Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 145

21 maart 2023 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Resultaten studie naar homofoob geweld

Het UZ Gent en het Transgender Infopunt hielden bij 936 personen uit Vlaanderen en Brussel een enquête over geweldervaringen binnen de LGBTI+-gemeenschap. Daaruit blijkt dat ruim een derde van hen gedurende de laatste twee jaar het slachtoffer werd van fysieke agressie. Daarnaast gaf 64,5% van de ondervraagden aan dat ze slachtoffer waren van een vorm van seksueel geweld. Zeven op de tien respondenten bleken al ernstig nagedacht te hebben over h...

14 maart 2023 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari 2022 viel het Russische leger, na maanden van spanningen, zijn buurland Oekraïne binnen. Sindsdien woedt de oorlog er in alle hevigheid, en deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er kwamen ook twee nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commissie van gedachten met mi...

28 februari 2023 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gemeentefonds: gedachtewisseling

Het Gemeentefonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten. Zij beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Over de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers, met Carine Smolders van de Universiteit Gent, met Wouter Van Dooren van de Universiteit Antwerpen ...

14 februari 2023 14 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Maatschappelijke oriëntatie: gedachtewisseling

Sinds begin 2023 gelden nieuwe decretale bepalingen rond inburgering: naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject uitgebreid met een vierde pijler, met name een participatie -en netwerktraject. Over de stand van zaken van de pijler maatschappelijke oriëntatie wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers en met Jo De Ro, algemeen directeu...

7 februari 2023 14 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Groeiende radicalisering bij jongeren

In haar Intelligence report 2021-2022 waarschuwt de Staatsveiligheid voor een zorgwekkende ideologische radicalisering van steeds jongere mensen, vaak via online kanalen. Hoe kijkt minister Bart Somers naar deze evolutie? Noopt dit tot een bijsturing van het beleid inzake preventie en detectie van gewelddadige radicalisering? Welke acties wil hij ondernemen? Hoe kunnen ouders betrokken worden in de sensibilisering hierrond? Bekijk het verslag. 

31 januari 2023 13 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging decreet Lokaal Bestuur

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) uit 2017 verving een aantal bestaande decreten die de organisatie en de werking van de Vlaamse lokale besturen regelen, namelijk onderdelen van het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en een deel van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het DLB op een aantal punten te wijzigen, zoals de berekening van...

27 januari 2023 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

27 januari 2023 9 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

25 januari 2023 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

25 januari 2023 9 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

24 januari 2023 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging decreet Lokaal Bestuur

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) uit 2017 verving een aantal bestaande decreten die de organisatie en de werking van de Vlaamse lokale besturen regelen, namelijk onderdelen van het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en een deel van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het DLB op een aantal punten te wijzigen, zoals de berekening van...

17 januari 2023 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging decreet Lokaal Bestuur

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) uit 2017 verplichtte de lokale besturen om een deontologische code aan te nemen en te hanteren bij hun werking. In sommige gemeenten is ook een deontologische commissie opgericht die toeziet op de naleving van deze code. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in dat zo’n commissie in elke gemeente in Vlaanderen verplicht. De leden van de commissie bespraken het voorstel van decreet, d...

10 januari 2023 13.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Hacking stad Antwerpen

In december werd de stad Antwerpen het slachtoffer van een grootschalige cyberaanval, waardoor de normale dienstverlening meerdere weken werd gehinderd. De burgemeester liet weten dat er geen losgeld werd betaald aan de hackers. De aanval gebeurde vooraleer de actiepunten uit het risicoplan van de stad inzake cybersecurity in actie konden treden. Hoe kijkt minister Bart Somers naar het feit dat de stad Antwerpen zich niet laat verzekeren voor cyb...

13 december 2022 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Dreiging antidemocratische bewegingen

In Duitsland konden de veiligheidsdiensten onlangs een dreigende staatsgreep door een antidemocratische terreurgroep verijdelen. Ook in andere landen ontstaan steeds meer groepen die de democratie afwijzen en oproepen tot geweld. Er lijkt voor deze geplande acties vaak inmenging te zijn door Rusland. Zijn in Vlaanderen ook dergelijke groeperingen actief? Heeft minister Bart Somers contact met de Duitse veiligheidsdiensten? Heeft hij weet van moge...

6 december 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Uitvoering resolutie geweld en discriminatie lgbtqi+-personen: gedachtewisseling

Lgbtqi+-personen ondervinden discriminatie, intimidatie en geweld in hun dagelijks leven, met vaak traumatische emotionele gevolgen. In 2021 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed, waarin het de Vlaamse Regering onder andere vroeg om meer in te zetten op de bekendmaking van bestaande hulplijnen, meer aandacht te hebben voor de emotionele impact bij slachtoffers en te voorzien in bewustmaking bij onderwijs- en sportactoren. Over de uitvoer...

29 november 2022 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking gemeenteraad: gedachtewisseling

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Halfweg de gemeentelijke legislatuur blijkt 3,5 procent van de gemeenteraadsleden ontslag te hebben genomen uit de gemeenteraad. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conceptnota in met daarin een aantal handvatten om de positie van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden te versterken. Ze...

22 november 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Regiovorming: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om in te zetten op regiovorming. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht: minder structuren, minder bestuursmandaten, en meer transparantie en meer daadkracht. Via een participatief proces werden 15 referentieregio’s afgebakend. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de re...

