Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 121

1 februari 2023 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Procedure tegen Vlaams strategisch GLB-plan

Milieuverenigingen Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu starten een Europese procedure, de zogeheten Aarhus-procedure, op. Daarmee vragen ze de Europese Commissie om de goedkeuring van het Vlaams strategisch GLB-plan in overweging te nemen. De milieuverenigingen stellen dat minister Jo Brouns de Europese Commissie zou hebben misleid. Een en ander kan leiden tot juridische onzekerheid en mogelijk inkomensverlies voor landbouwers in Vlaanderen. Hoe ...

25 januari 2023 9 uur - Hans Memling

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Europese Ministerraden Landbouw en Visserij: verslagmoment

Barbara Roegiers, attaché Visserij, en Pieter Lietaer, attaché Landbouw, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, brachten verslag uit over de voorbije Europese Ministerraden Landbouw en Visserij.

11 januari 2023 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Aanhoudende vogelgriep

Het voorbije jaar was het vogelgriepvirus continu aanwezig bij wilde vogels. Op de trekroutes van deze vogels wordt het pluimvee daardoor besmet met het virus, wat kan leiden tot massale sterfte. De roep om pluimvee te vaccineren klinkt steeds luider, maar houdt een aantal problemen in zich, bijvoorbeeld om pluimvee na vaccinatie te exporteren. Hoeveel economische schade hebben de pluimveehouders in 2022 door de vogelgroep geleden? Welke oplossin...

21 december 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Advies SALV over visserij op zee: gedachtewisseling

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. Recent bracht de SALV op eigen initiatief een advies uit inzake een visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee. Het advies vraagt een optimale ruimtelijke inplanting van gebruikszones, waaronder zones voor energiewinning. Die moet waardevolle visgronden en kwetsbare zones b...

7 december 2022 9.30 uur - Hans Memling

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Vlaamse voedselstrategie

Recent stelde minister Jo Brouns de ‘Go4Food’ voor, op basis van het eindrapport van een zogenaamde voedselcoalitie. Deze strategie steunt op vier pijlers: gezonde en duurzame voeding voor iedereen, een voedselsysteem binnen ecologische grenzen, voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie en voedsel verbindt boer tot burger. Hoe verhoudt deze voedselstrategie zich tot de doelstellingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Houdt ...

30 november 2022 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Plattelandsbeleid. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor de bevoegdheidsdomeinen Natuur en Omgeving. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming. 

23 november 2022 9.30 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Landbouw. Minister Jo Brouns lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Landbouw. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

16 november 2022 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Zeevisserij. Minister Hilde Crevits lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Zeevisserij. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

9 november 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voortgang brancheorganisatie varkenssector: gedachtewisseling

Begin december 2021 werd een nieuwe brancheorganisatie, PORK.be, boven de doopvont gehouden, die een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector moet ontwikkelen. Over de voortgang binnen deze brancheorganisatie wisselden de leden van de commissie van gedachten met Paul Demyttenaere en Filip Fontaine van PORK.be.

26 oktober 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voedselregio’s in Vlaanderen: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. De coronapandemie en de militaire invasie van Rusland in Oekraïne toonden aan dat het voedselsysteem kwetsbaar is. De zogenaamde korte keten kan een duurzame bijdrage leveren door de sociale, economische en ecologische voordelen. Leden van de Groenfractie dienden een conceptnota in waarin ze voorst...

19 oktober 2022 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027: gedachtewisseling

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking. Deze Europese doelstellingen moeten de lidstaten zelf verder uitwerken. Vlaanderen diende hiertoe een ontwerp van Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 in bij de Europese Commissie. Over dit ontwerp wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Jo Brouns, met Pieter Lietaer, attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regeri...

12 oktober 2022 8.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Energietransitie glastuinbouw

Door de hoge energieprijzen staat de rendabiliteit van de glastuinbouw onder druk. Momenteel lopen er projecten die de warmtevraag in de serres sterk reduceren, en tot eind september liep er ook een rondetafel met workshops over de nieuwste technologieën. Wat zijn de resultaten van deze rondetafel? Hoe ziet minister Jo Brouns de energietransitie voor de glastuinbouw in Vlaanderen? Wat met het steunmechanisme van het VLIF voor investeringen in ...

5 oktober 2022 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Rekeningen 2021

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir dit ontwerp van decreet, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Plattelandsbeleid over de begrotingsuitvoering 2021 en het rekeningenrapport ...

28 september 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’: gedachtewisseling

Het mentaal welbevinden van heel wat land- en tuinbouwers wordt op de proef gesteld. Het Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO stelden daarom, mede in opdracht van de minister van Landbouw, het actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’ op. Dit actieplan wil de land- en tuinbouwers helpen door in te zetten op drie sporen: barrières naar hulpverlening wegwerken, individuele vaardigheden versterken, en stressfactoren (blijven) ...

