaciteitstarief voor elektriciteit vanaf juli 2022. De elektriciteitsfactuur zal vanaf dan grotendeels berekend worden op basis van het piekverbruik in plaats van op de werkelijk afgenomen hoeveelheid stroom. Recent ontstond hierover heel wat beroering bij de publieke opinie, omdat het capaciteitstarief de energiefactuur van sommige gebruikers zou...

22 februari 2022 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Eindrapport Taskforce bouwshift: hoorzitting

In de vorige legislatuur besliste de Vlaamse Regering in haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) om de inname van de open ruimte tegen 2025 tot 3 hectare per dag te beperken, en tegen 2040 naar nul te brengen, de zogenaamde bouwshift. Minister Zuhal Demir startte in dit verband een taskforce op die een haalbare en betaalbare strategie, roadmap en actieplan moest uitwerken om die bouwshift in de praktijk om te zetten. Over het eindrapport van d...

15 februari 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Reservatiestroken Schipdonkkanaal: voorstellen van resolutie

In de gewestplannen zijn naast het Schipdonkkanaal reservatiestroken opgenomen, om een eventuele latere verbreding mogelijk te maken. In die reservatiestroken liggen gebouwen, woningen en bedrijven. Deze stroken leggen een claim op de ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokkenen en veroorzaken rechtsonzekerheid. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om de reservatiestroken te schra...

9 februari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Problemen leverancierswissel

Een aantal maanden geleden werd de Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard. De 70.000 klanten kregen voorlopig elektriciteit en gas geleverd door Fluvius, maar die prijzen liggen een stuk hoger. De gedupeerden moesten binnen de 60 dagen op zoek gaan een nieuwe commerciële leverancier. Hoewel veel van hen reeds een contract sloten met een nieuwe leverancier, blijven ze hoge facturen krijgen van Fluvius. Is minister Zuhal Demir hiervan op ...

8 februari 2022 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mestrapport 2021: gedachtewisseling

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het Mestrapport 2021 met minister Zuhal Demir, en met Els Lesage, Michel Boucneau, Bart De Schutter en Koen Desimpelaere van de VLM.

1 februari 2022 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Evaluatie Omgevingsvergunningsdecreet: hoorzitting

Minister Zuhal Demir nam in haar beleidsnota Omgeving 2019-2024 het voornemen op om de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet te laten evalueren. Het decreet uit de vorige legislatuur integreerde de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in een omgevingsvergunning. Met deze integratie wil de Vlaamse overheid komen tot snellere procedures voor investeringsprojecten en betere en rechtszekere besluitvorming. De leden van de commi...

26 januari 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

PFAS-problematiek: hoorzitting

Bij de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen bleek dat de grond die daar wordt verzet vervuild is met chemische stoffen, afkomstig van de industrie in de buurt. Een en ander leidde bij de publieke opinie tot ongerustheid over de aanwezigheid van deze poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de grond en het grondwater. De Vlaamse Regering stelde daarom een onafhankelijke opdrachthouder, Karl Vrancken, aan die onderzoek uitvoerde over PF...

25 januari 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woningdelen: conceptnota

Door onder andere de wijzigende samenstelling van gezinnen, de vergrijzing van de bevolking en de tendens naar nieuwe vormen van wonen, is er nood aan nieuwe regelgeving ter zake. Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen over woningdelen. Daarbij wonen alleenstaanden wel met anderen onder één dak, maar in aparte wooneenheden, waardoor ze fiscaal niet als samenwonend worden beschouwd. De leden van de ...

19 januari 2022 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): selectie leden

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De werking en organisatie van de VREG wordt geregeld in het Energiedecreet. De VREG staat daarbij onder toezicht van het Vlaams Parlement: zo stelt het parlement de leden van de raad van bestuur aan, houdt het hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de V...

18 januari 2022 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Pax naturae: hoorzitting

Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarbij ze de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening willen aanpassen om te komen tot een pax naturae. Hierbij kunnen de verschillende actoren in het ruimtelijk beleid naast elkaar bestaan door de open ruimte verdelen in drie compartimenten: natuurgebied, een buffer met natuurvriendelijk landbouw rond dat natuurgebied, en intensieve landbouw. De leden van de commissie hielden in verband hierm...

12 januari 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energetische renovatie

Uit een studie van de denktank Itinera blijkt dat de budgetten voor energetische renovatie in Vlaanderen niet het gewenste resultaat genereren. De toegekende premies blijken niet te volstaan voor mensen met lage inkomens om een renovatie aan te vatten, en ze komen nog al te vaak terecht bij kapitaalkrachtige verbouwers die ook zonder de premie zouden renoveren. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de conclusies uit de studie? Wil ze de effi...

11 januari 2022 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Uitspraak Raad van State over Oosterweel

De Raad van State deed op 29 december 2021 een uitspraak over het technisch verslag voor de Oosterweelwerken, waardoor de werken aan de Oosterweelverbinding deels moesten worden stilgelegd. De Raad van State oordeelde onder andere dat de kadastrale werkzone te ruim is vastgesteld. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak op de Grondbank? Hoe staat minister Zuhal Demir hiertegenover? Kunnen bodemsaneringsdeskundigen voldoende onafhankelijk werken...

15 december 2021 10.30u - Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Faillissement Vlaamse Energieleverancier: hoorzitting VREG

Recent werd de Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard. De 70.000 klanten krijgen voorlopig elektriciteit en gas geleverd door Fluvius, maar die prijzen liggen een stuk hoger. De gedupeerden moeten binnen de 60 dagen op zoek gaan een nieuwe commerciële leverancier. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting over de visie en de rol van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) met Pieterjan Renie...

14 december 2021 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanwezigheid PFAS in drinkwater

Uit onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoeveelheid PFAS in bepaalde vissoorten in de Westerschelde 800 keer hoger ligt dan de norm. Vis uit die wateren eten wordt afgeraden, net als zwemmen in de Westerschelde. Er wordt ook PFAS aangetroffen in het drinkwater. Is minister Zuhal Demir op de hoogte van deze studie? Hoe meet de Vlaamse Milieumaatschappij het drinkwater? Moeten de normen...

8 december 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Uitwerking Ventilusproject

Om de elektriciteit die in windmolenparken op zee wordt opgewekt landinwaarts te transporteren, is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig, het Ventilusproject. Wegens het protest hiertegen in West-Vlaanderen stelde de Vlaamse Regering een intendant aan om een draagvlak te vinden en een eventueel alternatief tracé uit te tekenen. De oplevering van het rapport van de intendant wordt nu vertraagd door de plannen van de Federale Regering om ook ...

7 december 2021 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Sanering PFAS-vervuiling

Uit onderzoek van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat er in Vlaanderen meerdere sites zijn die vervuild zijn met de chemische stof PFAS. Op de vervuilde site in Willebroek zal de OVAM op eigen kosten de vervuilde grond afgraven en verwerken. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de resultaten van het onderzoek? Hoe kan ze de vervuiler laten betalen voor de werken? Waar zal de vervuilde grond die niet kan worden gesaneerd, ...

1 december 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De werking en organisatie van de VREG wordt geregeld in het Energiedecreet. De VREG staat daarbij onder toezicht van het Vlaams Parlement: zo stelt het parlement de leden van de raad van bestuur aan, houdt het hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de V...