15 november 2022 13.45 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Bart Somers het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.  

8 november 2022 13.30 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Bart Somers lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.

25 oktober 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Klokkenluiders: ontwerp van decreet

In 2019 werd een Europese richtlijn aangenomen over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, zogenaamde klokkenluiders. Deze Klokkenluidersrichtlijn wil personen, zowel in de private als in de publieke sector, beschermen wanneer zij uit de werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden. Ze moeten terechtkunnen bij veilige meldingskanalen, bij voorkeur intern bij hun eigen organisatie...

18 oktober 2022 14.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Decreet Lokaal Bestuur: wijziging

Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van decreet in om een element uit het decreet Lokaal Bestuur (DLB) uit 2017 te wijzigen. In het DLB is bepaald dat er bij de raad voor maatschappelijk welzijn een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) wordt opgericht. Met het voorstel van decreet willen de indieners de mogelijkheid creëren dat ook personen die deel uitmaken van het BCSD, vanwege hun expertise, worden aangewezen als ver...

18 oktober 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken: ontwerp van decreet

Het Vlaamse Gewest telt bijna 1800 rooms-katholieke parochiekerken. Door evoluties in de maatschappij verliezen deze gebouwen hun functie van eredienstgebouw deels. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de her- of nevenbestemming van deze parochiekerken te begeleiden door een verplichting op te leggen om een kerkenbeleidsplan op te maken, en de lokale besturen en de kerkbesturen ruimere subsidiemogelijkheden aan te bieden voo...

11 oktober 2022 14 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Intrekking erkenning Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. In het recente verleden bleek dat de Moslimexecutieve intern problematisch functioneerde en onder invloed stond van buitenlandse inmenging. Op 15 september kondi...

4 oktober 2022 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen. Ze richt een eigen orgaan op, het Vlaams Mensenrechteninstituut, ter bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over discriminatie, die in eerste instantie via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oorde...

27 september 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut: hoorzitting

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen. Ze richt een eigen orgaan op, het Vlaams Mensenrechteninstituut, ter bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over discriminatie, die in eerste instantie via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oorde...

20 september 2022 10.30 uur -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

12 juli 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen. Ze richt een eigen orgaan op, het Vlaams Mensenrechteninstituut, ter bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over discriminatie, die in eerste instantie via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oorde...

5 juli 2022 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanningen, zijn buurland Oekraïne binnen. Sindsdien woedt de oorlog er in alle hevigheid, en deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Ba...

28 juni 2022 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Kwaliteitsverlies gemeenteraden

In oktober 2018 vonden in Vlaanderen lokale verkiezingen plaats. 563 verkozen gemeenteraadsleden namen hun mandaat echter niet op, en sindsdien hebben ook 331 verkozenen ontslag genomen. De opgegeven redenen hiervoor zijn van verschillende aard: de raadsleden krijgen te weinig steun, hebben te weinig tijd voor hun mandaat en hebben slechts beperkt invloed op het beleid. Een en ander kan tot verlies van kwaliteit en ervaring in de gemeenteraden ...

21 juni 2022 15 uur - Quinten Metsijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Erkenning Diyanetmoskeeën

Het Erkenningsdecreet legt de voorwaarden vast voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Een van die voorwaarden is het verbod op buitenlandse inmenging of financiering. Diyanet, de grootste koepel van Turkse moskeeën in België, trok naar het Grondwettelijk Hof om het decreet aan te vechten. Minister Bart Somers maakte recent bekend dat hij de 12 erkende moskeeën van het Diyanet-netwerk prioritair zou laten screenen o...

14 juni 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanningen, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting tienduizenden mensen zouden een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commiss...

6 juni 2022 7.35 uur -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

31 mei 2022 14.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Bestuurszak...

31 mei 2022 13 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Nieuw decreet inburgeringsbeleid

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het inburgeringsbeleid op een aantal punten te wijzigen. Zo zal een inburgeraar inschrijvingsgeld moeten betalen voor de NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal) met inbegrip van de NT2-test, en het taalniveau wordt hoger. De leden van de verenigde commissies Binnenlands Bestuur en Onderwijs bespraken het ontwerp van decreet, dat bij ...

24 mei 2022 14 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Procedure Diyanet bij Grondwettelijk Hof

Het recent goedgekeurde Erkenningsdecreet legt de voorwaarden vast voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Een van die voorwaarden is het verbod op buitenlandse inmenging of financiering. Diyanet, de grootste koepel van Turkse moskeeën in België, trekt nu naar het Grondwettelijk Hof om het decreet aan te vechten. Hoe reageert minister Bart Somers hierop? Welke bepalingen uit het decreet worden aangevochten? Hebben an...

17 mei 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting 120.000 mensen zouden een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commissie van g...

13 mei 2022 14.30 uur -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13 mei 2022 10.30 uur -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

10 mei 2022 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar relanceplan Vlaamse Veerkracht de doelstelling op om de zomerscholen die in de coronacrisis het licht zagen, structureel te verankeren. Ze wil een gevarieerd en doelgericht programma aanbieden dat gekoppeld is aan individuele onderwijsnoden van deelnemende leerlingen. Zodoende kunnen leerlingen de opgelopen leerachterstand ophalen, en wordt het zogenaamde ‘summer learning loss’ tegengegaan. Ze diende daarom e...