13 september 2022 10 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

13 juli 2022 8 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Turnhouts Vennengebied: gedachtewisseling

In februari presenteerde de Vlaamse Regering haar krokusakkoord met daarin haar plannen voor de aanpak van de stikstofuitstoot. De regering besliste onder meer dat er voor waardevolle gebieden vanaf 2028 een meststop zal gelden, en voor de Kalmthoutse heide, de Mechelse heide, de Maten en de Voerstreek worden budgetten voorzien voor natuurherstel en -inrichting. Voor het Turnhouts Vennengebied, waar de problemen het allergrootst zijn, stelde de...

29 juni 2022 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Biorapport 2021

Het Departement Landbouw en Visserij bundelde in zijn de cijfers over de biolandbouw in Vlaanderen. Hieruit blijkt een lichte maar gestage groei van het aandeel van de biolandbouw in de totale voedselconsumptie. De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum stelden hierop dat de doelstelling om 25 procent van het Europese areaal tegen 2030 te exploiteren als biologisch te hoog gegrepen is voor Vlaanderen. Ze achten een groei van 5 pr...

22 juni 2022 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in het bevoegdheidsdomein Landbouw met minister Jo Brouns.

17 juni 2022 9.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

15 juni 2022 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Europese steunmaatregelen droogte

Het voorjaar 2022 was één van de droogste ooit. Deze droogte heeft grote gevolgen voor de landbouwsector: de staat van de gewassen verslechtert, de beschikbaarheid van veevoeder wordt kleiner en er wordt een algemene daling van de productiviteit gevreesd. Zijn er prognoses gemaakt over de mogelijke schade van de droogte op de landbouw? Welke maatregelen wil minister Jo Brouns nemen in dit verband? Komen er Europese steunmaatregelen voor de la...

8 juni 2022 9.30 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in het bevoegdheidsdomein Plattelandsbeleid met minister Zu...

1 juni 2022 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’

Het mentaal welbevinden van heel wat land- en tuinbouwers wordt op de proef gesteld: financiële stress en onzekerheid over de toekomst, de dalende prijzen die boeren voor hun producten krijgen, de droogte, de mestregelgeving, ... Recent werd daarom het actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’ voorgesteld. Kwam dit actieplan tot stand in overleg met de reguliere hulpverlening, zoals de CGG’s en de CAW’s? Hoe wil minister Jo Broun...

25 mei 2022 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen oorlog Oekraïne voor landbouwsector en voedselzekerheid

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de graanprijzen gestegen, en daardoor ook de prijzen voor veevoeder. Heel wat seizoenswerkers zijn ook afkomstig uit Oekraïne. De vrees leeft dat er tekorten zullen ontstaan aan grondstoffen voor voedsel. Een en ander heeft grote gevolgen voor de landbouwsector en de voedselzekerheid in Vlaanderen. Hierover wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Jo Brouns.

18 mei 2022 8 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: hoorzitting

De Vlaamse Regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, van het Agentschap voor Natuur en Bos, van de...

8 mei 2022 7.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

6 mei 2022 9.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

4 mei 2022 8 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Zuhal Demir.

27 april 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Hilde Crevits en minister Zuhal Demir.

20 april 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voortgang brancheorganisatie varkenssector: gedachtewisseling

Begin december werd een nieuwe brancheorganisatie, PORK.be, boven de doopvont gehouden, die een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector moet ontwikkelen. Over de voortgang binnen deze brancheorganisatie wisselden de leden van de commissie van gedachten met Filip Fontaine, voorzitter van PORK.be.

30 maart 2022 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Impact oorlog in Oekraïne: gedachtewisseling

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de graanprijzen gestegen, en daardoor ook de prijzen voor veevoeder. Heel wat seizoenswerkers zijn ook afkomstig uit Oekraïne. Een en ander kan grote gevolgen hebben voor de landbouwsector en de voedselzekerheid. Hierover wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Hilde Crevits.

18 maart 2022 9.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

16 maart 2022 10.30 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Impact oorlog in Oekraïne op Vlaamse landbouw

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de graanprijzen gestegen, en daardoor ook de prijzen voor veevoeder. Heel wat seizoenswerkers zijn ook afkomstig uit Oekraïne. Federaal minister Clarinval riep een taskforce in het leven om de impact van de oorlog op de agrovoedingsketen op te volgen. Hoe wil minister Hilde Crevits de landbouwsector steunen in deze crisis? Komt er samenwerking met de federale taskforce? Hoe wil ze de afhankelijkheid va...