30 november 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanduiding watergevoelige openruimtegebieden: voorstel van resolutie

De Vlaamse Regering kan 235 zogenaamde signaalgebieden aanduiden als watergevoelige openruimtegebieden. In die gebieden mag dan niet meer worden gebouwd omdat ze bij regenval onderlopen. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om deze watergevoelige openruimtegebieden definitief aan te duiden. De leden van de commissie bespraken dit voorstel van resolutie, dat bij de stemming daarna ...

24 november 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Daarna stemden ze over beide ontwerpen van decreet.

23 november 2021 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.

17 november 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir gaf een algemene toelichting over de uitgavenbegroting 2022 voor haar beleidsdomeinen. Ze lichtte ook het programmadecreet 2022 toe.

16 november 2021 15.00u - Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Gevolgen waterbom

In juli werd Wallonië zwaar getroffen door immense hoeveelheden neerslag op korte tijd, een zogenaamde waterbom. De Vlaamse overheid heeft daarom een expertenpanel samengesteld om advies te geven over hoe Vlaanderen weerbaarder kan worden gemaakt in geval van zo’n waterbom. Hoeveel middelen werden vrijgemaakt voor het expertenpanel? Kan minister Zuhal Demir een omschrijving geven van hun totale takenpakket? Hoe wil ze in de toekomst ruimte v...

9 november 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van de pilootgroep Omgeving met Peter Cabus, Peter Van den N...

27 oktober 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woningschade door uitdroging bodem

In een aantal gemeenten zijn er grondverzakkingen doordat de watermaatschappij er grondwater oppompt. Hierdoor ontstaan barsten en scheuren in huizen. De eigenaars van deze huizen hebben daarom gerechtelijke stappen ondernomen om de schade te kunnen verhalen op De Watergroep. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover dit probleem? Zal ze een deskundige aanstellen? Denkt ze aan een schadefonds? Kan dergelijke schade worden opgenomen in de polis v...

26 oktober 2021 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Dossiertaks: voorstellen van decreet

Voor een administratief beroepschrift tegen een omgevingsvergunning moet een dossiertaks worden betaald. Doordat slechts één persoon dat kan doen, wordt het administratief beroep van andere mensen die bezwaar aantekenen tegen die omgevingsvergunning niet aanvaard. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van decreet in om een dossiertaks in te voeren per beroepschrift, en niet per persoon. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een...

20 oktober 2021 11.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energiefactuur: voorstellen van resolutie

De voorbije maanden stegen de prijzen van gas en elektriciteit voortdurend, en de energiewaakhond CREG verwacht dat mensen met een variabel contract tot zelfs 700 euro meer zullen betalen voor hun jaarlijkse energiebevoorrading. Leden van de Groenfractie, van de Vooruitfractie en van de Vlaams Belangfractie dienden daarom elk respectieve voorstellen van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om maatregelen te nemen om de energiefactu...

20 oktober 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Uniek loket energie- en renovatiepremie: ontwerp van decreet

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat zo veel mogelijk premies inzake energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning worden gebundeld in een woningrenovatiepremie. Burgers zullen er toegang toe hebben via een uniek loket, waar ze zowel een renovatiepremie als een energiepremie kunnen aanvragen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Won...

19 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Microplastics in oppervlaktewater: gedachtewisseling

Microplastics ontstaan door afbraak van grotere stukken plastic of zijn het resultaat van productie in cosmetica. Deze microplastics komen via het afvalwater in de waterlopen terecht. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Universiteit Gent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voerden een onderzoek uit naar de verspreiding, de effecten en de risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. De leden van de c...

13 oktober 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Hoorzitting VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kondigde vorig jaar de invoering aan van het capaciteitstarief voor elektriciteit vanaf 2022. De elektriciteitsfactuur zal vanaf dan grotendeels berekend worden op basis van het piekverbruik in plaats van op de werkelijk afgenomen hoeveelheid stroom. De VREG ontwikkelde hiertoe een simulatietool. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Pieterjan Renier, algeme...

12 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Toegang oldtimers tot LEZ

Oldtimerwagens hebben, wegens hun uitstoot, geen toegang tot Vlaamse steden waar een lage-emissiezone (LEZ) is ingesteld. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om wagens ouder dan 30 jaar, die ingeschreven zijn met een O-plaat, wel toegang te geven tot de LEZ. De leden van de commissie bespraken het voorstel van decreet, dat bij de stemming naderhand werd verworpen.

6 oktober 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Uitfasering stookolieketels: voorstel van decreet

De Vlaamse Regering wil in het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan stookolieketels geleidelijk uitfaseren. Daarom zal het vanaf 1 januari 2022 verboden zijn om nog een stookolieketel te plaatsen of die te vervangen in alle nieuwe gebouwen, en in bestaande gebouwen zal een bestaande stookolieketel ook niet meer vervangen mogen worden door een andere, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Om dit mogelijk te maken, dienden l...

5 oktober 2021 14.45u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Programmatische Aanpak Stikstof

Het Vlaamse natuurbeleid met zijn instandhoudingsdoelstellingen en speciale beschermingszones wordt mede gerealiseerd aan de hand van de (PAS). Om in overeenstemming te zijn met de Europese regelgeving ter zake, zou minister Zuhal Demir een ontwerp van PAS voorleggen. Daarvoor zou ze een nieuwe dienst Stikstof in het leven roepen, met daarin experten van verschillende administraties. Wat is de stand van zaken? Wanneer zal het ontwerp klaar zij...

21 september 2021 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wolvenaanvallen in Limburg

De voorbije weken werden in Limburg verschillende grotere dieren doodgebeten door een wolf. Het Wolf Fencing Team, een vrijwilligersnetwerk, roept op om weides te beveiligen met speciale afrastering. De Vlaamse overheid komt tegemoet in de kosten voor deze afrastering voor professionele dierenhouders. Minister Zuhal Demir nam kort na de aanvallen deel aan het zogenaamde wolvenoverleg. Wat is daar uit de bus gekomen? Welke maatregelen wenst ze t...

15 september 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking 

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir dit ontwerp van decreet, voor wat betreft de bevoegdheden Energie en Klimaat, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Energie en Klimaat over ...

6 juli 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Zwemmen in open water: hoorzitting

Zwemmen in open water is in Vlaanderen verboden, met uitzondering van een aantal plaatsen waar het wel toegelaten is. De vraag naar zwemmen in open water wordt jaar na jaar groter, onder andere door het stijgend aantal zomerse hittegolven. Leden van de Groenfractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze pleiten om zwemmen in open water op meer plaatsen toe te laten, en doen daarbij voorstellen om dat praktisch mogelijk te maken. De leden v...

30 juni 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verzoekschriften terugdraaiende teller

In januari 2021 besliste het Grondwettelijk Hof dat de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter niet langer kunnen genieten van de voordelen van een (virtueel) terugdraaiende teller. De Vlaamse Regering werkt daarom een compensatieregeling uit voor de gedupeerden, die een rendement van 5 procent op hun investering kunnen krijgen. Heel wat burgers dienden een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement om deze zaak aan te kaarten in het parle...

29 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

PFAS-problematiek: hoorzitting

Bij de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen bleek dat de grond die daar wordt verzet vervuild is met chemische stoffen, afkomstig van de industrie in de buurt. Een en ander leidde bij de publieke opinie tot ongerustheid over de aanwezigheid van deze poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem en het grondwater. Over deze problematiek hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experts uit binnen- en buitenland en met v...

28 juni 2021 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

23 juni 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt, en staat onder toezicht van het Vlaams Parlement. De commissieleden hielden een hoorzitting met Pieterjan Renier en Ronnie Belmans van de VREG een hoorzitting over de stand van zaken in een reeks actuele dossiers die de VREG behandelt, zoals de invoering van een capaciteitstarief en pr...