3 mei 2022 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Erkenning geloofsgemeenschappen

In het najaar van 2021 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe eredienstendecreet goed. Een element daaruit is de vierjarige wachtperiode vóór een nieuwe lokale geloofsgemeenschap kan worden erkend. Er blijkt een verschil van interpretatie te bestaan over het moment van indiening van een dossier. Daardoor kunnen de ingediende dossiers een beroep doen op een verkorte procedure van één jaar in plaats van vier jaar te moeten wachten. Hoe reagee...

26 april 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Fusie Mechelen-Boortmeerbeek

Onlangs maakten de burgemeesters van Mechelen en Boortmeerbeek bekend dat beide gemeenten de intentie hebben om te fuseren in 2025. Hierdoor zal een centrumstad samengaan met een gemeente uit een andere provincie, met ook een andere politiezone, een andere afvalintercommunale en een andere watermaatschappij. De nieuwe fusiegemeente zal meer dan 100.000 inwoners tellen, waardoor er gemeentelijke districten zullen komen en Vlaanderen 50 miljoen e...

19 april 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting 120.000 mensen zouden een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commissie van g...

29 maart 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Werking Wij-Zij-Netwerk: gedachtewisseling

Het Wij-Zij-Netwerk brengt verschillende partners samen, bundelt expertise, en doet concrete beleidsaanbevelingen om gewelddadige radicalisering en extremisme te voorkomen. Een jaar geleden werd het netwerk vernieuwd op aangeven van minister Bart Somers. De leden van de commissie hielden een gedachtewisseling over de werking en doelstellingen van het netwerk met Tomas Baum, algemeen directeur van de Kazerne Dossin.

22 maart 2022 14 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen 

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting 120.000 mensen zullen een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die zal werken met hulplijnen voor zowel gastgezinnen als voor Oekraïners. Door het gunststatuut kunnen de vlucht...

15 maart 2022 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Visienota lokale en provinciale verkiezingen

Op 13 oktober 2024 zullen de zesjaarlijkse verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden in Vlaanderen plaatsvinden. Dan zal voor de eerste keer geen stemplicht meer gelden. De Vlaamse administratie stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de vorige verkiezingen. Onder andere op basis van dat rapport diende de Vlaamse Regering een visienota in met voorstellen voor het verbeteren van de kiesregelgeving ...

8 maart 2022 13.30 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Toegankelijkheid in Vlaanderen: voorstel van resolutie

De Vlaamse verordening voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen bestaat tien jaar. Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, evalueerde de verordening. De resultaten tonen aan dat die wel sensibiliseert, maar nog niet de verwachte impact heeft op de daadwerkelijke toegankelijkheid van gebouwen. Leden van de meerderheidspartijen dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder ande...

22 februari 2022 13.30 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Verbetering lokale en provinciale verkiezingen: hoorzitting

De Vlaamse administratie stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018. Onder andere op basis van dat rapport dienden leden van de N-VA-fractie, van de Open Vld-fractie en van de CD&V-fractie respectieve conceptnota’s in. Daarin doen ze voorstellen ter verbetering van de organisatie van toekomstige lokale en provinciale verkiezingen, zoals elektronisc...

15 februari 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Adviezen Vlaams mensenrechteninstituut

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen en een eigen mensenrechteninstituut op te richten. Verschillende adviesorganen hebben een negatief advies gegeven over deze beslissing. Ze stellen onder andere dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving minder toegang zullen hebben tot de rechtbank dan nu het geval is met Unia, en dat de oprichting van het nieuwe instituut tot meer versnippering zal le...

8 februari 2022 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Vertrouwensbreuk vakbonden en minister

De drie grote vakbonden ACOD, ACV en VSOA lieten recent via de media weten dat ze hun vertrouwen in minister Bart Somers opzeggen. Aanleiding is het standpunt van de minister in de privatisering van de thuiszorgdiensten van het OCMW in Oostende. De vakbonden vragen dat de Vlaamse Regering optreedt om het sociaal overleg over de modernisering van het statuut van overheidspersoneel vlot te trekken. Hoe staat minister Somers tegenover deze stellin...

1 februari 2022 13.45 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Jaarverslag Unia: gedachtewisseling

Unia is een interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het jaarverslag 2020 van Unia met Els Keytsman en Patrick Charlier, directeurs van Unia.

25 januari 2022 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Verbetering lokale en provinciale verkiezingen: conceptnota’s

De Vlaamse administratie stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018. Onder andere op basis van dat rapport dienden leden van de N-VA-fractie, van de Open Vld-fractie en van de CD&V-fractie respectieve conceptnota’s in. Daarin doen ze voorstellen ter verbetering van de organisatie van toekomstige lokale en provinciale verkiezingen, zoals elektronisc...

18 januari 2022 13.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Privatisering thuiszorgdiensten Oostende

Op 30 augustus 2021 besliste het OCMW van Oostende om zijn thuiszorgdiensten te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens. Tegen deze beslissing dienden de syndicale organisaties een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat ze van oordeel zijn dat de decretale regels in kwestie geschonden zijn. Het antwoord op deze klacht kwam niet van het ABB, maar van het kabinet van minister Bart Somers, dat stelde dat het OCMW van...

11 januari 2022 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Functioneren Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. Naar aanleiding van het problematische functioneren van de Moslimexecutieve vond er vorige maand een interministerieel overleg plaats. Wat werd daar besproken? H...

