Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 44

7 december 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

30 november 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Hannah Arendt Instituut: gedachtewisseling

Het Hannah Arendt Instituut ontstond uit een samenwerkingsverband tussen UA, VUB en de stad Mechelen. Het instituut stelt zich tot doel om de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Zodoende wil het meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Over de opdracht en de werking van het Hannah Arendt I...

23 november 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Daarna stemden ze over beide ontwerpen van decreet.

16 november 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie bespraken de uitgavenbegroting 2022, en ook het programmadecreet 2022.

9 november 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Bart Somers lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe, wat betreft de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen. De commissieleden bespraken in samenhang de eindrapporten van de stuurgroepen in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging, waarbij de verschillende departementen nagingen in welke mate de middelen die ze benutten hun doel ...

26 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

CIRRA-rapport: gedachtewisseling

Minister Bart Somers stelde een expertengroep samen die zich boog over de maatschappelijke inbedding, de ontwikkeling en institutionele vormgeving van de islamitische geloofsgemeenschap in Vlaanderen. Deze expertengroep werkte hiervoor samen met CIRRA, een denktank. Ze stelden een rapport op over hun bevindingen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het rapport met minister Bart Somers en met Khalid Benhaddou, directeur van CI...

25 oktober 2021 14.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. De bisschoppen hebben reeds heel wat kerken onttrokken aan de eredienst, en eind 2021 zal de teller op 181 staan. Minister Bart Somers en minister Matthias Diependaele dienden een visienota in, met daarin voorstellen om leegstand, verval en verwaarlozing van parochiekerken...

19 oktober 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Ontslag gemeenteraadsleden

Uit cijfers blijkt dat sinds het begin van de gemeentelijke legislatuur één op de zes leden van een gemeenteraad of OCMW-raad ontslag indiende of het mandaat niet opnam. Minister Bart Somers stelde in 2020 dat hij met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zou nagaan hoe gemeenteraadsleden beter kunnen worden ondersteund. Wat is daar het resultaat van? Wat zijn de motieven voor het groot aantal ontslagen? Hoe wil de minister de lokale ...

12 oktober 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Functioneren Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. Uit recente mediaberichten zou blijken dat de Moslimexecutieve problematisch functioneert: er is onenigheid binnen het bestuur, met daarbovenop de vraag naar een...

5 oktober 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in de zomer in dit verband...

21 september 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Burgemeesterswissels in verschillende Vlaamse gemeenten

Op 14 juli 2021 keurde het Vlaams Parlement het decreet ter versterking van de lokale democratie goed. Hierdoor werd het eenvoudiger om in gemeentes waar bestuurlijke impasse dreigde, tot coalitiewissels te komen via een constructieve motie van wantrouwen. In augustus werd deze procedure in onder andere De Panne meteen toegepast, maar na een week werd de nieuwe meerderheid al opnieuw vervangen. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover? Hoe ...

13 juli 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in de voorbije vergadering...

12 juli 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzit...

6 juli 2021 13.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lokale geloofsgemeenschappen: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzit...

1 juli 2021 11.00u - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Decreet Lokaal Bestuur: tweede lezing

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in waarbij ze een aantal elementen uit het decreet Lokaal Bestuur uit 2017 willen wijzigen. Zo zullen welzijnsverenigingen met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot participaties kunnen nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zodoende kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat dan weer een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lo...

29 juni 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Decreet Lokaal Bestuur: bespreking

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in waarbij ze een aantal elementen uit het decreet Lokaal Bestuur uit 2017 willen wijzigen. Zo zullen welzijnsverenigingen met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot participaties kunnen nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zodoende kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat dan weer een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lo...

28 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Decreet Lokaal Bestuur: hoorzitting

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in waarbij ze een aantal elementen uit het decreet Lokaal Bestuur uit 2017 willen wijzigen. Zo zullen welzijnsverenigingen met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot participaties kunnen nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zodoende kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat dan weer een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lo...

22 juni 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Inburgeringsdecreet: wijziging

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen o...

21 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Inburgeringsdecreet: hoorzitting

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen o...

15 juni 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Wijziging Inburgeringsdecreet

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen o...

8 juni 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking lokale democratie: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente b...

1 juni 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking lokale democratie: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente b...

25 mei 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Versterking lokale democratie: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente b...