9 maart 2022 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: gedachtewisseling

In haar zogenaamde Krokusakkoord van 23 februari 2022 ontvouwde de Vlaamse Regering haar plannen om de stikstofdepositie in Vlaanderen te doen dalen. Zo zullen de piekbelasters hun activiteiten moeten stoppen tegen 2025, en zal de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent moeten verminderen. Er komt ook een correctiemechanisme voor kleinere familiale landbouwbedrijven, en voor waardevolle gebieden zal vanaf 2028 een meststop gelden. De leden van ...

23 februari 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gezondheidsrisico’s pesticiden

Uit onderzoek en wetenschappelijke literatuur blijkt dat het gebruik van pesticiden in de landbouw veel grotere gezondheidsrisico’s inhoudt dan tot dusver werd aangenomen. Zo is een verband vastgesteld tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson. Is minister Hilde Crevits op de hoogte van deze onderzoeksresultaten? Welke conclusies trekt ze eruit? Hoe wil ze landbouwers beter beschermen? Hoe staat ze tegenover de mogelijke erkenning van Park...

16 februari 2022 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Crisis varkenssector

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijven dalen, en door de stijgende energie- en voedselprijzen produceren ze vaak met verlies. De sector van de varkenshouderijen presenteerde onlangs een actieplan om het tij te keren. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Welke mogelijkheden zijn er op Europees niveau? Welke maatregelen wil ze zelf nemen? Bekijk het verslag.

11 februari 2022 10 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

9 februari 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Crisis varkenssector: gedachtewisseling

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijven dalen, onder andere door de Afrikaanse varkenspest en logistieke problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ze het hoofd amper boven water houden. Begin december werd een nieuwe brancheorganisatie, Pork.be, boven de doopvont gehouden, die een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector moet ontwikkelen. Over de aanpak van de crisis in de var...

2 februari 2022 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Compensatie PFOS-verlies landbouwers

Landbouwers in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zagen hun omzet dalen door de berichten over de vervuilende stof PFOS in de bodem. Voor hen komt er een tijdelijke compensatie voor de geleden schade, maar ook in andere delen van Vlaanderen stelde de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) soortgelijke vervuiling vast. Hoeveel bedrijven kunnen aanspraak maken op de compensatie? Wat zijn de voorwaarden? Hoe volgt minister Hilde Crevits d...

26 januari 2022 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Europese Ministerraden Landbouw en Visserij: verslagmoment

Barbara Roegiers, attaché Visserij, en Pieter Lietaer, attaché Landbouw, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, brachten verslag uit over de voorbije Europese Ministerraden Landbouw en Visserij.

19 januari 2022 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Steun varkenssector

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijven dalen, onder andere door de Afrikaanse varkenspest en logistieke problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ze het hoofd amper boven water houden. Begin december werd een nieuwe brancheorganisatie, Pork.be, boven de doopvont gehouden, die een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector moet ontwikkelen. Wat zal Pork.be concreet doen? Brengt ...

12 januari 2022 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Jaarprogramma 2022 VLAM: gedachtewisseling

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tekende zijn promotieplannen voor 2022 uit in zijn jaarprogramma. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met Filip Fontaine, Leen Guffens en Guy Vandepoel van het VLAM. Ze gingen ook concreet in op de berichtgeving rond de klachten over de werking van het VLAM.

21 december 2021 10.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Beleidsaanbevelingen maricultuur

De Blauwe Cluster, een organisatie die kennis verzamelt over onder andere maricultuur, presenteerde onlangs haar aanbevelingen voor een robuuste maricultuursector. Daarin maakt ze concreet zichtbaar welke knelpunten de sector ervaart, zoals de toewijzing van zones voor aquacultuur en de financiële risico’s. Ze doet ook voorstellen om de hiaten aan te pakken, zoals zogenaamde mariparks, waarbij de overheid productiegebieden voor aquacultuur v...

8 december 2021 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Inbreuken aanlandingsplicht visserij

Sinds 1 januari 2019 zijn zeevissers verplicht om ondermaatse vissen niet terug in zee te gooien, maar ze ook aan land te brengen, de zogenaamde aanlandingsplicht. De Europese Commissie stelt dat deze verplichting in België onvoldoende wordt gehandhaafd, en ze start daarom een inbreukprocedure op, te beginnen met een aanmaningsbrief. Is minister Hilde Crevits op de hoogte van deze brief? Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van de aanlan...

24 november 2021 9 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voort. Daarna stemden ze over de desbetreffende ontwerpen van decreet.

17 november 2021 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits gaven een algemene toelichting over de uitgavenbegroting 2022 voor hun beleidsdomeinen.

10 november 2021 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van de stuurgroep Landbouw en Visserij en van de stuurgroep ...

27 oktober 2021 9.30 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Brede weersverzekering: gedachtewisseling

In 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de brede weersverzekering goed. Waar schade aan landbouwgewassen door uitzonderlijke weersomstandigheden vroeger gedeeltelijk vergoed kon worden door het Landbouwrampenronds, kunnen landbouwers zich sinds 1 januari 2020 individueel verzekeren via deze weersverzekering. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de werking van deze weersverzekering met Patricia De Clercq en Katrien...