7 december 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Online stemmen: gedachtewisseling

In het voorjaar van 2021 verschenen de resultaten van een studie van een consortium van universiteiten naar online stemmen. Het onderzoek moest een antwoord bieden op de vraag of en hoe stemmen via internet onder gewaarborgde veilige omstandigheden mogelijk is. Federaal minister Annelies Verlinden wil voor de verkiezingen in 2024 hierover een pilootproject opzetten. In dit verband wisselden de leden van de commissie van gedachten met professor ...

30 november 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Hannah Arendt Instituut: gedachtewisseling

Het Hannah Arendt Instituut ontstond uit een samenwerkingsverband tussen UA, VUB en de stad Mechelen. Het instituut stelt zich tot doel om de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Zodoende wil het meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Over de opdracht en de werking van het Hannah Arendt I...

23 november 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Daarna stemden ze over beide ontwerpen van decreet.

16 november 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie bespraken de uitgavenbegroting 2022, en ook het programmadecreet 2022.

9 november 2021 14 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Bart Somers lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe, wat betreft de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen. De commissieleden bespraken in samenhang de eindrapporten van de stuurgroepen in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging, waarbij de verschillende departementen nagingen in welke mate de middelen die ze benutten hun doel ...

26 oktober 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

CIRRA-rapport: gedachtewisseling

Minister Bart Somers stelde een expertengroep samen die zich boog over de maatschappelijke inbedding, de ontwikkeling en institutionele vormgeving van de islamitische geloofsgemeenschap in Vlaanderen. Deze expertengroep werkte hiervoor samen met CIRRA, een denktank. Ze stelden een rapport op over hun bevindingen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het rapport met minister Bart Somers en met Khalid Benhaddou, directeur van CI...

25 oktober 2021 14.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. De bisschoppen hebben reeds heel wat kerken onttrokken aan de eredienst, en eind 2021 zal de teller op 181 staan. Minister Bart Somers en minister Matthias Diependaele dienden een visienota in, met daarin voorstellen om leegstand, verval en verwaarlozing van parochiekerken...

19 oktober 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Ontslag gemeenteraadsleden

Uit cijfers blijkt dat sinds het begin van de gemeentelijke legislatuur één op de zes leden van een gemeenteraad of OCMW-raad ontslag indiende of het mandaat niet opnam. Minister Bart Somers stelde in 2020 dat hij met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zou nagaan hoe gemeenteraadsleden beter kunnen worden ondersteund. Wat is daar het resultaat van? Wat zijn de motieven voor het groot aantal ontslagen? Hoe wil de minister de lokale ...

12 oktober 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Functioneren Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. Uit recente mediaberichten zou blijken dat de Moslimexecutieve problematisch functioneert: er is onenigheid binnen het bestuur, met daarbovenop de vraag naar een...

5 oktober 2021 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in de zomer in dit verband...

21 september 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Burgemeesterswissels in verschillende Vlaamse gemeenten

Op 14 juli 2021 keurde het Vlaams Parlement het decreet ter versterking van de lokale democratie goed. Hierdoor werd het eenvoudiger om in gemeentes waar bestuurlijke impasse dreigde, tot coalitiewissels te komen via een constructieve motie van wantrouwen. In augustus werd deze procedure in onder andere De Panne meteen toegepast, maar na een week werd de nieuwe meerderheid al opnieuw vervangen. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover? Hoe ...

20 september 2021 11 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13 juli 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in de voorbije vergadering...

12 juli 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzit...

6 juli 2021 13 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzit...

1 juli 2021 11 uur - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Decreet Lokaal Bestuur: tweede lezing

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in waarbij ze een aantal elementen uit het decreet Lokaal Bestuur uit 2017 willen wijzigen. Zo zullen welzijnsverenigingen met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot participaties kunnen nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zodoende kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat dan weer een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lo...

29 juni 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Decreet Lokaal Bestuur: bespreking

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in waarbij ze een aantal elementen uit het decreet Lokaal Bestuur uit 2017 willen wijzigen. Zo zullen welzijnsverenigingen met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot participaties kunnen nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zodoende kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat dan weer een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lo...

28 juni 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Decreet Lokaal Bestuur: hoorzitting

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in waarbij ze een aantal elementen uit het decreet Lokaal Bestuur uit 2017 willen wijzigen. Zo zullen welzijnsverenigingen met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot participaties kunnen nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zodoende kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat dan weer een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lo...

22 juni 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Inburgeringsdecreet: wijziging

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen o...

21 juni 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Inburgeringsdecreet: hoorzitting

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen o...

15 juni 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Inburgeringsdecreet

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen o...

8 juni 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking lokale democratie: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente b...

1 juni 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking lokale democratie: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente b...

25 mei 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking lokale democratie: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente b...

18 mei 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Geweld en discriminatie lgbtqi+-personen: hoorzitting

Lgbtqi+-personen ondervinden discriminatie, intimidatie en geweld in hun dagelijks leven, met vaak traumatische emotionele gevolgen. Leden van vijf fracties dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om meer in te zetten op de bekendmaking van bestaande hulplijnen, meer aandacht te hebben voor de emotionele impact bij slachtoffers en te voorzien in bewustmaking bij onderwijs- en sportactoren....

11 mei 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Inkrimping Vlaamse ambtenarij

Het regeerakkoord 2019-2024 stelt een personeelsbesparing van 1440 ambtenaren tegen het einde van de legislatuur tot doel. Minister Bart Somers liet onlangs weten dat ondertussen 809 mensen zijn afgevloeid. Welke beroepsprofielen zijn hierbij verdwenen? Wat betekenen deze afvloeiingen voor het budget? Leidt dit tot meer uitbesteding van taken? Is er interne mobiliteit tussen de diensten om onderbestaffing tegen te gaan? Blijft de Vlaamse ambten...