22 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vervuilende stoffen in drinkwater

OVAM maakte in 2019 een zogenaamde white paper op over nieuwe verontreinigende stoffen die in de bodem en in het water terechtkomen, en voerde daarom onderzoek uit naar de aanwezigheid van drie stoffen: tert-butylalcohol, 1-4-dioxaan en poly-perfluoralkylstoffen (PFAS). Welke andere stoffen worden nog gemonitord? Welke methodologie hanteert minister Zuhal Demir om nieuwe stoffen toe te voegen? Is er al een normenkader uitgewerkt voor de aanwezi...

16 juni 2021 09.15u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vergelijkende studie naar elektriciteits- en aardgasprijzen

Uit een vergelijkende studie van PricewaterhouseCoopers naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de omringende landen blijkt dat vooral de gezinnen en kmo’s die zijn aangesloten op laagspanning een erg hoge elektriciteitsfactuur betalen. De belastingen, heffingen en certificatenregelingen liggen disproportioneel hoog in vergelijking met de andere gewesten en de buurlanden. Hieruit blijkt de noodzaak om de spreiding van de laste...

15 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Zwerfvuilcharter

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. De hoeveelheid plastic die als zwerfvuil in de natuur terechtkomt, blijft groeien. Recent kondigde minister Zuhal Demir daarom een zwerfvuilcharter aan, een samenwerkingsovereenkomst tussen de sector, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en administraties zoals OVAM. Om dit charter kracht bij te zetten wil ze dertig handhavers aanwerv...

9 juni 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpak zwerfvuil: hoorzitting

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. De hoeveelheid plastic die als zwerfvuil in de natuur terechtkomt, blijft groeien. De opruimkosten van dat zwerfvuil lopen in de tientallen miljoen euro per jaar. De invoering van statiegeld wordt door verschillende fracties gezien als een middel om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen. Over de juiste cijfers en de berekening van de gegevens hield...

1 juni 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten: wijzigingsdecreet

Het Leegstandsdecreet uit 1995 bevat drie instrumenten om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te bestrijden en te voorkomen: een inventaris van die bedrijfsruimten, heffingen voor de eigenaars ervan en subsidies voor projecten die deze sites nieuw leven inblazen. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om de vaste subsidiepercentages uit dat decreet aan te passen aan de prioriteit en het belang van bepaa...

26 mei 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Omgevingshandhaving: hoorzitting

De Vlaamse Omgevingsinspectie onderzoekt klachten en inbreuken over milieu, ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed. Het Departement Omgeving is recent gestart met de opmaak van het eerste Omgevingshandhavingsprogramma. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, van de Vlaamse Milieumaatschappij, van de Vlaamse Landmaatschappij, van het Agentschap voor Natuur en Bos, e...

25 mei 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Digitale elektriciteitsmeters: voorstel van decreet

In januari 2021 besliste het Grondwettelijk Hof dat de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter niet langer kunnen genieten van de voordelen van een (virtueel) terugdraaiende teller. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om tegemoet te komen aan een reeks problemen die voortvloeien uit dit arrest. Netgebruikers hebben bijvoorbeeld recht op een bekabelde meter terwijl deze toestellen nog niet voorradig zijn. V...

18 mei 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bodemsanering stookolietanks: hoorzitting

Lekken in ondergrondse stookolietanks kunnen de eigenaars ervan met hoge kosten opzadelen om de vervuilde bodem te laten saneren. Recent besliste minister Zuhal Demir daarom om de stookoliesector te verplichten tegen 31 mei een stookoliefonds op te richten. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Ann Cuyckens en Filip De Naeyer van de OVAM, met Wim De Wulf van de Belgische Petroleum Federatie, met Willem Voets van I...

12 mei 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Klimaatsubsidies aan industrie

Uit cijfers van de European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) blijkt dat Vlaanderen sinds 2013 subsidies ter waarde van 323 miljoen euro gaf aan de energie-intensieve industrie ter compensatie voor haar indirecte klimaatkosten. Daarmee bekleedt Vlaanderen de tweede plaats in de Europese rangschikking, wat tot kritiek leidt bij onder andere klimaatactivisten. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover deze cijfers? Ho...

11 mei 2021 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpak drugsafval

Minister Zuhal Demir stelde onlangs een plan van aanpak voor om plaatsen waar drugsafval wordt gedumpt op te ruimen. Daarbij worden veel diensten betrokken. Ook wil ze een federaal boetefonds in het leven roepen, zodat de opruimkosten worden betaald door veroordeelde drugsbendes. Hoe zal ze komen tot deze geïntegreerde aanpak? Welke partners zal ze betrekken? Zal OVAM de acties met andere diensten coördineren? Wat met het boetefonds? Bekijk h...

5 mei 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wijzigingen decreten door coronacrisis

Door de coronacrisis en de bijbehorende overheidsmaatregelen werden een aantal mensen tijdelijk werkloos. Hierdoor liepen ze het risico hun energie- en waterfacturen niet te kunnen betalen. Vorig jaar werd daarom een decreet goedgekeurd waarbij de distributienetbeheerders niet mogen overgaan tot het afsluiten van de toevoer van elektriciteit of aardgas, en werd ook de indieningstermijn van de EPB-aangifte geschorst. Een en ander werd gekoppeld ...

4 mei 2021 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Zoektocht naar Nationale Parken en Landschapsparken

Minister Zuhal Demir lanceerde onlangs de oproep voor drie extra nationale parken en drie nieuwe landschapsparken. Ze wil deze nationale parken een internationale uitstraling geven door in te zetten op biodiversiteit. Bij de landschapsparken wordt ingezet op de aanwezigheid van onroerend erfgoed. Op termijn moeten ze een oppervlakte van 10.000 hectare beslaan. Tegen eind september moeten de kandidaturen binnen zijn, waarna een jury er zich over...

28 april 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Digitale meters: voorstellen van decreet

Recent besliste het Grondwettelijk Hof dat de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter niet langer kunnen genieten van de voordelen van een (virtueel) terugdraaiende teller. De Vlaamse Regering werkt daarom aan een compensatieregeling voor de gedupeerden. Leden van de PVDA dienden een voorstel van decreet in om de verplichte uitrol van digitale meters stop te zetten, met daarbij de mogelijkheid om opnieuw over te schakelen op een analoge me...

27 april 2021 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Ontharding voortuinen

Onlangs kregen een aantal inwoners van Lier het bericht dat ze de verharding die ze in hun voortuin hadden aangelegd als parkeerplaats, moesten verwijderen. De stad Lier wil zodoende meer ruimte geven aan groen en waterinsijpeling in de bodem opnieuw mogelijk maken. Minister Zuhal Demir liet naar aanleiding hiervan weten dat ze werkt aan een plan om verhardingen van voortuinen te verbieden, als onderdeel van de zogenaamde Blue Deal. Hoe zal dit...

23 april 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van...

23 april 2021 09.30u - Koepel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van...

20 april 2021 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vernietiging vergunning grondwaterwinning

Vlaanderen kampt met waterschaarste, versterkt door de hete zomers van de voorbije jaren. Grondwaterwinningen zijn dan ook gebonden aan strenge voorwaarden. De Raad van State vernietigde recent een vergunning voor grondwaterwinning van een landbouwbedrijf. De reden hiervoor was dat onvoldoende aangetoond kan worden dat het water oppompen geen nadelige invloed zal hebben op de natuur. Hoe reageert minister Zuhal Demir op deze vernietiging? Wat h...