20 oktober 2021 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Crisis Vlaamse varkenssector

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijft dalen, onder andere door de Afrikaanse varkenspest en logistieke problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ze het hoofd amper boven water houden. De Vlaamse Regering maakte reeds 16 miljoen euro vrij om de ergste noden te lenigen, maar volgens het Algemeen Boerensyndicaat volstaat dit bedrag niet. De Europese Commissie weigert vooralsnog om crisi...

13 oktober 2021 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Landschapspark en Nationaal Park Vlaanderen

Heel wat kandidaten dingen sinds vorige maand mee naar de drie titels van Landschapspark en drie titels van Nationale Parken Vlaanderen. Een onafhankelijke jury zal de ingediende kandidaturen onderzoeken, en de Vlaamse Regering zal halfweg 2023 beslissen wie de respectieve titel zal mogen voeren. Lokale landbouworganisaties uitten evenwel hun vrees dat deze parken opnieuw extra regels zullen opleggen aan landbouwers. Hoe zal het selectietraject...

6 oktober 2021 9 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Mentaal welzijn landbouwers

Een landbouwer uit Ieper lanceerde onlangs een briefschrijfactie op Facebook naar aanleiding van de zelfdoding van een collega. Met de actie wil hij de aandacht vestigen op de moeilijkheden en zorgen waar landbouwers mee kampen om hun bedrijf leefbaar te houden. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze actie? Welk gevolg zal ze geven aan de oproep die erin gedaan wordt? Met welke mentale problemen kampen de landbouwers? Pleegt ze overleg...

24 september 2021 6.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

15 september 2021 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Vraag tot vergoeding voor landbouwers in omgeving 3M 

Door de vervuiling van de bodem met PFOS is het consumentenvertrouwen in de producten van landbouwers in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht verdwenen. Hun inkomsten zijn drastisch gedaald, soms zelfs tot een vijfde van hun normale inkomen. Ze vragen dan ook dat de overheid een schadefonds zou oprichten, zodat ze kunnen overleven. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze vraag? Welke acties heeft het Departement Landbouw en Visseri...

15 juli 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Hervorming pachtwetgeving: hoorzitting

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de pachtwetgeving. De voorbije jaren werden verschillende pistes onderzocht om de bestaande Pachtwet om te vormen tot een nieuw Pachtdecreet. De leden van de commissie hielden over dit thema een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de landbouwsector.

30 juni 2021 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Hervorming pachtwetgeving: gedachtewisseling

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de pachtwetgeving. De voorbije jaren werden verschillende pistes onderzocht om de bestaande Pachtwet om te vormen tot een nieuw Pachtdecreet. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de inzichten die er bij de verschillende partijen zijn gegroeid over de wijze waarop de complexe pachtwetgeving moet worden omgezet in een nieuw Vlaams decreet.

23 juni 2021 9.15 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen landbouw PFOS-dossier

Door de verontreiniging van de bodem met PFOS mogen mensen geen eieren van hun legkippen of groenten uit hun eigen tuin meer eten in een straal van 5 kilometer rond de site in Zwijndrecht. Landbouwers binnen die perimeter zijn ook getroffen. Minister Hilde Crevits liet weten dat de getroffen landbouwers zullen worden vergoed voor hun verliezen. Over hoeveel landbouwers gaat het? Zijn ze reeds gecontacteerd? Wat met andere mogelijk vervuilde sit...

9 juni 2021 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen Brexit op landbouw en visserij: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de Brexit. Dit zal gevolgen hebben voor de Vlaamse landbouw en visserij: de Vlaamse vissers zullen nog 5,5 jaar toegang hebben tot de Britse wateren, en de landbouwsector zal geconfronteerd worden met douaneprocedures en invoercertificaten. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met minister Hilde Crevits.

2 juni 2021 9.30 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Weigering administratie Landbouw stikstofaanpak

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) vernietigde in februari de vergunning voor de uitbreiding van kippenhouderij. Door de extra kippenstal zou het bedrijf te veel stikstof produceren, wat schadelijk kan zijn voor een nabijgelegen natuurgebied. Ten gevolge van die beslissing publiceerde minister Zuhal Demir begin mei een ministeriële instructie en bijkomende richtsnoeren voor een tijdelijk stikstofkader. In afwachting van duidelijke en ...

26 mei 2021 10 uur - Hans Memling

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voedselverspilling en -verlies: hoorzitting

Wereldwijd heeft voedselverspilling volgens de FAO een economische kostprijs van ongeveer 1000 miljard dollar, met daarbovenop 700 miljard dollar aan bijkomende milieukosten. De Vlaamse overheid stelde in 2011 de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 op, waarbij ze ernaar streefde om het voedselverlies tegen 2020 te verminderen met 15 procent en tegen 2025 met 30 procent. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wil voedselverspilling tegen 2030 halv...