4 mei 2021 13 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gender: gedachtewisseling

De Universiteit Gent heeft een Centrum voor seksuologie en gender opgericht. Volwassenen die met seksuele problemen kampen, kunnen er individuele gesprekstherapie en behandeling met medicijnen krijgen. Daarnaast kunnen jongeren en volwassenen met vragen over hun genderidentiteit er terecht voor oriënterende gesprekken en psychotherapeutische of ondersteunende begeleiding. In het interdisciplinair genderteam werken verschillende specialisten sa...

20 april 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Correspondentietesten arbeidsmarkt

In het wervingsbeleid van de Vlaamse overheid staat neutraliteit centraal: alle kandidaten worden op dezelfde manier behandeld bij de selectieprocedure, zo blijkt uit het bemiddelingsboek van de Vlaamse Ombudsman. Sollicitanten krijgen nu ook feedback over de reden waarom ze niet werden geselecteerd. Minister Bart Somers kondigde eind vorig jaar aan dat hij zogenaamde correspondentietesten wilde inzetten om na te gaan of er discriminatie is in ...

23 maart 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Regiovorming: stand van zaken

Met de regiovorming wil de Vlaamse Regering eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. Op 12 maart besliste de Vlaamse Regering om Vlaanderen in 17 regio’s op te delen. De gemeenten krijgen nu 10 jaar tijd om hun respectieve samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit. De leden van de commissie wisselden met minister Bart Somers van gedachten over de ...

16 maart 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Coronacrisis: samenwerking tussen lokale besturen en Vlaamse overheid

Uit een bevraging bij burgemeesters van steden en gemeenten blijkt dat ze weinig tevreden zijn over de ondersteuning vanwege de Vlaamse en federale overheid bij de aanpak van de coronacrisis op hun grondgebied. Ze wijzen vooral op een gebrek aan middelen en op ontoereikende informatiedoorstroming. Hoe staat minister Bart Somers tegenover de resultaten van de bevraging? Hoe wil hij de burgemeesters ondersteunen bij de exitstrategie? Hoe wil hij ...

9 maart 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Regiovorming: stand van zaken

De Vlaamse Regering keurde in oktober 2020 haar nota over de regiovorming goed. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. De verschillende provinciegouverneurs moeten hierbij de referentieregio’s bij de lokale besturen aftoetsen en er een advies over uitbrengen. De leden van de commissie wisselden met minister Bart Somers van gedachten over de stand v...

2 maart 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Coronaveilige omgevingen voor jongeren

Jongeren- en studentenverenigingen wijzen erop dat de coronacrisis, door de beperkende maatregelen en het ontbreken van contactonderwijs, een grote impact heeft op het welzijn van jongeren en studenten. Ze vragen dat de lokale besturen plaatsen zouden creëren waar jongeren elkaar virusveilig kunnen ontmoeten. Hoe ziet minister Bart Somers de heropstart van het contactonderwijs in het hoger onderwijs in studentensteden? Welke initiatieven wil h...

23 februari 2021 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Onderzoek naar online stemmen bij verkiezingen

De federale minister van Binnenlandse Zaken liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van online stemmen bij verkiezingen. Dergelijke vorm van stemmen zou tegemoetkomen aan de behoeften van minder mobiele mensen, en ook aan de wensen van jongere generaties. Pas in 2034 zal het mogelijk zijn om volledig online te stemmen, zo blijkt uit het onderzoek. Hoe staat minister Bart Somers tegenover de resultaten van het onderzoek? Hoe wil hij d...

23 februari 2021 13.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

9 februari 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Cyberveiligheid lokale besturen

Uit een thema-audit over de informatiebeveiliging door Audit Vlaanderen bleek dat er nog heel wat beveiligingsrisico’s bestaan bij de lokale besturen. Software- en ICT-dienstenleveranciers hebben ook een verregaande toegang tot de systemen van het lokaal bestuur. Sommige besturen gaan in dit verband in op het aanbod van de Vlaamse Regering om een ethische hacktest te laten uitvoeren door studenten. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover...

2 februari 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Intrekking erkenning moskee Houthalen

Minister Bart Somers kondigde aan dat hij de procedure zou opstarten voor de intrekking van de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren. Reden hiervoor is het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat constateerde dat de imam van die moskee haatdragende boodschappen jegens de LGTBQ-gemeenschap verspreidde. Kan de minister hier meer duiding bij geven? Wat zijn de gevolgen voor andere moskeeën van het Turkse Diyanet-n...

26 januari 2021 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gelaagde lokale bestuurskracht

De Vlaamse Regering keurde in oktober haar nota over de regiovorming goed. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. De verschillende provinciegouverneurs moesten hierbij de referentieregio’s afbakenen en een advies hierover uitbrengen. Wat is hiervan de stand van zaken? Hebben de gouverneurs hun advies aan minister Bart Somers overgemaakt? Bekijk het...