31 maart 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Uitstel capaciteitstarief?

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kondigde vorig jaar de invoering aan van het capaciteitstarief voor elektriciteit vanaf 2022. De elektriciteitsfactuur zal vanaf dan grotendeels berekend worden op basis van het piekverbruik in plaats van op de werkelijk afgenomen hoeveelheid stroom. Door het arrest van het Grondwettelijk Hof over de zonnepanelen dreigen zo’n 10.000 gezinnen met zonnepanelen nu meer te betalen voo...

30 maart 2021 15.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Waterfactuur: nadelen door domicilie

Bij nieuw samengestelde gezinnen staan kinderen slechts op één adres ingeschreven. Doordat de waterfactuur wordt opgesteld op basis van het aantal gedomicilieerden per adres, bestaat het risico dat bepaalde samengestelde gezinnen benadeeld worden en andere bevoordeeld worden. Ook kotstudenten moeten meer betalen voor hun waterverbruik: ze kunnen geen korting genieten omdat ze niet gedomicilieerd zijn op hun kotadres. Hoe staat minister Zuhal ...

24 maart 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2020 Omgeving, Water en Energie

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. In deze vergadering bespraken de leden van de commissie de bevindingen en klachten over de bevoegdheden Omgeving, Water en Energie samen met Vlaams ombudsman Bart Weekers, met minister Zuhal Demir en met medewerkers van de Vlaamse Ombudsdienst.

24 maart 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

23 maart 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bescherming natuur en preventie dierziekten: conceptnota

Door ontbossing verdwijnen de habitats van wilde dieren, waardoor ze steeds meer in contact komen met mensen. De virussen die deze dieren dragen, zoals MERS, ebola of het coronavirus, kunnen daardoor overspringen naar de mens. Leden van Groenfractie dienden daarom een conceptnota in, waarbij ze voorstellen doen hoe Vlaanderen kan bijdragen aan een oplossing voor het probleem: inperking van de handel in vlees van wilde dieren (het zogeheten bush...

17 maart 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Omzetting EU-richtlijnen: ontwerp van decreet

Het Europees Parlement en de Europese Raad vaardigden in 2018 en 2019 richtlijnen uit om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze richtlijnen in Vlaamse regelgeving om te zetten en om technische aanpassingen door te voeren in het Energiedecreet uit 2009. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

17 maart 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

10 maart 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Elektriciteitsfactuur: hoorzitting

Recent besliste het Grondwettelijk Hof dat de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter niet langer kunnen genieten van de voordelen van een (virtueel) terugdraaiende teller. De Vlaamse Regering werkt daarom aan een compensatieregeling voor de gedupeerden. Een en ander moet ook bekeken worden in het licht van de samenstelling van de energiefactuur. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Ronnie Belmans en Pieterjan Ren...

9 maart 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Programmatische Aanpak Stikstof: hoorzitting

Het Vlaamse natuurbeleid met zijn instandhoudingsdoelstellingen en speciale beschermingszones wordt mede gerealiseerd aan de hand van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) vernietigde recent de vergunning voor de uitbreiding van kippenhouderij. Door de extra kippenstal zou het bedrijf te veel stikstof produceren, wat schadelijk kan zijn voor een nabijgelegen natuurgebied. De beslissing zet mogelij...

3 maart 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Europese koolstofheffing

De Europese Commissie wil de bestaande techniek van koolstofheffingen via het ETS-systeem uitbreiden naar fossiele brandstoffen voor verwarming of transport. Om die zogenaamde ETS-richtlijn aan te passen, is het akkoord van de EU-lidstaten nodig. De Vlaamse Regering liet weten hier weigerachtig tegenover te staan wegens bezorgdheid over de kostenefficiëntie. Wat zijn hiervoor de argumenten? Wordt het standpunt van de Vlaamse Regering gedeeld d...

3 maart 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Investeringen in ventilatie: voorstel van resolutie

Er is wetenschappelijk aangetoond dat het coronavirus zich kan verspreiden via fijne druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Een goede ventilatie en verversing van de binnenlucht doet de kans op besmetting aanzienlijk dalen. Leden van de sp.a-fractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in het relanceplan Vlaamse Veerkracht voldoende middelen uit te trekken voor investeringen in...

2 maart 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Export van plasticafval

Uit de media blijkt dat er in de haven van Antwerpen illegale transporten van vervuild plasticafval vertrekken. De controle door de Milieu-inspectie hierop zou tekortschieten door een gebrek aan controlepersoneel. Een en ander heeft negatieve gevolgen voor het milieu in de landen waar het plasticafval in de natuur terechtkomt. Is minister Zuhal Demir op de hoogte van deze criminele praktijken? Komen er meer inspecteurs? Wil ze de eigen verwerki...

24 februari 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energierenovatie in Vlaanderen

Uit een onderzoek blijkt dat er in Vlaanderen nog heel wat ruimte is om woningen energiezuiniger te maken. Woningrenovaties zijn echter duur, terwijl net de meest kwetsbare huurders en eigenaars in de slechtste woningen wonen. De Vlaamse premie die hier deels soelaas kan bieden, blijkt onvoldoende gekend te zijn. Hoe wil minister Zuhal Demir de steun toeleiden naar de mensen die er het meest nood aan hebben? Ziet ze heil in een renovatieverplic...

23 februari 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Afvalverbranding: hoorzitting

De productie van afval moet in de toekomst maximaal worden beperkt, en er moet in het kader van de circulaire economie worden vermeden dat recycleerbare materialen worden vernietigd. Tevens moet in het kader van het klimaatbeleid de CO2-uitstoot van afvalverbranding worden afgebouwd. Eind vorig jaar maakte de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de ‘langetermijnvisie eindverwerking’ aan minister Zuhal Demir over. Over de toekomst en de ...

9 februari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bescherming ruimtelijk bedreigde bossen: voorstel van resolutie

Een klein derde van de bossen in Vlaanderen ligt in een gebied met niet-groene ruimtelijke bestemming zoals bedrijvigheid, woongebied of landbouwgebied. Deze bossen genieten niet dezelfde bescherming als bossen in bosgebied. Om deze bossen beter te beschermen tegen mogelijk rooien, dienden leden van de Groenfractie een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een strikter afwegingskader in te voeren voor on...

3 februari 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Compensatieregeling terugdraaiende teller

Twee weken geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof in een arrest de decretale regeling uit 2019 rond de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen. Daarop besliste de Vlaamse Regering een nieuw compensatiemechanisme in te voeren. Daarbij zouden gedupeerde zonnepaneeleigenaars een rendement van 5 procent op hun investering krijgen, maar mensen die hun zonnepanelen combineren met bijvoorbeeld een warmtepomp vrezen dat ze dit rendeme...

2 februari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen: wijzigingsdecreet

De Vlaamse Regering wil meer inzetten op hergebruik en recyclage van materialen. Daarbij is het nodig de strijd tegen zwerfvuil op te voeren. Om dit mogelijk te maken, en het Vlaamse beleid in overeenstemming te brengen met een aantal Europese richtlijnen inzake afvalstoffen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in dat het Materialendecreet en het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid op een aantal punten wijzigt. De leden van ...

26 januari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wegwerpplastics en statiegeld drankverpakkingen: voorstel van resolutie

Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen zodoende het milieu meerdere honderden jaren. Ze zijn ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht. In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Leden van de sp.a-fractie en van de Groenfractie dienden in dit verband een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder ander...