19 mei 2021 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Ondersteuning korte keten Vlaamse landbouw: voorstellen van resolutie

De korte keten in de landbouwsector is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Door de coronacrisis kent de korte keten een stijgende populariteit. Leden van de commissie dienden voorstellen van resolutie waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de korte keten als belangrijke pijler mee te ...

12 mei 2021 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stijgende druk melkveehouderij

Boeren op een Kruispunt zorgt voor individuele mentale en praktische ondersteuning voor boeren en tuinders in nood. In 2020 werd een aanzienlijke stijging van het aantal hulpvragen vastgesteld. Opvallend daarbij is dat de meeste vragen komen van (melk)veehouders, veroorzaakt door prestatiedruk, stijgende kosten, dalende opbrengsten, strengere regelgeving en veranderende gezinspatronen. Heeft minister Hilde Crevits kennisgenomen van deze cijfers...

5 mei 2021 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voedselverspilling: onderzoek Rekenhof

De Verenigde Naties streven naar een halvering van de voedselverspilling in winkels en bij consumenten en een vermindering van het voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketens tegen 2030. Vlaanderen maakte in opvolging hiervan een Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 op. Daarbij engageerde de Vlaamse Regering er zich, samen met de sectororganisaties in de voedselketen, toe om het voedselverlies tegenover 2015 te beperken met 15 proce...

28 april 2021 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Duurzaamheidspremie vleesvee

De Vlaamse Regering nam zich in haar regeerakkoord 2019-2024 voor om de gekoppelde Europese steun, de zogenaamde zoogkoeienpremie, uit te faseren tegen 2027. Het Algemeen Boerensyndicaat legt nu, gesteund door Natuurpunt, een alternatief voor die premie op tafel, namelijk een duurzaamheidspremie met een aantal ecologische voorwaarden. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Zoekt ze naar een duurzaam alternatief zodat de vleesveesector ...

31 maart 2021 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofproblematiek: inkrimping veestapel?

In Nederland woedt een hevig debat over de stikstofproblematiek. Er worden voorstellen gedaan om de veestapel drastisch in te krimpen, maar dit heeft uiteraard gevolgen voor de tewerkstelling in de agrovoedingssector en voor de consument die zijn voedingspatroon zal moeten aanpassen. Ook de Vlaamse overheid zal inspanningen moeten leveren om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover de Nederlandse voo...

24 maart 2021 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Aquacultuur: hoorzitting

De aquacultuur in Vlaanderen omvat het kweken van vissen, mosselen, schaaldieren en waterplanten in vijvers en bassins, maar ook op zee, om ze daarna te verhandelen. Over de uitdagingen en toekomst van de Vlaamse aquacultuur hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de sector.

17 maart 2021 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Eiwitstrategie

Minister Hilde Crevits ondertekende recent een 2030 met zestien partners uit de agrovoedingsketen. Die strategie bevat zes thema’s: duurzaam diervoeder, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten, meer nieuwe eiwitten, meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie. Hierbij stimuleert de Vlaamse Regering de landbouwers om eiwithoudende gewassen te telen ter vervanging van de milieubelastende geïmporteerde soja. Voor de t...

10 maart 2021 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Belangenorganisaties landbouw: hoorzitting

In de landbouwsector bestaan een aantal organisaties die de belangen van land- en tuinbouwers behartigen. De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse land- en tuinbouwers, en wil hen begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Het Landelijk infopunt voor vrouwen (Liv) focust dan weer op vrouwelijke ondernemers omdat zij vaak als eersten de problemen op het bedrijf durven ...

24 februari 2021 9.30 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Bodemkwaliteit in Vlaanderen

De Koninklijke Vlaamse Academie van België maakte een rapport op over de toestand van de bodem in Vlaanderen. Het rapport wijst op het verlies van het natuurlijk kapitaal van de bodem door intensieve landbouw, klimaatverandering, vervuiling en de toenemende verharding. Het formuleert ook een aantal adviezen om de bodemkwaliteit te verbeteren, zoals het ontwikkelen van een bodempaspoort, dat alle informatie zou bevatten over de bodem van een pe...

10 februari 2021 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Werking Vlaams Landbouwinvesteringsfonds: hoorzitting

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wil land- en tuinbouwers via financiële stimuli aanmoedigen om hun bedrijfsstructuren voldoende snel aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Het VLIF verleent investeringssteun voor maatregelen zoals verlaging van de productiekosten, verhoging van de kwaliteit, verbetering van het leefmilieu en de hygiënische omstandigheden op het gebied van dierenwelzijn. De leden van de commissie hielden een ...