18 mei 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Geweld en discriminatie lgbtqi+-personen: hoorzitting

Lgbtqi+-personen ondervinden discriminatie, intimidatie en geweld in hun dagelijks leven, met vaak traumatische emotionele gevolgen. Leden van vijf fracties dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om meer in te zetten op de bekendmaking van bestaande hulplijnen, meer aandacht te hebben voor de emotionele impact bij slachtoffers en te voorzien in bewustmaking bij onderwijs- en sportactoren....

11 mei 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Inkrimping Vlaamse ambtenarij

Het regeerakkoord 2019-2024 stelt een personeelsbesparing van 1440 ambtenaren tegen het einde van de legislatuur tot doel. Minister Bart Somers liet onlangs weten dat ondertussen 809 mensen zijn afgevloeid. Welke beroepsprofielen zijn hierbij verdwenen? Wat betekenen deze afvloeiingen voor het budget? Leidt dit tot meer uitbesteding van taken? Is er interne mobiliteit tussen de diensten om onderbestaffing tegen te gaan? Blijft de Vlaamse ambten...

4 mei 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gender: gedachtewisseling

De Universiteit Gent heeft een Centrum voor seksuologie en gender opgericht. Volwassenen die met seksuele problemen kampen, kunnen er individuele gesprekstherapie en behandeling met medicijnen krijgen. Daarnaast kunnen jongeren en volwassenen met vragen over hun genderidentiteit er terecht voor oriënterende gesprekken en psychotherapeutische of ondersteunende begeleiding. In het interdisciplinair genderteam werken verschillende specialisten sa...

20 april 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Correspondentietesten arbeidsmarkt

In het wervingsbeleid van de Vlaamse overheid staat neutraliteit centraal: alle kandidaten worden op dezelfde manier behandeld bij de selectieprocedure, zo blijkt uit het bemiddelingsboek van de Vlaamse Ombudsman. Sollicitanten krijgen nu ook feedback over de reden waarom ze niet werden geselecteerd. Minister Bart Somers kondigde eind vorig jaar aan dat hij zogenaamde correspondentietesten wilde inzetten om na te gaan of er discriminatie is in ...

23 maart 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Regiovorming: stand van zaken

Met de regiovorming wil de Vlaamse Regering eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. Op 12 maart besliste de Vlaamse Regering om Vlaanderen in 17 regio’s op te delen. De gemeenten krijgen nu 10 jaar tijd om hun respectieve samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit. De leden van de commissie wisselden met minister Bart Somers van gedachten over de ...

16 maart 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Coronacrisis: samenwerking tussen lokale besturen en Vlaamse overheid

Uit een bevraging bij burgemeesters van steden en gemeenten blijkt dat ze weinig tevreden zijn over de ondersteuning vanwege de Vlaamse en federale overheid bij de aanpak van de coronacrisis op hun grondgebied. Ze wijzen vooral op een gebrek aan middelen en op ontoereikende informatiedoorstroming. Hoe staat minister Bart Somers tegenover de resultaten van de bevraging? Hoe wil hij de burgemeesters ondersteunen bij de exitstrategie? Hoe wil hij ...

9 maart 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Regiovorming: stand van zaken

De Vlaamse Regering keurde in oktober 2020 haar nota over de regiovorming goed. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. De verschillende provinciegouverneurs moeten hierbij de referentieregio’s bij de lokale besturen aftoetsen en er een advies over uitbrengen. De leden van de commissie wisselden met minister Bart Somers van gedachten over de stand v...

2 maart 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Coronaveilige omgevingen voor jongeren

Jongeren- en studentenverenigingen wijzen erop dat de coronacrisis, door de beperkende maatregelen en het ontbreken van contactonderwijs, een grote impact heeft op het welzijn van jongeren en studenten. Ze vragen dat de lokale besturen plaatsen zouden creëren waar jongeren elkaar virusveilig kunnen ontmoeten. Hoe ziet minister Bart Somers de heropstart van het contactonderwijs in het hoger onderwijs in studentensteden? Welke initiatieven wil h...