20 januari 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Investeringen gasnetbeheerder Fluxys in Brazilië

Fluxys, de beheerder van het Belgische aardgasnet, sloot onlangs een deal om in Brazilië aardgasnetten over te nemen en te exploiteren. Deze investering heeft mogelijks gevolgen voor de klimaatambities van de steden en gemeenten, die participeren in Fluxys. Hoe staat minister Zuhal Demir hiertegenover? Heeft ze hierover overleg gepleegd met Fluxys? Hoe rijmt ze de groene ambities van Fluxys in Vlaanderen met de investering in een buitenlands a...

19 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Natuurrapport 2020

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) publiceerde onlangs zijn natuurrapport 2020. Daaruit blijkt dat Vlaanderen de doelstellingen niet haalt: het ruimtebeslag neemt toe, de oppervlakte weides daalt dagelijks en de jaargemiddelde temperatuur stijgt, wat tot verdroging leidt. Het rapport doet daarom een aantal aanbevelingen en bundelt die in vier speerpunten. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de bevindingen uit het rapport? Zal...

12 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Diepe geothermie

In de zoektocht naar alternatieve energiebronnen beschikt diepe geothermie, het benutten van de natuurlijke aardwarmte op grote diepte, over heel wat troeven: volledig hernieuwbaar, nagenoeg vrij van broeikasgasemissie, onafhankelijk van grondstof, continu beschikbaar, variabel inzetbaar en te integreren in energie-efficiënte warmtetoepassingen. De leden van de commissie hielden over deze techniek een hoorzitting met experts in dit domein.

5 januari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mestrapport 2020: gedachtewisseling

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het Mestrapport 2020 met minister Zuhal Demir, met Els Lesage van de VLM, en met Stijn Overloop en Ralf Eppinger van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

16 december 2020 08.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vergunningen veehouderijen

De voorbije jaren worden steeds meer vergunningen toegekend voor steeds grotere stallen. Minister Zuhal Demir reageerde in de media dat ze strenger zou zijn voor het goedkeuren van aanvragen. Ze wil enkel kleine landbouwbedrijven en de korte keten ondersteunen, waarop de landbouwbelangenverenigingen hun bezorgdheden hebben geuit. Op welke basis weigert ze vergunningen? Pleegt ze hierover overleg met minister Hilde Crevits? Hoe wil ze de  belan...

15 december 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Rapport impact lage-emissiezones: hoorzitting

Antwerpen en Gent hebben de voorbije jaren een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd: oude vervuilende dieselwagens mogen niet rijden op (delen van) hun grondgebied en ze kunnen boetes opleggen aan wie dit verbod schendt. De Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving publiceerden in november een rapport over de impact van de lage-emissiezones op het wagenpark, de luchtkwaliteit en sociaal kwetsbare groepen. Het rapport toont onder andere...

9 december 2020 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Becijfering CO2-reductiedoelstelling met 55 procent

De Europese Commissie vraagt van haar lidstaten inspanningen om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. Over de weg hiernaartoe hebben de Federale Regering en de regeringen van de deelstaten nog geen akkoord gevonden. De Federale Regering vraagt immers nog uitleg aan de Europese Commissie over de berekening van die doelstelling. Heeft de Vlaamse Regering die vraag eveneens gesteld? Wanneer pleegt minister Zuhal Demir ove...

8 december 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Hergebruik plastics onder druk

Door de coronacrisis en de lage olieprijs is het voor producenten interessanter om nieuwe plastics te maken uit olie en gas dan om kunststoffen te hergebruiken. Minister Zuhal Demir stelde in het verleden dat ze hierover overleg zou plegen met haar Europese collega’s. Wat heeft dit overleg opgeleverd? Hoe wil ze het hergebruik van plastics stimuleren? Welke acties wil ze ondernemen? Wat met de regeling voor statiegeld? Bekijk het verslag.

2 december 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De werking en organisatie van de VREG wordt geregeld in het Energiedecreet. De VREG staat daarbij onder toezicht van het Vlaams Parlement: zo stelt het parlement de leden van de raad van bestuur aan, houdt het hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de V...

1 december 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Asbestproblematiek: hoorzitting

Asbest werd tot de eeuwwisseling vaak als isolatiemateriaal gebruikt in gebouwen en woningen. Deze asbesthoudende materialen houden echter ernstige gezondheidsrisico’s in, en daarom keurde het Vlaams Parlement in 2019 een decreet goed om een kader te creëren voor de inventarisatie, het beheer en de verwijdering van deze asbesthoudende materialen. Zo wil de Vlaamse overheid de afbouw van asbest in de leefomgeving versnellen, met als doel een ...

25 november 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet, wat betreft de beleidsdomeinen Omgeving en Energie.  

24 november 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet, wat betreft de beleidsdomeinen Omgeving en Energie.

18 november 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Klimaatbeleid: ontwerp van decreet

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voorziet in een herschikking van de Vlaamse administratie met betrekking tot de energie- en klimaatbevoegdheden. Zo komt er onder andere een omvorming van het Vlaams Energieagentschap (VEA) naar het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap (VEKA). Dit leidt tot terminologische aanpassingen in verschillende decreten. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om in de regelgeving de juridische cont...

10 november 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet toe, wat betreft de beleidsdomeinen Omgeving en Energie. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.    

27 oktober 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Europese Ministerraad Milieu: verslagmoment

Axel Buyse en Marjan Decroos, respectievelijk algemeen afgevaardigde en attaché Milieu en Dierenwelzijn van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, brachten verslag uit over de Europese Ministerraad Milieu van oktober 2020. De leden van de commissie wisselden daarna met hen van gedachten.  

21 oktober 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse klimaatdoelstelling broeikasgasemissies

Uit het jongste voortgangsrapport van het Vlaams mitigatieplan 2013-2020 blijkt dat Vlaanderen zijn doelstellingen inzake uitstoot van broeikasgassen niet haalt. Een reden hiervoor is dat de emissies in onder meer de transportsector te weinig dalen. Vlaanderen zal dus emissierechten moeten kopen in het buitenland. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de cijfers uit het rapport? Heeft ze reeds gesprekken aangeknoopt met andere landen voor de...

14 oktober 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wijziging Energiedecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet bij het Vlaams Parlement in om het Energiedecreet uit 2009 op een aantal punten te wijzigen. Zo zijn er onder andere wijzigingen inzake de energieprestatieregelgeving, inzake de handhavingsprocedures bij EPB en EPC, inzake de renovatie-eis binnen een gestelde termijn bij aankoop van een tertiair gebouw, en inzake netbeheer. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, en bij de ...

13 oktober 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Schrapping patrijs als bejaagbare soort: hoorzitting

De patrijs is een kwetsbare diersoort geworden in Vlaanderen: op tien jaar tijd is het aantal vogels gehalveerd, zo bleek uit tellingen. De patrijs is echter een bejaagbare soort. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van decreet in om de patrijs als bejaagbare soort te schrappen uit het Jachtdecreet. Onder meer omdat er discussie is over de populatiegrootte en de invloed van de jacht hierop, hielden de leden van de commissie ee...