3 februari 2021 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Brede weersverzekering

In 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de brede weersverzekering goed. Waar schade aan landbouwgewassen door uitzonderlijke weersomstandigheden vroeger gedeeltelijk vergoed kon worden door het Landbouwrampenronds, kunnen landbouwers zich sinds 1 januari 2020 individueel verzekeren via deze weersverzekering. Wat is het resultaat op het terrein na één jaar werking van de verzekering? Hoe verlopen de terugbetalingen? Acht minister ...

27 januari 2021 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Europese Ministerraden Landbouw en Visserij: verslagmoment

Barbara Roegiers, attaché Visserij, en Pieter Lietaer, attaché Landbouw, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, brachten verslag uit over de voorbije Europese Ministerraden Landbouw en Visserij.

20 januari 2021 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen brexit op landbouw en visserij: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de brexit. Dit zal gevolgen hebben voor landbouw en visserij: de Vlaamse vissers zullen nog 5,5 jaar toegang hebben tot de Britse wateren, en de landbouwsector zal geconfronteerd worden met douaneprocedures en invoercertificaten. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Hilde Crevits.

13 januari 2021 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Jaarprogramma 2021 VLAM: hoorzitting

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) maakte zijn jaarprogramma 2021 op. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Guy Vandepoel, Filip Fontaine en Leen Guffens van het VLAM. Ze gingen daarbij ook in op hoe de consumenten de corona-epidemie hebben ervaren, en wat dit heeft betekend voor de landbouw- en visserijsector.

6 januari 2021 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Natuurrapport 2020

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) publiceerde onlangs zijn natuurrapport 2020. Daaruit blijkt dat Vlaanderen de doelstellingen niet haalt: er is nog te veel vermesting en verzuring van de grond. Het rapport doet daarom een aantal aanbevelingen, zoals de omvang van de veestapel beperken en een lagere binnenlandse consumptie van vlees, en roept op tot betere samenwerking met de landbouwsector. Hoe staat minister Hilde Crevits tegen...

16 december 2020 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Strategisch plan veesector

De voorbije jaren worden steeds meer vergunningen toegekend voor steeds grotere stallen. Minister Zuhal Demir reageerde in de media dat ze strenger zou zijn voor het goedkeuren van aanvragen, waarop de landbouwbelangenverenigingen hun bezorgdheden hebben geuit. Wil minister Hilde Crevits hierin actie ondernemen? Hoe wil ze belangen van landbouw en leefmilieu met elkaar verzoenen? Ziet ze heil in een strategisch plan voor de veesector, dat limie...

9 december 2020 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Alternatieve verdienmodellen in de landbouw: hoorzitting

Maatschappelijk-klimatologische veranderingen vragen om creativiteit van de boer. Daarom lanceert het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in de zomer van 2021 een digitale tool, de Verdienwijzer. Met deze tool kunnen land- en tuinbouwers inspiratie opdoen voor aanvullende of alternatieve verdienmodellen. De leden van de commissie hielden over deze tool en over alternatieve verdienmodellen in de landbouw een hoorzitti...

25 november 2020 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken de uitgavenbegroting 2021 met minister Zuhal Demir wat betreft het beleidsdomein Plattelandsbeleid, en met minister Hilde Crevits wat betreft het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

18 november 2020 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2021 toe wat betreft het beleidsdomein Plattelandsbeleid. Daarna lichtte minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2021 toe wat betreft het beleidsdomein Landbouw en Visserij.    

28 oktober 2020 9 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: gedachtewisseling

Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie bestaat uit twee grote pijlers, namelijk marktordening en plattelandsontwikkeling. Momenteel is het GLB voor de periode 2021 tot 2027 in voorbereiding. De leden van de commissie wisselden over het GLB en over de invulling van het Vlaams Strategisch GLB-Plan van gedachten met vertegenwoordigers van het Departement Landbouw en Visserij, van de Boerenbond, van het Algemeen Boe...

21 oktober 2020 10 uur - Hans Memling

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Toekomst Vlaamse visserijsector na brexit

De Vlaamse visserijsector dreigt hard getroffen te worden indien het tot een harde brexit komt. Voorlopig lijkt een overgangsperiode van drie jaar een mogelijkheid, met een uitdoofscenario voor de toegestane vangsten van EU-vissers in Britse wateren. Een andere piste blijkt een historisch document te zijn, dat Vlaamse vissers het eeuwig privilege biedt tot vissen in Britse wateren. Wat is de stand van zaken in de onderhandelingen? Hoe staat min...

16 oktober 2020 11 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

14 oktober 2020 8.30 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Aankoop landbouwgrond door retailer

De supermarktketen Colruyt wil landbouwgrond aankopen om daar groenten te kweken die in de eigen winkels worden verkocht. Deze beslissing valt slecht in landbouwkringen, omdat landbouwers door deze concurrentie met een grote speler zelf geen gronden meer kunnen aanschaffen. De landbouwers verliezen ook hun autonomie als ze in opdracht van Colruyt moeten produceren. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover het voornemen van Colruyt? Is hierove...