23 februari 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Onderzoek naar online stemmen bij verkiezingen

De federale minister van Binnenlandse Zaken liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van online stemmen bij verkiezingen. Dergelijke vorm van stemmen zou tegemoetkomen aan de behoeften van minder mobiele mensen, en ook aan de wensen van jongere generaties. Pas in 2034 zal het mogelijk zijn om volledig online te stemmen, zo blijkt uit het onderzoek. Hoe staat minister Bart Somers tegenover de resultaten van het onderzoek? Hoe wil hij d...

23 februari 2021 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

9 februari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Cyberveiligheid lokale besturen

Uit een thema-audit over de informatiebeveiliging door Audit Vlaanderen bleek dat er nog heel wat beveiligingsrisico’s bestaan bij de lokale besturen. Software- en ICT-dienstenleveranciers hebben ook een verregaande toegang tot de systemen van het lokaal bestuur. Sommige besturen gaan in dit verband in op het aanbod van de Vlaamse Regering om een ethische hacktest te laten uitvoeren door studenten. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover...

2 februari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Intrekking erkenning moskee Houthalen

Minister Bart Somers kondigde aan dat hij de procedure zou opstarten voor de intrekking van de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren. Reden hiervoor is het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat constateerde dat de imam van die moskee haatdragende boodschappen jegens de LGTBQ-gemeenschap verspreidde. Kan de minister hier meer duiding bij geven? Wat zijn de gevolgen voor andere moskeeën van het Turkse Diyanet-n...

26 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Gelaagde lokale bestuurskracht

De Vlaamse Regering keurde in oktober haar nota over de regiovorming goed. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. De verschillende provinciegouverneurs moesten hierbij de referentieregio’s afbakenen en een advies hierover uitbrengen. Wat is hiervan de stand van zaken? Hebben de gouverneurs hun advies aan minister Bart Somers overgemaakt? Bekijk het...

19 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Vonnis Psychologencommissie Kaat Bollen

De tuchtrechtbank van de Psychologencommissie gaf psychologe Kaat Bollen een waarschuwing naar aanleiding van haar publieke gedrag: haar kledingstijl en erotisch getinte foto’s op haar privé-account op Instagram schaden het beroep van psycholoog, zo oordeelde de commissie. Kaat Bollen stuurde daarop haar officiële licentie terug en zet haar werk voort als therapeute en seksuologe. Minister Bart Somers liet in een reactie weten dat hij vrage...

12 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Samensmelting Minderhedenforum en Join.Vlaanderen

Begin november koos de Vlaamse Regering het pas opgerichte Join.Vlaanderen, en niet het bestaande Minderhedenforum, als kandidaat-participatieorganisatie voor het integratiebeleid. Tegen deze beslissing trok het Minderhedenforum naar de Raad van State en haalde daar gelijk: de Raad van State schorste de beslissing. Minister Bart Somers kondigde toen aan dat hij werk zou maken van samenwerking tussen de twee organisaties. Eind december raakte be...

5 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Organisatie zittingen gemeenteraad tijdens coronacrisis

Door de coronamaatregelen tijdens de eerste lockdown vonden de meeste zittingen van de gemeenteraden in Vlaanderen digitaal plaats. Sinds de nieuwe lockdown opteren verschillende gemeenten om opnieuw fysiek te vergaderen, met aanpassingen: plexiglazen schermen in de raadzaal of vergaderen in een grotere zaal. Heel wat gemeenteraadsleden voelen zich niet veilig in die omstandigheden, getuige het aantal klachten dat de gouverneurs hierover ontvin...

15 december 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Inburgering in Brussel: verplichting?

In Vlaanderen moeten nieuwkomers sinds 2004 een inburgeringscursus volgen. Enkele jaren geleden sloten de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een samenwerkingsakkoord om ook in Brussel inburgering verplicht te maken. De startdatum hiervoor werd reeds enkele malen uitgesteld, onder andere door de coronacrisis. Minister Bart Somers zou hierover samenzitten met zijn Brus...

8 december 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Aanpak gemeenten bij heropening van winkels

Sinds 1 december mogen de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openen. Om de mogelijke drukte in winkelstraten te beheersen, gebruiken lokale besturen allerhande middelen zoals druktebarometers of telecomdata. Ook voor lokale evenementen is een taak weggelegd voor de gemeenten om een en ander coronaveilig te laten verlopen. Hoe wil minister Bart Somers de lokale besturen daarbij ondersteunen? Hoe evalueert hij de heropening van de winkels...

Scroll to top