6 oktober 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bescherming Groene Delle 

De Vlaamse Regering had het plan opgevat om het natuurgebied Groene Delle te ontwikkelen als watergebonden industriezone. Dit stuitte op heel wat verzet vanuit de politiek en burgerbewegingen. Minister Zuhal Demir besliste onlangs om de voorziene gewestplanwijziging te schrappen en het natuurgebied te behouden. Wat was hiervoor haar motivatie? Hoe ziet ze de ontwikkeling van watergebonden industrie langs het Albertkanaal? Hoe wil ze het natuurg...

23 september 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpak droogteproblematiek: voorstel van resolutie 

Naar aanleiding van de aanhoudende droogteperiode en de beperkte waterbeschikbaarheid, en de toenemende inname van open ruimte gecombineerd met verdere verharding, hielden de leden van de commissie in het voorjaar van 2020 hoorzittingen over de droogteproblematiek in Vlaanderen. In het licht hiervan dienden twee leden van de sp.a-fractie een voorstel van resolutie in waarin ze onder andere vragen om het aantal private waterputten in kaart te br...

22 september 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verhoogde klimaatdoelstellingen Europese Commissie

Op basis van een impactstudie heeft de Europese Commissie beslist om de klimaatdoelstellingen te verhogen: tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa met 55 procent verminderen in plaats van de oorspronkelijk begrote 40 procent. Vlaanderen heeft zijn ambitie voor deze verlaging op 32,6 procent gelegd. Hoe bekijkt minister Zuhal Demir dit nieuwe streefcijfer van de Europese Commissie? Wat is haar oordeel over de impactstudie? Wat z...

15 september 2020 15.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Droogteproblematiek

In het voorjaar van 2020 hielden de leden van de commissie Leefmilieu hoorzittingen over de droogteproblematiek in Vlaanderen. Minister Zuhal Demir kondigde daarop een Blue Deal aan, een akkoord binnen de Vlaamse Regering, om de droogteproblematiek op een structurele manier aan te pakken. De industrie en de landbouwers zouden daarbij deel van de oplossing worden. Meer Vlamingen blijken nu ook waterputten te laten boren om aan hun waterbehoefte ...

22 juli 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15 juli 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

GRUP Groene Delle: voorstel van resolutie

De Vlaamse Regering maakte via de voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) de ontwikkeling van een groot deel van het natuurgebied Groene Delle mogelijk. Leden van de PVDA en de Groenfractie stellen dat dit waardevolle natuurgebied niet mag verdwijnen, en dat er vooralsnog ook geen vraag is van bedrijven om zich daar te vestigen. Ze dienden dan ook een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering ...

14 juli 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Tariefstructuur 2021-2024: hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) hield een consultatie over de tariefmethodologie die gehanteerd moet worden in de periode 2021-2024. Een onderdeel hiervan is de tariefstructuur: die bepaalt hoe de inkomsten van de distributienetbeheerder worden aangerekend aan de verschillende netgebruikers. Met het oog op de energietransitie wil de VREG de tariefstructuur aanpassen zodat er een betere verdeling komt van de netkos...

8 juli 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Steun aan energie-intensieve industrie

Op 17 juni stelde een rapport van de organisaties Arbeid en Milieu, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu dat de energie-intensieve industrie tot een miljard euro per jaar aan compensaties, vrijstellingen en subsidies ontvangt, maar haar CO2-uitstoot niet omlaag krijgt. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de conclusies uit het rapport? Wil ze het subsidiebeleid ten aanzien van deze industrie wijzigen? Hoe wil ze de transparantie en beschikba...

7 juli 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Tijdelijke bouwstop: voorstel van resolutie

Door de aanhoudende droogteperiode en de beperkte waterbeschikbaarheid, en de toenemende inname van open ruimte gecombineerd met verdere verharding dringt de noodzaak zich op om een tijdelijke bouwstop in te voeren op onaangesneden woonreservegebieden, stellen leden van de Groenfractie. Ze dienden hiertoe een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering ook vragen om versneld werk te maken van de nodige regelgeving. De leden van de ...

1 juli 2020 11.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wolven in Vlaanderen

Recent bleek uit camerabeelden dat het wolvenkoppel Noëlla en August vier welpen hebben. Deze wolvenroedel moet zich kunnen voeden, en de wolven hebben reeds meerdere keren schapen, maar ook paarden en koeien aangevallen. Hoe wil minister Zuhal Demir tegemoetkomen aan de onrust van dierenhouders? Welke beschermingsmaatregelen voor weidedieren zoals rasters zijn er? Hoe worden de vergoedingen berekend indien dieren het slachtoffer zijn geworden...

30 juni 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Droogteproblematiek: hoorzitting

Door het gebrek aan neerslag in de voorbije twee maanden staat het grondwater in Vlaanderen alarmerend laag: het is het droogste voorjaar sinds 1901. Ook de voorbije zomers waren zeer droog. Over deze aanhoudende droogteproblematiek hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Carl Heyrman, Marleen Porto-Carrero en Johan Verbauwhede  van Aquaflanders, met Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw, met Katelijne Haspeslagh en Niko D...

24 juni 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Evaluatie Vlaamse Toegankelijkheidsverordening: hoorzitting

De Vlaamse verordening voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen bestaat tien jaar. Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, evalueerde de verordening. De resultaten tonen aan dat die wel sensibiliseert, maar nog niet de verwachte impact heeft op de daadwerkelijke toegankelijkheid van gebouwen. De leden van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen hielden hierover een hoorzitting met Wendy ...

23 juni 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Droogteproblematiek: hoorzitting

Door het gebrek aan neerslag in de voorbije twee maanden staat het grondwater in Vlaanderen alarmerend laag: het is het droogste voorjaar sinds 1901. Ook de voorbije zomers waren zeer droog. Over deze aanhoudende droogteproblematiek hielden de leden van de commissie een hoorzitting met professor Patrick Willems van de KU Leuven, met professor Marijke Huysmans van de VUB, met Dirk Halet van het Vlaams Kenniscentrum Water en met Bernard De Potter...

17 juni 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Nieuwe subsidie zonnepanelen

De Vlaamse Regering kondigde recent aan dat ze een investeringspremie van 1500 euro zal toekennen aan gezinnen die zonnepanelen installeren. Nochtans blijkt uit cijfers dat zonnepanelen boomen, ondanks de stopzetting van de groenestroomcertificaten uit het verleden. Waarom besliste minister Zuhal Demir hiertoe? Wat zal de impact van deze premie zijn op de energiefactuur? Hoe past deze premie in de intenties van het regeerakkoord en de beleidsno...

16 juni 2020 15.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verhoging drinkwaterfactuur door droogte?

Door de aanhoudende droogte dreigt een watertekort in Vlaanderen. Minister Zuhal Demir heeft in dit verband de idee geopperd om de drinkwaterfactuur te verhogen om aan te zetten tot zuinig watergebruik. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaat dit verder onderzoeken. Volgens een lekopsporingsbedrijf zou ook 20 procent van alle drinkwater weglekken in de bodem door gebrekkige infrastructuur. Welke mogelijkheden onderzoekt de VMM? Komt er een aud...

10 juni 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verminderde steun voor hernieuwbare energie

De Vlaamse Regering keurde onlangs een besluit goed om de ondersteuning voor de sector van de hernieuwbare energie verder te verlagen. Ze baseert zich voor deze beslissing op bevindingen van een Nederlands milieuadviesbureau dat stelde dat er geen negatieve impact zou zijn op toekomstige investeringsbereidheid in hernieuwbare energie. Heeft minister Zuhal Demir hierover overleg gepleegd met de hernieuwbare-energiesector? Wat zijn de gevolgen vo...