7 oktober 2020 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen aanwezigheid dieren op volksgezondheid 

Een aantal academici en vertegenwoordigers van natuurorganisaties hebben in een open brief meer aandacht gevraagd voor onderzoek naar de effecten van dieren in de omgeving op de volksgezondheid. Ze wijzen onder andere op het risico van overdracht van het coronavirus van dier op mens, en ook op een rapport van de Verenigde Naties in dit verband. Hoe reageert minister Hilde Crevits op deze open brief? Heeft ze oor naar de vraag naar onderzoek? Za...

8 juli 2020 8 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: indicatoren

Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie bestaat uit twee grote pijlers, namelijk marktordening en plattelandsontwikkeling. Momenteel is het GLB voor de periode 2021 tot 2027 in voorbereiding. De lidstaten van de EU moeten hiervoor meetbare doelen en betrouwbare indicatoren formuleren. Welke cruciale succesfactoren van het GLB meet Vlaanderen op dit moment? Welke stappen heeft minister Hilde Crevits genomen om die...

1 juli 2020 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Impact coronacrisis: hoorzitting

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met Joris Relaes van ILVO, met Titus Ghyselinck van Voedsel Anders, met Ann Detelder van het Steunpunt Korte Keten en met Wannes Keulemans van de KU Leuven, over deze impact, en ze bespraken tevens ideeën voor een to...

24 juni 2020 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Impact coronacrisis op platteland

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseerde een bevraging over de impact van de coronacrisis op het platteland. Hoeveel reacties heeft dat opgeleverd? Welke conclusies kan minister Zuhal Demir er reeds uit trekken? Hoe zal ze ermee aan de slag gaan? Pleegt ze in dit verband overleg met haar collega-ministers over de thema’s die ruimer gaan dan het plattelandsbeleid? Bekijk het verslag.    

17 juni 2020 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Impact coronacrisis: hoorzitting

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met Hans Polet, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), met Thomas Verleye, senior science officer bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), met Emiel Bro...

3 juni 2020 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Impact coronacrisis: hoorzitting

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met Patricia De Clercq (secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij), Sonja De Becker (voorzitter Boerenbond Vlaanderen), Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat), Alexander Claeys (voorzitter B...

27 mei 2020 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgav...

20 mei 2020 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. Vandaag bespraken de leden van de commissie met minister...

13 mei 2020 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Hervorming GLB

Wetenschappers pleiten ervoor om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te hervormen zodat de landbouw duurzamer wordt en het milieu beter beschermd wordt. Hiervoor zullen de lidstaten een partnerschap met de bevoegde regionale autoriteiten moeten aangaan. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover de actiepunten die de wetenschappers naar voren schuiven? Welke organisaties heeft ze voor ogen voor het partnerschap? Hoe verloopt het overleg ...

6 mei 2020 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Uitbreiding tonnenmaat kustvisserij?

Om de kustvisserij te beschermen, mogen binnen de 3 mijlszone langs de kust enkel vaartuigen vissen met een tonnenmaat kleiner dan 70 brutoton. Recent rees de vraag om die tonnenmaat op te trekken tot 80 brutoton. Dit zou de kleinere kustvissers echter benadelen. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Welke maatregelen wil ze nemen? Lees het verslag.       

29 april 2020 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Zuhal Demir en minister Hilde Crevits van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in respectievelijk het beleidsdomein Plattelandsbeleid en het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

8 april 2020 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Zuhal Demir en minister Hilde Crevits van gedachten over de impact van de coronacrisis op de beleidsvelden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

11 maart 2020 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Innovatie landbouwsector: hoorzitting

De leden van de commissie bespraken vandaag innovatie in de landbouwsector, met daarbij aandacht voor kansen, bedreigingen en vragen uit de praktijk. In dit verband hielden ze een hoorzitting met Paul De Myttenaere (algemeen directeur Reo-veiling), Jimmy Quirijnen (zaakvoerder Quirijnen Energy Farming), Jacob Van Den Borne (zaakvoerder Van Den Borne Aardappelen - precisielandbouw) en Alex Floré (zaakvoerder CSA zelfpluktuin Rawijs).

6 maart 2020 11 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

4 maart 2020 9.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Bierdraf in melkveevoeder

Runderen stoten grote hoeveelheden methaan uit, een gas dat mee zorgt voor de opwarming van de aarde. Aanpassingen aan de samenstelling van het veevoeder kunnen echter soelaas bieden: het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) stelt in een studie dat toevoeging van bierdraf, een restproduct uit het bierbrouwproces, de methaanuitstoot met 11 tot 13 procent kan verlagen. Hoe bekijkt minister Hilde Crevits de resultaten va...