19 januari 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Vonnis Psychologencommissie Kaat Bollen

De tuchtrechtbank van de Psychologencommissie gaf psychologe Kaat Bollen een waarschuwing naar aanleiding van haar publieke gedrag: haar kledingstijl en erotisch getinte foto’s op haar privé-account op Instagram schaden het beroep van psycholoog, zo oordeelde de commissie. Kaat Bollen stuurde daarop haar officiële licentie terug en zet haar werk voort als therapeute en seksuologe. Minister Bart Somers liet in een reactie weten dat hij vrage...

12 januari 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Samensmelting Minderhedenforum en Join.Vlaanderen

Begin november koos de Vlaamse Regering het pas opgerichte Join.Vlaanderen, en niet het bestaande Minderhedenforum, als kandidaat-participatieorganisatie voor het integratiebeleid. Tegen deze beslissing trok het Minderhedenforum naar de Raad van State en haalde daar gelijk: de Raad van State schorste de beslissing. Minister Bart Somers kondigde toen aan dat hij werk zou maken van samenwerking tussen de twee organisaties. Eind december raakte be...

5 januari 2021 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Organisatie zittingen gemeenteraad tijdens coronacrisis

Door de coronamaatregelen tijdens de eerste lockdown vonden de meeste zittingen van de gemeenteraden in Vlaanderen digitaal plaats. Sinds de nieuwe lockdown opteren verschillende gemeenten om opnieuw fysiek te vergaderen, met aanpassingen: plexiglazen schermen in de raadzaal of vergaderen in een grotere zaal. Heel wat gemeenteraadsleden voelen zich niet veilig in die omstandigheden, getuige het aantal klachten dat de gouverneurs hierover ontvin...

15 december 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Inburgering in Brussel: verplichting?

In Vlaanderen moeten nieuwkomers sinds 2004 een inburgeringscursus volgen. Enkele jaren geleden sloten de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een samenwerkingsakkoord om ook in Brussel inburgering verplicht te maken. De startdatum hiervoor werd reeds enkele malen uitgesteld, onder andere door de coronacrisis. Minister Bart Somers zou hierover samenzitten met zijn Brus...

8 december 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Aanpak gemeenten bij heropening van winkels

Sinds 1 december mogen de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openen. Om de mogelijke drukte in winkelstraten te beheersen, gebruiken lokale besturen allerhande middelen zoals druktebarometers of telecomdata. Ook voor lokale evenementen is een taak weggelegd voor de gemeenten om een en ander coronaveilig te laten verlopen. Hoe wil minister Bart Somers de lokale besturen daarbij ondersteunen? Hoe evalueert hij de heropening van de winkels...

1 december 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Avondklok om orde te handhaven

Een van de maatregelen die de overheid nam om de coronaepidemie te bestrijden, is een avondklok vanaf middernacht. De gemeente Willebroek vervroegde die avondklok gedurende een paar avonden naar 22 uur om de overlast van een groep jongeren aan te pakken. Hoe staat minister Bart Somers tegenover deze invulling van de avondklok? Is deze maatregel in zijn ogen proportioneel? Is hier klacht tegen ingediend? Bekijk het verslag.

24 november 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2021

De leden van de commissie beëindigden de begrotingsbesprekingen. Ze bespraken en stemden over de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.

17 november 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.

10 november 2020 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Bart Somers lichtte de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet toe, wat betreft de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen.  

27 oktober 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Jaarverslag Unia: gedachtewisseling

Unia is een interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het jaarverslag 2019 van Unia met Els Keytsman en Patrick Charlier, directeurs van Unia.

20 oktober 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Evaluatie Gelijkekansendecreet

De beleidsnota Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024 stelt evaluaties van bestaande regelgeving in het verschiet. Zo zou er een onderzoek worden gedaan of het huidige Gelijkekansendecreet een afdoend kader biedt voor een doeltreffend antidiscriminatiebeleid. Is deze evaluatie klaar? Zo ja, bevat het elementen die aanleiding geven tot aanpassing van het decreet? Welke acties wil minister Bart Somers in dat geval nemen? Bekijk het v...

13 oktober 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gelaagde lokale bestuurskracht: advies SERV

Onlangs publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een advies over lokale bestuurskracht, de vrijwillige fusies van gemeenten en regiovorming. De SERV dringt in dit advies onder meer aan op een meer gelaagde bestuurskracht in Vlaanderen. Daarbij staat de bestuurskracht van lokale besturen niet op zichzelf, maar moet die worden bekeken als geheel én in relatie tot de gehele bestuurlijke organisatie in Vlaanderen. Na de toelic...

6 oktober 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Nieuwe provinciegouverneurs: gedachtewisseling 

Na een lange procedure benoemde de Vlaamse Regering op 17 juli 2020 drie nieuwe provinciegouverneurs. De leden van de commissie wisselden van gedachten met Jos Lantmeeters (gouverneur provincie Limburg), Carina Van Cauter (gouverneur provincie Oost-Vlaanderen), Jan Spooren (gouverneur provincie Vlaams-Brabant) en minister Bart Somers.

15 september 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Haatcampagnes tegen holebi’s op sociale media

In chatgroepen op sociale media roept de groepering ‘Criminal System’ op tot geweld tegen holebi’s. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover? Hoe kan men de samenleving beschermen tegen oproepen tot geweld? Welke middelen zijn voorhanden om dergelijke haatcampagnes op internet te bestrijden? Hoe kan men sensibiliseren om homofoob geweld te melden? Bekijk het verslag.

22 juli 2020 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Benoeming provinciegouverneurs Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Op 17 juli 2020 besliste de Vlaamse Regering over de benoeming van nieuwe provinciegouverneurs voor Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Minister Bart Somers beantwoordde de interpellatie over de politieke benoeming van de drie gouverneurs. Bekijk het verslag.