9 juni 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Handhavingsrapporten: gedachtewisseling

Het Departement Omgeving maakt jaarlijks rapporten op over de handhaving van de Vlaamse regelgeving inzake Ruimtelijke Ordening en Milieu. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het jongste Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening en het Milieuhandhavingsrapport met Michael Faure, voorzitter van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, en met minister Zuhal Demir.

3 juni 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mobiele mantelzorgwoningen: conceptnota

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis of in de eigen omgeving blijven wonen, ook als ze nood hebben aan bijkomende zorg en ondersteuning door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. Die bijkomende zorg wordt in veel gevallen gegeven door mantelzorgers, namelijk dichte familieleden zoals kinderen of ouders. Hiervoor kan een tijdelijke woning bij een bestaand gebouw worden geplaatst, een zogenaamde mobiele mantelzorgwoning. Het is vandaag echt...

2 juni 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mobiele mantelzorgwoningen: conceptnota

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis of in de eigen omgeving blijven wonen, ook als ze nood hebben aan bijkomende zorg en ondersteuning door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. Die bijkomende zorg wordt in veel gevallen gegeven door mantelzorgers, namelijk dichte familieleden zoals kinderen of ouders. Hiervoor kan een tijdelijke woning bij een bestaand gebouw worden geplaatst, een zogenaamde mobiele mantelzorgwoning. Het is vandaag echt...

27 mei 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Maatregelen droogte

Door het gebrek aan neerslag in de voorbije twee maanden staat het grondwater in Vlaanderen nu al alarmerend laag: het is het droogste voorjaar sinds 1901. In de provincie Antwerpen legde de gouverneur reeds een verbod op om water uit kwetsbare waterlopen te halen. Meer Vlamingen blijken nu ook waterputten te laten boren om aan hun waterbehoefte te voldoen, waardoor de grondwatertafels verstoord worden. Wanneer verschijnt het uitvoeringsbesluit...

26 mei 2020 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Bosuitbreidingsplan: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering heeft een Bosuitbreidingsplan opgesteld, waarin de ambitie uit de beleidsnota Omgeving 2019-2024 om tegen 2030 in 10.000 hectare extra bossen te voorzien, concreet vorm krijgt. De leden van de commissie wisselden van gedachten over dit plan met minister Zuhal Demir.

13 mei 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. Minister Zuhal Demir lichtte toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor de beleidsdomeinen Omgeving en Energie.  

12 mei 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documentaire hernieuwbare energie

Filmmaker Michael Moore betoogt in zijn jongste documentaire dat hernieuwbare energie weinig milieuvriendelijk is. Hij stelt ook dat ze, gezien de immer stijgende elektriciteitsbehoeften, geen alternatief kan bieden voor conventionele energiebronnen zoals olie en kernenergie. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover deze documentaire en de inhoud ervan? Welke conclusies trekt ze eruit? Wil ze onderzoek laten uitvoeren naar de negatieve impact v...

6 mei 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 en corona-addendum

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De coronacrisis heeft de Vlaamse samenleving recent door elkaar geschud, en daarom heeft de Vlaamse Ombudsdienst een addendum geschreven met daarin aandacht voor specifieke problemen die de Vlaamse burgers ondervinden door de inperkingsmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. De leden van de commissie bespraken deze bevindingen en klachten ...

5 mei 2020 14.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in coronatijden: voorstel van resolutie

Mensen mogen door de inperkingsmaatregelen die tijdens de coronacrisis gelden hun woning verlaten om te wandelen en te fietsen. De ruimte hiervoor in steden is echter zeer beperkt. Een oplossing hiervoor zou zijn om autorijstroken in straten te reserveren voor fietsers en voetgangers, en niet-toegankelijke groengebieden toch open te stellen. Daarom hebben leden van de Groenfractie en van de sp.a-fractie een voorstel van resolutie ingediend waar...

29 april 2020 10.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Link tussen COVID-19 en luchtvervuiling?

Een studie van de Duitse universiteit van Halle legt een link tussen hotspots van luchtvervuiling en het aantal personen met symptomen van COVID-19. In Vlaanderen is reeds een verband aangetoond tussen luchtvervuiling met stikstofoxides en luchtwegeninfecties. Is minister Zuhal Demir op de hoogte van de Duitse studie? Wil ze de situatie in Vlaanderen op dezelfde manier laten onderzoeken? Wil ze er in de toekomst rekening mee houden om luchtverv...

28 april 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Waterbeleidsnota 2020-2025: gedachtewisseling

De Waterbeleidsnota 2020-2025 is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met haar algemene visie op het integraal waterbeleid. Met deze nota wil ze een antwoord bieden op de waterbeheerkwesties en aangeven hoe ze de komende jaren het waterbeleid wil versterken en heroriënteren aan de hand van strategische doelstellingen en krachtlijnen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over deze waterbeleidsnota met minister Zuhal Demir en...

22 april 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Zuhal Demir van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

15 april 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Zuhal Demir van gedachten over de impact van de coronacrisis op de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

4 maart 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Illegaal dumpen van Vlaams afval in Frankrijk

In verschillende Noord-Franse gemeenten, niet ver van de Belgische grens, dumpen Vlaamse firma’s geregeld afval. Hoe reageert minister Zuhal Demir hierop? Heeft OVAM zicht op deze afvalstromen? Hoe zal OVAM optreden tegen de bedrijven in kwestie? Hoe wil de minister deze illegale dumping stoppen? Lees hier het verslag. Single-use plastics De Vlaamse Regering keurde haar Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 goed. Eén van de acties uit dat...

19 februari 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Instrumentendecreet: hoorzitting

Voor het nieuwe omgevingsbeleid keurde de Vlaamse Regering onlangs het ontwerp van Instrumentendecreet goed. Met dat ontwerp van decreet wil ze overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, tools bieden voor de realisatie van hun ruimtelijke projecten. De ‘instrumentenkoffer’ uit het Landinrichtingsdecreet uit 2014, een set van diverse instrumenten inzake inrichting, beheer, grondverwerving, grond...

18 februari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Instrumentendecreet: hoorzitting

Voor het nieuwe omgevingsbeleid keurde de Vlaamse Regering onlangs het ontwerp van Instrumentendecreet goed. Met dat ontwerp van decreet wil ze overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, tools bieden voor de realisatie van hun ruimtelijke projecten. De ‘instrumentenkoffer’ uit het Landinrichtingsdecreet uit 2014, een set van diverse instrumenten inzake inrichting, beheer, grondverwerving, grond...

12 februari 2020 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Financiering Green Deal

De Europese Commissie stelde onlangs haar Green Deal voor, een investeringsplan om onder meer de klimaatverandering aan te pakken. Om die Green Deal te financieren, rekent de EU op 1000 miljard euro aan investeringen in de komende tien jaar, verdeeld over de EU zelf, nationale overheden en de regio’s, huishoudens en bedrijven. Hiervoor zullen heel wat financieringsmogelijkheden worden aangesproken. Welk budget zal Vlaanderen de volgende tien ...

11 februari 2020 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Instrumentendecreet: toelichting

Voor het nieuwe omgevingsbeleid keurde de Vlaamse Regering onlangs het ontwerp van Instrumentendecreet goed. Met dat ontwerp van decreet wil ze overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, tools bieden voor de realisatie van hun ruimtelijke projecten. De ‘instrumentenkoffer’ uit het Landinrichtingsdecreet uit 2014, een set van diverse instrumenten inzake inrichting, beheer, grondverwerving, grond...