19 februari 2020 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Werking SALV: gedachtewisseling

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. Over de werking van de SALV en de plannen voor 2020 wisselden de leden van de commissie van gedachten met Hendrik Vandamme en Koen Carels, respectievelijk voorzitter en secretaris van de SALV.

12 februari 2020 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Brede weersverzekering

Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet over de brede weersverzekering goed. Dat decreet fuseerde het Algemene Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds, en de verzekering moet landbouwers een tegemoetkoming bieden bij schade aan landbouwgewassen. De verzekering is sinds 1 januari 2020 van kracht, maar er duiken problemen op bij de polissen. Zo wordt hitteschade niet vergoed, en landbouwers moeten de polissen betalen op een moment waaro...

7 februari 2020 9.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

29 januari 2020 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Geldautomaten op platteland

Recent kondigde de vier grootbanken aan dat ze vanaf 2021 op het platteland neutrale bankautomaten zouden plaatsen, waar ook niet-klanten van hun bank verrichtingen kunnen doen. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover dit initiatief? Hoe wil ze zorgen voor een voldoende spreiding van deze bankautomaten? Pleegt ze hiervoor overleg met de lokale besturen? Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de ze...

22 januari 2020 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Duurzaamheidsinstrument visserij

Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) ontwikkelde in overleg met de visserijsector een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument voor duurzaamheid in de visserij. Wat is de stand van zaken van het instrument? Hoe evalueert minister Hilde Crevits de werking ervan? Hoe wil ze meer visserijreders aansporen om ook in het project te stappen? Kan het instrument ook worden doorgetrokken naar de consument?

15 januari 2020 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Jaarprogramma 2020 VLAM: gedachtewisseling

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) maakte zijn jaarprogramma 2020 op. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met Guy Vandepoel, Filip Fontaine en Leen Guffens van het VLAM.

8 januari 2020 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: gedachtewisseling

Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie bestaat uit twee grote pijlers, namelijk marktordening en plattelandsontwikkeling. Momenteel is het GLB voor de periode 2021 tot 2027 in voorbereiding. De leden van de commissie wisselen over het GLB van gedachten met Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij.

18 december 2019 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen perenvuur voor export

De Europese Unie heeft het bacterievuur of perenvuur, dat fruitbomen infecteert, geschrapt als quarantaineziekte. De ziekte viel immers niet tegen te houden. Door de schrapping vervallen de maatregelen die tegen dit bacterievuur werden genomen. Hierdoor komt de uitvoer van fruit naar China in het gedrang, omdat die de hele fruitregio in Vlaanderen als besmet gebied zal beschouwen. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Welke maatregele...

11 december 2019 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Pesticidegebruik landbouw

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van pesticiden in de landbouw dodelijke gevolgen heeft voor onder andere vogels en insecten. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze cijfers? Welke maatregelen wil ze nemen? Komt er een gecoördineerd beleid inzake pesticiden? Wat met de handhaving?

4 december 2019 10.30 uur -

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

27 november 2019 8 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort: inzake het plattelandsbeleid bespreken ze samen met minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2020 en haar beleidsnota Omgeving 2019-2024. Inzake het landbouw- en visserijbeleid bespreken ze samen met minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2020 en haar beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

20 november 2019 9.15 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Inzake het plattelandsbeleid bespreken ze samen met minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2020 en haar beleidsnota Omgeving 2019-2024. Inzake het landbouw- en visserijbeleid bespreken ze samen met minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2020 en haar beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024.

13 november 2019 9.15 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan: inzake het plattelandsbeleid licht minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2020 en haar beleidsnota Omgeving 2019-2024 toe, inzake het landbouw- en visserij beleid licht minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2020 en haar beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024 toe.

6 november 2019 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Europese Ministerraden Visserij: verslagmoment

Barbara Roegiers, attaché Visserij van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, brengt verslag uit over de voorbije Europese Ministerraden Visserij. De leden van de commissie wisselen daarna van gedachten met haar.

23 oktober 2019 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Actieplan hardfruit

In de zomer van 2017 zag het actieplan hardfruit het licht, met daarin 19 concrete actiepunten. Over de uitvoering van het plan blijken er verschillende meningen te bestaan onder de actoren. Welke concrete resultaten heeft het plan tot nu opgeleverd? Hoe wil minister Crevits de standpunten van de verschillende actoren met elkaar verzoenen? Hoe zal de evaluatie van het actieplan verlopen?

16 oktober 2019 10 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Verslagmoment Europese Ministerraden Landbouw

De commissie organiseert opnieuw een verslagmoment over de recente Europese Ministerraden Landbouw. Pieter Lietaer, attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, zal de Europese Ministerraden toelichten.

Scroll to top