7 juli 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Aanstelling provinciegouverneurs

Op 1 november 2018 ging Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, met pensioen. Ook in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg moet een nieuwe gouverneur worden aangesteld. De Vlaamse Regering keurde eind januari 2020 een nieuwe procedure goed voor de aanstelling van provinciegouverneurs. Wat is de stand van zaken van deze benoemingsprocedure? Welke stappen wil minister Bart Somers nemen? Welke timing hanteert hij om nieuwe gouve...

30 juni 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Eindrapport visitatiecommissie Agentschap Integratie en Inburgering: gedachtewisseling

Minister Bart Somers richtte in september 2019 een visitatiecommissie op die de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft doorgelicht. Over het eindrapport van deze visitatiecommissie wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers, met Bart De Vos, management consultant bij Möbius Business Redesign en met Jo De Ro, algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering.

24 juni 2020 10 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Evaluatie Vlaamse Toegankelijkheidsverordening: hoorzitting

De Vlaamse verordening voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen bestaat tien jaar. Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, evalueerde de verordening. De resultaten tonen aan dat die wel sensibiliseert, maar nog niet de verwachte impact heeft op de daadwerkelijke toegankelijkheid van gebouwen. De leden van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen hielden hierover een hoorzitting met Wendy ...

23 juni 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Etnisch profileren in lokale politiezones

Begin juni waren er naar aanleiding van de dood van een zwarte man bij een arrestatie in de VS ook in Brussel straatprotesten tegen onder andere de etnische profilering door de politie. Pleegt minister Bart Somers overleg met de federale overheid in verband met maatregelen hiertegen? Voorziet de Vlaamse overheid richtlijnen ten aanzien van burgemeesters die hier werk van willen maken in hun politiezone? Is het een optie om een registratiesystee...

16 juni 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2020: gedachtewisseling

De dienst Diversiteitsbeleid maakt jaarlijks het Gelijkekansen- en diversiteitsplan op van de Vlaamse overheid. Daarin staan de acties van het voorbije jaar en de nieuwe prioriteiten voor het volgende jaar. Ook de cijfers over de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen de Vlaamse overheid komen aan bod. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2020 met minister Bart Somers, met Michiel...

9 juni 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Aanwending middelen uit coronanoodfonds

De Vlaamse regering richtte een noodfonds ter waarde van bijna 300 miljoen euro op voor de compensatie van coronaschade. 87 miljoen uit dat fonds is bestemd voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, en de lokale besturen zullen die middelen verdelen. Kunnen de lokale besturen vrij beslissen over de verdeling van die middelen? Zijn er voorwaarden aan verbonden? Houdt minister Bart Somers toezicht op het gebruik van de middelen? Wanneer kunn...

2 juni 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Studieruimtes bij lokale besturen

De Nationale Veiligheidsraad besliste twee weken geleden dat openbare studieruimtes opnieuw zijn toegelaten, op voorwaarde dat er op afspraak wordt gewerkt en met respect voor de socialdistancingregels. Minister Bart Somers riep de lokale besturen in dit verband op om hun openbare ruimtes ter beschikking te stellen als studiezalen. Zijn de lokale besturen op zijn oproep ingegaan? Voldeden de aangeboden ruimtes aan de nood? Welke andere initiati...

26 mei 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgav...

19 mei 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 en corona-addendum

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De coronacrisis heeft de Vlaamse samenleving de voorbije maanden door elkaar geschud, en daarom heeft de Vlaamse Ombudsdienst een addendum geschreven bij het jaarverslag 2019. Dit addendum focust op de specifieke problemen die de Vlaamse burgers ondervinden door de inperkingsmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. Vandaag bespraken de lede...

12 mei 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Verkiezingen oktober 2018: evaluatierapport

De Vlaamse administratie stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018. De leden van de commissie bespraken dit rapport met minister Bart Somers, met Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur en met Kurt De Vriendt van het College van Deskundigen.

5 mei 2020 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Rol lokale besturen kinderopvang

Sinds 4 mei gaan meer mensen opnieuw naar hun fysieke werkplaats, maar de scholen zijn nog niet geopend. Daardoor zullen meer kinderen moeten worden opgevangen. De lokale besturen hebben daarom de Vlaamse overheid om ondersteuning gevraagd. Hoe reageert minister Bart Somers op deze oproep? Komt er voor de lokale besturen een draaiboek hoe een en ander zal verlopen? Zal de Vlaamse overheid bijspringen in de kosten? Lees het verslag.

28 april 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Exitstrategie coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De overheid zou deze maatregelen aan de hand van een exitstrategie gradueel afbouwen. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met Wim Dries, Fons Duchateau en Kris Snijkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) over de rol die de lo...

14 april 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Bart Somers van gedachten over de rol van de lokale besturen bij het bestrijden van de coronacrisis.

10 maart 2020 13.30 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Statuut gemeenteraadslid: gedachtewisseling

Sinds de installatie van de gemeenteraden in januari 2019 hebben reeds 269 gemeenteraadsleden hun functie neergelegd. Dit gebeurt om familiale, persoonlijke of professionele redenen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) pleit daarom voor een beter statuut voor gemeenteraadsleden. Hierover beantwoordde minister Bart Somers enkele weken geleden vragen van parlementsleden, vandaag wisselden de leden van de commissie van gedachten o...