5 februari 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Middelen uit Rechtvaardig Transitiefonds

De Europese Commissie stelde onlangs haar Green Deal voor, een investeringsplan om onder meer de klimaatverandering aan te pakken. Onderdeel van dat plan is het Just Transition Fund of Rechtvaardig Transitiefonds van 100 miljard euro, dat steun geeft aan lidstaten die het hardst worden getroffen door de maatregelen uit de Green Deal. België zal slechts 68 miljoen euro uit dat fonds krijgen. Wat is de reactie van minister Zuhal Demir hierop? Ho...

28 januari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mobiele mantelzorgwoningen: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Het Vlaams Mantelzorgplan wil ouderen langer in hun vertrouwde omgeving laten wonen, maar het kan soms onmogelijk zijn om hun bestaande woning of die van hun mantelzorger daarvoor aan te passen. Hier kan een mobiele woonunit in de tuin een oplossing bieden. De regelgeving bevat echter nog geen bepal...

22 januari 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpak wegwerken ruimtelijk afval

Meer dan 14 procent van het Vlaamse grondgebied is verharde oppervlakte. In onbruik geraakte constructies blijven vaak staan, en dit zogenaamde ruimtelijk afval houdt de verharding van de bodem in stand. Nochtans stelt het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat tegen 2050 de verharding in de open ruimte met een vijfde moet dalen. Welke initiatieven plant minister Zuhal Demir om dergelijke constructies of verharde oppervlakten te slopen? Hoe wi...

21 januari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mestrapport 2019: gedachtewisseling

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Mestrapport 2019 met minister Zuhal Demir, met Els Lesage van de VLM, en met Stijn Overloop en Ralf Eppinger van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

15 januari 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Stikstofuitstoot luchthaven Zaventem

Omdat Nederland een strenger beleid wil voeren inzake de stikstofuitstoot van onder andere de luchtvaart, zouden lagekostenmaatschappijen willen uitwijken naar Zaventem. Dit kan leiden tot meer stikstofuitstoot rond de luchthaven van Zaventem. Is minister Zuhal Demir hiervan op de hoogte? Hoe wil ze de omwonenden van Zaventem beschermen tegen de stikstofuitstoot en andere vervuiling?

14 januari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur: rapport VMM

De integrale waterfactuur bevat alle kosten verbonden aan het watergebruik: verbruik, levering, zuivering, ... De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) evalueerde in een rapport de tariefstructuur van de integrale waterfactuur. De leden van de commissie houden hierover een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de VMM en minister Zuhal Demir.

8 januari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Nieuwe tariefstructuur: hoorzitting VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) stelde voorstellen op voor een nieuwe tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Pieterjan Renier en Ronnie Belmans, respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van de VREG. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams P...

7 januari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Europese Ministerraad Milieu: verslag

Axel Buyse en Marjan Decroos, respectievelijk Algemeen Afgevaardigde en Attaché Milieu en Dierenwelzijn van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, brengen verslag uit over de Europese Ministerraad Milieu van 19 december 2019. De leden van de commissie wisselen daarna van gedachten met hen.

18 december 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energie- en klimaatbeleid: gedachtewisseling

Verleden week stelde de Vlaamse Regering haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voor. Daags nadien hielden de volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering hierover een actualiteitsdebat, vandaag wisselen de leden van de commissie met minister Zuhal Demir meer in detail van gedachten over dit plan. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken vi...

17 december 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energie- en klimaatbeleid: aanbevelingen SERV

Verleden week stelde de Vlaamse Regering haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voor. In de aanloop hiervan heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een aantal aanbevelingen gedaan. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de SERV.

4 december 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Pesticidegebruik Infrabel

Voor de onkruidbestrijding van de treinsporen kreeg Infrabel in het verleden een uitzondering op het algemene verbod op pesticidegebruik. Infrabel vraagt daar nu opnieuw toestemming voor, met het argument dat er geen werkbare alternatieven zijn voor die pesticiden. Is minister Zuhal Demir van plan in te gaan op de vraag van Infrabel? Heeft Infrabel gezocht naar alternatieven? Heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een inbreng gehad in die zoektoch...

3 december 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De VREG staat onder toezicht van het Vlaams Parlement: het parlement regelt de werking en organisatie van de VREG in het Energiedecreet, stelt de leden van de raad van bestuur aan en houdt hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de VREG. Vandaag houden d...

27 november 2019 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Zuhal Demir de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020, het programmadecreet, de beleidsnota Omgeving 2019-2024, de beleidsnota Klimaat 2019-2024 en de beleidsnota Energie 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

26 november 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Zuhal Demir de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020, het programmadecreet, de beleidsnota Omgeving 2019-2024, de beleidsnota Klimaat 2019-2024 en de beleidsnota Energie 2019-2024.

20 november 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Zuhal Demir de bespreking voort van de uitgavenbegroting 2020 en de respectieve beleidsnota’s Energie 2019-2024 en Klimaat 2019-2024.

19 november 2019 16.00u - Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie bespreken samen met minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2020 en de respectieve beleidsnota’s Omgeving 2019-2024 en Klimaat 2019-2024.

13 november 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie vatten samen met minister Zuhal Demir de begrotingsbesprekingen aan: de uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Energie 2019-2024.

12 november 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie vatten samen met minister Zuhal Demir de begrotingsbesprekingen aan: de uitgavenbegroting 2020, het programmadecreet 2020, de beleidsnota Omgeving 2019-2024 en de beleidsnota Klimaat 2019-2024.  

5 november 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Hoge waterfacturen en afsluitingen

Recent publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) haar jaarlijkse waterstatistieken. Daaruit blijkt dat het aantal afsluitingen het voorbije jaar is gedaald, maar dat het aantal aanvragen voor afbetalingsplannen sterk is gestegen. De kostprijs voor drinkwater verschilt ook sterk van regio tot regio. Hoe bekijkt minister Zuhal Demir deze cijfers? Wil ze een eenheidsprijs voor water invoeren? Zijn de gestegen afbetalingsplannen een bewijs va...

23 oktober 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Geothermie Kempen: stand van zaken

Enkele jaren geleden werd in Mol een proefproject voor geothermie, waarbij warmte wordt gewonnen uit de grond, opgestart. Er doken vorig jaar problemen op bij die winning, en er zou een evaluatie volgen. Wat heeft die evaluatie opgeleverd? Wat is de stand van zaken van het project? Welke stappen wil minister Zuhal Demir zetten om diepe geothermie in Vlaanderen verder uit te rollen?

22 oktober 2019 14.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het (BRV) stelt voorop dat er tegen 2025 slechts 3 hectare open ruimte mag worden aangesneden, en in 2040 zelfs nul hectare. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 onderschrijft de doelstelling van 2040, maar maakt geen melding van de tussentijdse doelstelling van 2025. Blijft de doelstelling behouden? Welke decretale initiatieven wil minister Zuhal Demir nemen om alle open ruimte effectief te vrijwaren en de kwetsbare en waardevolle bosse...

16 oktober 2019 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Nationaal Energie- en Klimaatplan  en de 2020-doelstellingen

De 2020-doelstellingen van de EU bepalen o.a. dat de EU  t.o.v 1990 20% minder broeikasgas moet uitstoten. Volgens de Europese  rekenmethodiek is de kans reëel dat Vlaanderen zijn doelstelling in dat kader zal halen. Toch is er nog een echte trendbreuk nodig om alle energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. België moet daartoe voor eind 2019 aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de per...

Scroll to top