3 maart 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Stemmen via internet in Vlaanderen?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar online stemmen bij verkiezingen op alle niveaus. Is minister Bart Somers hiervan op de hoogte? Hoe staat hij tegenover dit idee? Pleegt hij hierover overleg met de federale overheid? Wat met de veiligheid van het stemmen? Lees hier het verslag.

11 februari 2020 14.30 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Beroepskwalificaties bij Vlaamse overheid

Onlangs besliste de Vlaamse Regering dat iemand die bij de Vlaamse overheid wil gaan werken niet meer per se een diploma moet kunnen voorleggen, maar in de plaats daarvan beroepskwalificaties kan aantonen. Zodoende wil ze inspelen op een gangbare trend in de privésector, en er ook voor zorgen dat vacatures bij de overheid vlotter worden ingevuld. Hoe zal dit nieuwe systeem concreet vorm krijgen? Komen moeilijk bereikbare kansengroepen hierdoor...

4 februari 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Statuut gemeenteraadsleden

Sinds de installatie van de gemeenteraden in januari 2019 hebben reeds 269 gemeenteraadsleden hun functie neergelegd. Dit gebeurt om familiale, persoonlijke of professionele redenen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) pleit daarom voor een beter statuut voor gemeenteraadsleden, zowel op het vlak van verloning als op het vlak van de verantwoordelijkheden. Is minister Bart Somers op de hoogte van deze cijfers? Hoe bekijkt hij de...

28 januari 2020 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Intrekking erkenning Antwerpse moskee

De media berichtten onlangs dat minister Bart Somers de procedure heeft opgestart om de erkenning van een Antwerpse moskee in te trekken. De reden hiervoor zou jarenlang intern geruzie binnen het moskeebestuur zijn, door een machtsstrijd tussen twee groepen met tegenstrijdige visies. Kloppen de berichten? Waarom treedt de minister nu op? Wil hij bemiddelen in dit dossier? Hoe wil hij dergelijke procedures in de toekomst vermijden?

21 januari 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Samenwerking tussen Vlaamse gelijkekansencentrum en Unia 

Unia is een interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De Vlaamse Regering stelde in haar regeerakkoord 2019-2024 dat ze de samenwerking met Unia op het einde van de huidige samenwerkingsovereenkomst zou stopzetten en vervangen door een eigen Vlaams gelijkekansencentrum. De directeur van Unia uitte onlangs in de commissie een aantal bekommernissen hierover. Hoe staat minister Somers daar t...

14 januari 2020 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Verhoudingen Vlaamse overheid en lokale besturen: rapport Rekenhof

Door een aantal decretale initiatieven wijzigde de rol van de Vlaamse overheid tegenover de lokale besturen: van een sturende en controlerende rol naar een kaderstellende, coachende en ondersteunende rol. Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse overheid deze omslag in haar interbestuurlijke verhouding met de steden en gemeenten op deugdelijke wijze heeft onderbouwd en gerealiseerd en hoe de steden en gemeenten deze omslag ervaren. De leden van de...

7 januari 2020 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Jaarverslag Unia: gedachtewisseling

Unia is een interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het jaarverslag 2018 van Unia met Els Keytsman en Patrick Charlier, directeurs van Unia. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal ...

17 december 2019 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Aanstelling gouverneur Oost-Vlaanderen

Op 1 november 2018 ging Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, met pensioen. De Vlaamse Regering zette recent de lopende selectieprocedure voor een nieuwe gouverneur stop. Ook in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg moet binnenkort een nieuwe gouverneur worden aangesteld. Waarom zette de Vlaamse Regering de procedure stop? Welke gevolgen heeft dit voor de juridische procedure die één van de kandidaten had opgestart? Welke...

3 december 2019 13.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Bart Somers de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020, het programmadecreet en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

26 november 2019 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Bart Somers de bespreking voort van de respectieve beleidsnota’s Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024, HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024 en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

19 november 2019 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie bespreken samen met minister Bart Somers de uitgavenbegroting 2020 en de respectieve beleidsnota’s Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024 en HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

12 november 2019 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Toelichting beleidsnota’s

Minister Bart Somers licht in de commissie zijn beleidsplannen toe voor de komende legislatuur aan de hand van de beleidsnota Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024, de beleidsnota HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024, en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

5 november 2019 14 uur -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

22 oktober 2019 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Extra steun lokale besturen

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorziet in extra middelen voor lokale besturen. Bepaalde gemeenten krijgen daar ook nog bijkomende middelen bovenop. Wat mogen de lokale besturen precies verwachten? Moeten ze voor hun meerjarenplan 2020-2025 al rekening houden met deze financiële injectie? Zal minister Bart Somers aan deze extra middelen voorwaarden koppelen zoals investeringen of belastingen?  

15 oktober 2019 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gevolgen betalende inburgeringstrajecten voor inburgering in Brussel

Volgens het Vlaams regeerakkoord zullen nieuwkomers  een financiële bijdrage moeten betalen voor een inburgeringstraject. In Brussel kunnen zich daarbij problemen voordoen. De Franstalige inburgeringstrajecten blijven immers gratis, waardoor nieuwkomers in Brussel eerder voor Franstalige inburgeringstrajecten dreigen te kiezen. Vlaamse volksvertegenwoordigers vragen daarom aan minister Somers hoe de minister een onevenwicht tussen de Frans...

Scroll to top